en

|

de

|

ru

|

de

|

pl

Aktualności

2016-03-16

Oświadczenie zarządu Green Energy sp. z o.o.

W związku z fałszywymi i krzywdzącymi insynuacjami zawartymi w publikacjach medialnych inspirowanych przez przeciwników spółki Green Energy, jako zarząd spółki wyjaśniamy zainteresowanym stronom i opinii publicznej:

- "Green Energy Europe" sp. z o.o. była, a Green Energy sp. z o.o. jest większościowym udziałowcem Lubelskich Biogazowni sp. z o.o. na podstawie przyjęcia oferty sprzedaży udziałów dokonanej w dniu 28 października 2010 roku i zgłoszonej do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 listopada 2010 roku, który to KRS na podstawie prawdziwej i autentycznej dokumentacji oraz działając wedle swego najlepszego rozeznania dokonał wpisu wspólnika spółki Lubelskie Biogazownie;

- nie zapadł żaden wyrok rozstrzygający w swej sentencji jakoby Green Energy sp. z o.o. nie była większościowym udziałowcem tej spółki albo też "Green Energy Europe" sp. z o.o. nie zawarła umowy zakupu udziałów Lubelskich Biogazowni sp. z o.o. (dawniej: "Tempo" sp. z o.o.);

- zapadły natomiast wyroki w sprawach pokrewnych stwierdzające w swych uzasadnieniach: "Sąd Rejestrowy (...) nie znalazł podstaw, aby nie dokonywać wpisu dotyczącego zmian danych w Rejestrze Spółki zgodnie z wnioskiem z dnia 17 listopada 2010 roku" (Sąd Rejonowy w Lublinie), "trudno zatem uznać, że między stronami mogły powstać jakiekolwiek wątpliwości co do chwili zawarcia umowy sprzedaży (...) Tym samym twierdzenia powodów, że nie doszło do skutecznego zawarcia umowy i przejęcia udziałów przez pozwaną spółkę, należy ocenić na tym etapie jako niezasadne" (Sąd Okręgowy w Warszawie), "w ocenie Sądu nie budzi wątpliwości okoliczność, że pomiędzy stronami doszło do skutecznego zawarcia umowy sprzedaży udziałów" (Sąd Okręgowy w Lublinie);

- wobec powyższego twierdzenie przeciwników Green Energy sp. z o.o. w osobach państwa Maciejewskich jakoby, ze względu na brzmienie uzasadnienia wyroku, zasadnicze znaczenie w sprawie miało rozstrzygnięcie dotyczące zaskarżenia przez nich uchwał powołujących w roku 2010 zarządy spółki Lubelskie Biogazownie, których kadencje już dawno wygasły, nie zasługuje na uznanie.

Poczyniwszy te wyjaśnienia prawne, spółka przypomina, iż wydziały gospodarcze sądów cywilnych służą do cywilizowanego rozstrzygania sporów prawnych stron występujących w dobrej wierze. Żadne orzeczenie czy postanowienie tych sądów nie stanowi o czyjejś złej wierze czy tym bardziej winie.

Dlatego też wyłącznie insynuacyjny charakter ma przywoływanie przez przeciwników spółki sprawy karnej, w której rzekomo z oskarżenia publicznego (czyli postawionego przez prokuraturę) stają wspólnicy spółki będącej właścicielem udziałów Green Energy.

W rzeczywistości przeciwnicy spółki złożyli zawiadomienie do prokuratury w roku 2011 i w tym samym roku zostało ono umorzone wraz z solidnym uzasadnieniem. Wobec powyższego wyłącznie zapiekłość i zła wola państwa Maciejewskich spowodowała wniesienie przez nich do sądu tzw. subsydiarnego aktu oskarżenia, czyli wnoszonego przez osoby prywatne bez jakiegokolwiek poparcia prokuratury. W tej sytuacji toczony przez nich karny proces sądowy ma wyłącznie charakter nękający, a w istocie prowadzi do kompromitacji oskarżycieli.

Nadmienić trzeba także, iż całkowicie chybiony jest sensacyjny tytuł w jednej z gazet jakoby "rodzinny biznes wygrał z Zawiszą" , ponieważ "sąd przyznał rację rodzinie Maciejewskich, która twierdzi, że polityk i jego wspólnicy bezprawnie przejęli firmę". Pan Artur Zawisza nie był stroną, uczestnikiem ani nawet świadkiem w sprawie dotyczącej ważności uchwał w spółce Lubelskie Biogazownie oraz nie jest stroną, uczestnikiem ani nawet świadkiem w toczącej się sprawie dotyczącej istnienia stosunku prawnego w postaci zawarcia umowy pomiędzy "Green Energy Europe" sp. z o.o. a państwem Maciejewskimi. Jedynie jako mniejszościowy udziałowiec "Green Energy Europe" oraz spółki będącej właścicielem udziałów Green Energy może być zainteresowany przebiegiem procesów, w których jednak nie reprezentuje żadnej ze stron.

Nade wszystko należy stwierdzić, że Green Energy sp. z o.o. koncentruje się na swojej działalności gospodarczej w postaci rozwijania projektów biogazowych oraz budowy, uruchamiania i budowy biogazowni, a także nadzorem właścicielskim nad Lubelskie Biogazownie sp. z o.o. Jako podmiot właścicielski Green Energy sp. z o.o. udzieliła swemu podmiotowi zależnemu licznych pożyczek na łączną kwotę kilkunastu milionów złotych w celu pokrycia wkładu własnego niezbędnego do skorzystania z dotacji unijnych.

Dlatego też wszystkie fałszywe i krzywdzące insynuacje rozpowszechniane w przestrzeni publicznej będą spotykały się z reakcją prawną powodującą odpowiedzialność finansową ich autorów.

Green Energy sp. z o.o. nie pozwoli także na próby przywłaszczenia sobie majątku wypracowanego na podstawie finansowania udzielonego przez spółkę i będzie z całą stanowczością przeciwdziałać próbom oszustw, wyłudzeń i najść planowanych, zapowiadanych i realizowanych przez jej przeciwników.

Prezes Zarządu
Sylwia Koch – Kopyszko

Członek Zarządu
Beata Matecka
Green Energy Sp. z o.o. | ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7, 00-764 Warszawa | tel (+48) 22 550 91 00

Design © 2011 Warsztat Estetyczny | dodajdodaj aktualności