en

|

de

|

ru

|

de

|

pl

Aktualności

2021-05-07

ORLEN Południe wspólnie z PGNiG rozwijają obszar produkcji biometanu w Polsce

Orlen PoÅ‚udnie, spóÅ‚ka z Grupy ORLEN, podpisaÅ‚a list intencyjny z PGNiG. ZakÅ‚ada on wzmocnienie wspóÅ‚pracy w zakresie rozwoju odnawialnych źródeÅ‚ energii. Firmy planujÄ… powoÅ‚anie spóÅ‚ki celowej, która zainwestuje w rozwój sieci biometanowni. W nowoczesnych instalacjach z substratów rolniczych, odpadowych i pozostaÅ‚oÅ›ci z przemysÅ‚u przetwórczego powstawaÅ‚by przyjazny Å›rodowisku biometan, który mógÅ‚by zostać wykorzystany w przemyÅ›le lub energetyce. Realizacja inwestycji wpisaÅ‚any siÄ™ w strategiÄ™ ORLEN2030 zakÅ‚adajÄ…cÄ… rozwój nisko- i zeroemisyjnej energetyki.


Podpisany przez ORLEN PoÅ‚udnie i PGNiG list intencyjny zakÅ‚ada możliwość wspóÅ‚pracy przede wszystkim przy pozyskiwaniu i budowie instalacji biometanowych, rozwoju technologii wykorzystywanych do produkcji biometanu, a także przy produkcji i wykorzystaniu biometanu w różnych obszarach dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ek. Inwestycje miaÅ‚aby realizować powoÅ‚ana przez ORLEN PoÅ‚udnie i PGNiG spóÅ‚ka celowa, w której ORLEN PoÅ‚udnie miaÅ‚by 51 proc., a PGNiG – 49 proc. udziaÅ‚ów. ZgodÄ™ na jej utworzenie musi wydać Prezes UrzÄ™du Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Nowa linia biznesowa w obszarze biometanu, którÄ… rozwijajÄ… Grupy ORLEN i PGNiG, opiera siÄ™ na budowie wÅ‚asnych oraz przejmowaniu już istniejÄ…cych biogazowni. W grudniu ub.r. spóÅ‚ka ORLEN PoÅ‚udnie nabyÅ‚a dziaÅ‚ajÄ…cÄ… biogazowniÄ™ w Konopnicy, w gminie Rawa Mazowiecka. W styczniu zakupiÅ‚a dwie dziaÅ‚ki w gminie Ryn z zamiarem zbudowania na nich wÅ‚asnej instalacji. Z kolei w marcu sfinalizowaÅ‚a zakup biogazowni rolniczej w miejscowoÅ›ci Wojny-WawrzyÅ„ce, w gminie Szepietowo. SpóÅ‚ka planuje rozbudowÄ™ tych instalacji i przeksztaÅ‚cenie ich w biometanownie wytwarzajÄ…ce biometan, który byÅ‚by wtÅ‚aczany do sieci dystrybucyjnej, a także potencjalnie mógÅ‚by być wykorzystany do produkcji zielonego wodoru.

GK PGNiG jest zainteresowana m.in. odbiorem biometanu od jego producentów i przesyÅ‚em sieciami dystrybucyjnymi w mieszance z gazem ziemnym. W tym celu PGNiG opracowaÅ‚o standard jakoÅ›ci biometanu, który może być wprowadzany do sieci, warunki przyÅ‚Ä…czenia biometanowni i wzór umowy dystrybucyjnej.

Podpisany list intencyjny jest wynikiem wykonanych przez spóÅ‚ki analiz dotyczÄ…cych produkcji biogazu, oczyszczonego nastÄ™pnie do parametrów biometanu. Celem jest stworzenie Å›rodowiska biznesowego oraz bazy naukowej i technologicznej dla rozwoju sieci biometanowni, z których każda bÄ™dzie wytwarzać ok. 4 mln m3 biometanu rocznie.
ŹródÅ‚o: www.regatrace.eu


2021-02-02

Priorytety Ministerstwa Klimatu w obszarze OZE na 2021 r.

PoznaliÅ›my priorytety Ministerstwa Klimatu i Åšrodowiska na 2021 r. jeÅ›li chodzi o dziaÅ‚ania legislacyjne w obszarze energetyki odnawialnej. To zarówno regulacje dotyczÄ…ce dużych inwestycji, ale także te obejmujÄ…ce energetykÄ™ prosumenckÄ…, z których wdrożeniem resort klimatu jest już wyraźnie spóźniony. Za ich implementacjÄ™ bÄ™dzie odpowiadać Departament Odnawialnych ŹródeÅ‚ Energii w MKiÅš majÄ…cy od poczÄ…tku tego roku nowego szefa.  

W 2021 roku Departament Odnawialnych ŹródeÅ‚ Energii w Ministerstwie Klimatu i Åšrodowiska bÄ™dzie mieć sporo pracy. Tymczasem z poczÄ…tkiem tego roku doszÅ‚o w nim do zmiany dyrektora.

Od lutego 2019 r. do koÅ„ca 2020 r. departamentami zwiÄ…zanymi z OZE – ulokowanymi kolejno w resortach energii, aktywów paÅ„stwowych i klimatu – kierowaÅ‚ Piotr Czopek pracujÄ…cy w kolejnych ministerstwach zajmujÄ…cych siÄ™ energetykÄ… od 2008 roku.

Tymczasem z ubiegłym miesiącu Piotr Czopek rozpoczął pracę na stanowisku dyrektora w Polskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej, gdzie ma odpowiadać za kwestie regulacyjne.

Natomiast Departamentem Odnawialnych ŹródeÅ‚ Energii w MKiÅš pokieruje Marcin Åšcigan, który trafiÅ‚ do resortu klimatu w ubiegÅ‚ym roku i który wczeÅ›niej pracowaÅ‚ w think-tanku Forum Energii, gdzie odpowiadaÅ‚ za obszar OZE.

Jakie sÄ… tegoroczne priorytety Departamentu Odnawialnych ŹródeÅ‚ Energii w Ministerstwie Klimatu i Åšrodowiska?

Jak poinformowaÅ‚ resort klimatu w odpowiedzi na pytanie portalu Gramwzielone.pl, departament ma kontynuować w 2021 r. realizacjÄ™ dotychczasowych priorytetów rzÄ…dowego peÅ‚nomocnika ds. OZE, wiceministra klimatu Ireneusza Zyski.

WÅ›ród tych priorytetów Ministerstwo Klimatu i Åšrodowiska wymienia nastÄ™pujÄ…ce zagadnienia.

1. System aukcyjny

MKiÅš wskazuje na przedÅ‚użenie aukcyjnego systemu wsparcia dla OZE. Zgodnie z obecnÄ… wersjÄ… ustawy o odnawialnych źródÅ‚ach energii, stosowanie systemu aukcyjnego – notyfikowanego Komisji Europejskiej – może potrwać do koÅ„ca 2021 r.

Jednak resort klimatu już kilka miesięcy temu zapowiedział przedłużenie aukcji o 5 lat, co ma zostać zrealizowane w ramach kolejnej nowelizacji ustawy o OZE. Jak podkreśla MKiŚ, wiąże się to z przygotowaniem rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie i ich notyfikacją w Komisji Europejskiej.

Ważne zmiany w obszarze systemu aukcyjnego wprowadzi tymczasem procedowana obecnie w Sejmie nowelizacja Prawa energetycznego. Zakłada ona m.in. zmianę definicji instalacji hybrydowych poprzez zwiększenie wymaganego, minimalnego czasu pracy tych instalacji.

W 2021 r. majÄ… odbyć siÄ™ pierwsze aukcje dla instalacji hybrydowych. Zapisy to umożliwiajÄ…ce pojawiÅ‚y siÄ™ w przyjÄ™tym pod koniec 2020 r. rozporzÄ…dzeniu wyznaczajÄ…cym wolumeny i budżety aukcji na 2021 r. 

Aby uruchomić tegoroczne aukcje, oprócz powyższego rozporzÄ…dzenia Rady Ministrów MKiÅš musi jeszcze przyjąć rozporzÄ…dzenie z maksymalnymi cenami za energiÄ™, które bÄ™dÄ… mogli zaproponować inwestorzy w 2021 r. 

2. Morska energetyka wiatrowa

Ten rok rozpoczÄ…Å‚ siÄ™ od przeforsowania kluczowej ustawy dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, która otwiera drogÄ™ do przyznania gwarancji sprzedaży energii z pierwszych farm wiatrowych powstajÄ…cych w polskiej części Morza BaÅ‚tyckiego.

Uchwalenie ustawy o morskiej energetyce wiatrowej nie wyczerpuje jednak zadań rządu jeśli chodzi o przygotowanie inwestycji w offshore.

Konieczne jest jeszcze kilka regulacji, za których opracowanie odpowiedzialny jest departament OZE w resorcie klimatu.

Jak wylicza Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, potrzebne sÄ…: rozporzÄ…dzenie w sprawie ceny maksymalnej za energiÄ™ wytworzonÄ… w morskiej farmie, regulacje okreÅ›lajÄ…ce szczegóÅ‚owo wymagania techniczne dla instalacji zlokalizowanych na morzu, rozporzÄ…dzenie w sprawie szczegóÅ‚owego zakresu ekspertyz i planów w celu speÅ‚nienia wymagaÅ„ z zakresu bezpieczeÅ„stwa morskiego, rozporzÄ…dzenie w sprawie zakresu ekspertyz w zakresie oceny wpÅ‚ywu instalacji na systemy obronnoÅ›ci paÅ„stwa, a także zasady ewentualnego odkupu przez operatora systemu przesyÅ‚owego sieci Å‚Ä…czÄ…cej morskie elektrownie wiatrowe z lÄ…dem.

Tymczasem wsparcie dla pierwszej grupy inwestorów – które przewidziano w formie indywidualnych decyzji – musi zostać przyznane do poÅ‚owy tego roku. Później zgodnie z prawem europejskim konieczne bÄ™dzie wdrożenie procedury konkurencyjnej, która bÄ™dzie decydować o przyznaniu gwarancji sprzedaży energii.

Zatem na sfinalizowanie procesu legislacyjnego w obszarze offshore pozostaje niewiele czasu.

DziaÅ‚ania na rzecz rozwoju morskich farm wiatrowych – m.in. przyjÄ™cie rozporzÄ…dzeÅ„ do ustawy oraz notyfikacja systemu wsparcia – wymieniane sÄ… przez MKiÅš jako jeden z priorytetów w obszarze energetyki odnawialnej na 2021 r.

3. Biometan i klastry energii

Kolejne obszary, w których w tym roku majÄ… być prowadzone przez resort klimatu dziaÅ‚ania legislacyjne, to biometan oraz klastry energii – i notyfikacja zasad przyznawania pomocy publicznej w tym zakresie.

WÅ›ród priorytetów w obszarze OZE na 2021 r. Ministerstwo Klimatu wymienia również finalizacjÄ™ trzech umów sektorowych, czyli porozumieÅ„ rzÄ…du z przedstawicielami poszczególnych branż – fotowoltaicznej, morskiej energetyki wiatrowej, a także biogazu i biometanu.

4. Dyrektywa RED II

W tym roku departament OZE w MKiÅš ma ponadto przygotować wdrożenie do krajowego prawa regulacji, które zostaÅ‚y zawarte w przyjÄ™tej pod koniec 2019 roku unijnej dyrektywie o odnawialnych źródÅ‚ach energii (RED II).

5. Prosumenci

W końcu Ministerstwo Klimatu zapowiada kontynuację działań w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej.

Ostatnio MKiÅš przedstawiÅ‚ nowe projekty trzech rozporzÄ…dzeÅ„ majÄ…cych doprecyzować zasady rozliczeÅ„ energii wprowadzanej do sieci przez prosumentów i spóÅ‚dzielnie energetyczne, a także zasady przyÅ‚Ä…czania mikroinstalcji i wspóÅ‚pracy z sieciÄ… takich urzÄ…dzeÅ„.

Z wdrożeniem tych przepisów rzÄ…d jest już spóźniony. Zgodnie z zapisami ostatniej nowelizacji ustawy o OZE z poÅ‚owy 2019 r., regulacje doprecyzowujÄ…ce zasady funkcjonowania mikroinstalacji prosumeckich miaÅ‚y zostać przyjÄ™te w pierwszym kwartale 2020 r.

www.gramwzielone.pl 


2020-11-05

Projekt REGATRACE ważnym krokiem w opracowaniu krajowych strategii rozwoju biometanu

Rozwój sektora zielonego gazu z OZE, czyli biogazu, biometanu, metanu syntetycznego i wodoru, stanowi jednÄ… z możliwych odpowiedzi na wyzwania zwiÄ…zane z osiÄ…gniÄ™ciem neutralnoÅ›ci klimatycznej. Na jakim jesteÅ›my etapie w rozwoju wspólnego rynku biometanu wyjaÅ›nia dr Magdalena Rogulska z UPEBI.

Wymienione wyżej zielone gazy, w tym szczególnie biometan, czyli biogaz uzdatniony do parametrów gazu ziemnego, mogÄ… (i powinny) odegrać kluczowÄ… rolÄ™ w dÅ‚ugoterminowym dążeniu do dekarbonizacji systemu energetycznego, w zagospodarowaniu odpadów i przyczynieniu siÄ™ do przejÅ›cia na gospodarkÄ™ obiegu zamkniÄ™tego.

UE akcentuje rolÄ™ biogazu i biometanu

W ramach wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu 14 października br. Komisja Europejska przyjęła strategiÄ™ UE dotyczÄ…cÄ… redukcji emisji metanu. Dokument tenuznaje kluczowÄ… rolÄ™ biogazu i biometanu w ograniczaniu emisji metanu w UE w sektorach rolnictwa i gospodarki odpadami.

A jak wyglÄ…da rzeczywistość? W Europie w ostatnich latach sektor biometanu rozwija siÄ™ dynamicznie – Raport statystyczny EBA podaje, że w 2018 r. byÅ‚o w UE Å‚Ä…cznie 610 instalacji produkcji biometanu (przyrost 13 proc. w stosunku do 2017 r.), które wytworzyÅ‚y 2,28 mld m szeÅ›c. biometanu (22 787 GWh). NajwiÄ™cej biometanowni znajduje siÄ™ w Niemczech (200 instalacji), nastÄ™pnie w Wielkiej Brytanii (93), we Francji (76) oraz w Szwecji (73). W Polsce jak na razie wiÄ™cej mówimy niż robimy, czekamy na uruchomienie pierwszej biometanowni.

Wachlarz zastosowań biometanu

Wiele krajów postrzega przejÅ›cie na biometan jako interesujÄ…ce uzupeÅ‚nienie dla istniejÄ…cych biogazowni, ponieważ może pomóc w dekarbonizacji sieci gazu ziemnego. Zauważalnym trendem jest również to, że coraz wiÄ™cej krajów przestawia siÄ™ z dopÅ‚at do biogazu na wsparcie produkcji biometanu, ponadto producenci biometanu majÄ… wiÄ™ksze szanse na uniezależnienie siÄ™ od dopÅ‚at niż producenci biogazu, ponieważ koÅ„cowe obszary zastosowaÅ„ i tym samym możliwoÅ›ci rynkowe sÄ… zdywersyfikowane.

W sektorze produkcji czystej energii w Europie do gÅ‚ównych zastosowaÅ„ biometanu należą: produkcja ciepÅ‚a i/lub pary, wytwarzanie energii elektrycznej i skojarzone wytwarzanie ciepÅ‚a i energii elektrycznej (CHP), ale również zastÄ™powanie gazu ziemnego (wtÅ‚aczanie do sieci gazowej), zastÄ™powanie sprężonego gazu ziemnego CNG i oleju napÄ™dowego - (bio CNG) oraz ciekÅ‚ego gazu ziemnego LNG - (bio LNG).

Praktyka poszczególnych krajów w kwestii sposobów wykorzystania biometanu jest różna, ale w wielu z nich jest jasno okreÅ›lona i uregulowana. Np. w Szwecji i we WÅ‚oszech gÅ‚ównym zastosowaniem koÅ„cowym jest transport, podczas gdy w Wielkiej Brytanii jest to ogrzewanie i chÅ‚odzenie. We WÅ‚oszech wykorzystanie biometanu w sektorze transportu uÅ‚atwia istniejÄ…ca już infrastruktura i flota pojazdów NGV napÄ™dzanych metanem, natomiast w Szwecjibiometan jest wykorzystywany w sektorze transportu od wielu lat ze wzglÄ™du na korzystny system wsparcia.

Biometan może być również alternatywnym, w stosunku do gazu ziemnego, surowcem do produkcji odnawialnego wodoru, co może podziaÅ‚ać stymulujÄ…co na rozwój rynku biogazu i biometanu w Europie, w tym w Polsce, co również jest jednym z celów polityki UE w obszarze klimatu i energii.

Na czym polega projekt?

GÅ‚ównym celem projektu REGATRACE (REnewable GAs TRAde Centre in Europe) jest opracowanie i wdrożenie efektywnego systemu handlu opartego na emisji i obrocie gwarancjami pochodzenia dla biometanu (zielonego gazu), co ma przyczynić siÄ™ do rozwoju wspólnego rynku biometanu. DziaÅ‚ania prowadzone sÄ… na trzech poziomach: europejskim, krajowym i regionalnym/lokalnym. CaÅ‚ość jest wspóÅ‚finansowana przez KomisjÄ™ EuropejskÄ… w ramach programu Horyzont 2020, realizowana od 2019 r. przez konsorcjum 15 partnerów z 10 paÅ„stw, w Polsce przez UniÄ™ Producentów i Pracodawców PrzemysÅ‚u Biogazowego (UPEBI).

UdziaÅ‚ w projekcie ma pomóc partnerom we wdrażaniu projektów dotyczÄ…cych biometanu poprzez opracowanie krajowych strategii rozwoju rynku lub innych zielonych gazów, w tym zaleceÅ„ dotyczÄ…cych zmian legislacyjnych i rynkowych. Jednym z elementów bÄ™dzie opracowanie wytycznych dotyczÄ…cych analizy wykonalnoÅ›ci dla biometanowni oraz przewodnika po źródÅ‚ach finansowania inwestycji w sektorze produkcji biometanu. Warto Å›ledzić stronÄ™ projektu, gdzie sukcesywnie zamieszczane sÄ… opracowania i raporty prezentujÄ…ce efekty poszczególnych pakietów roboczych.

Na krajowym podwórku

W celu wypracowania polskiej strategii rozwoju sektora biometanu UPEBI zorganizuje cztery warsztaty partycypacyjne zapraszajÄ…c gÅ‚ównych interesariuszy do wspóÅ‚pracy w ramach nieformalnej Grupy Roboczej ds. Rozwoju Biometanu projektu REGATRACE. RównolegÅ‚e dziaÅ‚ania bÄ™dÄ… realizowane przez partnerów konsorcjum w 14 krajach europejskich.

Pierwsze warsztaty partycypacyjne projektu w Polsce odbyÅ‚y siÄ™ w październiku podczas drugiego dnia III MiÄ™dzynarodowej Konferencji Producentów Biogazu i Biometanu - Green Gas Poland. W warsztatach wzięło udziaÅ‚ ponad 30 osób zainteresowanych tematem, w tym przedstawiciele Towarowej GieÅ‚dy Energii oraz takich firm jak PGNiG, Grupa Lotos, Orlen oraz Gaz-System, a także biogazowni posiadajÄ…cych projekty biometanowe.

W ramach dyskusji z uczestnikami zidentyfikowano szanse i bariery rozwoju sektora biometanu. Jako szanse na przyspieszenie podaży i popytu na biogaz/biometan wskazano: cele UE i naszego kraju, jako paÅ„stwa czÅ‚onkowskiego, zwiÄ…zane z osiÄ…gniÄ™ciem neutralnoÅ›ci klimatycznej, dążenie do zwiÄ™kszania krajowej samowystarczalnoÅ›ci energetycznej poprzez m.in. wzmacnianie regionów. Znaczenie majÄ… również cele dotyczÄ…ce redukcji emisji w transporcie i rolnictwie. WÅ›ród barier rozwojowych zidentyfikowano brak stabilnych regulacji prawnych uwzglÄ™dniajÄ…cych wsparcie dla biometanu i brak jednoznacznej krajowej strategii kraju na najbliższe lata w zakresie transportu, ciepÅ‚a, lokalnej dystrybucji gazu i, co bardzo ważne, przyÅ‚Ä…czenia do sieci gazowej.

KonkludujÄ…c, decydujÄ…cy wpÅ‚yw na uruchomienie sektora biometanu w Polsce majÄ… decyzje polityczne. Obecnie w Ministerstwie Klimatu i Åšrodowiska trwajÄ… intensywne prace nad nowelizacjÄ… ustawy o odnawialnych źródÅ‚ach energii oraz Prawa energetycznego majÄ…ce na celu uruchomienie sektora biometanu. Czekamy na efekty.

dr Magdalena Rogulska

 


2019-11-20

Zielone certyfikaty najdroższe od początku roku

Åšrednia cena zielonych certyfikatów na Towarowej GieÅ‚dzie Energii w ubiegÅ‚ym miesiÄ…cu byÅ‚a najwyższa od stycznia, a certyfikaty podczas pierwszych notowaÅ„ w tym miesiÄ…cu jeszcze podrożaÅ‚y. Pierwszy raz od kilku miesiÄ™cy udaÅ‚o siÄ™ wyraźnie zmniejszyć rynkowÄ… nadpodaż, która jednak i tak nadal pozostaje na bardzo wysokim poziomie.

W ubiegÅ‚ym miesiÄ…cu Å›rednia cena zielonych certyfikatów w kontraktach PMOZE_A zawieranych podczas notowaÅ„ sesyjnych wyniosÅ‚a 137,70 zÅ‚/MWh i wzrosÅ‚a w porównaniu do wrzeÅ›nia o 5,66 zÅ‚/MWh, a także o 6,71 zÅ‚/MWh w porównaniu do Å›redniej ceny z sierpnia.

Tymczasem podczas pierwszych notowaÅ„ w tym miesiÄ…cu cena osiÄ…gniÄ™ta w kontraktach PMOZE_A przekroczyÅ‚a już nawet poziom 150 zÅ‚/MWh. 

Wyższe niż we wczeÅ›niejszych dwóch miesiÄ…cach w październiku byÅ‚y także obroty certyfikatami podczas notowaÅ„ sesyjnych. W ubiegÅ‚ym miesiÄ…cu wyniosÅ‚y w sumie 993 803 MWh, natomiast we wrzeÅ›niu sprzedano w ten sposób 779 295 MWh, a w sierpniu 812 957 MWh.

Najwyższe w tym roku obroty odnotowano dotÄ…d w kwietniu i maju, kiedy sprzedano odpowiednio 1 241 739 MWh oraz 1 205 556 MWh, a wiÄ™ksza aktywność uczestników tego rynku zbiegÅ‚a siÄ™ wówczas z ogÅ‚oszeniem przez Ministerstwo Energii wycofania siÄ™ ze zmian w projekcie nowelizacji ustawy o OZE, które mogÅ‚y skutkować zablokowaniem możliwoÅ›ci dalszego wzrostu ceny w kontraktach PMOZE_A.

Dotychczas w tym roku najniższa Å›rednia miesiÄ™czna cena zielonych certyfikatów w notowaniach sesyjnych na TGE zostaÅ‚a odnotowana w marcu, kiedy wyniosÅ‚a 96,38 zÅ‚/MWh i kiedy branża OZE poznaÅ‚a projekt nowelizacji ustawy OZE zawierajÄ…cy zapisy mogÄ…ce skutkować zmniejszeniem przychodów producentów zarabiajÄ…cych na sprzedaży zielonych certyfikatów.  

Później jednak, po wycofaniu siÄ™ Ministerstwa z propozycji zmian zasad systemu zielonych certyfikatów, ich cena szybko wzrosÅ‚a do okoÅ‚o 130 zÅ‚/MWh i na takim poziomie utrzymywaÅ‚a siÄ™ w ostatnich miesiÄ…cach.

Natomiast najwyższa Å›rednia miesiÄ™czna cena zielonych certyfikatów w ciÄ…gu ostatnich 12 miesiÄ™cy zostaÅ‚a odnotowana w listopadzie ubiegÅ‚ego roku, kiedy wyniosÅ‚a 156,28 zÅ‚/MWh.

Nadal wysoka nadpodaż

We wrzeniu wystawiono certyfikaty odpowiadajÄ…ce produkcji 1,27 TWh energii elektrycznej, nie umorzono żadnych certyfikatów, a jedynie zablokowano do umorzenia certyfikaty na 282,8 GWh.

Wzrost nadpodaży zielonych certyfikatów miaÅ‚ miejsce również miesiÄ…c wczeÅ›niej, kiedy wystawiono certyfikaty odpowiadajÄ…ce produkcji 1,07 TWh energii elektrycznej, umorzono certyfikaty tylko na 609,9 GWh i zablokowano do umorzenia certyfikaty na 966,3 GWh.

Natomiast w ubiegÅ‚ym miesiÄ…cu w koÅ„cu wyraźnie zmalaÅ‚a rynkowa nadpodaż zielonych certyfikatów dziÄ™ki umorzeniu certyfikatów odpowiadajÄ…cych wytworzeniu ponad 5,35 TWh energii elektrycznej.

W tym czasie wystawiono certyfikaty za produkcjÄ™ 1,706 TWh i w efekcie ogólna nadpodaż zmalaÅ‚a na koniec ubiegÅ‚ego miesiÄ…ca o 3,644 TWh do poziomu 30,047 TWh.

Dla porównania – w pierwszej poÅ‚owie 2019 r. na Towarowej GieÅ‚dzie Energii sprzedano certyfikaty odpowiadajÄ…ce produkcji w sumie 5,78 TWh energii elektrycznej ze źródeÅ‚ odnawialnych, czyli niemal 6-krotnie niższej od wystÄ™pujÄ…cej nadal nadpodaży.

Ponadto w ubiegÅ‚ym miesiÄ…cu zablokowano do umorzenia certyfikaty na 775,01 GWh i w efekcie caÅ‚kowity wolumen zablokowanych do umorzenia praw majÄ…tkowych za wytworzenie energii elektrycznej z OZE wzrósÅ‚ do 1,44 TWh.

redakcja@gramwzielone.pl


2019-10-14

URE podał terminy aukcji OZE

UrzÄ…d Regulacji Energetyki opublikowaÅ‚ w poniedziaÅ‚ek informacjÄ™ w sprawie terminów przeprowadzania tegorocznych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródÅ‚a energii.

 

Zgodnie z opublikowanym przez URE harmonogramem aukcje OZE mają się odbyć w dniach 25 - 26 listopada, 2 - 6 grudnia oraz 9 - 13 grudnia.


Pierwsza z listopadowych aukcji jest dedykowana istniejÄ…cym instalacjom biogazowym o mocy powyżej 1 MW na biogaz skÅ‚adowiskowy, biogaz z oczyszczalni oraz inny biogaz, a także instalacjom termicznego przetwarzania odpadów, dedykowanym instalacjom spalania wielopaliwowego oraz dedykowanym instalacjom spalania biomasy.

 

Podczas kolejnej aukcji (26.11.2019 r.) o wsparcie bÄ™dÄ… mogÅ‚y siÄ™ ubiegać istniejÄ…ce instalacje na biogaz rolniczy o mocy powyżej 1 MW.


Pierwsza z grudniowych aukcji (2.12.2019 r.) jest dedykowana istniejącym instalacjom o mocy nie większej niż 1 MW, w tym: elektrowniom wodnym, wykorzystującym biopłyny, instalacjom geotermalnym oraz morskim instalacjom wiatrowym.

 

W kolejnej aukcji o wsparcie bÄ™dÄ… mogÅ‚y siÄ™ ubiegać istniejÄ…ce biogazownie rolnicze o mocy nie wiÄ™kszej 1 MW, a także instalacje biogazowe na biogaz skÅ‚adowiskowy, biogaz z oczyszczalni oraz inny biogaz oraz instalacje termicznego przetwarzania odpadów, dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego oraz dedykowane instalacje spalania biomasy (wszystkie o mocy nie wiÄ™kszej niż 1 MW) .


Na 5 grudnia zaplanowano aukcjÄ™ dla nowych elektrowni wiatrowych na lÄ…dzie i fotowoltaicznych o mocy powyżej 1 MW. Na kolejny dzieÅ„ grudnia wyznaczono termin aukcji dla nowych instalacji o mocy powyżej 1 MW na biogaz skÅ‚adowiskowy, biogaz z oczyszczalni oraz inny biogaz, a także dla instalacji termicznego przetwarzania odpadów, dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego oraz dedykowanych instalacji spalania biomasy.

 

Nowe źródÅ‚a o mocy nie wiÄ™kszej niż 1 MW, w tym: elektrownie wodne, źródÅ‚a geotermalne, elektrownie na biopÅ‚yny oraz źródÅ‚a wiatrowe bÄ™dÄ… mogÅ‚y wystartować w akcji zaplanowanej na 9 grudnia. Na kolejny dzieÅ„ zaplanowana jest aukcja dla nowych elektrowni wiatrowych na lÄ…dzie oraz nowych źródeÅ‚ PV o mocy nie wiÄ™kszej niż 1 MW. 11 grudnia ma siÄ™ odbyć aukcja dla nowych biogazowni rolniczych i mocy nie wiÄ™kszej niż 1 MW. Na kolejny dzieÅ„ zaplanowana jest aukcja dla nowych instalacji powyżej 1 MW, w tym: elektrowni wodnych, źródeÅ‚ geotermalnych, elektrowni na biopÅ‚yny oraz źródeÅ‚ wiatrowych na morzu.


W ostatniej z aukcji, która ma siÄ™ odbyć 13 grudnia, o wsparcie bÄ™dÄ… mogÅ‚y siÄ™ ubiegać nowe biogazownie o mocy powyżej 1 MW.

 

ŹródÅ‚o: www.cire.pl


2019-10-14

Nowy regulamin aukcji dla OZE

UrzÄ…d Regulacji Energetyki skorygowaÅ‚ regulamin aukcji dla odnawialnych źródeÅ‚ energii z uwagi na wejÅ›cie w życie zapisów ostatniej nowelizacji ustawy o OZE.

ObowiÄ…zek publikacji regulaminu i dostosowania go do brzmienia ustawy o odnawialnych źródeÅ‚ energii nakÅ‚ada na URE ustawa o OZE w art. 78 ust. 10.

Regulamin aukcji okreÅ›la szczegóÅ‚owe zasady organizacji aukcji, w tym skÅ‚adania ofert, przebieg i sposób rozstrzygniÄ™cia aukcji, warunki przetwarzania danych dotyczÄ…cych uczestników aukcji, wymagania techniczne dotyczÄ…ce dostÄ™pu do internetowej platformy aukcyjnej, sposób zapewnienia bezpieczeÅ„stwa i prawidÅ‚owoÅ›ci przebiegu aukcji, warunki zawieszenia dostÄ™pu do internetowej platformy aukcyjnej oraz szczegóÅ‚owe warunki techniczne skÅ‚adania wniosku oraz oÅ›wiadczenia, o których mowa w art. 83a ust. 1 i 2 ustawy o OZE.

URE informuje, że najnowsza aktualizacja regulaminu polegaÅ‚a na wprowadzeniu pojÄ™cia tzw. podpisu osobistego, dostosowaniu wymogów dotyczÄ…cych przedkÅ‚adanych gwarancji bankowych w efekcie wydÅ‚użenia dopuszczalnych terminów pierwszej sprzedaży energii elektrycznej w systemie aukcyjnym, a także dostosowaniu dokumentu do przepisów, które zostaÅ‚y objÄ™te tzw. klauzulÄ… zawieszajÄ…cÄ… w zwiÄ…zku z koniecznoÅ›ciÄ… ich notyfikacji przez KomisjÄ™ EuropejskÄ….

W pozostaÅ‚ym zakresie dokonano aktualizacji publikatorów oraz drobnych korekt redakcyjnych.

Najbliższe aukcje dla OZE majÄ… siÄ™ odbyć jeszcze w tym roku. UrzÄ…d Regulacji Energetyki powinien ogÅ‚osić daty aukcji w poszczególnych koszykach z co najmniej miesiÄ™cznym wyprzedzeniem.

Ministerstwo Energii zakÅ‚ada, na podstawie ustalonych parametrów aukcji jeÅ›li chodzi o planowanÄ… ilość i wartość zakupionej energii, że wsparciem w wyniku tegorocznych aukcji powinny zostać objÄ™te gÅ‚ównie farmy wiatrowe o Å‚Ä…cznej mocy nawet 2,5 GW, a także elektrownie fotowoltaiczne o jednostkowej moc do 1 MW – na Å‚Ä…cznÄ… mocy ok. 0,7 GW.

W wyniku wszystkich tegorocznych aukcji wsparcie może trafić do instalacji we wszystkich koszykach o całkowitej mocy nawet 3,4 GW.

W ubiegÅ‚ym tygodniu Ministerstwo Energii przedstawiÅ‚o projekt rozporzÄ…dzenia z parametrami przyszÅ‚orocznych aukcji. Wynika z niego, że na najwiÄ™ksze wsparcie mogÄ… liczyć inwestorzy oferujÄ…cy energiÄ™ z elektrowni fotowoltaicznych – ale już nie tylko o jednostkowej mocy do 1 MW, ale nawet wiÄ™kszych farm PV.

Regulamin aukcji - wedÅ‚ug stanu prawnego na październik 2019 r. https://bip.ure.gov.pl/bip/odnawialne-zrodla-energ/aukcje-oze/3473,Regulamin-aukcji.html
ŹródÅ‚o: www.gramwzielone.pl


2019-09-04

Tyle zarobiÄ… producenci energii w kogeneracji

Wczoraj opublikowano rozporządzenia z kluczowymi parametrami dotyczącymi nowego mechanizmu wsparcia produkcji energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Poznaliśmy m.in. ceny referencyjne i stawki premii. Koszty wsparcia kogeneracji poniosą odbiorcy energii w postaci doliczonej do rachunku opłaty kogeneracyjnej.

Nowe rozporzÄ…dzenie Ministerstwa Energii to części regulacji tworzÄ…cych podstawy nowego systemu wsparcia producentów energii w wysokosprawnej kogeneracji, którzy wczeÅ›niej mogli korzystać z systemu certyfikatów, a teraz o wsparcie w postaci 15-letnich gwarancji bÄ™dÄ… konkurować w aukcjach.

W 2019 roku w aukcjach na premiÄ™ kogeneracyjnÄ… i naborach na premiÄ™ kogeneracyjnÄ…-indywidualnÄ… przewidziane zostaÅ‚o do zakontraktowania: w ramach aukcji dla jednostek o mocy 1-50 MWe – 6 TWh energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, natomiast w ramach naboru, czyli systemu przewidzianego dla jednostek kogeneracyjnych o mocy powyżej 50 MWe – 36 TWh energii elektrycznej.

Jak informuje resort energii, to stanowi wolumen odpowiadający możliwości budowy lub znacznej modernizacji ok. 700 MWe mocy w kogeneracji, zakontraktowanych w aukcjach lub naborach tylko w 2019 roku.

WartoÅ›ci referencyjne dla nowych jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej 1 – 50 MWe, biorÄ…cych udziaÅ‚ w aukcji w 2019 roku, ustalone zostaÅ‚y na poziomie: w przypadku jednostek opalanych paliwami gazowymi – 144,93 zÅ‚/ MWh; w przypadku jednostek opalanych paliwami staÅ‚ymi – 182,44 zÅ‚/ MWh; w przypadku jednostek opalanych biomasÄ… – 287,64 zÅ‚/ MWh; a w przypadku jednostek innych niż powyższe (np. metan kopalniany) – 67,09 zÅ‚/ MWh.

Ministerstwo zaznacza, że wsparcie bÄ™dÄ… mogÅ‚y otrzymać również nowe, znacznie zmodernizowane i zmodernizowane maÅ‚e jednostki kogeneracji, zmodernizowane jednostki kogeneracji, a także istniejÄ…ce jednostki kogeneracji i istniejÄ…ce maÅ‚e jednostki kogeneracji opalane paliwami gazowymi, dla których w rozporzÄ…dzeniu zostaÅ‚y okreÅ›lone jednostkowe wysokoÅ›ci premii gwarantowanej.

Maksymalna moc zainstalowana elektryczna nowych maÅ‚ych jednostek kogeneracji lub znacznie zmodernizowanych maÅ‚ych jednostek kogeneracji, dla których wytwórca może uzyskać premiÄ™ gwarantowanÄ…, wyniesie w tym i przyszÅ‚ym roku po 50 MW.

Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objÄ™ta premiÄ… kogeneracyjnÄ…, wyniesie w 2019 r. – 6 TWh, a w 2020 r. – 24 TWh.

W 2019 r. jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla nowej, maÅ‚ej jednostki kogeneracji oraz zmodernizowanej maÅ‚ej jednostki kogeneracji: 1) opalanej paliwami gazowymi, wynosi 141,19 zÅ‚/MWh; 2) opalanej paliwami staÅ‚ymi – 0 zÅ‚/MWh; 3) opalanej biomasÄ… – 0 zÅ‚/MWh; 4) dla innych jednostek kogeneracyjnych – 10,65 zÅ‚/MWh.

Natomiast na przyszÅ‚y rok przewidziano takie same premie z wyjÄ…tkiem pkt 4, dla którego wprowadzona zostanie nowa wartość 12,48 zÅ‚/MWh.

Opublikowane przez resort energii rozporządzenia wynikają z wprowadzonej w życie na początku tego roku ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Proponowany mechanizm ma gwarantować inwestorom wypłacaną przez 15 lat, stałą premię ponad rynkową cenę energii elektrycznej.

Przewidziano, że wsparcie produkcji energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w przypadku istniejących i zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej 1-50 MW oraz małych jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW ma się odbywać poprzez złożenie wniosku o wypłatę gwarantowanej premii.

W przypadku nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej 1-50 MW przewidziano mechanizm aukcyjny, a w przypadku takich jednostek o mocy ponad 50 MW przewidziano procedurÄ™ naboru.

Natomiast w przypadku istniejących i zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 50 MW przewidziano procedurę wniosku o wypłatę premii gwarantowanej indywidualnej.

Warunkiem uzyskania wsparcia na energiÄ™ elektrycznÄ… ma być wprowadzanie i sprzedaż do sieci ciepÅ‚owniczej co najmniej 70 proc. ciepÅ‚a użytkowego wytworzonego w wysokosprawnej kogeneracji w danej jednostce kogeneracyjnej, a – jak zaznacza ME – w nowym systemie bÄ™dÄ… mogÅ‚y uczestniczyć tylko elektrociepÅ‚ownie, dla których jednostkowy poziom emisji CO2 nie przekroczy 450 kg/MWh wytwarzanej energii – Å‚Ä…cznie elektrycznej i cieplnej. 

Warunek wspóÅ‚pracy z publicznÄ… sieciÄ… ciepÅ‚owniczÄ… nie obejmie jednostek o mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 1 MW oraz istniejÄ…cych oraz zmodernizowanych jednostek opalanych metanem uwalnianym i ujmowanym przy doÅ‚owych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach wÄ™gla kamiennego o mocy zainstalowanej elektrycznej do 50 MW.

Koszty nowego mechanizmu zostanÄ… przeniesione na rachunki odbiorców. – Oznacza to zmianÄ™ formuÅ‚y finansowania w porównaniu z dotychczasowym systemem, w którym koszt finasowania ujÄ™ty byÅ‚ w cenie energii i niewidoczny dla odbiorców – na transparentne wyodrÄ™bnienie na rachunku osobnej opÅ‚aty dedykowanej na ten cel – zapewnia Ministerstwo Energii.

Stawka opÅ‚aty kogeneracyjnej w 2019 roku zostaÅ‚a okreÅ›lona na 1,58 zÅ‚/MWh, co – jak wylicza resort energii – oznacza wydatek Å›rednio 3,95 zÅ‚ rocznie na gospodarstwo domowe.

Opublikowane wczoraj rozporzÄ…dzenia do ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji sÄ… dostÄ™pne pod tymi linkami:

RozporzÄ…dzenie Ministra Energii w sprawie maksymalnych wartoÅ›ci kosztów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych wybudowania i funkcjonowania nowej porównywalnej jednostki kogeneracji 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1670/1

 

RozporzÄ…dzenie Ministra Energii w sprawie wartoÅ›ci referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2019

 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1669/1

 

Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1671/1

Å»ródÅ‚o: www.gramwzielone.pl

 


2019-06-11

Biometan czyli nowa szansa dla polskich biogazowni

Mimo, że po wygranych wyborach w 2015 r. politycy PiS i przedstawiciele nowo utworzonego Ministerstwa Energii zapewniali, że w zakresie OZE bÄ™dÄ… chcieli postawić przede wszystkim na biogazownie rolnicze, po kilku latach od tych zapowiedzi trudno mówić o boomie inwestycyjnym w biogazie. Nowym bodźcem do rozwoju tej technologii może okazać siÄ™ procedowana obecnie nowelizacja ustawy o biopaliwach.

Nie widać wyraźnego wzrostu zainstalowanego potencjaÅ‚u biogazowni rolniczych, który od kilku lat oscyluje na poziomie okoÅ‚o 100 MW i skÅ‚adajÄ… siÄ™ na niego biogazownie uruchomione gÅ‚ównie jeszcze w systemie certyfikatów – mimo przeprowadzenia dla tej technologii pierwszych aukcji, a także mimo wdrożenia systemu FiT/FiP, który miaÅ‚ wspierać budowÄ™ mniejszych instalacji biogazowych.

Nowe otwarcie dla inwestycji biogazowych może nadejść wraz z uchwaleniem zapisów zawartych w procedowanej obecnie na etapie rzÄ…du nowelizacji ustawy o biopaliwach.  

Projekt nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekÅ‚ych zawiera regulacje umożliwiajÄ…ce zaliczenie produktów tzw. wspóÅ‚uwodornienia do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) oraz wydÅ‚użenia okresu realizacji obowiÄ…zku obligatoryjnego blendingu biokomponentów z paliwami.

Autorzy projektu zapewniajÄ…, że umożliwienie zaliczania produktów pochodzÄ…cych z technologii wspóÅ‚uwodornienia do realizacji NCW od 2020 r. jest kluczowe w kontekÅ›cie poprawy wykonania celów w zakresie udziaÅ‚u OZE w transporcie oraz przyczyni siÄ™ do ograniczenia importu biokomponentów niezbÄ™dnych do realizacji NCW.

RzÄ…dowy projekt ustawy o biopaliwach ma również wskazać kluczowe parametry okreÅ›lajÄ…ce Narodowy Cel Wskaźnikowy.

Jak wskazuje Ministerstwo Energii, zaproponowane w projekcie nowelizacji rozwiÄ…zania w tym zakresie dotyczÄ… okreÅ›lenia na kolejne lata wysokoÅ›ci NCW (do roku 2024), poziomu opÅ‚aty zastÄ™pczej, wysokoÅ›ci wspóÅ‚czynników redukcyjnych i poziomów obligatoryjnego blendingu (na lata 2020-2022), na poziomie – jak ocenia ME – możliwym do realizacji przez podmioty zobowiÄ…zane.

Zgodnie z projektem nowelizacji, w latach 2020-2022 nominalny Narodowy Cel Wskaźnikowy ma wynosić 8,5, 8,6 i 8,7 proc. 

W procedowanej nowelizacji pojawiają się ponadto zapisy umożliwiające zaliczenie biometanu jako biopaliwa służącego do produkcji biowodoru, co ma zwiększyć poziom realizacji NCW.

W projekcie ustawy czekajÄ…cej na akceptacjÄ™ Rady Ministrów zaproponowano wprowadzenie przepisu, na podstawie którego minister energii bÄ™dzie mógÅ‚ okreÅ›lić metodykÄ™ obliczania zawartoÅ›ci biowodoru w paliwach, przy produkcji których podmiot realizujÄ…cy NCW wykorzystaÅ‚ biometan powstaÅ‚y z oczyszczonego biogazu.

Autorzy nowelizacji zakÅ‚adajÄ…, że wskazana w projekcie nowelizacji fakultatywna delegacja do wydania rozporzÄ…dzenia wynika z koniecznoÅ›ci uprzedniego pozyskania wiedzy technicznej wynikajÄ…cej z badaÅ„ tych biokomponentów w paliwach lub doÅ›wiadczenia w ich stosowaniu.

W uzasadnieniu proponowanego wsparcia produkcji biometanu z biogazu rolniczego podkreÅ›la siÄ™ postÄ™pujÄ…cy w Unii Europejskiej rozwój z uwagi na istotne ograniczenia dotyczÄ…ce dostÄ™pnoÅ›ci surowców odpadowych możliwych do wykorzystania w technologiach uwodornienia biomasy.

Wytwarzany z biogazu biometan bÄ™dzie można wtÅ‚aczać bezpoÅ›rednio do sieci gazowych, a ponadto bÄ™dzie go można wykorzystać do Å‚adowania pojazdów napÄ™dzanych CNG czy LNG.

Ministerstwo Energii podkreÅ›la, że aktualnie wykorzystanie biometanu do realizacji celów OZE w transporcie w Unii Europejskiej jest niewielkie – udziaÅ‚ nie przekracza 1 proc. wszystkich biokomponentów, jednak ma to być obiecujÄ…cy kierunek z uwagi na duży potencjaÅ‚ surowców, które znajdujÄ… siÄ™ w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2001, upoważnionych do podwójnego naliczania oraz umożliwiajÄ…cych wykonanie celu w zakresie minimalnego udziaÅ‚u tzw. biopaliw zaawansowanych do roku 2030.

Ministerstwo Energii szacuje, że zapotrzebowanie na biometan wykorzystywany do produkcji biowodoru może siÄ™gnąć w kolejnych latach ok. 700 mln m3, co stanowi równowartość ok. 350 MW biogazu wytwarzanego w oparciu o surowce odpadowe pochodzÄ…ce m.in. z przetwórstwa rolno-spożywczego.

Rozwój modelu opartego na realizacji NCW za pomocÄ… biometanu ma stanowić – zdaniem Ministerstwa – istotny impuls do rozwoju sektora biogazu, umożliwiajÄ…c budowÄ™ i stabilne funkcjonowanie co najmniej 200 biogazowni.

Możliwość wykorzystania biometanu ma widzieć m.in. Lotos, który ma w tym celu prowadzić już rozmowy z wÅ‚aÅ›cicielami krajowych biogazowni.

Cytowany przez PAP Artur Zawisza, wiceprezes Unii Producentów i Pracodawców PrzemysÅ‚u Biogazowego, podkreÅ›la, że w przypadku powstania zapotrzebowania na biometan inwestorzy budujÄ…cy biogazownie nie bÄ™dÄ… musieli kupować agregatów sÅ‚użących do produkcji energii elektrycznej i ciepÅ‚a, które stanowiÄ… dzisiaj okoÅ‚o 1/4 CAPEX-u inwestycji biogazowych, co może sÅ‚użyć rozwojowi taÅ„szych biogazowni, od poczÄ…tku nastawionych na produkcjÄ™ biometanu.

UdziaÅ‚ źródeÅ‚ odnawialnych wykorzystywanych w transporcie to jeden ze skÅ‚adników krajowego celu udziaÅ‚u OZE w zużyciu energii brutto na rok 2020, do którego realizacji Polska zobowiÄ…zaÅ‚a siÄ™ na forum Unii Europejskiej.

Oprócz transportu na krajowy cel OZE skÅ‚ada siÄ™ także udziaÅ‚ zielonej energii w ciepÅ‚ownictwie i elektroenergetyce. O ile w roku 2020 powinniÅ›my osiÄ…gnąć poziom 15 proc. energii odnawialnej, o tyle ostatnie dane wskazujÄ…, że od wypeÅ‚nienia tego celu Polska siÄ™ oddala.

Zgodnie z ostatnimi danymi Eurostatu, w 2017 r. udziaÅ‚ energii odnawialnej w konsumpcji energii elektrycznej, cieplnej i w transporcie w Polsce wyniósÅ‚ 10,9 proc. WczeÅ›niej, w 2016 r. wskaźnik ten osiÄ…gnÄ…Å‚ w przypadku naszego kraju wartość 11,3 proc. i byÅ‚ niższy od wskaźnika z roku 2015 (11,7 proc.) oraz poziomu osiÄ…gniÄ™tego w roku 2014 (11,5 proc.).

Å»ródÅ‚o: www.gramwzielone.pl2019-05-30

Ceny referencyjne z energii elektrycznej z OZE w 2019 r. oraz okresy obowiązujące zwycięzców aukcji w 2019 r.

29 maja br. w Dzienniku Ustaw RP zostaÅ‚o opublikowane rozporzÄ…dzenie Ministra Energii z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeÅ‚ energii w 2019 r. oraz okresów obowiÄ…zujÄ…cych wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2019 roku.

RozporzÄ…dzenie Ministra Energii z dnia 15 maja 2019 r. 

https://www.ure.gov.pl/pl/oze/aukcje-oze/akty-prawne/6538,Akty-Prawne.html

 

Wysokość cen referencyjnych według rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 maja 2019 r.

https://www.ure.gov.pl/pl/oze/aukcje-oze/ceny-referencyjne/6539,Ceny-referencyjne.html


2019-01-07

Prezydent podpisał ustawę kogeneracyjną wprowadzającą nowy system wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji

Prezydent podpisał ustawę kogeneracyjną wprowadzającą nowy system wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji

Ustawa wprowadza również zmiany w ustawie o odnawialnych źródÅ‚ach energii w postaci wyodrÄ™bnionej osobnej, potencjalnie wyższej ceny referencyjnej dla biogazowni pracujÄ…cych w trybie wysokosprawnej kogeneracji.

Polski mechanizm wsparcia dla jednostek kogeneracji bazujÄ…cy na formule Å›wiadectw pochodzenia wygasÅ‚ z koÅ„cem 2018 roku. Nowy system wsparcia bÄ™dzie opieraÅ‚ siÄ™ gÅ‚ównie na aukcjach. Warunkiem uczestnictwa w tym systemie jest wprowadzanie do sieci ciepÅ‚owniczej co najmniej 70% ciepÅ‚a użytkowego wytworzonego w wysokosprawnej kogeneracji, w danej jednostce kogeneracyjnej. W przypadku jednostek kogeneracji niespeÅ‚niajÄ…cych ww. kryterium, dopuszczona zostanie możliwość wsparcia jedynie tej części energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, która proporcjonalnie odpowiadać bÄ™dzie iloÅ›ci ciepÅ‚a użytkowego wprowadzonego do sieci ciepÅ‚owniczej.


2018-12-21

Projekt rozporządzenia dotyczącego wolumenów i wartości energii w aukcjach OZE w 2019 roku

Projekt rozporzÄ…dzenia dotyczÄ…cego wolumenów i wartoÅ›ci energii w aukcjach OZE w 2019 roku

Ministerstwo Energii opublikowaÅ‚o projekt rozporzÄ…dzenia, w którym wskazaÅ‚o wolumeny i wartość planowanej do zakupienia energii w aukcjach OZE w 2019 roku.

Projekt rozporządzenia można pobrać ze strony internetowej:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319370/katalog/12559040#12559040


2018-12-21

Projekt rozporzÄ…dzenia dotyczÄ…cego cen referencyjnych w 2019 roku

Ministerstwo Energii opublikowaÅ‚o projekt rozporzÄ…dzenia, w którym wskazaÅ‚o ceny referencyjne majÄ…ce obowiÄ…zywać w 2019 roku

Projekt rozporządzenia można pobrać ze strony internetowej:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319368/katalog/12558954#12558954


2018-05-10

Poparcie branży biogazowej dla rządowego projektu nowelizacji ustawy o OZE

Trzy najwiÄ™ksze organizacje reprezentujÄ…ce polski sektor biogazu wystosowaÅ‚y do parlamentarzystów list wspierajÄ…cy projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródÅ‚ach energii

Unia Producentów i Pracodawców PrzemysÅ‚u Biogazowego, Inicjatywa dla Åšrodowiska, Energii i ElektromobilnoÅ›ci oraz Polskie Stowarzyszenie Producentów Biogazu Rolniczego w liÅ›cie do posÅ‚ów i senatorów apelujÄ… o gÅ‚osowanie za przyjÄ™ciem rzÄ…dowego projektu nowelizacji ustawy o OZE wraz z ewentualnymi poprawkami o charakterze technicznym uszczegóÅ‚awiajÄ…cymi kwestie rozstrzygane przez nowelizacjÄ™. WÅ›ród podmiotów wspierajÄ…cych treść listu znalazÅ‚o siÄ™ także kilkanaÅ›cie przedsiÄ™biorstw gospodarki odpadami.

W liÅ›cie podkreÅ›lono, że podstawy dla rozwiÄ…zaÅ„ zawartych w projekcie nowelizacji znalazÅ‚y siÄ™ w przyjÄ™tej przez rzÄ…d Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W ocenie branży biogazowej projekt ustawy dobrze wyważa wsparcie dla poszczególnych branż OZE, kreatywnie wspiera koniunkturÄ™ rynkowÄ… poprzez wprowadzenie alternatywnych mechanizmów wsparcia feed-in tariff oraz feed-in premium, dynamizuje proces przeprowadzania aukcji oraz wprowadza możliwoÅ›ci dla obrotu i dystrybucji zarówno biometanu w krajowej sieci gazowej, jak i biogazu w lokalnych sieciach gazowych, a także umacnia ramy dla tworzenia klastrów energii z udziaÅ‚em instalacji biogazowych.

Sygnatariusze listu zwracajÄ… również uwagÄ™ na to, że branża biogazowa jest ważnym elementem projektu nowelizacji reprezentujÄ…cym stabilne źródÅ‚a produkcji zielonego gazu, energii elektrycznej i cieplnej z dominujÄ…cÄ… rolÄ… krajowego kapitaÅ‚u inwestycyjnego, przyczyniajÄ…cym siÄ™ do powstawania nowych miejsc pracy (czÄ™sto na obszarach wiejskich) oraz zapewniajÄ…cym dywersyfikacjÄ™ dochodów rolników (biogazownie rolnicze), a także efektywnÄ… utylizacjÄ™ odpadów komunalnych (biogazownie skÅ‚adowiskowe i Å›ciekowe).

List branży biogazowej wzywający do przyjęcia nowelizacji ustawy o OZE można pobrać ze strony internetowej www.popierambiogaz.pl


2017-11-14

W październiku zielone certyfikaty na TGE tańsze niż we wrześniu

Po wyraźniejszym skoku cen zielonych certyfikatów, który odnotowano we wrzeÅ›niu br., w ubiegÅ‚ym miesiÄ…cu ceny certyfikatów ksztaÅ‚towaÅ‚y siÄ™ na poziomie zbliżonym do 45 zÅ‚/MWh. Pierwsze notowania w listopadzie potwierdzajÄ… pewnÄ… stabilizacjÄ™ na takim poziomie, który jednak z pewnoÅ›ciÄ… nie może cieszyć dziaÅ‚ajÄ…cych w tym systemie wsparcia producentów energii odnawialnej.

Zielone certyfikaty to – obok sprzedaży energii elektrycznej – w praktyce jedyne źródÅ‚o przychodów producentów energii odnawialnej w instalacjach niezaliczanych do grupy mikroinstalacji, którzy rozpoczÄ™li wytwarzanie przed 1 lipca 2016 r.

Na rynku zielonych certyfikatów na Towarowej GieÅ‚dzie Energii od trzech miesiÄ™cy widać wyraźny wzrost wolumenu obrotów. W ubiegÅ‚ym miesiÄ…cu wolumen handlu instrumentem PMOZE_A w notowaniach sesyjnych wyniósÅ‚ 1,21 TWh, miesiÄ…c wczeÅ›niej siÄ™gnÄ…Å‚ 1,22 TWh, a dwa miesiÄ…ce wczeÅ›niej 1,07 TWh. Natomiast we wczeÅ›niejszych miesiÄ…cach tego roku mieÅ›ciÅ‚ siÄ™ w przedziale ok. 400-800 GWh/miesiÄ…c.

WiÄ™ksza aktywność kontrahentów nie przeÅ‚ożyÅ‚a siÄ™ jednaj na wzrost cen certyfikatów, który mógÅ‚by przywrócić rentowność produkcji energii odnawialnej, która jest objÄ™ta tym systemem wsparcia.

W ubiegÅ‚ym miesiÄ…cu Å›rednia cena zielonych certyfikatów na TGE (instrument PMOZE_A) wyniosÅ‚a 44,10 zÅ‚/MWh, co oznacza spadek o 8,6 zÅ‚/MWh wzglÄ™dem wrzeÅ›nia br. (52,7 zÅ‚/MWh), ale jednoczeÅ›nie wzrost w stosunku do notowaÅ„ z sierpnia (38,95 zÅ‚/MWh).

Najniższy poziom Å›rednia cena zielonych certyfikatów w ramach notowaÅ„ sesyjnych PMOZE_A w tym roku (i w historii notowaÅ„) osiÄ…gnęła w czerwcu br. (24,38 zÅ‚/MWh).

Notowane ostatnio ceny zielonych certyfikatów na TGE sÄ… jednak nadal znacznie niższe od osiÄ…ganych jeszcze kilka lat temu ponad 200 zÅ‚/MWh. 

W pierwszych listopadowych notowaniach sesyjnych w ramach instrumentu PMOZE_A ceny utrzymują się na poziomie około 47 zł/MWh.

Błękitne certyfikaty nadal wysoko

Październikowy wolumen obrotu tzw. bÅ‚Ä™kitnymi certyfikatami, które od poÅ‚owy ubiegÅ‚ego roku otrzymujÄ… producenci energii elektrycznej z biogazowni rolniczych, uksztaÅ‚towaÅ‚ siÄ™ na poziomie 82 809 MWh – aż o 121,7 proc. wyższym niż w październiku roku ubiegÅ‚ego. WiÄ™kszość – 52 871 MWh – stanowiÅ‚ obrót sesyjny, gdzie cena Å›rednioważona wzrosÅ‚a m/m o 1,86 zÅ‚/MWh, do poziomu 313,44 zÅ‚/MWh.

Łączny wolumen obrotu wszystkimi rodzajami praw majÄ…tkowych dla energii elektrycznej na TGE wyniósÅ‚ w październiku br. 3 575 796 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do października roku ubiegÅ‚ego o 30,1 proc.

Wolumen obrotu prawami majÄ…tkowymi dla efektywnoÅ›ci energetycznej wyniósÅ‚ 48 012 toe (w tym 43 616 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza wzrost r/r o 30,7 proc. Åšrednioważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF spadÅ‚a m/m o 27,15 zÅ‚/toe, do poziomu 496,27 zÅ‚/toe.

TGE dodaje, że w październiku 2017 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia energii ze źródeÅ‚ odnawialnych zawarto transakcje o wolumenie 53 401 MWh, dla których cena Å›rednioważona wyniosÅ‚a 0,59 zÅ‚/MWh.

ŹródÅ‚o:www.gramwzielone.pl


2017-10-16

Klastry energii - polski patent na OZE

Kiedy zaczÄ™liÅ›my mówić o koncepcji klastrów energii, wszyscy pytali, gdzie na Å›wiecie to dziaÅ‚a? – OdpowiadaÅ‚em: nigdzie. SÄ… bardzo ciekawe inicjatywy we WÅ‚oszech, w Szwecji, ale nigdzie nie dziaÅ‚a to tak kompleksowo. Komisja Europejska zapytaÅ‚a: dlaczego nie przyszliÅ›cie z pomysÅ‚em klastrów wczeÅ›niej, tak powinno wyglÄ…dać OZE – mówi wiceminister energii Andrzej J. Piotrowski.

Wprowadzone nowelizacjÄ… ustawy o OZE klastry energii sÄ… promowane przez Ministerstwo Energii. Resort zidentyfikowaÅ‚ w kraju okoÅ‚o 60 inicjatyw klastrowych. ZachÄ™tÄ… do tworzenia ma być wsparcie udzielane przez NFOÅšiGW, które na ten cel przeznaczy 300 mln zÅ‚.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii Andrzej J. Piotrowski podkreÅ›liÅ‚ w trakcie Kongresu Nowego PrzemysÅ‚u w Warszawie, że klastry energii sÄ… metodÄ… opisu rzeczywistoÅ›ci.

Jego zdaniem, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czemu ma służyć OZE. Nie ulega wątpliwości, że powstrzymaniu zanieczyszczenia środowiska. Jednak część europejskich inicjatyw w tym zakresie była do tej pory kontrowersyjna.

- Musimy pogodzić ochronę środowiska z bilansowaniem energii, najlepszą formułą są do tego klastry - powiedział Andrzej J. Piotrowski. - Musi być ktoś, kto skoordynuje działania z celami, przede wszystkim pro środowiskowymi - dodaje.

Wiceminister energii dodaÅ‚, że przez wiele lat czuliÅ›my siÄ™ jak ktoÅ›, kto ma tylko naÅ›ladować. - Kiedy zaczÄ™liÅ›my mówić o koncepcji klastrów energii, wszyscy pytali, gdzie na Å›wiecie to dziaÅ‚a? OdpowiadaÅ‚em: nigdzie. SÄ… bardzo ciekawe inicjatywy we WÅ‚oszech, w Szwecji, ale nigdzie nie dziaÅ‚a to tak kompleksowo. Komisja Europejska zapytaÅ‚a: dlaczego nie przyszliÅ›cie z pomysÅ‚em klastrów wczeÅ›niej, tak powinno wyglÄ…dać OZE – przypomniaÅ‚ wiceminister energii Andrzej J. Piotrowski.

Tekst powstaÅ‚ na podstawie panelu Klastry energii – idea, oczekiwania, praktyka, odbywajÄ…cego siÄ™ w trakcie XIV Kongresu Nowego PrzemysÅ‚u.

ŹródÅ‚o: www.wnp.pl


2017-08-18

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE

W poniedziaÅ‚ek Kancelaria Prezydenta poinformowaÅ‚a, że prezydent Andrzej Duda podpisaÅ‚ nowelizacjÄ™ ustawy o odnawialnych źródÅ‚ach energii. Prezydent nie wziÄ…Å‚ pod uwagÄ™ apeli ekspertów, przedsiÄ™biorców oraz najwiÄ™kszych organizacji sektora OZE, które alarmowaÅ‚y o przewidywanych katastrofalnych skutkach nowelizacji dla branży OZE w Polsce.

ZgÅ‚oszona przez posÅ‚ów PiS 15 lipca nowelizacja ustawy o OZE ma na celu powiÄ…zanie wysokoÅ›ci jednostkowej opÅ‚aty zastÄ™pczej z rynkowymi cenami praw majÄ…tkowych wynikajÄ…cych ze Å›wiadectw pochodzenia, czyli tzw. zielonych certyfikatów. Ustawa zmniejsza wysokość opÅ‚aty zastÄ™pczej z obecnych 300,03 zÅ‚/MWh do 125% rocznej Å›rednioważonej ważnej ceny zielonych certyfikatów. W praktyce bÄ™dzie to oznaczać, że już od przyszÅ‚ego roku opÅ‚ata zastÄ™pcza bÄ™dzie wynosić ok. 40 zÅ‚/MWh.

Oznacza to, że bardzo niskie dziÅ› ceny certyfikatów, nie dajÄ…ce szans operatorom na osiÄ…gniÄ™cie granicy rentownoÅ›ci, przez co najmniej 6 lat nie wzrosnÄ… do poziomu gwarantujÄ…cego choćby tylko spÅ‚atÄ™ zaciÄ…gniÄ™tych na realizacjÄ™ tych inwestycji kredytów. Operatorzy OZE znajdÄ… siÄ™ w sytuacji trwaÅ‚ej nierentownoÅ›ci, uniemożliwiajÄ…cej realizacjÄ™ obowiÄ…zków operatorskich i prowadzÄ…cej wprost do ich upadÅ‚oÅ›ci. Ogromne straty poniosÄ… również banki kredytujÄ…ce te inwestycje.

Z ustawy logicznie wynika, że przyjÄ™ta regulacja może pomóc sprzedawcom zobowiÄ…zanym, czyli paÅ„stwowym koncernom energetycznym. Do tej pory kupowaÅ‚y one zielone certyfikaty po cenach wynikajÄ…cych z zawartych z inwestorami OZE umów dÅ‚ugoterminowych, czÄ™sto dużo wyższych niż ceny certyfikatów w otwartych transakcjach sesyjnych. Część z tych umów okreÅ›la maksymalny puÅ‚ap cenowy, jakim jest opÅ‚ata zastÄ™pcza, lub jej uÅ‚amek. Ustawowe zredukowanie opÅ‚aty zastÄ™pczej oznacza w takich przypadkach automatyczne zmniejszenie cen certyfikatów. Może też być pretekstem dla wypowiedzenia tych umów, w których mechanizm ksztaÅ‚towania ceny certyfikatów jest inaczej skonstruowany.

Tak czy inaczej, spadek opÅ‚aty zastÄ™pczej do poziomu 40-50 zÅ‚ (taki puÅ‚ap wyznacza aktualna Å›rednia cena certyfikatów z I póÅ‚rocza 2017 r), oznacza, że koncerny bÄ™dÄ… mogÅ‚y wywierać jeszcze silniejszÄ… presjÄ™ na wytwórców OZE, majÄ…c możliwość realizacji obowiÄ…zku wykazania odpowiedniego udziaÅ‚u zielonej energii nie poprzez umarzanie certyfikatów, ale uiszczanie symbolicznej opÅ‚aty zastÄ™pczej, której wartość, co trzeba podkreÅ›lić, nie pokrywaÅ‚aby nawet kosztów technologii wspóÅ‚spalania.

Od poczÄ…tku prac nad poselskim projektem dotyczÄ…cym opÅ‚aty zastÄ™pczej branża energetyki odnawialnej krytykowaÅ‚a nie tylko same proponowane regulacje, ale także sposób procedowania. Krótka dyskusja, która odbyÅ‚a siÄ™ w parlamencie na temat regulacji toczyÅ‚a siÄ™ z niewielkÄ… obecnoÅ›ciÄ… ekspertów i ukazaÅ‚a duży brak wiedzy na temat branży OZE oraz możliwych skutków wprowadzenia nowelizacji. Sejmowe prace nad ustawÄ… odbyÅ‚y siÄ™ bez udziaÅ‚u strony spoÅ‚ecznej, o konsultacje nie zostaÅ‚ też poproszony UrzÄ…d Regulacji Energetyki. Prezes URE Maciej Bando krytycznie wypowiadaÅ‚ siÄ™ o projekcie:

- Proponowana ustawa, zgodnie z tym, co jest w przedÅ‚ożeniu, absolutnie nie ma żadnego zwiÄ…zku z celem, jaki jej przyÅ›wieca. Zmiana stawki opÅ‚aty zastÄ™pczej w żaden sposób nie wpÅ‚ynie na zrównoważony rozwój kraju – podkreÅ›liÅ‚ prezes URE.

Podpisana dzisiaj przez Prezydenta nowelizacja ustawy o OZE wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

ŹródÅ‚o: www.reo.pl


2017-07-21

Sejm znowelizował ustawę o OZE. Tempo ekspresowe, wiele obaw.

Sejm uchwaliÅ‚ nowelizacjÄ™ ustawy o OZE. GÅ‚ównym jej zaÅ‚ożeniem jest rezygnacja ze staÅ‚ej wartoÅ›ci tzw. opÅ‚aty zastÄ™pczej i powiÄ…zanie jej z rynkowymi cenami Å›wiadectw pochodzenia energii z niektórych OZE.

 Za nowelizacjÄ… gÅ‚osowaÅ‚o 269 posÅ‚ów, przeciwko byÅ‚o 174, wstrzymaÅ‚o siÄ™ piÄ™ciu. ZgÅ‚oszona jako poselska nowelizacja, przeszÅ‚a przez Sejm bez żadnej zmiany w stosunku do wniesionego projektu. W III czytaniu posÅ‚owie odrzucili poprawki zgÅ‚oszone przez opozycjÄ™ oraz wniosek o odrzucenie projektu w caÅ‚oÅ›ci. Ustawa trafi teraz do Senatu.

ZasadniczÄ… zmianÄ… jest rezygnacja ze staÅ‚ej wartoÅ›ci tzw. opÅ‚aty zastÄ™pczej, wynoszÄ…cej 300,03 zÅ‚/MWh i powiÄ…zanie jej z rynkowymi cenami Å›wiadectw pochodzenia energii z niektórych OZE - zielonych certyfikatów (w praktyce wiatraki) oraz bÅ‚Ä™kitnych certyfikatów (biogaz rolniczy). OpÅ‚ata ma wynosić 125 proc. Å›redniej ceny danych certyfikatów z poprzedniego roku, ale nie wiÄ™cej niż 300,03 zÅ‚/MWh.

W opartym na prawach majÄ…tkowych (certyfikatach) systemie wsparcia dla OZE, wytwórca energii w źródle odnawialnym, oprócz sprzedaży energii otrzymuje za każdÄ… MWh certyfikat, który jest prawem majÄ…tkowym i może być sprzedany - albo na gieÅ‚dzie, albo w indywidualnej transakcji typu OTC. Cena sprzedaży jest wsparciem dla wytwórcy. Z kolei sprzedawcy energii do odbiorców koÅ„cowych muszÄ… siÄ™ legitymować odpowiedniÄ… do wielkoÅ›ci sprzedaży iloÅ›ciÄ… certyfikatów, czyli muszÄ… je kupić. Ewentualnie mogÄ… uiÅ›cić tzw. opÅ‚atÄ™ zastÄ™pczÄ….

Cena rynkowa zielonych certyfikatów z powodu nadpodaży, w ciÄ…gu kilku lat spadÅ‚a o 90 proc. Wnioskodawcy uważajÄ…, że powiÄ…zanie wysokoÅ›ci opÅ‚aty zastÄ™pczej z cenÄ… rynkowÄ… spowoduje wiÄ™ksze zainteresowanie certyfikatami i stopniowe rozÅ‚adowanie ich nadpodaży.

Tuż przed ostatecznym gÅ‚osowaniem minister energii Krzysztof Tchórzewski przekonywaÅ‚, że powodem pojawienia siÄ™ nadpodaży certyfikatów byÅ‚ zbyt szybki rozwój OZE w stosunku do zakÅ‚adanej Å›cieżki. WedÅ‚ug niego, z powodu zbyt szybkiego rozwoju OZE obywatele dopÅ‚acili dodatkowo 2 mld zÅ‚ jako subwencje do OZE, zamiast wydać te pieniÄ…dze na inne rzeczy. Co, zdaniem ministra, przeÅ‚ożyÅ‚o siÄ™ na wyhamowanie wzrostu gospodarki.

Branża OZE alarmuje

Nowelizacja budzi wiele kontrowersji. Zastrzeżenia budziÅ‚ sam proces jej procedowania, który przebiegaÅ‚ we wrÄ™cz ekspresowym tempie. 

 - To co jest najgorsze, to sposób procedowania tej nowelizacji. Nie mieliÅ›my możliwoÅ›ci uczestniczenia w posiedzeniu Komisji w trakcie dyskusji nad nowelÄ…, ponieważ w zwiÄ…zku z aferÄ… dot. sÄ…downictwa nie byÅ‚o możliwoÅ›ci otrzymania jednorazowych przepustek do Sejmu - tak oceniaÅ‚ w rozmowie z wnp.pl Kamil SzydÅ‚owski, wiceprezes Stowarzyszenia MaÅ‚ej Energetyki Wiatrowej (SMEW). - Istnieje projekt rzÄ…dowy nowelizacji ustawy o OZE, który również jest w trakcie procedowana. Rodzi siÄ™ wiÄ™c pytanie, dlaczego nagle pojawiÅ‚a siÄ™ wrzutka w postaci projektu poselskiego. Jeżeli Ministerstwo Energii tak bardzo popiera poprawkÄ™ poselskÄ…, to dlaczego te propozycje nie znalazÅ‚y siÄ™ kilka tygodni temu w projekcie rzÄ…dowym?

Ponadto przedstawiciele branży OZE alarmowali, że nowe przepisy mogÄ… doprowadzić do spadku opÅ‚acalnoÅ›ci inwestycji w odnawialne źródÅ‚a.  

- Wprowadzenie proponowanych przepisów o opÅ‚acie zastÄ™pczej doprowadzi do dalszego upadku energetyki odnawialnej w Polsce, m.in. z powodu znacznego spadku opÅ‚acalnoÅ›ci tego typu rozwiÄ…zaÅ„ – mówiÅ‚ rozmówca wnp.pl z branży OZE, proszÄ…cy o zachowanie anonimowoÅ›ci.

- PowiÄ…zanie jednostkowej opÅ‚aty zastÄ™pczej z rynkowymi cenami Å›wiadectw skutkować bÄ™dzie ustanowieniem niższego progu cenowego dla tych instrumentów, co może przyczynić siÄ™ do powstania spadkowej tendencji notowaÅ„. PrzedÅ‚ożona propozycja jest niekorzystna, ponieważ nie przyczynia siÄ™ w żaden sposób do rozwiÄ…zania problemu nadpodaży rynkowej Å›wiadectw pochodzenia, stanowiÄ…cej gÅ‚ówny problem podmiotów eksploatujÄ…cych aktywa wytwórcze odnawialnych źródeÅ‚ energii – komentowaÅ‚ nasz rozmówca.

ŹródÅ‚o: www.wnp.pl


2017-06-30

ME opublikowało projekt nowelizacji ustawy o OZE. Co się zmieni?

Ministerstwo Energii opublikowaÅ‚o projekt kolejnej nowelizacji ustawy o OZE, która jak wskazaÅ‚o ME ma wejść w życie już z dniem 1 wrzeÅ›nia br. Jak zapewnia ME, celem najbliższej nowelizacji ustawy o OZE jest gÅ‚ównie zapewnienie peÅ‚nej zgodnoÅ›ci przepisów tej ustawy z unijnymi przepisami dotyczÄ…cymi pomocy publicznej. Istotne zmiany dotyczÄ… również systemu wsparcia dla maÅ‚ych biogazowni i hydroelektrowni, a także zasad budowy i opodatkowania farm wiatrowych.

Ministerstwo Energii zapewnia, że zaproponowane w opublikowanym dzisiaj projekcie nowelizacji ustawy o OZE zmiany w peÅ‚ni dostosowujÄ… przepisy tej ustawy do wymogów okreÅ›lonych w Wytycznych w sprawie pomocy paÅ„stwa na ochronÄ™ Å›rodowiska i cele zwiÄ…zane z energiÄ… w latach 2014-2020, które dopuszczajÄ…, jako zgodne z zasadami wspólnego rynku, instrumenty rynkowe, takie jak aukcje czy procedury przetargowe zgodne z zasadami konkurencji otwarte dla wszystkich producentów wytwarzajÄ…cych energiÄ™ elektrycznÄ… z OZE, konkurujÄ…cych ze sobÄ… na równych warunkach, które powinny zasadniczo zapewnić ograniczenie dotacji do minimum.

ME ocenia, powoÅ‚ujÄ…c siÄ™ na art. 42 ust. 2 unijnego rozporzÄ…dzenia GBER, że pomoc w polskim systemie wsparcia dla OZE bÄ™dzie przyznawana w drodze procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji i opartej na jasnych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych kryteriach, która jest otwarta dla wszystkich wytwórców produkujÄ…cych energiÄ™ elektrycznÄ… ze źródeÅ‚ odnawialnych w sposób niedyskryminacyjny.

Kwestia pomocy publicznej byÅ‚a wczeÅ›niej przedmiotem rozmów prowadzonych przez polski rzÄ…d z KomisjÄ… EuropejskÄ…. Zastrzeżenia budziÅ‚y zasady wdrożonego w poÅ‚owie ubiegÅ‚ego roku systemu aukcyjnego, faworyzujÄ…ce w aukcjach inwestorów, którzy dla swoich projektów pozyskali wczeÅ›niej pomoc inwestycyjnÄ… np. w postaci unijnej dotacji, wobec czego mogli zaoferować w aukcji potencjalnie niższÄ… cenÄ™ za energiÄ™ od inwestorów, którzy na zgÅ‚aszany do aukcji projekt pomocy inwestycyjnej nie posiadali.

Zgodnie z przedstawionÄ… propozycjÄ…, nowa reguÅ‚a kumulacji pomocy publicznej zakÅ‚ada, że wsparcie wypÅ‚acane wytwórcom, którzy uzyskajÄ… prawo do pÅ‚atnoÅ›ci w zakresie, w jakim stanowi różnicÄ™ pomiÄ™dzy cenÄ… zaoferowanÄ… w aukcji a Å›redniÄ… cenÄ… energii elektrycznej, stanowi tzw. pomoc operacyjnÄ… na energiÄ™ elektrycznÄ… ze źródeÅ‚ odnawialnych.

Warunkiem dopuszczalnoÅ›ci pomocy publicznej ma być m.in. wymóg, aby pomoc operacyjna zostaÅ‚a pomniejszona o wszelkÄ… uprzednio otrzymanÄ… pomoc inwestycyjnÄ….

– W zwiÄ…zku z tym, że systemy wsparcia operacyjnego sÄ… co do zasady projektowane w taki sposób, aby zapewnić satysfakcjonujÄ…cÄ… inwestora stopÄ™ zwrotu, należy uznać za zasadne, aby wszelkie dodatkowe przysporzenia ze Å›rodków publicznych pomniejszaÅ‚y otrzymywanÄ… pomoc operacyjnÄ…. Fakt uprzedniego otrzymania pomocy inwestycyjnej powinien pozostawać neutralny dla warunków konkurencyjnych organizowanych aukcji – komentuje Ministerstwo Energii.

Resort energii zauważa, że dotychczas w celu zapewnienia rentownoÅ›ci instalacji, inwestorzy niekorzystajÄ…cy z pomocy inwestycyjnej musieli w ofercie zawrzeć możliwie najwyższÄ… cenÄ™, podczas gdy inwestorzy korzystajÄ…cy z pomocy inwestycyjnej mogli kwotÄ™ tej pomocy wkalkulować w swojÄ… ofertÄ™, odpowiednio pomniejszajÄ…c cenÄ™ ofertowÄ… i tym samym zwiÄ™kszajÄ…c swoje szanse na wygranie aukcji. – Jedynym rozwiÄ…zaniem tego problemu jest przyjÄ™cie jako górnej granicy Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci pomocy parametru odnoszÄ…cego siÄ™ do ceny ofertowej, a nie referencyjnej – zaznacza ME.

Ograniczenia dla biogazowni

WÄ…tpliwoÅ›ci branży OZE, które nie przeszÅ‚y bez echa w Komisji Europejskiej, budzÄ… również wprowadzone w ostatniej nowelizacji ustawy o OZE z 22 czerwca 2016 r. preferencje dla biogazowni rolniczych – w tym wydzielenie osobnego obowiÄ…zku w systemie zielonych certyfikatów, które skutkowaÅ‚o znaczÄ…cym wzrostem przychodów wÅ‚aÅ›cicieli biogazowni, a także zaproponowanie dla biogazowni w nowym systemie wsparcia minimalnej ceny energii z biogazu, która może zostać sprzedana w drodze aukcji. Na takie preferencje nie mogÄ… liczyć producenci energii w innych technologiach OZE. 

W przygotowanej nowelizacji ME wzięło pod uwagÄ™ notowane w ostatnich miesiÄ…cach wyższe od wartoÅ›ci opÅ‚aty zastÄ™pczej ceny nowych certyfikatów, które przysÅ‚ugujÄ… biogazownikom, i zaproponowaÅ‚o rozwiÄ…zania zmierzajÄ…ce do – jak to okreÅ›la – unikniÄ™cia niepożądanego zjawiska wzrostu cen Å›wiadectw pochodzenia biogazu rolniczego ponad wysokość jednostkowej opÅ‚aty zastÄ™pczej.

Nowy system wsparcia dla mniejszych biogazowni i hydroelektrowni

W opublikowanym dzisiaj projekcie nowelizacji ustawy o OZE znajdziemy zapowiadane wczeÅ›niej przez ME zmiany w zakresie zwiÄ™kszenia maksymalnej mocy mikroinstalacji OZE z 40 kW do 50 kW, a także tzw. maÅ‚ych instalacji OZE, dla których w miejsce stosowanego dotychczas przedziaÅ‚u 40 kW – 200 kW wprowadza siÄ™ przedziaÅ‚ 50 kW – 500 kW.

Dla grupy mikro- i maÅ‚ych instalacji produkujÄ…cych energiÄ™ w technologii biogazu rolniczego, biogazu pozyskiwanego ze skÅ‚adowisk odpadów lub z oczyszczalni Å›cieków, a także dla mikro- i maÅ‚ych elektrowni wodnych ME proponuje wprowadzenie nowego mechanizmu rozliczeÅ„ zakÅ‚adajÄ…cego zakup energii po gwarantowanej cenie.

StaÅ‚a cena zakupu, majÄ…ca znaleźć siÄ™ w art. 70e ustawy o OZE, ma wynosić 80 proc. ceny referencyjnej dla danego typu instalacji i być waloryzowana corocznie Å›redniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usÅ‚ug konsumpcyjnych ogóÅ‚em z poprzedniego roku kalendarzowego.

ME proponuje przy tym dwie możliwoÅ›ci sprzedaży nadwyżek wyprodukowanej energii w ramach tego systemu wsparcia – sprzedaż do sprzedawcy zobowiÄ…zanego albo sprzedaż do podmiotu innego niż sprzedawca zobowiÄ…zany wraz z prawem wytwórcy do pokrycia ujemnego salda.

Nowe koszyki aukcyjne

Ministerstwo Energii proponuje wprowadzenie nowych koszyków aukcyjnych. PodziaÅ‚ miaÅ‚by wyglÄ…dać nastÄ™pujÄ…co: 1) biogaz inny niż rolniczy, biomasa, biopÅ‚yny, 2) termiczne przeksztaÅ‚canie odpadów, 3) hydroenergia, geotermia, energia na morzu, 4) biogaz rolniczy, 5) wiatr na lÄ…dzie, fotowoltaika, 6) hybrydowe instalacje OZE.

ME okreÅ›liÅ‚o jednoczeÅ›nie, ile energii chce zakupić z poszczególnych koszyków aukcyjnym w wyniku tegorocznych aukcji. Przedstawione przez resort energii propozycje przepisów nie uwzglÄ™dniajÄ… aukcji, które odbÄ™dÄ… siÄ™ jutro i pojutrze, których zwyciÄ™zcy wejdÄ… do systemu aukcyjnego na dotychczasowych zasadach.

W nowych propozycjach ME znajdziemy również zapisy wskazujÄ…ce, że aukcjÄ™ wygrywajÄ… uczestnicy, którzy zaoferowali najniższÄ… cenÄ™ sprzedaży energii aż do wyczerpania 80 proc. iloÅ›ci energii objÄ™tej ofertami zÅ‚ożonymi przez uczestników danej aukcji. Gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje takÄ… samÄ… najniższÄ… cenÄ™ sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeÅ‚ energii, wówczas o sprzedaży energii elektrycznej ma rozstrzygać kolejność zÅ‚ożonych ofert.

ME zajęło siÄ™ też sprawÄ… ewentualnej sprzedaży projektów, które otrzymaÅ‚y prawo do rozliczeÅ„ w systemie aukcyjnym. Zaproponowano przepis umożliwiajÄ…cy, wytwórcy, którego oferta wygraÅ‚a aukcjÄ™, zbycie instalacji, ale pod warunkiem wystÄ…pienia do URE z wnioskiem o wyrażenie zgody na przejÅ›cie praw i obowiÄ…zków wynikajÄ…cych z wygranej aukcji na rzecz nabywcy. Prezes URE ma wyrażać zgodÄ™ na zbycie tej instalacji, jeÅ›li nabywca instalacji speÅ‚nia warunki formalne wytwarzania energii elektrycznej w instalacji OZE, oraz o ile nie zachodzi uzasadnione ryzyko braku realizacji obowiÄ…zków wynikajÄ…cych z aukcji przez nabywcÄ™.  

W projekcie nowelizacji znajdziemy też nowÄ… definicjÄ™ modernizacji pod kÄ…tem systemu aukcyjnego. Zgodnie z nowÄ… propozycjÄ… ME modernizacja ma oznaczać realizacjÄ™ inwestycji w zakresie istniejÄ…cej instalacji odnawialnego źródÅ‚a energii, rozumianej jako wykonanie robót polegajÄ…cych na odtworzeniu stanu pierwotnego lub zmiana parametrów użytkowych lub technicznych tej instalacji, do której zastosowanie majÄ… przepisy o pomocy inwestycyjnej.

Zmianie ulec ma definicja hybrydowych instalacji OZE, które majÄ… znaleźć siÄ™ w osobnym koszyku aukcyjnym – jak to okreÅ›la ME – poprzez dodanie miÄ™dzy innymi do definicji dodatkowej funkcjonalnoÅ›ci pozwalajÄ…cej na spÅ‚aszczenie krzywej produkcji w drodze wspóÅ‚pracy co najmniej dwóch źródeÅ‚ o różnej charakterystyce produkcji energii elektrycznej oraz zapewnienie lokalnej stabilnoÅ›ci dostaw energii. Warunek to stosunek mocy instalacji podstawowej i tzw. instalacji wspóÅ‚pracujÄ…cej 20:80.

– Brak wymogu zachowania minimalnej proporcji rodziÅ‚by ryzyko podejmowania dziaÅ‚aÅ„ pozornych polegajÄ…cych na instalowaniu marginalnych mocy, które w efekcie nie pozwalaÅ‚yby na peÅ‚nienie funkcji stabilizacyjnej, a dokonywane byÅ‚yby w celu uzyskania statusu instalacji hybrydowej – komentuje Ministerstwo Energii.

Z ustawy ma zniknąć wprowadzona w poÅ‚owie ubiegÅ‚ego roku – obok definicji klastra energii – definicja spóÅ‚dzielni energetycznej. Resort energii zapowiada, że rozwiÄ…zania dla spóÅ‚dzielni zostanÄ… wprowadzone w nowym pakiecie regulacji dotyczÄ…cych rozwoju energetyki rozproszonej.

Zmiany dla wiatraków

W nowelizacji proponuje siÄ™ również zmiany istotne dla inwestorów budujÄ…cych farmy wiatrowe. O ile ten obszar zostaÅ‚ uregulowany w przyjÄ™tej w ubiegÅ‚ym roku ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, teraz ME chce wykorzystać przygotowanÄ… nowelizacjÄ™ ustawy o OZE do doprecyzowania kwestii, które staÅ‚y siÄ™ problematyczne. Chodzi przede wszystkim o zmianÄ™ w zakresie przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomoÅ›ci na podstawie ustawy o podatkach i opÅ‚atach lokalnych.

ŹródÅ‚o: www.gramwzielone.pl


2017-06-12

Ministerstwo Energii przedstawiło założenia kolejnych zmian w ustawie o OZE

Ministerstwo Energii przedstawiÅ‚o wczoraj zaÅ‚ożenia najbliższej nowelizacji ustawy o OZE. ME już teraz zapowiada, że chce przygotować oddzielne przepisy, w których znajdÄ… siÄ™ regulacje dla mniejszych instalacji realizowanych w ramach obszaru energetyki rozproszonej.

Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii, Andrzej Kaźmierski, przedstawiÅ‚ wczoraj podczas posiedzenia Parlamentarnego ZespoÅ‚u Górnictwa i Energii zaÅ‚ożenia projektu kolejnej nowelizacji ustawy o OZE. Celem tej nowelizacji wedÅ‚ug zamierzeÅ„ ME ma być gÅ‚ównie doprecyzowanie i zmodyfikowanie systemu aukcyjnego, w tym kwestii zwiÄ…zanych z Å‚Ä…czeniem pomocy publicznej dla projektów zgÅ‚aszanych do aukcji.

Aukcje i pomoc publiczna

Pierwsze aukcje dla OZE w ramach nowego systemu wsparcia odbyÅ‚y siÄ™ w grudniu 2016 r. i mimo, że kolejne zaplanowano już na koniec tego miesiÄ…ca, nadal nierozwiÄ…zane pozostajÄ… wÄ…tpliwoÅ›ci dotyczÄ…ce mechanizmu aukcyjnego, gÅ‚ównie w zakresie Å‚Ä…czenia inwestycyjnej i operacyjnej pomocy publicznej oraz uprzywilejowania zgÅ‚aszajÄ…cych siÄ™ do aukcji inwestorów, którzy dla swoich projektów zdobyli wczeÅ›niej wsparcie inwestycyjne np. w postaci dotacji unijnej i dziÄ™ki temu mogÄ… oferować niższÄ… cenÄ™ w aukcji, zwiÄ™kszajÄ…c swoje szanse na wejÅ›cie do nowego systemu rozliczeÅ„.

Między innymi tą kwestię w najbliższej nowelizacji ustawy o OZE chce wyjaśnić Ministerstwo Energii.

W ramach systemu aukcyjnego ME chce ponadto zmienić podziaÅ‚ na koszyki aukcyjne, wycofujÄ…c koszyki przeznaczone dla klastrów i spóÅ‚dzielni energetycznych, a także wprowadzajÄ…c koszyki, w których – jak mówiÅ‚ dyrektor Kaźmierski – wprost pojawiÄ… siÄ™ nazwy technologii, a także koszyk dedykowany instalacjom hybrydowym.

Zgodnie z nowymi propozycjami resortu energii w zakresie kumulacji inwestycyjnej i operacyjnej pomocy publicznej inwestorzy posiadajÄ…cy pomoc inwestycyjnÄ…, którzy zgÅ‚oszÄ… siÄ™ do aukcji, majÄ… oferować cenÄ™ energii nieuwzglÄ™dniajÄ…cÄ… otrzymanej pomocy, jednak po wygraniu aukcji otrzymana wczeÅ›niej pomoc inwestycyjna ma pomniejszać cenÄ™ zaoferowanÄ… w aukcji.

Ministerstwo Energii chce ponadto, aby dla instalacji OZE przechodzÄ…cych do systemu aukcyjnego, które wczeÅ›niej korzystaÅ‚y z systemu zielonych certyfikatów, nie pomniejszano pomocy przyznawanej w nowym systemie o pomoc otrzymanÄ… w poprzednim systemie. Odpowiednio krótszy bÄ™dzie natomiast okres wsparcia.

Czy nowe przepisy obejmÄ… planowane na ten rok aukcje? Dyrektor departamentu OZE w UrzÄ™dzie Regulacji Energetyki Katarzyna Szwed-LipiÅ„ska oceniÅ‚a wczoraj w Sejmie, że URE nie widzi możliwoÅ›ci objÄ™cia nowymi przepisami projektów, które wygraÅ‚y aukcje przed zmianÄ… stanu prawnego.

– Jeżeli nie bÄ™dzie szansy na przyjÄ™cie ustawy jeszcze w tym roku, bÄ™dziemy starali siÄ™ jak najwczeÅ›niej przeprowadzić pozostaÅ‚e koszyki aukcyjne. Bardzo chciaÅ‚abym uniknąć scenariusza z grudnia ubiegÅ‚ego roku – mówiÅ‚a Katarzyna Szwed-LipiÅ„ska, odnoszÄ…c siÄ™ do problemów odnotowanych w aukcji zorganizowanej 30 grudnia 2016 r.   

Definicja hybrydowej instalacji OZE

Resort energii chce ponadto wprowadzić w najbliższej nowelizacji ustawy o OZE nowe definicje, w tym dotyczÄ…ce hybrydowych instalacji OZE rozumianych jako zestaw co najmniej dwóch instalacji, z których moc żadnej nie przekracza 80 proc. mocy wszystkich instalacji ogóÅ‚em.

Instalacje wchodzÄ…ce w skÅ‚ad tzw. instalacji hybrydowej majÄ… różnić siÄ™ charakterystykÄ… dyspozycyjnoÅ›ci wytwarzania energii w sieci o napiÄ™ciu do 110 kV, a ich Å‚Ä…czny stopieÅ„ wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej ma nie przekraczać 3504 MWh/MW/rok. 

Ponadto ME chce, aby instalacja hybrydowa dziaÅ‚aÅ‚a na obszarze nie przekraczajÄ…cym granic jednego powiatu lub 5 graniczÄ…cych ze sobÄ… gmin – co jest zbieżne z wpisanym już do ustawy o OZE obszarem dziaÅ‚alnoÅ›ci klastrów energii.

Do przygotowywanej nowelizacji ustawy o OZE resort energii chce ponadto wpisać nowÄ… definicjÄ™ modernizacji instalacji OZE rozumianej jako wykonanie robót polegajÄ…cych na odtworzeniu stanu pierwotnego lub zmianÄ™ parametrów użytkowych lub technicznych instalacji OZE, przy zaÅ‚ożeniu, że poniesione nakÅ‚ady wyniosÅ‚y nie mniej niż 40 proc. kosztów kwalifikowanych wybudowania nowej, referencyjnej instalacji. ME chce ponadto dla tego rodzaju instalacji okreÅ›lić nowe warunki udziaÅ‚u w aukcjach.

FiT i FiP

Zgodnie z nowymi pomysÅ‚ami ME, systemowi aukcyjnemu majÄ… towarzyszyć nowe systemy wsparcia w postaci taryf gwarantowanych (Feed-in Tariff, FiT) lub taryfy premium (Feed-in Premium, FiP) dla mikro- i maÅ‚ych instalacji wykorzystujÄ…cych stabilne i przewidywalne źródÅ‚a energii, do których resort energii zalicza hydroenergiÄ™, biogaz rolniczy, biogaz ze skÅ‚adowisk odpadów i oczyszczalni Å›cieków.

System FiT ma objąć instalacje o mocy do 500 kW, a system FiP instalacje o mocy od 500 kW do 1000 kW, co jest zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej i kilkoma systemami wsparcia dla poszczególnych technologii OZE notyfikowanymi w ostatnich miesiÄ…cach w Brukseli przez inne kraje UE.

System FiT ma objąć wyÅ‚Ä…cznie przedsiÄ™biorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, a wyprodukowana i niewykorzystana przez nie energia ma być sprzedawana po staÅ‚ej, przyjÄ™tej z góry cenie zakupu, którÄ… Ministerstwo Energii chce okreÅ›lić jako 80 proc. ceny referencyjnej dla danej technologii. StaÅ‚a cena ma być co roku indeksowana o inflacjÄ™ zgodnie z danymi GÅ‚ównego UrzÄ™du Statystycznego.

Z kolei w ramach systemu FiP energiÄ™ bÄ™dzie można sprzedać na rynku podmiotom innym niż tzw. sprzedawcy zobowiÄ…zani, a wytwórcy ma przysÅ‚ugiwać prawo do pokrycia ujemnego salda, podobnie jak w systemie aukcyjnym.

Za bilansowanie handlowe w grupie instalacji objÄ™tych systemem FiT ma odpowiadać sprzedawca zobowiÄ…zany, natomiast w systemie FiP ten obowiÄ…zek ma przechodzić na wytwórcÄ™ energii.

Energetyka rozproszona

W najbliższej nowelizacji ustawy o OZE Ministerstwo Energii chce zwiększyć maksymalną moc mikroinstalacji z 40 kW do 50 kW, a moc cieplna mikroinstalacji produkujących energię w skojarzeniu ma nie przekraczać 150 kW.

Natomiast maksymalna moc elektryczna tzw. maÅ‚ych instalacji, w przypadku których inwestor ma być zwolniony z obowiÄ…zku uzyskania koncesji, ma zostać zwiÄ™kszona z 200 kW do 500 kW, natomiast moc cieplna maÅ‚ych instalacji produkujÄ…cych energiÄ™ w skojarzeniu ma nie przekraczać 900 kW.

Kolejne zmiany dla segmentu mniejszych instalacji OZE majÄ… siÄ™ znaleźć – jak zaznaczyÅ‚ dyrektor Kaźmierski – albo w osobnej ustawie poÅ›wiÄ™conej energetyce rozproszonej albo w pakiecie nowych rozwiÄ…zaÅ„, które zostanÄ… wdrożone do istniejÄ…cych ustaw.

Jak mówiÅ‚ wczoraj w Sejmie dyrektor Kaźmierski, nowe regulacje bÄ™dÄ… mieć charakter systemowy i bÄ™dÄ… dotyczyć takich obszarów jak energetyka prosumencka, autoprodukcja, sprzedaż sÄ…siedzka, klastry i spóÅ‚dzielnie energetyczne. Opracowane przez ME przepisy majÄ… zapewnić takim przedsiÄ™wziÄ™ciom racjonalność i możliwość utrzymania siÄ™ na rynku.

Ministerstwo Energii zaÅ‚ożenia nowych regulacji dla energetyki rozproszonej ma przedstawić pod koniec br. Ten obszar – jak zaznaczyÅ‚ wczoraj dyrektor Kaźmierski – nie jest zwiÄ…zany wyÅ‚Ä…cznie z odnawialnymi źródÅ‚ami energii i bÄ™dzie uwzglÄ™dniać generacjÄ™ z wykorzystaniem choćby metanu kopalnianego.

Kiedy zmiany? 

Przedstawiciel resortu energii poinformowaÅ‚ wczoraj, że przygotowanie najbliższej nowelizacji ustawy o OZE opóźniaÅ‚y dotÄ…d rozmowy z KomisjÄ… EuropejskÄ… zwiÄ…zane ze skargami kierowanymi do KE. Dyrektor Kaźmierski zaznaczyÅ‚, że zgÅ‚oszony przez polski rzÄ…d, aktualny system wsparcia dla OZE nie uzyskaÅ‚ jeszcze notyfikacji Brukseli.

MówiÄ…c o możliwej dacie wejÅ›cia w życie nowelizacji ustawy o OZE dyrektor Kaźmierski wskazaÅ‚, że ME chce jak najszybszej implementacji nowych przepisów, a jej możliwy termin to wczesna jesieÅ„.

Obecnie nowe regulacje, które majÄ… znaleźć siÄ™ w nowelizacji ustawy o OZE, sÄ… analizowane przez prawników Ministerstwa Energii i – jak mówiÅ‚ dyrektor Kaźmierski – w przyszÅ‚ym tygodniu mogÄ… trafić do konsultacji.

Dyrektor Kaźmierski mówiÅ‚, że chciaÅ‚by, aby aukcje z uwzglÄ™dnieniem nowych przepisów odbyÅ‚y siÄ™ jeszcze w 2017 r. i aby jeszcze w tym roku ruszyÅ‚a rejestracja wytwórców chcÄ…cych wejść do systemów FiT lub FiP. 

Ministerstwo Energii zapowiedziaÅ‚o jednoczeÅ›nie wprowdzenie zmian w regulacjach dla energetyki wiatrowej, które majÄ… skutkować m.in. powrotem zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych do stanu przed wejÅ›ciem w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. WiÄ™cej na ten temat w artykule: ME pomoże wiatrakom z podatkiem od nieruchomoÅ›ci. 

ŹródÅ‚o: www.gramwzielone.pl


2017-04-27

ME zaprezentowało projekt ustawy o elektromobilności

Ministerstwo Energii opublikowaÅ‚o zapowiadany od kilku miesiÄ™cy projekt ustawy o elektromobilnoÅ›ci i paliwach alternatywnych. Zgodnie z proponowanymi zapisami dużą rolÄ™ w rozwoju kluczowej dla rozwoju elektromobilnoÅ›ci infrastruktury Å‚adowania majÄ… wziąć na siebie OSD, a także wiÄ™ksze gminy. W ustawie proponuje siÄ™ szereg preferencji dla operatorów stacji Å‚adowania i użytkowników elektrycznych pojazdów.

Jak zaznacza Ministerstwo Energii, przygotowany projekt ustawy wpisuje siÄ™ w ciÄ…g podejmowanych przez ME dziaÅ‚aÅ„ nakierowanych na rozwój elektromobilnoÅ›ci, których zasadniczym celem jest zwiÄ™kszenie liczby pojazdów elektrycznych na drogach, rozwój przemysÅ‚u elektromobilnoÅ›ci oraz dostosowanie sieci energetycznych do zmian zachodzÄ…cych na rynku motoryzacyjnym.

Ustawa o elektromobiloÅ›ci – zgodnie z przedstawionym projektem – wprowadzi do polskiego porzÄ…dku prawnego nowe pojÄ™cia takie jak m.in. Å‚adowanie pojazdów elektrycznych, paliwa alternatywne, punkt Å‚adowania, operator infrastruktury czy sprzedawca paliw alternatywnych.

JednÄ… z najistotniejszych części proponowanych zmian jest okreÅ›lenie w projektowanej ustawie podmiotów odpowiedzialnych za budowÄ™ i zarzÄ…dzanie punktów Å‚adowania energiÄ… elektrycznÄ… i punktów tankowania gazem ziemnym w postaci CNG.

Projekt ustawy nakÅ‚ada nowe obowiÄ…zki na operatorów systemów dystrybucyjnych zarówno gazowych, jak i elektroenergetycznych. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznych zostanie zobowiÄ…zany do przygotowania programu dotyczÄ…cego ogólnodostÄ™pnych punktów Å‚adowania na obszarach okreÅ›lonych w ustawie. W przypadku nierozstrzygniÄ™cia przewidzianych przez ustawÄ™ konkursów na operatów infrastruktury OSD bÄ™dzie zobowiÄ…zany do wybudowania i zarzÄ…dzania ogólnodostÄ™pnym punktem Å‚adowania.

Natomiast operator systemu dystrybucyjnego gazowego bÄ™dzie podmiotem zobowiÄ…zanym do sporzÄ…dzenia programu budowy punktów tankowania gazu CNG  i wybudowania infrastruktury, która zostanie wskazana w programie.

Projektowane przepisy nakÅ‚adajÄ… na OSDe obowiÄ…zek przygotowania w gminach poÅ‚ożonych na obszarze swojego dziaÅ‚ania programu budowy ogólnodostÄ™pnych punktów Å‚adowania oraz zwiÄ…zanych z tÄ… budowÄ… przedsiÄ™wzięć niezbÄ™dnych do przyÅ‚Ä…czenia tych punktów do sieci. Takie programy majÄ… być opracowane wyÅ‚Ä…cznie dla gmin, których liczba mieszkaÅ„ców wynosi co najmniej 100 tys. i w których zostaÅ‚o zarejestrowanych co najmniej 60 tys. pojazdów samochodowych, a jeden pojazd przypada na piÄ™ciu mieszkaÅ„ców tej gminy. Operatora infrastruktury ma wyÅ‚onić gmina.

Ustawa przewiduje przyznanie gminom prawa do tworzenia stref niskoemisyjnego transportu, w których bÄ™dÄ… mogÅ‚y poruszać siÄ™ tylko pojazdy elektryczne, natomiast w przypadku pojazdów elektrycznych posiadajÄ…cych napÄ™d spalinowo-elektryczny użytkownicy bÄ™dÄ… mogli wykorzystywać tylko i wyÅ‚Ä…czenie napÄ™d elektryczny.

Projekt zakÅ‚ada również stworzenie sieci bazowej infrastruktury paliw alternatywnych. Jak ocenia ME, stworzenie takiej sieci, szczególnie w zakresie punktów Å‚adowania pojazdów elektrycznych, jest pierwszym i najważniejszym krokiem w rozwoju rynku elektromobilnoÅ›ci i paliw alternatywnych w Polsce.

Ministerstwo Energii zapewniaÅ‚o wczeÅ›niej, że już do 2020 r. w naszym kraju powstanie 6 tys. standardowych Å‚adowarek i 400 punktów szybkiego Å‚adowania samochodów elektrycznych.

W opinii ME w pierwszej fazie rozwój rynku elektromobilnoÅ›ci powinien mieć miejsce na terenie aglomeracji i obszarów gÄ™sto zaludnionych. Ustawa dzieli te obszary na kategorie, przypisujÄ…c im minimalnÄ… liczbÄ™ punktów Å‚adowania.

Co ciekawe, zgodnie z zawartą w projekcie definicją ładowania pojazdu elektrycznego, nie ma być to sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne. Projektowana ustawa wyłączy działalność gospodarczą polegającą na oferowaniu ładowania pojazdu elektrycznego z obowiązku posiadania koncesji na sprzedaż energii elektrycznej, traktując to jako nowy rodzaj działalności gospodarczej.

Projektowana ustawa nakłada ponadto obowiązek zapewnienia mocy przyłączeniowej pozwalającej wyposażyć w stacje ładowania nowopowstające budynki należące do sektora publicznego oraz wielorodzinne, lokalizowane na określonych w ustawie obszarach.

Proponowane przepisy nakÅ‚adajÄ… ponadto obowiÄ…zek posiadania okreÅ›lonej liczby pojazdów elektrycznych przez jednostki samorzÄ…du terytorialnego, z wyÅ‚Ä…czeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkaÅ„ców nie przekracza 50 tysiÄ™cy. Proponowana liczba pojazdów elektrycznych wynosi 30 proc. liczby użytkowanych pojazdów. Dla organów administracji publicznej proponuje siÄ™ próg 50 proc. do roku 2025.

Zachęty

WÅ›ród ulg dla wÅ‚aÅ›cicieli infrastruktury Å‚adowania i użytkowników samochodów elektrycznych przewiduje siÄ™ m.in. zwolnienie z podatku od nieruchomoÅ›ci punktów Å‚adowania pojazdów elektrycznych, dla których nie ma być wymagane pozwolenia na budowÄ™.

Postuluje siÄ™ wyznaczenie w strefie pÅ‚atnego parkowania bezpÅ‚atnych miejsc przeznaczonych na postój pojazdów elektrycznych z obowiÄ…zkowymi punktami Å‚adowania oraz zwolnienie z opÅ‚at za przejazdy po drogach krajowych pojazdów zeroemisyjnych, ale tylko dla operatorów publicznego transportu zbiorowego. Dotyczy to jednak tylko tych pojazdów, które realizujÄ… przewozy o charakterze użytecznoÅ›ci publicznej.

Inne zachÄ™ty dla transportu publicznego to pierwszeÅ„stwo w przyÅ‚Ä…czaniu punktów Å‚adowania dla pojazdów transportu publicznego, a także niższa stawka opÅ‚aty za przyÅ‚Ä…czenie punktu Å‚adowania wykorzystywanego do Å‚adowania pojazdów drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostÄ™pnych punktów Å‚adowania.

Ustawa zakÅ‚ada zwiÄ™kszenie kwoty odpisu amortyzacyjnego. Obecnie nie uważa siÄ™ za koszt uzyskania przychodów odpisów z tytuÅ‚u zużycia samochodu osobowego od wartoÅ›ci samochodu przewyższajÄ…cej równowartość 20 tys. euro przeliczonej na zÅ‚ote wedÅ‚ug kursu Å›redniego euro ogÅ‚aszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania. W ustawie proponuje siÄ™ podwyższenie kwoty amortyzacji dla pojazdów elektrycznych.

Ustawa przewiduje też kary pieniężne, którym bÄ™dÄ… podlegać podmioty, które nie przestrzegajÄ… przepisów ustawy. Chodzi m.in. o nieumożliwienie dostÄ™pu do punktu Å‚adowania każdemu dostawcy usÅ‚ug Å‚adowania pojazdów, nieopracowanie programu budowy punktów tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG), czy nieprzekazanie wÅ‚adzom gminy programu budowy ogólnodostÄ™pnych punktów Å‚adowania. Wysokość kar zostaÅ‚a skalkulowana w zależnoÅ›ci od rodzaju przewinienia i nie bÄ™dzie mogÅ‚a przekroczyć 15 proc. przychodu ukaranego przedsiÄ™biorcy.

Uwagi można zgÅ‚aszać do koÅ„ca maja br., kierujÄ…c je do Ministerstwa Energii na adres szymon.bylinski@me.gov.pl.

Wiceminister energii MichaÅ‚ Kurtyka, który odpowiada w ME za rzÄ…dowy program elektromobilnoÅ›ci, poinformowaÅ‚ dzisiaj, że nowa ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

Milion samochodów elektrycznych do 2025 r.

Przygotowanie ustawy o elektromobilnoÅ›ci to efekt, przedstawionego w ubiegÅ‚ym roku przez resorty energii i rozwoju, planu rozwoju elektrycznej mobilnoÅ›ci, który ma skutkować pojawieniem siÄ™ na polskich drogach do 2025 r. miliona samochodów elektrycznych.

W ubiegÅ‚ym miesiÄ…cu rzÄ…d przyjÄ…Å‚ przygotowany przez ME Plan Rozwoju ElektromobilnoÅ›ci, w którym zostaÅ‚y okreÅ›lone rzÄ…dowe cele rozwoju elektrycznej motoryzacji. Chodzi o upowszechnienie infrastruktury Å‚adowania i pojazdów elektrycznych na polskich drogach, rozwój krajowego przemysÅ‚u elektromobilnoÅ›ci oraz stabilizacjÄ™ sieci elektroenergetycznej poprzez integracjÄ™ pojazdów z sieciÄ….

Dokument proponuje wyszczególnienie trzech faz rozwoju elektromobilnoÅ›ci w Polsce, które bÄ™dzie różnicować poziom rozwoju rynku i wymagana w zwiÄ…zku z tym intensywność i zakres zaangażowania paÅ„stwa w jego stymulowanie.

I faza będzie miała charakter przygotowawczy i potrwa do 2018 roku. Najważniejszym elementem tej fazy jest przyjęcie ustawy o elektromobilności oraz skoncentrowanie finansowania publicznego na tym obszarze. Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy projekt ustawy o elektromobilności trafi do Sejmu.

W II fazie, realizowanej w latach 2019-2020, w wybranych aglomeracjach ma powstać infrastruktura zasilania pojazdów elektrycznych, a rzÄ…d deklaruje zintensyfikowanie zachÄ™t do zakupu pojazdów elektrycznych. Oczekiwana jest ponadto komercjalizacja wyników badaÅ„ z obszaru elektromobilnoÅ›ci rozpoczÄ™tych w fazie I oraz wdrożenie nowych modeli biznesowych upowszechnienia pojazdów elektrycznych.

W III fazie, przewidzianej na lata 2020-2025, rzÄ…d zakÅ‚ada stopniowe osiÄ…ganie dojrzaÅ‚oÅ›ci przez rynek elektromobilnoÅ›ci i wycofywanie instrumentów wsparcia.

ŹródÅ‚o: www.gramwzielone.pl


2017-04-18

Zielone certyfikaty tańsze o 90%

Cena zielonych certyfikatów, a wiÄ™c dotacji do odnawialnych źródeÅ‚ energii, spadÅ‚a do najniższego poziomu w historii. StaÅ‚o siÄ™ to niedÅ‚ugo po tym, jak Ministerstwo Energii przedstawiÅ‚o w Sejmie swoje stanowisko inwestorom.

Na Towarowej GieÅ‚dzie Energii cena zielonych certyfikatów spadÅ‚a do zaledwie 24,82 zÅ‚/MWh. To najmniej w dwunastoletniej historii tego systemu wsparcia odnawialnych źródeÅ‚ energii (OZE) w Polsce i niespeÅ‚na jedna dziesiÄ…ta tego, na co producenci ekologicznego prÄ…du mogli liczyć w szczytowym 2011 roku. Wówczas Å›wiadectwa pochodzenia energii z OZE wyceniano na gieÅ‚dzie powyżej 285 zÅ‚, a w kontraktach dwustronnych nawet po 310 zÅ‚.

Zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi od 2005 roku przepisami certyfikaty sÄ… przyznawane za każdÄ… kilowatogodzinÄ™ zielonej energii, a obowiÄ…zek ich zakupu przez spóÅ‚ki energetyczne i przemysÅ‚ reguluje rozporzÄ…dzenie. Przepisy przewidujÄ… też de facto cenÄ™ maksymalnÄ… za certyfikaty ─ to mniej wiÄ™cej poziom tzw. opÅ‚aty zastÄ™pczej (ok. 300 zÅ‚/MWh), której uiszczenie zwalnia od obowiÄ…zku zakupu (a Å›ciÅ›lej rzecz biorÄ…c umarzania) certyfikatów. Tak wykreowany rynek miaÅ‚ sÅ‚użyć dwóm celom ─ zachÄ™cić do rozwoju OZE, pokrywajÄ…c przynajmniej część nakÅ‚adów inwestycyjnych i podtrzymywać produkcjÄ™ zielonej energii tak, aby Polska osiÄ…gnęła swoje cele rozwoju OZE na 2020 rok.

Certyfikaty z nawiÄ…zkÄ… speÅ‚niÅ‚y pierwszy cel ─ zachÄ™ciÅ‚y do inwestycji w OZE. Z nawiÄ…zkÄ…, bowiem produkcja zielonej energii po kilku latach zaczęła znacznie przekraczać regulowany popyt. Co wiÄ™cej, część inwestorów i spóÅ‚ek energetycznych zaczęła gromadzić certyfikaty zamiast na bieżąco je umarzać. W efekcie po dwunastu latach góra nieumorzonych certyfikatów wystarczyÅ‚aby już na formalne wypeÅ‚nienie ustawowego obowiÄ…zku przez niemal dwa lata bez żadnej realnej produkcji energii z OZE.

BÅ‚Ä™dy kolejnych rzÄ…dów i inwestorów

System nie zostaÅ‚ zaprojektowany idealnie. ObowiÄ…zek umarzania certyfikatów można byÅ‚o bez przeszkód zamienić na kosztowniejszÄ…, ale prostszÄ… opÅ‚atÄ™ zastÄ™pczÄ…, zaÅ› same certyfikaty przechowywać w nieskoÅ„czoność. OpÅ‚ata zastÄ™pcza, a wiec górna cena certyfikatów od poczÄ…tku zostaÅ‚a ustalona na bardzo wysokim poziomie i nigdy nie byÅ‚a weryfikowana. Ustalony przez ministra gospodarki obowiÄ…zek zakupu certyfikatów rósÅ‚ przez kilka lat, aby przez nastÄ™pne trzy lata stanąć w tym samym miejscu, kompletnie bez uzasadnienia. BrakowaÅ‚o także udostÄ™pnianej na bieżąco szczegóÅ‚owej sytuacji rynku, która pomogÅ‚aby w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych zwÅ‚aszcza drobnym przedsiÄ™biorcom.

System do jednego worka wrzuciÅ‚ technologie, które żadnego wsparcia już nie potrzebowaÅ‚y (stare duże elektrownie wodne), potrzebowaÅ‚y jedynie wsparcia operacyjnego (wspóÅ‚spalanie biomasy) i te, gdzie inwestorzy ponieÅ›li znaczne nakÅ‚ady inwestycyjne (spalanie biomasy i biogazu, czy wiatraki). O ile druga grupa inwestycji może reagować na zmiany zachodzÄ…ce na tym sztucznym rynku, o tyle technologie z dużym koszem inwestycyjnym stajÄ… siÄ™ zakÅ‚adnikami decyzji rzÄ…du ─ bÄ™dÄ… produkować bez wzglÄ™du na ceny certyfikatów aż do bankructwa, bo nie majÄ… innego wyjÅ›cia.

Do sytuacji na koniec przyÅ‚ożyli siÄ™ także ci inwestorzy, którzy postanowili zaryzykować i przed ubiegÅ‚orocznÄ… zmianÄ… systemu wsparcia na tzw. aukcje OZE i wejÅ›ciem w życie tzw. ustawy antywiatrakowej  dokoÅ„czyli swoje inwestycje (gÅ‚ównie farmy wiatrowe). Najprawdopodobniej liczyli, że rzÄ…d jakoÅ› zajmie siÄ™ problemem nadpodaży certyfikatów i doprowadzi do wzrostu ich cen lub umożliwi im migracjÄ™ do nowego systemu wsparcia.  

Niewidzialna ręka rynku

RzÄ…d nie ma jednak takiego zamiaru, zwÅ‚aszcza w stosunku do wiatraków, o czym poinformowaÅ‚ dwa tygodnie temu w Sejmie dyrektor Departamentu OZE w Ministerstwie Energii. Andrzej Kaźmierski zapewniÅ‚ jednak, że do nowego, stabilnego systemu wsparcia systematycznie przenoszone bÄ™dÄ… inne technologie, co mogÅ‚oby rozÅ‚adować nadpodaż certyfikatów, o ile taka bÄ™dzie wola polityczna. Bogdan WarchoÅ‚ ze Stowarzyszenia Producentów Polska Biomasa chÅ‚odno przyjÄ…Å‚ jednak te deklaracje. ─ Mamy ten sam problem, co producenci energii z wiatru. Możemy nie doczekać koÅ„ca roku. Tymczasem od dwóch lat robimy dokÅ‚adnie to samo ─ rozmawiamy i koÅ„ca tego nie widać, a branża dÅ‚użej nie przetrwa ─ przekonywaÅ‚ posÅ‚ów i resort energii.

O ile ani rzÄ…d PO-PSL, ani PiS nie wykazywali siÄ™ do tej pory wielkim zamiÅ‚owaniem do swobodnej gry rynkowej, czy to na rynku usÅ‚ug bankowych, ubezpieczeniowych, czy wÄ™glowym, o tyle ich przedstawiciele deklarujÄ… nadspodziewanie silnÄ… wiarÄ™ w dziaÅ‚anie siÅ‚ rynkowych w przypadku zielonych certyfikatów, gdzie popyt, cena maksymalna, a częściowo i podaż zależą od decyzji politycznych. Wiara w niewidzialnÄ… rÄ™kÄ™ rynku w tym przypadku jest tak silna, że sami swojej rÄ™ki nie chcÄ… już przykÅ‚adać.

ŹródÅ‚o: www.wysokienapiecie.pl


2017-03-02

Stan biogazowni w Polsce

Zgodnie ze StrategiÄ… Europa 2020 Polska ma obowiÄ…zek uzyskania 15-procentowego udziaÅ‚u OZE w caÅ‚kowitym zużyciu energii do 2020 r. Biogazownie mogÄ… pomóc w realizacji tego celu.

WedÅ‚ug danych UrzÄ™du Regulacji Energetyki, w Polsce funkcjonujÄ… 303 biogazownie (stan z 30 wrzeÅ›nia 2016 r.). W porównaniu z 2015 r. ich liczba wzrosÅ‚a o 36. NajwiÄ™kszy przyrost odnotowano w przypadku biogazowni rolniczych, gdyż w ciÄ…gu roku powstaÅ‚o 26 tego typu instalacji. Ogólna liczba biogazowni rolniczych wynosiÅ‚a 93, co stanowi 31% wszystkich biogazowni w Polsce.

Powoli, ale systematycznie

Biogazownie wytwarzajÄ…ce energiÄ™ z biogazu z oczyszczalni Å›cieków stanowiÅ‚y 35% i byÅ‚y dominujÄ…cym typem biogazowni (106 instalacji). Na drugim miejscu pod wzglÄ™dem liczby instalacji znajdowaÅ‚y siÄ™ elektrownie wytwarzajÄ…ce energiÄ™ z biogazu pochodzÄ…cego ze skÅ‚adowisk odpadów (33% - 100 biogazowni). Biogazownie generujÄ…ce energiÄ™ z biogazu mieszanego stanowiÅ‚y 1% wszystkich biogazowni i wystÄ™powaÅ‚y pojedynczo w czterech województwach - Å›lÄ…skim, zachodniopomorskim, lubelskim i dolnoÅ›lÄ…skim.

NajwiÄ™kszÄ… liczbÄ™ instalacji odnotowano w województwach: mazowieckim (38), Å›lÄ…skim (35) i dolnoÅ›lÄ…skim (29). Biogazownie znajdujÄ…ce siÄ™ w tych regionach cechowaÅ‚y siÄ™ również najwiÄ™kszÄ… mocÄ… w Polsce (ponad 20 MW w każdym z województw). DominujÄ…cym typem elektrowni biogazowych byÅ‚y instalacje wykorzystujÄ…ce biogaz pochodzÄ…cy ze skÅ‚adowisk odpadów. W województwie Å›lÄ…skim dużym udziaÅ‚em cechowaÅ‚y siÄ™ biogazownie zasilane surowcem z oczyszczalni Å›cieków. Z kolei najmniej biogazowni dziaÅ‚aÅ‚o w województwach: Å›wiÄ™tokrzyskim (4), opolskim (7) i lubuskim (8), a ich moc zainstalowana należaÅ‚a do najmniejszych w kraju (maks. 4,3 MW w woj. lubuskim). DominujÄ…cym typem elektrowni biogazowej w tych województwach byÅ‚y instalacje wykorzystujÄ…ce biogaz pochodzÄ…cy z oczyszczalni Å›cieków.

AnalizujÄ…c udziaÅ‚ poszczególnych typów elektrowni biogazowych w Polsce, można wyróżnić regiony, w których dominowaÅ‚ wybrany rodzaj biogazowni. W województwach w zachodniej części Polski (lubuskie) przez póÅ‚nocnÄ… (zachodnio-pomorskie, pomorskie i warmiÅ„sko-mazurskie) oraz we wschodniej części (podlaskie i lubelskie) przeważaÅ‚y biogazownie rolnicze.

W Å›rodkowej części Polski najwiÄ™cej byÅ‚o elektrowni wytwarzajÄ…cych energiÄ™ z biogazu skÅ‚adowiskowego. Z kolei elektrownie generujÄ…ce energiÄ™ z biogazu pochodzÄ…cego z oczyszczalni Å›cieków wystÄ™powaÅ‚y w poÅ‚udniowej części Polski (woj. opolskie, Å›lÄ…skie, maÅ‚opolskie i podkarpackie). Województwo pomorskie wyróżnia siÄ™ pod wzglÄ™dem mocy instalacji - 19 biogazowni wyprodukowaÅ‚o tam. ok. 22,1 MW energii (gÅ‚ównie biogazownie rolnicze), podczas gdy w woj. Å›lÄ…skim prawie dwa razy tyle instalacji (35) wygenerowaÅ‚o ok. 21,4 MW. W województwie Å›lÄ…skim przeważajÄ… biogazownie produkujÄ…ce energiÄ™ z biogazu z oczyszczalni Å›cieków.

W strukturze elektrowni biogazowych w woj. wielkopolskim przeważajÄ… elektrownie wytwarzajÄ…ce energiÄ™ z biogazu pochodzÄ…cego ze skÅ‚adowisk odpadów, które stanowiÅ‚y 40% wszystkich instalacji. Dużym udziaÅ‚em cechowaÅ‚y siÄ™ także biogazownie rolnicze (32%). PozostaÅ‚e generowaÅ‚y energiÄ™ z surowców z oczyszczalni Å›cieków (28%).

WedÅ‚ug stanu z 30 wrzeÅ›nia 2016 r., w woj. wielkopolskim istniaÅ‚o 25 biogazowni o Å‚Ä…cznej mocy ok. 22,8 MW. WystÄ™powanie biogazowni byÅ‚o nierównomierne. Na 31 powiatów w województwie 13 dysponowaÅ‚o biogazowniami, czyli 41%. Duża liczba biogazowni funkcjonowaÅ‚a w powiatach we wschodniej części woj. wielkopolskiego oraz w powiecie poznaÅ„skim.

Cel trudny do osiągnięcia

WedÅ‚ug dokumentu Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, w kraju do 2020 r. ma powstać Å›rednio jedna biogazownia w każdej gminie. Cel ten jest bardzo trudny do zrealizowania. Na obecnÄ… sytuacjÄ™ wpÅ‚ywa wiele czynników, w tym przede wszystkim niewielkie wsparcie inwestycji w budowÄ™ biogazowni ze strony paÅ„stwa. Zgodnie z nowelizacjÄ… Ustawy z 28 czerwca 2016 r. o odnawialnych źródÅ‚ach energii, cena referencyjna dla wszystkich instalacji odnawialnego źródÅ‚a energii wykorzystujÄ…cego wyÅ‚Ä…cznie biogaz rolniczy do produkcji energii elektrycznej wynosi nie mniej niż 550 zÅ‚/MWh. WedÅ‚ug szacunków Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO), koszty produkcji siÄ™gajÄ… 600-700 zÅ‚/ MWh, co potwierdza niski poziom rentownoÅ›ci. Ważnym ograniczeniem w rozwoju biogazowni w Polsce jest także niestabilne prawo. Jasne uwarunkowania prawno-administracyjne mogÅ‚yby stać siÄ™ impulsem do budowy nowych instalacji na szerokÄ… skalÄ™.

PomijajÄ…c kwestiÄ™ zwiÄ…zanÄ… z pozyskaniem Å›rodków finansowych na realizacjÄ™ inwestycji, inwestor planujÄ…cy budowÄ™ biogazowni musi uzyskać szereg dokumentów administracyjnych. Przede wszystkim chodzi o sprawdzenie, czy teren inwestycji jest objÄ™ty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu miejscowego niezbÄ™dne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Realizacja inwestycji zwiÄ…zana z budowÄ… biogazowni wymaga zdobycia decyzji o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. OkreÅ›lony zostaje m.in. bezpoÅ›redni i poÅ›redni wpÅ‚yw przedsiÄ™wziÄ™cia na Å›rodowisko przyrodnicze, spoÅ‚eczne, na dobra materialne oraz zabytki. W toku uzyskiwania tej decyzji czÄ™sto przeprowadza siÄ™ ocenÄ™ oddziaÅ‚ywania inwestycji na Å›rodowisko. W rozporzÄ…dzeniu Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. przedstawione sÄ… rodzaje przedsiÄ™wzięć mogÄ…cych znaczÄ…co oddziaÅ‚ywać na Å›rodowisko. W sposób szczegóÅ‚owy zostaÅ‚y sklasyfikowane przedsiÄ™wziÄ™cia, dla których przeprowadza siÄ™ tÄ™ procedurÄ™. Kolejnym krokiem jest uzyskanie promesy koncesji, która uÅ‚atwi uzyskanie dofinansowania do inwestycji ze Å›rodków publicznych. W kolejnych etapach inwestor uzyskuje zgodÄ™ na budowÄ™.

Biogazownie majÄ… szansÄ™ stać siÄ™ korzystnym rozwiÄ…zaniem dla energetyki odnawialnej. Stabilne prawo i wsparcie inwestycji biogazowych przyniesie korzyÅ›ci w zakresie oszczÄ™dzania zasobów paliw kopalnych i bÄ™dzie sprzyjać zapewnieniu bezpieczeÅ„stwa energetycznego kraju.

ŹródÅ‚o: www.cire.pl


2017-02-09

Zielone certyfikaty nadal taniejÄ…

StyczeÅ„ byÅ‚ kolejnym miesiÄ…cem spadków cen zielonych certyfikatów w notowaniach sesyjnych prowadzonych przez TowarowÄ… GieÅ‚dÄ™ Energii. Ich niskiej cenie towarzyszyÅ‚ najniższy od miesiÄ™cy wolumen obrotów.

W ciÄ…gu 2016 roku przeciÄ™tna cena zielonych certyfikatów na Towarowej GieÅ‚dzie Energii spadÅ‚a okoÅ‚o 3-krotnie. Jeszcze w styczniu 2016 r. wynosiÅ‚a w notowaniach sesyjnych 114,77 zÅ‚/MWh, podczas gdy w styczniu 2017 r. spadÅ‚a do poziomu zaledwie 37,98 zÅ‚/MWh. ZwracajÄ… uwagÄ™ odnotowane w ubiegÅ‚ym miesiÄ…cu najniższe od roku obroty, które odpowiadaÅ‚y wolumenowi niewiele ponad 410 GWh energii.

W grudniu Å›rednia cena zielonych certyfikatów na TGE wyniosÅ‚a 38,77 zÅ‚/MWh, a miesiÄ…c wczeÅ›niej – 42,71 zÅ‚/MWh.

Tymczasem Å›rednia cena w transakcjach pozasesyjnych wyniosÅ‚a w ubiegÅ‚ym miesiÄ…cu 113,05 zÅ‚/MWh i byÅ‚a niższa o 12 zÅ‚/MWh od ceny odnotowanej w grudniu. Odnotowany w styczniu wolumen obrotów w tym wypadku odpowiadaÅ‚ 1 352,7 GWh i uzyskano go w ramach 545 zawartych transakcji.

W pierwszych, lutowych notowaniach certyfikatów na TGE, ich cena w indeksie OZEX_A wyniosÅ‚a przeciÄ™tnie 37,72 zÅ‚/MWh (za dzieÅ„ 2 lutego) oraz 38,01 zÅ‚/MWh w dniu wczorajszym.

WyższÄ… cenÄ™ – na poziomie odpowiednio 112,7 zÅ‚/MWh oraz 147,55 zÅ‚/MWh – odnotowano w zawieranych w pierwszych dniach lutego na TGE transakcjach pozasesyjnych.

W styczniu zawarto też transakcje na sprzedaż zielonych certyfikatów na rynku terminowym. W tym wypadku przedmiotem handlu byÅ‚y certyfikaty odpowiadajÄ…ce produkcji 31 GWh energii elektrycznej, a Å›rednie uzyskane ceny oscylowaÅ‚y wokóÅ‚ poziomu 37-39 zÅ‚/MWh.

Zielone certyfikaty stanowiÄ… gÅ‚ówne, obok sprzedaży energii, źródÅ‚o przychodów operatorów elektrowni wiatrowych, wodnych i fotowoltaicznych, które uruchomiono przed 1 lipca 2016 r. 

ŹródÅ‚o: www.gramwzielone.pl


2017-01-09

Pierwsza aukcja na energiÄ™ z OZE i co z niej wynika

Pierwsza aukcja na wsparcie odnawialnych źródeÅ‚ energii zostaÅ‚a rozstrzygniÄ™ta. Jej zewnÄ™trzne skutki nie sÄ… ani przejrzyste, ani imponujÄ…ce, ani zachÄ™cajÄ…ce. Otwarto procedurÄ™ kontraktowania jedynie na 38 proc. wolumenu energii ustalonego i tak na wrÄ™cz symbolicznym poziomie w poprzednim rozporzÄ…dzeniu Rady Ministrów i - także z uwagi na odliczonÄ…, wczeÅ›niej udzielonÄ… pomoc publicznÄ… - wydano zaledwie 29 proc. ustalonego budżetu.

Pierwsza aukcja na wsparcie odnawialnych źródeÅ‚ energii zostaÅ‚a rozstrzygniÄ™ta. RzÄ…d zamierzaÅ‚ kontraktować energiÄ™ z czterech koszyków aukcyjnych. W przeprowadzonej w piÄ…tek, 30 grudnia aukcji OZE za ważne uznano aukcje w trzech koszykach wyÅ‚Ä…cznie dla źródeÅ‚ o mocy poniżej 1 MW, w których wsparcie ma dostać 140 projektów, gÅ‚ównie istniejÄ…ce biogazownie rolnicze (7 projektów) i maÅ‚e elektrownie wodne (49 projektów), a z nowych źródeÅ‚ - sÅ‚oneczne instalacje fotowoltaiczne i pojedyncze wiatraki (Å‚Ä…cznie 84 projekty).

W efekcie ma dojść do zakontraktowania 2,8 TWh energii, która ma być dostarczana do sieci od 2017 lub 2018 roku (inwestorzy na nowe źródÅ‚a majÄ… maksimum 2-4 lata na uruchomienie instalacji) przez kolejne 15 lat. Inwestorzy uzyskali w caÅ‚ym okresie możliwość wsparcia - sprzedaży energii za kwotÄ™ 1,1 mld zÅ‚, co oznacza, że Å›rednia ważona cena zakupu energii, która może być zakontraktowana w wyniku przeprowadzonej aukcji wyniesie 400 zÅ‚/MWh (netto, tzn. po odjÄ™ciu od oczekiwanej ceny innych form pomocy publicznej z jakich część wÅ‚aÅ›cicieli zwyciÄ™skich projektów skorzystaÅ‚a lub skorzysta i o tyle jest zobowiÄ…zana zmniejszyć oferowana cenÄ™). Åšrednie ceny zwyciÄ™skich ofert (sÅ‚owo zwyciÄ™skich nie musi być adekwatne do sytuacji w jakiej znaleźli siÄ™ inwestorzy) w poszczególnych koszykach różniÅ‚y siÄ™ znaczÄ…co, podobnie jak poszczególne oferty:
- dla istniejących biogazowni - 503 zł/MWh (oferty 502 do 504 zł/MWh)
- dla istniejących elektrowni wodnych - 372 zł/MWh (oferta max 468 zł/MWh)
- dla nowych farm fotowoltaicznych - 353 zł/MWh (oferty 354 do 409 zł/MWh)

Trudno powyższe pierwsze ceny w nowym systemie traktować jako miarodajne na rynku OZE, nie tylko z uwagi na zawartÄ… w nich pomoc publicznÄ…, ale też na oderwanie od rynku z uwagi na dziwnÄ… strukturÄ™ koszyków aukcyjnych, możliwe pomyÅ‚ki oferentów i maÅ‚o przejrzysty sposób ustalania ceny. Samo sÅ‚owo aukcja (celowo nie używam w tym kontekÅ›cie nazwy licytator tylko oferent) nie ma wiele wspólnego z tzw. spotowym ustalaniem cen (jak np. na gieÅ‚dzie energii na dostawy energii w przyszÅ‚ych latach). W aukcjach OZE nikt nie licytuje w dóÅ‚ od ceny referencyjnej na energiÄ™ (tak w momencie tworzenia prawa miaÅ‚a wyglÄ…dać aukcja, okreÅ›lona jako tzw. aukcja holenderska), nikt nie widzi innych ofert i nie może zmienić swojej (licytuje w ciemno, nawet w swoim koszyku nie wie z kim konkuruje). Jest to zwykÅ‚y przetarg na dostawÄ™ dziwnie scharakteryzowanych produktów. Od standardowego przetargu różni siÄ™ tym, że zamiast dostarczenia zamkniÄ™tej koperty trzeba przejść przez platformÄ™ aukcyjnÄ…. W tym przypadku koperta nie jest otwierana od razu, ale Prezes URE ma trzy dni robocze na ogÅ‚oszenie wyników (a tak na marginesie to na co te trzy dni? Platforma aukcyjna podaje wyniki w czasie rzeczywistym ... chyba?... uczestnicy aukcji sÄ… już zweryfikowani pod kÄ…tem wymagaÅ„ formalnych przed przystÄ…pieniem do aukcji, a warunki przystÄ…pienia sÄ… bardzo surowe i Å›ciÅ›le okreÅ›lone, czyli nie wiadomo czemu przepis może sÅ‚użyć).

Tyle zasadniczo wiemy wprost (lub możemy wyczytać) z informacji publicznej przedstawionej przez Prezesa URE. Jest zatem pierwszy, skromny w swojej treÅ›ci materiaÅ‚, który może być podstawÄ… oceny samej aukcji, ale przede wszystkim przepisów ustawy o OZE, na mocy których aukcja (kluczowy instrument wsparcia w ustawie) zostaÅ‚a przeprowadzona. Wnikliwej ewaluacji wyników pierwszej (de facto testowej) aukcji (kluczowych dla dalszej eksploatacji systemu) powinno dokonać Ministerstwo Energii, które jednoczeÅ›nie jest faktycznym autorem przepisów. Ocena dokonana przez oferentów sprowadzi siÄ™ generalnie do odwoÅ‚aÅ„ do URE od ogÅ‚oszonych wyników (i ew. pozwów). Być może gÅ‚ównym powodem odwoÅ‚aÅ„ bÄ™dzie fakt, że platforma aukcyjna nie dziaÅ‚aÅ‚a optymalnie, jak okresowe problemy techniczne z dostÄ™pem do platformy zostaÅ‚y eufemistycznie, ale w sumie trafnie nazwane. Nie to jednak powinno być przedmiotem ewaluacji i najważniejszym powodem zainteresowania opinii publicznej tematem. Zasadniczym pytaniem jest to, czy aukcje w obecnej formule majÄ… sens i jak efekty pierwszej aukcji przeÅ‚ożą siÄ™ na koszty dla koÅ„cowego odbiorcy oraz osiÄ…gniÄ™cie celu w zakresie OZE w roku 2020 (co jest, także uwzglÄ™dnione w ustawie OZE, jedynym celem istnienia tego instrumentu wsparcia).

Gdyby okazaÅ‚o siÄ™, że istniejÄ… tu wÄ…tpliwoÅ›ci, nadal możliwe jest podjÄ™cie skutecznych dziaÅ‚aÅ„ naprawczych przed ogÅ‚oszeniem aukcji w 2017 roku, która - zgodnie z projektem rozporzÄ…dzenia Rady Ministrów ma opiewać na 12-krotnie wiÄ™kszÄ… kwotÄ™ i może zarówno nie przynieść oczekiwanych inwestycji, które majÄ… pomóc wypeÅ‚nić zobowiÄ…zania Polski w zakresie OZE na 2020 rok, jak i spowodować nadmierne koszty. Może też doprowadzić do zniszczenia rynku energii z OZE i rynku drewna przez technologie wspóÅ‚spalania biomasy z wÄ™glem oraz na lata zablokować w Polsce rozwój OZE. Należy też podkreÅ›lić, że ze wzglÄ™du na uznaniowy wybór koszyków aukcyjnych, pierwsza aukcja może zupeÅ‚nie nie być reprezentatywna dla caÅ‚ego przyszÅ‚ego systemu i w sposób oczywisty preferowaÅ‚a niektóre technologie, a nowa aukcja może przynieść zupeÅ‚nie nowe pokusy i wyzwania.

W obecnej strukturze zarzÄ…dzania aukcyjnym systemem wsparcia OZE, do peÅ‚nej informacji na temat ofert wygrywajÄ…cych ma dostÄ™p jedynie URE i Ministerstwo Energii - użytkownicy koÅ„cowi mogÄ… jedynie grzecznie zapÅ‚acić koszty jakie dostawca energii przedstawi im na rachunku. Na rachunku też nieszczególnie przejrzystym dla przeciÄ™tnego odbiorcy. ZewnÄ™trzne skutki testowej aukcji z 2016 roku nie sÄ… ani przejrzyste, ani imponujÄ…ce, ani zachÄ™cajÄ…ce. Otwarto procedurÄ™ kontraktowania jedynie na 38% wolumenu energii ustalonego i tak na wrÄ™cz symbolicznym poziomie w poprzednim rozporzÄ…dzeniu Rady Ministrów i - także z uwagi na odliczonÄ…, wczeÅ›niej udzielonÄ… pomoc publicznÄ… - wydano zaledwie 29% ustalonego budżetu. Innymi sÅ‚owy dużym wysiÅ‚kiem wsparto margines rynku, który już wczeÅ›niej otrzymaÅ‚ niewiele obecnie (z woli rzÄ…du) warte publiczne wsparcie. Nawet jak na test, to relacja efektów do nakÅ‚adów (Å›rodków i straconego czasu) jest wysoce niekorzystna. A gdzie sÄ… dodatkowe korzyÅ›ci: tworzenie perspektywy rynku dla innowacji, wprowadzanie technologii nieobecnych dotÄ…d na rynku, wsparcie dla dziaÅ‚aÅ„, które mogÄ… zaprocentować w dÅ‚ugoterminowym horyzoncie czasowym?

RozstrzygniÄ™cie pierwszej aukcji pozwala mieć zaledwie nadziejÄ™, że w najbliższych 2 latach dotychczasowe moce zainstalowane w OZE wzrosnÄ… o ok. 70 MW (jedynie 7% Å›rednich przyrostów mocy OZE z ostatnich lat), a udziaÅ‚ energii z OZE wzroÅ›nie o 0,5%. JednoczeÅ›nie znaczÄ…co (o 90% w stosunku do grudnia 2016 roku), wzrosnÄ… koszty energii z OZE w porównaniu do systemu zielonych certyfikatów i umiarkowanie (o 7%) w porównaniu do bÅ‚Ä™kitnych certyfikatów dla biogazu rolniczego. Choć oferenci znajÄ… w tej chwili swojÄ… cenÄ™ na 15 lat, nie znaczy to jednak, że znaleźli siÄ™ w systemie aukcyjnym w komfortowej sytuacji, bo obciążeni zostali szeregiem nowych zobowiÄ…zaÅ„ zagrożonych karami, w tym obowiÄ…zkiem dostarczenia okreÅ›lonych wolumenów energii, bez wzglÄ™du na warunki pogodowe, hydrologiczne, zmiany klimatyczne, czy zmiany cen substratów do biogazowni. Wzrost cen energii z OZE w efekcie obecnej aukcji może realnie w ciÄ…gu dwu lat podnieść opÅ‚atÄ™ OZE na rachunkach odbiorców energii o 0,6 zÅ‚/MWh, choć akonto na rachunek ZarzÄ…dcy RozliczeÅ„ S.A. (spóÅ‚ka Ministra Energii) bÄ™dzie zbierana w 2017 roku w wymiarze 3,7 zÅ‚/MWh (czyli kolejny parapodatek).

Koszty przeprowadzonego testu po stronie inwestorów, którzy musieli dostosować siÄ™ do niezwykÅ‚ych wymagaÅ„ byÅ‚y olbrzymie, a znaczna cześć wysiÅ‚ku poszÅ‚a na marne. Z jednej strony z inicjatywy rzÄ…du uchwalona zostaÅ‚a ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiÄ™biorców, a z drugiej przedsiÄ™biorcom branży OZE doÅ‚ożono z okÅ‚adem nowych obciążeÅ„ biurokratycznych, z myÅ›lÄ… nie o nich, ale o tym aby rÄ™cznie sterować rynkiem. Olbrzymie koszty generowane sÄ… też na szczeblu administracji centralnej (ME, URE). Przed nami spory z URE (zaangażowanie systemu sÄ…downiczego), kontrole URE (w szczególnoÅ›ci w zakresie pomocy publicznej), biurokracja uderzajÄ…ca w inwestorów i problemy na styku Sprzedawca ZobowiÄ…zany- ZarzÄ…dca RozliczeÅ„ - Operator energii z OZE. Równolegle dziaÅ‚a już sprawdzony i notyfikowany w 2015 roku w Komisji Europejskiej system zielonych certyfikatów, na którym Å›wiadomie rzÄ…d nie podejmuje interwencji, co uderza w dziaÅ‚ajÄ…ce na nim podmioty, które uznaniowo tylko mogÄ… przejść w system aukcyjny. Przy obecnym tempie i wolumenach ogÅ‚aszania aukcji migracyjnych i modernizacyjnych (jeszcze nie zweryfikowanych w praktyce) proces ten może potrwać latami, pogÅ‚Ä™biajÄ…c problemy z podwójnym finansowaniem (pomocÄ… publicznÄ…) i wzmagajÄ…c niepewność na rynku.

Koszty funkcjonowania obu systemów siÄ™ dodajÄ…, ale system zielonych certyfikatów jest taÅ„szy administracyjnie (struktura już istnieje) i po usprawnieniach mógÅ‚by dostarczyć energiÄ™ po niższym koszcie, niż system aukcyjny w obecnej jego wersji, bez tworzenia dodatkowego aparatu biurokratycznego. IstniejÄ… poważne obawy czy rzÄ…d dokona pogÅ‚Ä™bionej analizy sytuacji (po zmianach wprowadzonych w 2016 roku to już nie sÄ… jedynie puÅ‚apki i bÅ‚Ä™dy poprzedniego rzÄ…du) i czy zwiÄ™kszy przejrzystość, efektywność i przewidywalność systemu. Wielkim zaniedbaniem rzÄ…du byÅ‚o zwlekanie w notyfikacjÄ… systemu aukcyjnego, przez co w dalszym ciÄ…gu niepotrzebnie ryzykujÄ… i skarb paÅ„stwa i inwestorzy.

Najwyżej trzeba ocenić fakt, ze przedsiÄ™biorcy siÄ™ uczÄ… i próbujÄ… dziaÅ‚ać w nieprzewidywalnym, okreÅ›lanym ad hoc otoczeniu politycznym i regulacyjnym. Okazuje siÄ™ ze system pomocy publicznej, przy braku notyfikacji prostych rozwiÄ…zaÅ„, to obecnie najwiÄ™ksze wyzwanie stojÄ…ce przed polskimi inwestorami, którzy w stosunku do inwestorów z innych krajów szerzej korzystajÄ… z pomocy publicznej na etapie inwestycji (dotacje). PrzykÅ‚adem jest tu Polska Grupa Biogazowa, która zgÅ‚osiÅ‚a skutecznie 7 biogazowni rolniczych, korzystajÄ…cych wczeÅ›niej z systemu wsparcia inwestycyjnego, ale nawet po uwzglÄ™dnieniu pomocy publicznej i obecnie wysokiej ceny bÅ‚Ä™kitnych certyfikatów przeniosÅ‚a swoje projekty do systemu aukcyjnego z zyskiem i wiÄ™kszÄ… szansÄ… na unikniÄ™cie skutków retroaktywnych zmian w prawie (możliwych zastrzeżeÅ„ KE do wsparcia dla biogazowni wychodzÄ…cego poza już notyfikowany system zielonych certyfikatów).

CieszÄ… 84 projekty fotowoltaiczne i maÅ‚e wiatrowe w tajemniczym koszyku aukcyjnym inne. Uzyskane ceny sÄ… wyższe niż w ostatnich aukcjach w Niemczech ale koszty (podatkowe, finansowe i technologiczne) też sÄ… wyższe. Z listy skutecznych oferentów (firmy prywatne) można wyczytać, że sektor fotowoltaiczny w sposobie dziaÅ‚ania upodabnia siÄ™ do sektora wiatrowego z lat 2006-2012. Projekty przygotowujÄ… deweloperzy i oni wystÄ™pujÄ… o wsparcie, a nastÄ™pnie albo sami stajÄ… siÄ™ inwestorami albo sprzedajÄ… gotowe projekty inwestorom. Informacja publiczna podana przez URE jest bardzo uboga (brak informacji o rodzajach projektów i skali pomocy publicznej, a szkoda, bo wtedy część rynku nie zna pasma realnych kosztów), ale w oparciu o istniejÄ…ce dane można siÄ™ obawiać czy wszystkie projekty zostanÄ… zrealizowane. Niepokoić może przyjÄ™ty niski wspóÅ‚czynnik degradacji wydajnoÅ›ci ogniw fotowoltaicznych w kolejnych latach, przy stosunkowo niskich cenach za energiÄ™ (zapewne jest to skutek przyjÄ™cia niskich nakÅ‚adach inwestycyjnych na niższe niż wymagane w systemie obowiÄ…zkowych corocznych kontyngentów energii) oraz widoczne wyhamowanie tempa spadku kosztów systemów fotowoltaicznych. System aukcyjny może stanowić też problem dla polskich producentów moduÅ‚ów. Dopiero za kilka lat może okazać siÄ™, czy inwestycje, które aukcjÄ™ wygraÅ‚y, faktycznie dostarczÄ… zadeklarowanÄ… ilość energii i tym samym wniosÄ… oczekiwany wkÅ‚ad w cele na rok 2020 i czy analogicznie do sektora wiatrowego projekty ostatecznie nie trafiÄ… po zaniżonej cenie w rÄ™ce paÅ„stwowych koncernów.

ZarzÄ…dzajÄ…cy systemem wsparcia powinien widzieć caÅ‚y sektor OZE i komplementarność różnych systemów wsparcia adresowanych do poszczególnych segmentów rynku. Nie można efektywnie zarzÄ…dzać tylko ustawiajÄ…c poprzeczkÄ™ wolumenowÄ… i nie wyciÄ…gajÄ…c na bieżąco wniosków z dziaÅ‚ania systemu.

Pilnego i pogÅ‚Ä™bionego przeglÄ…du i weryfikacji danymi z aukcji testowej oraz kompleksowej oceny wymaga caÅ‚a ustawa o OZE wraz z rozporzÄ…dzeniami i projektami rozporzÄ…dzeÅ„ dotyczÄ…cych systemu aukcyjnego. Powinna to być otwarta, przejrzysta weryfikacja w oparciu o ankietÄ™ wspartÄ… niezależnÄ… analizÄ… i szerszymi konsultacjami spoÅ‚ecznymi. Nie da siÄ™ tego wÅ‚aÅ›ciwie zrobić, bez jednoczesnej dyskusji nad miksem energetycznym 2020-2040 i bez rzetelnej oceny skutków regulacji. W interesie Ministerstwa Energii i jakoÅ›ci pozyskanej wiedzy jest to, aby aukcjÄ™ testowÄ… wykorzystać do poprawy regulacji w sektorze OZE i aby nie byÅ‚a to kolejna akcja marketingowa i PR obliczony na uzasadnienie wczeÅ›niej podjÄ™tych decyzji.

źródÅ‚o: www.cire.pl


2017-01-02

Aukcje OZE z problemami

W piÄ…tek odbyÅ‚y siÄ™ pierwsze aukcje OZE, nie obyÅ‚o siÄ™ jednak bez problemów, które kosztowaÅ‚y uczestników sporo nerwów. Część inwestorów zapowiada skargi i starania o unieważnienia aukcji.

Pierwsze aukcje OZE dostarczyÅ‚y ich uczestnikom sporo emocji – wszystko przez problemy techniczne z InternetowÄ… PlatformÄ™ AukcyjnÄ… (IPA). Strona nie otwieraÅ‚a siÄ™, pojawiaÅ‚y siÄ™ komunikaty o bÅ‚Ä™dach, przez co część inwestorów nie zdążyÅ‚a zÅ‚ożyć swoich ofert.

Uczestnicy aukcji OZE, którym problemy techniczne nie pozwoliÅ‚y na zÅ‚ożenie ofert lub dokonanie zmian w odpowiednim czasie, zapowiadajÄ… skÅ‚adanie skarg. MogÄ… siÄ™ powoÅ‚ywać np. na regulamin aukcji OZE, zgodnie z którym jeÅ›li przez ostatnie 90 minut trwania sesji IPA nie dziaÅ‚aÅ‚a, to aukcjÄ™ należy unieważnić.

UrzÄ…d Regulacji Energetyki informuje jednak, że oferty uczestników aukcji spÅ‚ywaÅ‚y do systemu, a problemy techniczne z platformÄ… byÅ‚y chwilowe, w zwiÄ…zku z czym – przynajmniej na razie – nie podjÄ™to żadnej decyzji mogÄ…cej aukcje unieważnić. Nie jest wykluczone, że zgodnie z pierwotnymi planami UrzÄ…d już w sobotÄ™ ogÅ‚osi wyniki (zgodnie z ustawÄ… ma na to 3 dni robocze). Rozpatrzenie ewentualnych skarg nastÄ…pi dopiero w nowym roku.

Aukcje, które odbyÅ‚y siÄ™ 30 grudnia, dotyczyÅ‚y: istniejÄ…cych biogazowni rolniczych o mocy j do 1 MW, dla istniejÄ…cych biogazowni rolniczych o mocy wiÄ™kszej niż 1 MW, nowych innych instalacji o mocy do 1 MW - przede wszystkim dla fotowoltaiki, energetyki wiatrowej, niektórych elektrowni wodnych, instalacji istniejÄ…cych o mocy nie wiÄ™kszej niż 1 MW, speÅ‚niajÄ…cych kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3 504 MWh/MW/rok oraz o emisyjnoÅ›ci nie wiÄ™kszej 100 kg/MWh (w szczególnoÅ›ci niektóre elektrownie wodne).

źródÅ‚o: www.reo.pl


2016-11-24

Aukcje w 2017 r. Które technologie otrzymają wsparcie?

Ministerstwo Energii na podstawie przyszÅ‚orocznych aukcji chce przyznać wsparcie dla nowych instalacji odnawialnych źródeÅ‚ energii o mocy okoÅ‚o 680 MW. Na możliwość wejÅ›cia do systemu aukcyjnego mogÄ… liczyć też operatorzy niektórych instalacji OZE, które już zostaÅ‚y wybudowane i dziaÅ‚aÅ‚y dotÄ…d w systemie zielonych certyfikatów. Takie koÅ‚o ratunkowe majÄ… otrzymać w 2017 r. jednak tylko trzy technologie OZE.

Ministerstwo Energii przedstawiÅ‚o projekty rozporzÄ…dzeÅ„, w których wskazuje, jakie aukcje chce przeprowadzić w 2017 r., a także ile energii w nich zakupi i jaka bÄ™dzie jej wartość.

W sumie gra ma siÄ™ toczyć o wsparcie na ponad 13,37 mld zÅ‚. Ministerstwo Energii zastrzega, że ta liczba to nie wartość caÅ‚ej zakupionej energii, ale jedynie planowana różnica miedzy cenami zagwarantowanymi w aukcji, a rynkowymi cenami energii.

Ustawa o odnawialnych źródÅ‚ach energii przewiduje możliwość organizacji aukcji osobno dla kilku wydzielonych grup technologii OZE/rodzajów inwestycji. Ministerstwo Energii na razie nie planuje jednak przeprowadzenia w przyszÅ‚ym roku aukcji dla wszystkich grup wskazanych w ustawie.

Na wsparcie mogÄ… liczyć wybrane technologie, przy czym energia na podstawie przyszÅ‚orocznych aukcji ma być kupiona częściowo w przypadku instalacji OZE, które już istniejÄ… i które poprzez tzw. aukcje migracyjne bÄ™dzie można przenieść z coraz mniej korzystnego systemu zielonych certyfikatów do zapewniajÄ…cego potencjalnie lepsze perspektywy systemu aukcyjnego.

Aukcje migracyjne dla istniejÄ…cych instalacji

W przypadku istniejÄ…cych instalacji, które przejdÄ… do systemu aukcyjnego, wsparcie bÄ™dzie obowiÄ…zywać przez okres 15 lat, ale liczony od daty, od której te instalacje dziaÅ‚ajÄ…. JeÅ›li wiÄ™c wÅ‚aÅ›ciciel elektrowni wodnej, która zostaÅ‚a uruchomiona np. 4 lata temu i do tej pory funkcjonowaÅ‚a w systemie zielonych certyfikatów, wygra aukcjÄ™ migracyjnÄ…, wsparcie w systemie aukcyjnym bÄ™dzie mu przysÅ‚ugiwać jeszcze przez 11 lat.

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji do projektu rozporzÄ…dzenia, w zakresie aukcji migracyjnych projektodawca planuje, iż obejmÄ… one instalacje wytwarzajÄ…ce energiÄ™ elektrycznÄ… w oparciu o biogaz skÅ‚adowiskowy o mocy do 1 MW oraz instalacje hydroenergetyczne o mocy do 1 MW, a także instalacje wytwarzajÄ…ce energiÄ™ elektrycznÄ… w oparciu o biomasÄ™ o mocy wiÄ™kszej niż 1 MW.

UwagÄ™ zwraca brak biogazowni rolniczych, w przypadku których ME wczeÅ›niej również sugerowaÅ‚o możliwość przeniesienia części takich instalacji do nowego systemu.

Ministerstwo Energii zakłada w przypadku działających hydroelektrowni o mocy do 1 MW możliwość przeniesienia do systemu aukcyjnego ich 30 proc. potencjału produkcyjnego (przy założeniu średniej oferowanej ceny energii 400 zł/MWh), w przypadku biogazu składowiskowego przyjęto wolumen energii na poziomie 50 proc. potencjału produkcyjnego w tych instalacjach (przy założeniu średniej oferowanej ceny energii 305 zł/MWh), a w przypadku instalacji biomasowych przyjęto wolumen energii na poziomie 50 proc. zidentyfikowanego przez resort energii potencjału produkcyjnego energii elektrycznej (przy założeniu średniej oferowanej ceny energii 330 zł/MWh).

Jak zaznacza Ministerstwo Energii, dzięki planowi zakontraktowania mniejszego wolumenu energii niż potencjał produkcyjny wymienionych instalacji ma powstać konkurencja między oferentami, co ma skutkować niższymi cenami za energię przyznanymi w aukcji migracyjnej.

Aukcje dla nowych instalacji

Ministerstwo Energii planuje też aukcje w 2017 r. dla instalacji OZE, które dopiero powstanÄ….

W tym przypadku wsparcie w postaci staÅ‚ej ceny za energiÄ™, którÄ… inwestor wylicytuje w aukcji, bÄ™dzie przysÅ‚ugiwać przez okres 15 lat, liczony od momentu rozpoczÄ™cia produkcji energii. 

W przypadku nowych instalacji biorących udział w aukcji w 2017 r. Ministerstwo Energii zakłada, że zakupi energię z:

 • biogazowni rolniczych o jednostkowej mocy do 1 MW o Å‚Ä…cznym potencjale 70 MW,
 • biogazowni rolniczych o jednostkowej mocy ponad 1 MW o Å‚Ä…cznym potencjale 30 MW,
 • biogazowni na skÅ‚adowiskach odpadów o jednostkowej mocy nie wiÄ™kszej niż 1 MW o Å‚Ä…cznym potencjale 5 MW,
 • biogazowni na oczyszczalniach Å›cieków o jednostkowej mocy nie wiÄ™kszej niż 1 MW o Å‚Ä…cznym potencjale 5 MW,
 • dedykowanych instalacji spalania biomasy o jednostkowej mocy wiÄ™kszej niż 1 MW o Å‚Ä…cznym potencjale 100 MW,
 • elektrowni wodnych o jednostkowej mocy do 1 MW o Å‚Ä…cznym potencjale 10 MW,
 • elektrowni wodnych o jednostkowej mocy ponad 1 MW o Å‚Ä…cznym potencjale 10 MW,
 • elektrowni fotowoltaicznych o jednostkowej mocy do 1 MW o Å‚Ä…cznym potencjale 300 MW,
 • elektrowni wiatrowych o jednostkowej mocy ponad 1 MW o Å‚Ä…cznym potencjale 150 MW.

Jak wynika z powyższych szacunków Ministerstwa Energii, dziÄ™ki takiemu wsparciu, na podstawie przyszÅ‚orocznych aukcji powstać majÄ… instalacje OZE o Å‚Ä…cznej mocy 680 MW.

Ministerstwo Energii przyjmuje, że całkowity koszt wsparcia przyznanego na podstawie przyszłorocznych aukcji wyniesie 13 377 843 579 zł w całym okresie, co oznacza średnioroczną wartość na poziomie 743 213 532 zł.

ME zaznacza, że powyższa wartość uwzglÄ™dnia jedynie koszt ponoszony przez odbiorców koÅ„cowych, a nie wartość energii, jaka jest planowana do zakupu w drodze aukcji w 2017 r. Pod uwagÄ™ jest brana jedynie różnica miÄ™dzy wartoÅ›ciÄ… zaoferowanÄ… w aukcji, a Å›redniÄ… cenÄ… energii elektrycznej.

Priorytety ME w systemie aukcyjnym

Dlaczego Ministerstwo Energii chce przyznać wsparcie w przyszłorocznych aukcjach akurat wymienionym wyżej technologiom?

– Projektodawca planuje wiÄ™kszÄ… koncentracjÄ™ rozwoju odnawialnych źródeÅ‚ energii w obszarze instalacji charakteryzujÄ…cych siÄ™ wiÄ™kszÄ… stabilnoÅ›ciÄ… i przewidywalnoÅ›ciÄ… wytwarzania energii elektrycznej, co ma kluczowe znaczenie w kontekÅ›cie zapewnienia bezpieczeÅ„stwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz dotychczasowej struktury zainstalowanych źródeÅ‚ energii odnawialnej – w ten sposób Ministerstwo Energii uzasadnia planowane przyznanie wsparcia dla biogazowni rolniczych czy dedykowanych instalacji wspóÅ‚spalania.

Najszerzej Ministerstwo Energii uzasadnia w ocenie skutków regulacji potrzebÄ™ przeprowadzenia aukcji dla biogazowni rolniczych.

ME podkreÅ›la, że budowa biogazowni rolniczych, która ma być konsekwencjÄ… przyszÅ‚orocznych aukcji, przyczyni siÄ™ do dalszego zwiÄ™kszania potencjaÅ‚u utylizacji przez te instalacje odpadów i pozostaÅ‚oÅ›ci z produkcji rolno-spożywczej, biogazownia o mocy okoÅ‚o 1 MW tworzy nawet do 10 bezpoÅ›rednich miejsc pracy w samej biogazowni oraz kilka w otoczeniu, a także generuje Å‚aÅ„cuch wartoÅ›ci dodanej na poziomie lokalnym – pozyskanie substratu, zagospodarowanie ciepÅ‚a, produkcja nawozów, itp..

– Powyższe oznacza, że wspomniana biogazownia, jak również instalacja biomasowa zdecydowanÄ… wiÄ™kszość korzyÅ›ci pozostawia na miejscu, na obszarach rolniczych, które dziÅ› najbardziej potrzebujÄ… dodatkowych inwestycji – uzasadnia Ministerstwo Energii.

Stosunkowo dużo miejsca w ocenie skutków regulacji ME poÅ›wiÄ™ca też przesÅ‚ankom stojÄ…cym za przygotowaniem wsparcia dla inwestorów planujÄ…cych budowÄ™ farm fotowoltaicznych.

–  Projektodawca zdecydowaÅ‚ siÄ™ również na umożliwienie powstania instalacji fotowoltaicznych, pomimo iż instalacje te nie byÅ‚y pierwotnie brane pod uwagÄ™ w KPD [Krajowym Planie DziaÅ‚aÅ„ - red.]. Niemniej jednak z uwagi na szybki proces realizacji inwestycji, a także z uwagi na fakt, iż instalacje te dostarczajÄ… energiÄ™ elektryczna w szczytowym okresie zapotrzebowania, ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem okresu letniego, rozwój instalacji fotowoltaicznych (w odpowiednim zakresie) jest pożądany z punktu widzenia bezpieczeÅ„stwa energetycznego. Potrzeba zapewnienia odpowiedniej generacji energii elektrycznej w okresie letnim jest szczególnie istotna w kontekÅ›cie sytuacji, która miaÅ‚a miejsce w Polsce w sierpniu 2015 r. – czytamy w OSR do projektu rozporzÄ…dzenia nt. aukcji na 2017 r.

Co z klastrami i spóÅ‚dzielniami?

W projekcie rozporzÄ…dzenia dotyczÄ…cego aukcji na 2017 r. nie ma mowy o zakupie energii od klastrów i spóÅ‚dzielni energetycznych.

Ministerstwo Energii zastrzega jednak, że „zakÅ‚ada rozwój w 2017 r. klastrów energii oraz spóÅ‚dzielni energetycznych.

– Wskazanie na obecnym etapie prac na projektem wartoÅ›ci zero wynika z dotychczasowych uregulowaÅ„ ustawy o odnawialnych źródÅ‚ach energii, która w opinii projektodawcy wymaga korekt, które umożliwiÄ… powstawanie tego typu lokalnych inicjatyw energetycznych – komentuje resort energii.

Dwa projekty rozporządzeń na temat przyszłorocznych aukcji dla OZE pojawiły się na stronach Rządowego Centrum Legislacji wczoraj. Uwagi do nich można zgłaszać do Ministerstwa Energii tylko do 28 listopada br.

źródÅ‚o: www.gramwzielone.pl


2016-10-03

Minister Tchórzewski: ustawa o OZE daje szanse biogazowniom

Minister energii Krzysztof Tchórzewski zapewniÅ‚, że aktualna ustawa o OZE tworzy warunki do rozwoju sektora biogazowni rolniczych. Poparcie rzÄ…du dla rozwoju biogazowni minister Tchórzewski potwierdziÅ‚ otwierajÄ…c kolejnÄ… tego rodzaju instalacjÄ™ w naszym kraju.

Dzisiaj minister Tchórzewski oficjalnie otworzyÅ‚ biogazowniÄ™ rolniczÄ…, która powstaÅ‚a w miejscowoÅ›ci ToÅ„cza znajdujÄ…cej siÄ™ we wschodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie wÄ™growskim.

Biogaz w biogazowni rolniczej ToÅ„cza powstaje w wyniku fermentacji beztlenowej substratów organicznych pochodzenia rolniczego – kiszonki roÅ›lin energetycznych, kukurydzy, trawy oraz odchodów zwierzÄ™cych.

Sercem biogazowni jest jednostka kogeneracyjna oparta o 2 silniki spalinowe MAN, o mocy elektrycznej 999 kW i mocy cieplnej 1082 kW.

Inwestor – firma Polska Grupa Biogazowa SA – informuje, że w sÄ…siedztwie biogazowni znajduje siÄ™ kilkaset hektarów gruntów rolnych, przeznaczonych gÅ‚ównie do uprawy zbóż i kukurydzy, co umożliwia pozyskanie substratów do produkcji biogazu oraz zagospodarowaniu masy pofermentacyjnej.

Na stronie inwestora możemy przeczytać, że budowa biogazowni rolniczej w Tończy została ukończona już w ubiegłym roku.

Inwestycja zostaÅ‚a dofinansowana ze Å›rodków Narodowego Funduszu Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach III konkursu programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 2) Biogazownie rolnicze.

W sumie dofinansowanie przyznano wówczas dla 11 instalacji, z czego 5 przypadÅ‚o dla projektów biogazowni rolniczych, każda o mocy 0,999 MW, realizowanych przez spóÅ‚ki Polskiej Grupy Biogazowej.

OtwierajÄ…c dzisiaj biogazowniÄ™ rolniczÄ… w ToÅ„czy minister energii Krzysztof Tchórzewski zapewniÅ‚ o poparciu rzÄ…du dla rozwoju takich inwestycji, oceniajÄ…c m.in., że „zapisy nowej ustawy o OZE dajÄ… równe szanse na funkcjonowanie i konkurencjÄ™ sektora biogazowni rolniczych z innymi OZE w Polsce” i że „dziÄ™ki zmianom w ustawie o OZE nastÄ…pi wzrost iloÅ›ci wytworzonego biogazy rolniczego”.

Minister Tchórzewski nawiÄ…zaÅ‚ przy okazji do koncepcji klastrów energetycznych, nad którÄ… pracuje resort energii i której elementem powinny być biogazownie rolnicze, wskazujÄ…c, że lokalna produkcja energii może być nowÄ… formÄ… prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej na terenach wiejskich.

Ostatnia nowelizacja ustawy o OZE, która weszÅ‚a w życie z dniem 1 lipca br., wprowadza szereg preferencji dla sektora biogazowni rolniczych. Zawiera korzystne zapisy dla producentów energii w istniejÄ…cych biogazowniach rolniczych – dla których wydzielono osobny obowiÄ…zek zakupu zielonych certyfikatów, co już przekÅ‚ada siÄ™ na wzrost ceny certyfikatów za produkcjÄ™ energii z biogazowni, nazywanych potocznie bÅ‚Ä™kitnymi certyfikatami.

Natomiast dla nowych biogazowni, które mogÄ… powstać w systemie wsparcia dla OZE, ustawa o odnawialnych źródÅ‚ach energii przewiduje minimalnÄ… cenÄ™ energii w systemie aukcji oraz wydzielenie osobnego koszyka aukcyjnego. Takich preferencji nie majÄ… natomiast inne technologie OZE – elektrownie wiatrowe, fotowoltaiczne czy wodne.

Ministerstwo Energii szacuje, że ilość biogazu, który można produkować w Polsce, mogÅ‚aby pokryć okoÅ‚o 10 proc. krajowego zapotrzebowania na gaz.

Obecnie w rejestrze biogazowni rolniczych, który prowadzi Agencja Rynku Rolnego, znajduje siÄ™ 91 tego rodzaju instalacji. Ich moc przekracza 100 MW.  

źródÅ‚o: www.gramwzielone.pl


2016-09-26

ME: klastry głównym elementem kolejnej nowelizacji ustawy o OZE

Ministerstwo Energii zapowiada rozpoczÄ™cie prac nad nowelizacjÄ… ustawy o OZE i przedstawienie jej projektu jeszcze przed koÅ„cem roku. Wiadomo, że w tej nowelizacji resort energii chce siÄ™ skupić nad dopracowaniem koncepcji klastrów i spóÅ‚dzielni energetycznych.

Podczas jednego z ostatnich wystąpień w Sejmie szef Departamentu Energii Odnawialnej w ME Andrzej Kaźmierski zasygnalizował, że celem resortu energii może być przyjęcie tej nowelizacji na początku przyszłego roku.

Z wypowiedzi gÅ‚ównego specjalisty z Departamentu Energii Odnawialnej ME Piotra Czopka wynika natomiast, że w tym roku możemy siÄ™ spodziewać dopiero publikacji projektu nowelizacji. 

Podobnie jak wczeÅ›niej informowali przedstawiciele ME, także w wypowiedzi urzÄ™dnika resortu energii cytowanej przez wnp.pl pojawia siÄ™ informacja o planach procedowania kolejnego projektu nowelizacji ustawy o OZE jako rzÄ…dowego. To bÄ™dzie oznaczać konieczność skonsultowania zaÅ‚ożeÅ„ nowelizacji na poziomie Rady Ministrów, co może wydÅ‚użyć proces przyjmowania nowelizacji – w porównaniu z projektem, który byÅ‚by procedowany jako poselski, co pozwoliÅ‚oby pominąć konsultacje na poziomie rzÄ…du.

Cytowany przez wnp.pl przedstawiciel Departamentu OZE w resorcie energii zaznaczyÅ‚, że o ile część uwag do ustawy o OZE zgÅ‚aszano jeszcze na etapie procedowania ostatniej nowelizacji, zamiar wdrożenia jej z datÄ… 1 lipca br. uniemożliwiÅ‚ ME zajÄ™cie siÄ™ tymi uwagami. – Tego czasu nam trochÄ™ brakowaÅ‚o na przedyskutowanie i dopracowanie tych koncepcji, które byÅ‚y zgÅ‚aszane i których potrzebÄ™ też dostrzegamy. 

– Na pewno chcielibyÅ›my zdążyć z tym projektem przed kolejnymi aukcjami w 2017 r., aby umożliwić już aukcje zarówno w przypadku inwestycji w klastry energii jak i w spóÅ‚dzielnie energetyczne – komentuje w wywiadzie dla wnp.pl gÅ‚ówny specjalista z Departamentu Energii Odnawialnej ME.

To wÅ‚aÅ›nie klastry i spóÅ‚dzielnie energetyczne majÄ… być gÅ‚ównym elementem przygotowywanej nowelizacji, jednak przedstawiciel Ministerstwa Energii zaznacza, że zaÅ‚ożenia dotyczÄ…ce tego obszaru nie sÄ… jeszcze gotowe.

– Ta koncepcja ewoluuje i wspóÅ‚pracujemy ze Å›rodowiskiem OZE nad wyszukiwaniem elementów, które powinny być zmienione, żeby procesy inwestycyjne usprawnić i przyspieszyć – komentuje cytowany przez wnp.pl Piotr Czopek.

źródÅ‚o: www.gramwzielone.pl


2016-08-18

RuszajÄ… prace nad kolejnÄ… nowelizacjÄ… ustawy o OZE

W ubiegÅ‚ym miesiÄ…cu weszÅ‚a w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródÅ‚ach energii, która gruntownie zmieniÅ‚a zasady rozliczeÅ„, którym od 1 lipca br. podlegajÄ… producenci zielonej energii. Tymczasem Ministerstwo Energii, które staÅ‚o za tÄ… nowelizacjÄ…, już zapowiada przygotowanie kolejnej.

 

Urzędnicy Ministerstwa Energii już wcześniej informowali o planach przygotowania kolejnej nowelizacji ustawy o OZE, nawet jeszcze na etapie prac nad poprzednią nowelizacją tej ustawy przyjętą przez Sejm w dniu 22 czerwca 2016 r.

 

Podczas parlamentarnej dyskusji nad zmianÄ… przepisów w ustawie o OZE wiceminister energii Andrzej Piotrowski nazwaÅ‚ tÄ… ustawÄ™ wiecznie odnawialnÄ…, sugerujÄ…c przygotowanie nastÄ™pnej nowelizacji i kolejnych, aby dopasowywać regulacje dla OZE do zmieniajÄ…cych siÄ™ warunków rynkowych.

 

OstatniÄ… nowelizacjÄ™ ustawy o OZE przygotowano i przegÅ‚osowano w parlamencie ekspresowo – mimo daleko idÄ…cych zmian kluczowych zapisów tej ustawy. Wiele nowoÅ›ci wprowadzonych do ustawy o OZE wraz z ostatniÄ… nowelizacjÄ… wymaga doprecyzowania w kolejnych nowelizacjach. PrzykÅ‚adem sÄ… zupeÅ‚nie nowe zapisy o spóÅ‚dzielniach energetycznych i klastrach energii, które wymagajÄ… rozwiniÄ™cia.

 

Najbliższą okazją do wprowadzenia zmian w ustawie o OZE będzie zapowiadana przez resort energii kolejna nowelizacja tej ustawy.

 

Jak poinformowało portal Gramwzielone.pl biuro prasowe Ministerstwa Energii, proces kolejnej nowelizacji najprawdopodobniej rozpocznie się we wrześniu i wtedy ma być podany zakres planowanych zmian.

 

ME zapewnia, że obecnie trwajÄ… wstÄ™pne konsultacje z poszczególnymi branżami, a także z KomisjÄ… EuropejskÄ… co do zakresu i kierunku zmian.

 

– Nowelizacja z czerwca 2016 r. zawieraÅ‚a tylko część z projektowanych zmian, koniecznych dla notyfikacji ustawy oraz dla uruchomienia aukcji i wskazania kierunków rozwoju OZE. Zasadniczo nowelizacja nie bÄ™dzie zmieniaÅ‚a obszarów objÄ™tych nowelizacjÄ… z czerwca 2016 r., w wyjÄ…tkowych przypadkach może zawierać w tych obszarach zmiany techniczne – poinformowaÅ‚o biuro prasowe Ministerstwa Energii.

 

Resort energii zapowiada ponadto, że implementacja nowelizacji będzie mieć miejsce na przełomie 2016/2017 roku, a ostateczny termin ma zależeć od liczby wprowadzanych zmian oraz od przebiegu procesu legislacyjnego.

 

Wcześniej, bo już z końcem tego miesiąca, mają wejść w życie kluczowe rozporządzenia ME, doprecyzowujące nowe zasady systemu aukcyjnego, w tym w zakresie zaplanowanych jeszcze na ten rok aukcji, a także w zakresie tzw. obowiązku OZE na 2017 r.

 

źródÅ‚o: www.gramwzielone.pl


2016-07-29

Klaster energii - nowość w ustawie o OZE

Czym sÄ… budzÄ…ce tak wiele zainteresowania i emocji wprowadzone nowelizacjÄ… ustawy o OZE klastry energii i jak mogÅ‚aby wyglÄ…dać ich przykÅ‚adowa struktura – dla portalu WysokieNapiecie.pl temat ten analizujÄ… eksperci Deloitte Legal.

 

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródÅ‚ach energii (OZE), która weszÅ‚a w życie z 1 lipca 2016 r., od momentu rozpoczÄ™cia procesu legislacyjnego budziÅ‚a wiele emocji.  Zagadnieniom takim jak system opustów czy koszyki technologiczne poÅ›wiÄ™cono wiele uwagi w ramach dyskusji toczÄ…cych siÄ™ w trakcie procesu legislacyjnego. Można odnieść wrażenie, że kwestia klastrów energii nie byÅ‚a tak szeroko komentowana. W pierwszej wersji projektu nowelizacji wprowadzono pojÄ™cia makroklastrów i mikroklastrów energii, z czego ostatecznie zrezygnowano na rzecz ogólnego pojÄ™cia klastra energii. Czym sÄ… owe klastry energii i jak mogÅ‚aby wyglÄ…dać ich przykÅ‚adowa struktura– o tym poniżej.

 

Pojęcia klastra energii

 

Zgodnie z definicjÄ… zawartÄ… w art. 2 pkt 15a ustawy o OZE, można wskazać na pewne cechy konstytutywne klastra energii, jako cywilnoprawne porozumienia interesariuszy nakierowanego na realizacjÄ™ okreÅ›lonego zamierzenia o charakterze gospodarczym w obszarze energii elektrycznej. W pierwszej kolejnoÅ›ci, wskazać należy, że klaster energii to cywilnoprawne porozumienie w skÅ‚ad, którego mogÄ… wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki oraz instytuty badawcze lub jednostki samorzÄ…du terytorialnego. Z kolei porozumieniem cywilnoprawnych – zgodnie z jÄ™zykowym znaczeniem tego terminu - może być zarówno umowa nienazwana, jak i umowa spóÅ‚ki cywilnej czy nawet spóÅ‚ki handlowej.

 

Celem porozumienia w zakresie klastra energii musi być wytwarzanie i równoważenie zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energiÄ… z OZE lub z innych źródeÅ‚ lub paliw w ramach sieci dystrybucyjnej o napiÄ™ciu znamionowym niższym niż 110 kV.

 

JednoczeÅ›nie, dziaÅ‚alność w ramach klastra, obok ograniczenia technicznego w postaci napiÄ™cia sieci dystrybucyjnej, musi być ograniczona geograficznie. Obszar dziaÅ‚ania klastra nie może przekraczać granic jednego powiatu lub 5 gmin. Zgodnie z art. 38a ust. 4 ustawy o OZE, obszar dziaÅ‚ania klastra ustala siÄ™ na podstawie miejsc przyÅ‚Ä…czenia wytwórców i odbiorców bÄ™dÄ…cych czÅ‚onkami takiego klastra. JednoczeÅ›nie, z zakresu dziaÅ‚alnoÅ›ci klastra zgodnie z art. 38a ust. 5 ustawy o OZE wyÅ‚Ä…czona jest dziaÅ‚alność obejmujÄ…ca poÅ‚Ä…cznia z sÄ…siednimi krajami.

 

Koordynator klastra

 

Klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest powoÅ‚ana w tym celu spóÅ‚dzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny czÅ‚onek klastra energii. Ustawa stanowi dodatkowo, iż koordynator klastra reprezentuje klaster energii bez bliższego sprecyzowania zakresu i zasad reprezentacji (w szczególnoÅ›ci w sytuacji, gdy klaster energii miaÅ‚by być umowÄ… nienazwanÄ…). Wobec tak ogólnego uregulowania funkcji koordynatora klastra, zasadne wydaje siÄ™ uregulowania zadaÅ„ zwiÄ…zanych z przedmiotowÄ… funkcjÄ… w ewentualnym porozumieniu tworzÄ…cym klaster energii.

 

PodkreÅ›lenia wymagajÄ… pewne szczególne uregulowania wynikajÄ…ce z art. 38a ust. 1 ustawy o OZE.  Zgodnie z przywoÅ‚anym przepisem, wykonywanie dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej wskazanej w art. 32 ust. 1 Prawa energetycznego (m.in. w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii elektrycznej) w ramach klastra jest realizowane w ramach koncesji wydanej dla koordynatora klastra lub w ramach wpisu koordynatora klastra do rejestru dziaÅ‚alnoÅ›ci regulowanej.

 

Klaster energii a unbundling

 

Zgodnie z art. 38a ust. 2 ustawy o OZE, do koordynatora klastra energii stosuje siÄ™ przepis art. 9d Prawa energetycznego w zakresie dotyczÄ…cym przedsiÄ™biorstwa zintegrowanego pionowo w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego.  BiorÄ…c pod uwagÄ™ ustawowy zasiÄ™g terytorialny klastra oraz zaÅ‚ożenie co do lokalizowania klastrów na koÅ„cówkach sieci nie powinno to być barierÄ… dla rozwoju klastrów Å‚Ä…czÄ…cych wytwarzanie i dystrybucjÄ™. Z uwagi jednak na ust. 7 pkt 1 przytoczonego przepisu, wiÄ™kszość zasad zwiÄ…zanych z rozdzieleniem dziaÅ‚alnoÅ›ci dystrybucyjnej od dziaÅ‚alnoÅ›ci wytwórczej i obrotowej nie znajdzie zastosowania.  Klaster energii prowadzÄ…cy dziaÅ‚alność w obszarze wytarzania i dystrybucji w ramach systemu dystrybucyjnego wchodzÄ…cego w skÅ‚ad klastra (najczęściej OSDn), do którego przyÅ‚Ä…czono nie wiÄ™cej niż sto tysiÄ™cy odbiorców nie bÄ™dzie musiaÅ‚ zastosować siÄ™ do wskazaÅ„ zawartych w art. 9d ust. 1d Prawa energetycznego w zakresie odrÄ™bnoÅ›ci prawnej i organizacyjnej.

 

Wobec powyższego, w przypadku klastrów, w których jednoczeÅ›nie prowadzone jest wytarzanie (oraz ewentualnie obrót) możliwe bÄ™dzie jednoczeÅ›nie prowadzenie aktywnej dziaÅ‚alnoÅ›ci w zakresie dystrybucji energii elektrycznej do odbiorców przy zastrzeżeniu ograniczenia ich liczby. Niemniej, w każdym przypadku, dziaÅ‚alność wskazana w art. 32 ust. 1 Prawa energetycznego i wykonywana w ramach klastra, bÄ™dzie wymagaÅ‚a wÅ‚aÅ›ciwej koncesji lub bÄ™dzie możliwa w ramach wpisu do rejestru dziaÅ‚alnoÅ›ci regulowanej koordynatora klastra.

 

Klaster energii – wsparcie

 

Szeroko dyskutowane koszyki technologiczne zostaÅ‚y wprowadzone w ramach art. 73 ust. 3a ustawy o OZE.  Zgodnie z pkt 5 przywoÅ‚anego przepisu, aukcje przeprowadza siÄ™ odrÄ™bnie (przy uwzglÄ™dnieniu podziaÅ‚u na instalacje poniżej i powyżej 1 MW) na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE przez czÅ‚onków klastra energii. JednoczeÅ›nie w zwiÄ…zku z ustawowym wskazaniem, iż klaster energii reprezentuje na zewnÄ…trz koordynator klastra wskazać należy, że wsparcie w ramach koszyka technologicznego dedykowanego dla klastrów energii, co do zasady wydajÄ… siÄ™ dotyczyć wytwórców w ramach klastra. Potwierdzeniem powyższej tezy jest m.in. regulacja zawarta w ramach art. 93 ust. 9 ustawy o OZE, zgodnie z którÄ…, operator rozliczeÅ„ energii odnawialnej po weryfikacji wniosku dokonanej na podstawie przekazanego sprawozdania przez sprzedawcÄ™ zobowiÄ…zanego lub wytwórcÄ™ energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE o Å‚Ä…cznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, wypÅ‚aca temu sprzedawcy zobowiÄ…zanemu lub wytwórcy, na wskazany przez niego we wniosku rachunek bankowy, kwotÄ™ przeznaczonÄ… na pokrycie ujemnego salda w ramach mechanizmu wsparcia aukcyjnego.

 

Podsumowanie

 

Klaster energii stanowi cywilnoprawne porozumienie, którego nieodÅ‚Ä…cznymi elementami sÄ… wytwarzanie energii elektrycznej i równoważenie zapotrzebowania. JednoczeÅ›nie, konstrukcja klastra może uwzglÄ™dniać prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci dystrybucyjnej w ramach sieci dystrybucyjnej o napiÄ™ciu znamionowym niższym niż 110 kV.

 

Klaster energii obejmujący wytwarzanie, a także działalność w ramach obrotu i prowadzonej dystrybucji, co do zasady nie powinien podlegać wymaganiom związanym z unbundlingiem, a zatem cały zakres działalności związany z energią elektryczną może być realizowany nawet w ramach jednego podmiotu prawnego.

 

Praktyczne funkcjonowania klastra wymaga niestety dalszych uregulowaÅ„ lub wskazaÅ„ wÅ‚aÅ›ciwych organów paÅ„stwowych. Niemniej, na podstawie obowiÄ…zujÄ…cych regulacji wskazać można na przykÅ‚adowÄ… strukturÄ™ klastra obejmujÄ…cÄ… źródÅ‚o wytwórcze, np. biogazowniÄ™, która zrealizowana w ramach spóÅ‚ki celowej prowadzić bÄ™dzie dziaÅ‚alność obrotowÄ… i dystrybucyjnÄ… na danym obszarze, jako wyznaczony OSDn. DziaÅ‚alność dystrybucyjna mogÅ‚aby być prowadzona na majÄ…tku sieciowym dzierżawionym lub w inny sposób przekazanym przez operatorów zasiedziaÅ‚ych albo na wÅ‚asnym majÄ…tku sieciowym spóÅ‚ki. Wskazać należy, że idea klastrów dotyczyć ma obszarów wiejskich, zatem miejsc gdzie, jakość usÅ‚ug w zakresie dostaw energii elektrycznej jest niższa, a zatem ewentualne dziaÅ‚ania w zakresie równoważenia produkcji i zapotrzebowania na energiÄ™ elektrycznÄ…, szczególnie pożądane.

 

Autorzy:

 

r.pr. Adam Jodłowski, Senior Manager, Energy & Resources, Deloitte Legal

 

r.pr. Jakub Kasnowski, Senior Associate, Energy & Resources, Deloitte Legal

 

źródÅ‚o: wysokienapiecie.pl


2016-07-25

Powstaną klastry producentów prądu

Resort energii pracuje nad formuÅ‚Ä… klastrów energetycznych. Efekty zobaczymy jesieniÄ… w postaci nowelizacji ustawy o odnawialnych źródÅ‚ach.

 

Możliwość tworzenia porozumieÅ„ wielu podmiotów, majÄ…cych na celu zapewnienie samowystarczalnoÅ›ci energetycznej na danym terenie, wprowadza lipcowa nowela ustawy o OZE. Ale resort widzi konieczność uszczegóÅ‚owienia zapisów.

 

– W trakcie prac nad nowelizacjÄ… zebrano wiele dobrych pomysÅ‚ów, których wprowadzenie do nowelizacji byÅ‚o niemożliwe ze wzglÄ™du na ograniczenie czasowe – sÅ‚yszymy w Ministerstwie Energii.

 

Resort podkreÅ›la przy tym, że klastry bÄ™dÄ…ce nowÄ… metodÄ… organizacji systemowego wsparcia dla energetyki rozproszonej bÄ™dÄ… starannie monitorowane. Nie wyklucza wiÄ™c, że ich formuÅ‚a bÄ™dzie podlegać deregulacji lub regulacji także w innych ustawach. – To jest przedmiotem dziaÅ‚ania zespoÅ‚u zajmujÄ…cego siÄ™ powstajÄ…cymi organizmami o charakterze lokalnym – wskazuje ME.

 

– Zasady tworzenia klastrów sÄ… w trakcie opracowywania. W październiku powinno być jasne, jakie źródÅ‚a bÄ™dÄ… preferowane – mówi WÅ‚odzimierz Ehrenhalt, wiceszef Stowarzyszenia Energii Odnawialnej. Dodaje, że to pomysÅ‚ też dla wiatrowych i sÅ‚onecznych źródeÅ‚, których pracÄ™ mogÄ… stabilizować moce siÅ‚owni na gaz lub biogaz.

 

Z naszych informacji wynika, że nad wÅ‚asnymi projektami klastrów pracuje już PGE. Prezes Tauronu Remigiusz Nowakowski w wywiadzie dla Rz także mówiÅ‚ o możliwoÅ›ci tworzenia tzw. elektrowni hybrydowych.

 

Resort energii na przeÅ‚om III i IV kw. zapowiada nabór wstÄ™pnych projektów w ramach klastrów. – Planowane jest uruchomienie pilotażu kilku lub kilkunastu projektów, których komponenty bÄ™dÄ… mogÅ‚y zostać sfinansowane w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Å›rodowisko, ale także regionalnych programów operacyjnych – podaje resort.

 

IntencjÄ… jest wspóÅ‚finansowanie projektów o charakterze kompleksowym uwzglÄ™dniajÄ…cych infrastrukturÄ™ do produkcji energii z odnawialnych źródeÅ‚, ale również termomodernizacja budynków użytecznoÅ›ci publicznej i mieszkalnych, sieci elektroenergetyczne i ciepÅ‚ownicze oraz źródÅ‚a kogeneracyjne.

 

Ze źródeÅ‚ zbliżonych do rzÄ…du dowiedzieliÅ›my siÄ™, że tworzenie klastrów może być powiÄ…zanie z programem Mieszkanie+. Pytany o to resort tÅ‚umaczy, że możliwe jest wsparcie jedynie projektów w zakresie termomodernizacji budynków. Nie ma tu jednak sprzecznoÅ›ci z rozwojem mieszkalnictwa na terenie przyszÅ‚ych klastrów energii.

 

źródÅ‚o: Rzeczpospolita


2016-06-28

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE

TydzieÅ„ po zakoÅ„czeniu prac nad nowelizacjÄ… ustawy o OZE w parlamencie dzisiaj podpis pod niÄ… zÅ‚ożyÅ‚ prezydent Andrzej Duda. Nowe przepisy dla producentów energii ze źródeÅ‚ odnawialnej wejdÄ… w życie jeszcze w tym tygodniu.

Przygotowana przez Ministerstwo Energii, ale zgÅ‚oszona do parlamentu jako projekt poselski, nowelizacja ustawy o OZE byÅ‚a procedowana w ekspresowym tempie. ZgÅ‚oszenie projektu jako poselski umożliwiÅ‚o pominiÄ™cie etapu konsultacji miÄ™dzyresortowych czy spoÅ‚ecznych, które towarzyszyÅ‚yby rzÄ…dowemu projektowi ustawy.

W Sejmie projektem nowelizacji ustawy o OZE zajęła siÄ™ Komisja ds. Energii i Skarbu PaÅ„stwa, której na przeprowadzenie prac nad tÄ… nowelizacjÄ… wystarczyÅ‚o zaledwie kilka posiedzeÅ„ – mimo, że do projektu tylko jego autorzy zgÅ‚osili kilkadziesiÄ…t poprawek. Komisja gÅ‚osami posÅ‚ów PiS nie zgodziÅ‚a siÄ™ także na przeprowadzenie – o co wnioskowali posÅ‚owie opozycji – szerszych konsultacji spoÅ‚ecznych w ramach tzw. wysÅ‚uchania publicznego, a także na powoÅ‚anie podkomisji, która zajęłaby siÄ™ pracami nad tym projektem.

PosÅ‚om przyjmujÄ…cym nowelizacjÄ™ ustawy o OZE nie przeszkodziÅ‚ też fakt, że nie towarzyszyÅ‚o jej opracowanie oceny skutków wprowadzanych regulacji, na co zwracaÅ‚a uwagÄ™ opozycja. 

Ostatecznie w Sejmie za przyjÄ™ciem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródeÅ‚ energii zagÅ‚osowaÅ‚o 244 posÅ‚ów, 177 byÅ‚o przeciw, a od gÅ‚osu wstrzymaÅ‚o siÄ™ 19 posÅ‚ów. Za gÅ‚osowali wszyscy posÅ‚owie PiS, 13 posÅ‚ów Kukiz'15, dwóch posÅ‚ów WiS oraz dwóch posÅ‚ów niezależnych (Jan Klawiter, Janusz Sanocki).  Przeciwko gÅ‚osowali wszyscy posÅ‚owie PO, Nowoczesnej i PSL, a także czterech posÅ‚ów Kukiz'15. Od gÅ‚osu wstrzymaÅ‚o siÄ™ 18 posÅ‚ów Kukiz'15 oraz jeden poseÅ‚ niezależny ( Ryszard Galla).

Swoje uwagi do przyjętej przez Sejm nowelizacji wnieśli następnie senatorowie. Po przyjęciu wszystkich senackich uwag przez Sejm w dniu 22 czerwca br., nowelizacja ustawy o OZE trafiła do podpisu prezydenta.

ZgÅ‚oszenie projektu nowelizacji ustawy o OZE jako projektu rzÄ…dowego, a także ekspresowe procedowanie go w parlamencie byÅ‚o podporzÄ…dkowane jednemu celowi – zgodnie z intencjami jej autorów nowelizacja miaÅ‚a wejść w życie z dniem 1 lipca 2016 r. i dzisiaj ten cel zostaje osiÄ…gniÄ™ty.

WÅ‚aÅ›nie do 1 lipca 2016 r. termin wprowadzenia nowego systemu wsparcia dla producentów energii odnawialnej, wpisany do rozdziaÅ‚u 4. ustawy o OZE, odroczyÅ‚a pierwsza z nowelizacji ustawy o OZE, przyjÄ™ta przez Sejm pod koniec grudnia 2015 r. (pierwotny termin wejÅ›cia w życie rozdziaÅ‚u 4. zostaÅ‚ okreÅ›lony w wersji ustawy o OZE przyjÄ™tej przez Sejm 20 lutego 2015 r. na 1 stycznia 2016 r.).

Dzisiaj nowelizację ustawy o OZE podpisał prezydent i teraz musi ona jeszcze tylko zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw, aby wejść w życie w zapisanym w niej terminie 1 lipca br.

Nowelizacja ustawy o OZE wprowadza zupeÅ‚nie nowe zasady rozliczeÅ„ producentów zielonej energii w mikroinstalacjach OZE o mocy do 40 kW, a także gruntownie zmienia zasady systemu aukcyjnego, w którym majÄ… funkcjonować inwestorzy budujÄ…cy wiÄ™ksze instalacje OZE. JednoczeÅ›nie z koÅ„cem czerwca wygasa system zielonych certyfikatów, którym po tym terminie nie bÄ™dÄ… już mogli zostać objÄ™ci operatorzy nowych instalacji OZE, jednak wÅ‚aÅ›ciciele elektrowni OZE, którzy uruchomili je wczeÅ›niej i rozpoczÄ™li sprzedaż energii do sieci przez 1 lipca 2016 r., zachowajÄ… prawo do korzystania z zielony certyfikatów w piÄ™tnastoletnim okresie liczonym od momentu rozpoczÄ™cia produkcji energii lub alternatywnie bÄ™dÄ… mogli przejść na system aukcyjny.

W informacji opublikowanej na stronie Kancelarii Prezydenta RP czytamy m.in. że celem ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródÅ‚ach energii oraz niektórych innych ustaw jest usuniÄ™cie wÄ…tpliwoÅ›ci interpretacyjnych wobec przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródÅ‚ach energii, które jeszcze nie weszÅ‚y w życie”, a „także uporzÄ…dkowanie sytuacji wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeÅ‚ energii oraz zasad udzielania dla nich pomocy publicznej.

Jak uzasadnia Kancelaria Prezydenta, proponowane rozwiÄ…zania majÄ… umocnić istniejÄ…ce reguÅ‚y konkurencyjne, zapewnić wysoki poziom ochrony adresatów regulacji, w tym konsumentów, oraz dążyć do zrównoważenia energetycznego na obszarach lokalnych.

Przepisy nowelizacji ustawy o OZE wejdÄ… w życie, po uprzedniej publikacji w Dzienniku Ustaw, już w najbliższy piÄ…tek 1 lipca br. Nowelizacja ustawy o OZE przewiduje dÅ‚uższe vacatio legis w przypadku kilku wpisanych do niej regulacji, w tym dotyczÄ…cej zwolnienia sprzedawców zobowiÄ…zanych z obowiÄ…zku zakupu zielonej energii po tzw. cenie URE z instalacji OZE o mocy powyżej 500 kW, co ma nastÄ…pić od 1 stycznia 2018 r. 

Ministerstwo Energii już na etapie prac nad tÄ… nowelizacjÄ… zapowiedziaÅ‚o przygotowanie kolejnych nowelizacji, precyzujÄ…cych m.in. zasady funkcjonowania spóÅ‚dzielni energetycznych i klastrów energii czy przedsiÄ™biorców chcÄ…cych eksploatować mikroinstalacje, którzy w ramach obecnej wersji ustawy nie sÄ… traktowani jako prosumenci. 

Ponadto, w kolejnych miesiÄ…cach powinniÅ›my poznać szczegóÅ‚owe warunki zmienionego systemu aukcji. Chodzi m.in. o maksymalne wolumeny zamawianej energii, kolejność i terminy aukcji, a także o maksymalne ceny (tzw. ceny referencyjne), które bÄ™dzie można zgÅ‚osić do aukcji w poszczególnych koszykach. Te warunki ma okreÅ›lić w rozporzÄ…dzeniach minister energii. 

źródÅ‚o: gramwzielone.pl


2016-06-15

Senatorowie zgłosili poprawki do nowelizacji ustawy o OZE

W ostatni piÄ…tek nowelizacjÄ™ ustawy o odnawialnych źródÅ‚ach energii przyjÄ…Å‚ Sejm, po czym skierowano jÄ… do prac w Senacie. Wczoraj nowelizacjÄ… zajÄ™li siÄ™ senatorowie na poÅ‚Ä…czonym posiedzeniu Komisji Åšrodowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej i InnowacyjnoÅ›ci. Do Senatu nowelizacja zostaÅ‚a przekazana w poniedziaÅ‚ek, co oznacza, że senatorowie i senackie biuro legislacyjne mieli na jej analizÄ™ tylko jeden dzieÅ„.

PrzyjÄ™ta w piÄ…tek nowelizacja ustawy o OZE ma wejść w życie już 1 lipca, czyli za dwa tygodnie. Taka jest wpisana do niej data i takÄ… forsuje Ministerstwo Energii, które jest faktycznym autorem projektu nowelizacji – mimo, że trafiÅ‚ on do parlamentu jako projekt poselski.

Wczoraj prace nad nowelizacjÄ… rozpoczÄ™li senatorowie. JeÅ›li Senat nie wniesie żadnych poprawek, wówczas trafi ona od razu do prezydenta. Jak pokazaÅ‚o jednak wczorajsze posiedzenie, Senat może zgÅ‚osić swoje poprawki, a wówczas nowelizacja wróci do Sejmu i poprawkami bÄ™dÄ… musieli zająć siÄ™ posÅ‚owie.

Podczas wczorajszego posiedzenia swoje poprawki zgÅ‚osiÅ‚o kilku senatorów, a nastÄ™pnie zostaÅ‚y one przyjÄ™te przez obradujÄ…ce Å‚Ä…cznie komisje.

Nie obyÅ‚o siÄ™ bez uwag senackiego biura legislacyjnego, które zaznacza jednak, że jego opinia nie stanowi kompleksowej ani wyczerpujÄ…cej oceny zaproponowanych w ustawie rozwiÄ…zaÅ„ prawnych, co tÅ‚umaczy zbyt krótkim terminem na analizÄ™ treÅ›ci opiniowanej ustawy.

Oprócz poprawek porzÄ…dkujÄ…cych i doprecyzowujÄ…cych przyjÄ™tÄ… nowelizacjÄ™, biuro legislacyjne zwróciÅ‚o uwagÄ™ m.in. na kwestiÄ™ znaczenia sÅ‚owa nadwyżka w kontekÅ›cie proponowanego systemu rozliczeÅ„ dla prosumentów.

– Może oznaczać nadwyżkÄ™ w ramach rozliczenia (np. w przypadku rozliczenia 1:0,7, nadwyżkÄ… byÅ‚aby energia odpowiadajÄ…ca 0,3). Wyraz nadwyżka może też oznaczać nadwyżkÄ™ ponad rozliczenie, gdy prosument wprowadzi do sieci znacznie wiÄ™cej energii niż pobierze. Przepis powinien jednoznacznie rozstrzygnąć tÄ™ kwestiÄ™. Propozycja poprawki może zostać sformuÅ‚owana po ustaleniu oczekiwanej treÅ›ci przepisu – wskazuje biuro legislacyjne Senatu.

Swoje poprawki zgÅ‚osiÅ‚o też kilku senatorów. Podczas wczorajszego posiedzenia zwracali oni uwagÄ™ m.in. na problematyczne kwestie w systemie aukcyjnym. Wskazywano m.in., że wpisana do nowelizacji ustawy konstrukcja systemu aukcyjnego utrudni inwestorom planowanie projektów, ponieważ nie bÄ™dzie wiadomo, czy dla wybranych technologii zostanie w ogóle zorganizowana aukcja. Wskazywano również na fakt okreÅ›lenia minimalnej ceny w aukcji tylko dla biogazowni rolniczych, postulujÄ…c wprowadzenie minimalnych cen także dla innych technologii.

Wskazano też na sposób procedowania nowelizacji ustawy, okreÅ›lajÄ…c jÄ… jako pisanÄ… na kolanie, a także na brak opracowania przez autorów nowelizacji – wymaganej przy procedowaniu projektów ustaw – oceny skutków regulacji, która umożliwiÅ‚aby senatorom zapoznanie siÄ™ z ewentualnymi konsekwencjami wprowadzanych rozwiÄ…zaÅ„.

Swoje zastrzeżenia zgÅ‚osiÅ‚ m.in. szef UrzÄ™du Regulacji Energetyki Maciej Bando, który wskazywaÅ‚, że jedna ze zgÅ‚oszonych poprawek dotyczÄ…ca zmiany zasad okreÅ›lania obowiÄ…zku zakupu energii cieplnej z OZE może prowadzić w jego opinii do wzrostu cen ciepÅ‚a. Marek Kulesa z Towarzystwa Obrotu EnergiÄ… informowaÅ‚, że wpisany do prosumenckiego systemu opustów wspóÅ‚czynnik nie pokryje kosztów operatorów i jego zdaniem bÄ™dzie oznaczać dla nich straty liczone na kilkanaÅ›cie milionów zÅ‚otych rocznie.

Postulaty zgÅ‚aszane przez uczestników komisji zostaÅ‚y jednak odrzucone przez przedstawicieli Ministerstwa Energii.

Senatorowie przyjÄ™li natomiast kilka poprawek, które mogÄ… zostać nastÄ™pnie przyjÄ™te na plenarnym posiedzeniu Senatu. Punkt dotyczÄ…cy ustawy o OZE jest w dzisiejszym porzÄ…dku obrad Senatu.

gramwzielone.pl


2016-06-14

Nowelizacja ustawy o OZE

Na stronach Senatu ukazaÅ‚a siÄ™ wersja nowelizacji ustawy o OZE, którÄ… w piÄ…tek przyjÄ…Å‚ Sejm. Senat może jeszcze wprowadzić do niej poprawki, a jeÅ›li tego nie zrobi, ustawa trafi do podpisu prezydenta.

JeÅ›li Senat zgÅ‚osiÅ‚by poprawki do nowelizacji ustawy o OZE, wróciÅ‚aby ona z powrotem do Sejmu, gdzie nad zgÅ‚oszonymi przez senatorów poprawkami gÅ‚osowaliby posÅ‚owie.

JeÅ›li jednak senatorowie nie wniosÄ… żadnych poprawek – tak jak choćby w przypadku przyjÄ™tej przez Senat kilka dni temu ustawy o inwestycjach wiatrowych – wówczas nowelizacja ustawy o OZE trafi od razu do Kancelarii Prezydenta.

Ustawa ma wejść w życie już 1 lipca br., co daje senatorom i posÅ‚om – w przypadku senackich poprawek – niewiele czasu na uchwalenie finalnej wersji ustawy i skierowanie jej do prezydenta. To czynnik przemawiajÄ…cy za tym, że senatorowie ograniczÄ… dyskusjÄ™ nad nowelizacjÄ…, nie zgÅ‚aszajÄ…c do niej żadnych poprawek i nie eliminujÄ…c ewentualnych wad tej ustawy.

Pierwsze posiedzenie senackiej komisji, którego przedmiotem bÄ™dzie nowelizacja ustawy o OZE, zaplanowano już na dzisiaj. NowelizacjÄ… zajmie siÄ™ senacka Komisja Åšrodowiska oraz Komisja Gospodarki Narodowej i InnowacyjnoÅ›ci.

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródÅ‚ach energii oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 czerwca 2016 r. (link): http://gramwzielone.pl/uploads/files/noweliazcja_ustawa_o_OZE_10_czerwca_2016.pdf

gramwzielone.pl

http://gramwzielone.pl/trendy/22085/nowelizacja-ustawy-o-oze-zobacz-wersje-przyjeta-przez-sejm


2016-06-14

Biogaz rolniczy - nowy instrument wsparcia na TGE

W zwiÄ…zku z nowelizacjÄ… ustawy o OZE i planach wydzielenia instrumentu dla produkcji energii elektrycznej z biogazu rolniczego przygotowujemy siÄ™ do uruchomienia jego notowaÅ„ - mówi Marek SzaÅ‚as, dyrektor biura rejestrów TGE.

Kilka dni temu Sejm uchwaliÅ‚ ustawÄ™ o zmianie ustawy o OZE i niektórych innych ustaw. Zawiera ona m.in. przepisy ustalajÄ…ce specjalny obowiÄ…zek umorzenia Å›wiadectw pochodzenia dla energii elektrycznej  produkowanej z biogazu rolniczego na poziomie 0,65 proc. sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom koÅ„cowym na II póÅ‚rocze 2016 roku, z możliwoÅ›ciÄ… zmiany tego wskaźnika w przyszÅ‚oÅ›ci przez ministra energii. WejÅ›cie takich przepisów w życie oznaczaÅ‚oby powstanie nowego instrumentu wsparcia notowanego na TGE.

- W zwiÄ…zku z nowelizacjÄ… ustawy o OZE i planach wydzielenia instrumentu dla produkcji energii elektrycznej z biogazu rolniczego przygotowujemy siÄ™ do jego uruchomienia. JeÅ›li ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2016 r. to pierwsze samodzielne Å›wiadectwa pochodzenia dla produkcji energii elektrycznej z biogazu pojawiÄ… siÄ™ z koÅ„cem sierpnia 2016 r. Do tego czasu bÄ™dziemy na pewno gotowi - mówi Marek SzaÅ‚as, dyrektor biura rejestrów TGE.

źródÅ‚o: wnp.pl


2016-02-08

ME zapowiada mikroklastry i współpracę z branżą OZE

Wiceminister Andrzej Piotrowski, który w resorcie energii ma odpowiadać za sektor odnawialnych źródeÅ‚ energii, zapowiada szerokie konsultacje z rynkiem OZE w zakresie nowelizacji ustawy o OZE, a także przedstawia zarys koncepcji mikroklastrów, nad którÄ… ma pracować Ministerstwo Energii. 

Ostatnia nowelizacja ustawy o OZE z grudnia 2015 r. przesunęła termin wprowadzenia nowych zasad wsparcia dla producentów zielonej energii z 1 stycznia na 1 lipca br.

RzÄ…d ma teraz tylko kilka miesiÄ™cy na przeforsowanie zapowiadanych wczeÅ›niej zmian zasad wsparcia dla inwestorów na rynku OZE. To niewiele, biorÄ…c pod uwagÄ™, że prace nad ustawÄ… o OZE trwaÅ‚y kilka lat.

Mimo, że do wejÅ›cia w życie nowych zasad wsparcia dla producentów energii w systemie taryf gwarantowanych oraz w systemie aukcyjnym zostaÅ‚o niecaÅ‚e 5 miesiÄ™cy, branża OZE nadal nie zna zamiarów rzÄ…du w zakresie nowych zasad wsparcia.

Nie wiadomo, które elementy rozdziaÅ‚u 4 ustawy o OZE zostanÄ… zmienione i w którym kierunku pójdÄ… te zmiany. Inwestorzy na rynku OZE nie majÄ… pewnoÅ›ci, na jakich zasadach przyjdzie im realizować projekty inwestycyjne.

W rozmowie z PolskÄ… AgencjÄ… PrasowÄ… wyznaczony przez ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego do zajÄ™cia siÄ™ sprawami OZE wiceminister Andrzej Piotrowski zapowiada, że w zakresie przygotowania nowych regulacji resort energii bÄ™dzie wspóÅ‚pracowaÅ‚ z branżą. Zaznacza jednak, że problemem sÄ… częściowo rozbieżne oczekiwania rynku OZE.

– Robimy wszystko, by zdążyć, ale jest wiele znaków zapytania, spotykam siÄ™ z różnymi Å›rodowiskami OZE, które wskazujÄ… na szereg mankamentów w obecnych zapisach i sugerujÄ…, że zmiany powinny iść znacznie dalej niż nam siÄ™ poczÄ…tkowo wydawaÅ‚o – PAP cytuje wiceministra energii. – SygnaÅ‚, jaki przekazujemy Å›rodowiskom OZE jest nastÄ™pujÄ…cy: zaproponujcie i uzgodnijcie miÄ™dzy sobÄ… konsensus. Jako administracja paÅ„stwa chcemy podać tylko pewne parametry i uwarunkowania. Poszczególne Å›rodowiska powinny zasiąść wspólnie i przedyskutować propozycje, bo przecież to oni, a nie minister, bÄ™dÄ… stawiali i utrzymywali wiatraki, czy otwierali biogazowniÄ™ – dodaje (za PAP).

Na pytanie dotyczÄ…ce wsparcia dla prosumentów Andrzej Piotrowski odpowiada, że źródÅ‚a prosumenckie bÄ™dÄ… wspierane, o ile to wsparcie nie bÄ™dzie przeczyÅ‚o zdrowemu rozsÄ…dkowi, rozumianemu jako bilans spoÅ‚ecznej wartoÅ›ci inicjatyw i zwiÄ…zanych z nimi obciążeÅ„ dla caÅ‚ego systemu elektroenergetycznego (za PAP).

Mikroklastry

W rozmowie z PAP wiceminister energii poruszyÅ‚ też temat tzw. mikroklastrów, nad którymi ma pracować Ministerstwo Energii. Takie mikroklastry produkujÄ…ce energiÄ™ z OZE miaÅ‚yby powstawać na terenach majÄ…cych ograniczony dostÄ™p do mediów, co zwiÄ™ksza ich koszty dla odbiorców koÅ„cowych.

Takie podmioty miaÅ‚yby funkcjonować jako nie jako zespoÅ‚y niepowiÄ…zanych ze sobÄ…, nastawionych na gwarantowane ustawowo zyski producentów prÄ…du ze źródeÅ‚ odnawialnych, lecz jako grupa, która myÅ›li w kategoriach interesu zbiorowoÅ›ci lokalnej (za PAP).

– KtoÅ› ma Å›mieci, czy odpady, ktoÅ› inny produkuje z nich ciepÅ‚o. To jest pole do kreatywnoÅ›ci, do kontaktów ze specjalistami i do wypracowania korzyÅ›ci ze wspólnego podejÅ›cia. Ale nie jest zadaniem rzÄ…du, by wymyÅ›lać szczegóÅ‚y. My mamy jedynie stworzyć przyjazne otoczenie dla kreatywnych ludzi. (…) Możemy za to wspierać pilotaże, możemy do wspóÅ‚udziaÅ‚u w takich pilotażowych inwestycjach doprosić instytuty naukowe, firmy, resztÄ™ Å›rodowiska, by wypracować pakiet z różnymi wzorcami do przeniesienia. Takie wzorce bÄ™dzie można potem prosto dostosowywać do konkretnych sytuacji w kolejnych gminach – PAP cytuje wiceministra energii. 

ŹródÅ‚o: www.gramwzielone.pl


2016-01-11

Jakie zmiany prawne czekajÄ… energetykÄ™ w 2016 roku?

Nowy rzÄ…d otrzymaÅ‚ od poprzedników dÅ‚ugÄ… listÄ™ projektów ustaw regulujÄ…cych sektor energetyczny, które od dawna – nie rzadko od wielu lat – czekajÄ… na uchwalenie. Przedstawiamy naszÄ… corocznÄ… listÄ™ priorytetów legislacyjnych na najbliższe 12 miesiÄ™cy.

USTAWY

Nowa ustawa o efektywności energetycznej

31 grudnia weszÅ‚a w życie ustawa przedÅ‚użajÄ…ca funkcjonowanie obecnego systemu wsparcia efektywnoÅ›ci energetycznej w postaci tzw. biaÅ‚ych certyfikatów do koÅ„ca tego roku, z obowiÄ…zkiem umorzenia certyfikatów do koÅ„ca marca 2017 roku. Nieumorzone do tego czasu Å›wiadectwa majÄ… wygasnąć. PrzyjÄ™ta w poÅ›piechu przez rzÄ…d proteza to efekt opóźnieÅ„ w przyjÄ™ciu caÅ‚kowicie nowej ustawy o efektywnoÅ›ci energetycznej przez poprzedni rzÄ…d, która – wedÅ‚ug zaÅ‚ożeÅ„ ówczesnego Ministerstwa Gospodarki – miaÅ‚a siÄ™ opierać na systemie aukcyjnym (preferowanym przez KomisjÄ™ EuropejskÄ…).

WydÅ‚użenie ustawy z 2011 roku tylko o rok oznacza, ze rzÄ…d postawiÅ‚ sobie za cel doprowadzenie do koÅ„ca procedury legislacyjnej nowego systemu wsparcia kogeneracji. Sprawa jest o tyle istotna, że aktualny system dziaÅ‚a sÅ‚abo (przedsiÄ™biorstwa wydajÄ… setki milionów zÅ‚otych na opÅ‚aty zastÄ™pcze, bo na rynku brakuje certyfikatów), ponadto Komisja Europejska naciska, aby Polska w peÅ‚ni transponowaÅ‚a unijnÄ… dyrektywÄ™ w tej sprawie.

Nowelizacja ustawy o OZE

Także z koÅ„cem roku weszÅ‚a w życie maÅ‚a nowelizacja ustawy o OZE, której celem byÅ‚o przesuniÄ™cie wejÅ›cia w życie nowego, aukcyjnego, systemu wsparcia odnawialnych źródeÅ‚ energii o póÅ‚ roku. Ustawa opóźniÅ‚a wejÅ›cie w życie także nowego systemu wsparcia mikroinstalacji w postaci taryf gwarantowanych.

W wyniku senackiej poprawki zdecydowano jednak, że od 1 stycznia zielonymi certyfikatami nie bÄ™dzie już wspierana energia produkowana w istniejÄ…cych już hydroelektrowniach o mocy powyżej 5 MW, natomiast za wspóÅ‚spalanie (tzw. proste) przyznawane bÄ™dzie o poÅ‚owÄ™ mniej Å›wiadectw pochodzenia, niż dotychczas.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski zadeklarowaÅ‚, że w pierwszym póÅ‚roczu powinna zostać uchwalona wiÄ™ksza nowelizacja ustawy o OZE, rozwiewajÄ…ca m.in. niejasnoÅ›ci interpretacyjne, podwyższajÄ…ca opÅ‚atÄ™ OZE z 2,51 do 3,35 zÅ‚/MWh i kÅ‚adÄ…ca wiÄ™kszy nacisk m.in. na biogazownie rolnicze. Z naszych informacji wynika, że ponownie rozważana jest koncepcja tzw. koszyków technologicznych, w których o wsparcie konkurowaÅ‚yby miÄ™dzy sobÄ… te same technologie, a podziaÅ‚ wsparcia miÄ™dzy nie należaÅ‚by do Ministra Energii lub rzÄ…du. Polska mogÅ‚aby wytÅ‚umaczyć Komisji Europejskiej taki podziaÅ‚ ze wzglÄ™du na Å‚atwiejsze bilansowanie systemu (o ile biogazownie byÅ‚yby do takiej produkcji energii zachÄ™cane), jednak oznaczaÅ‚oby to wiÄ™ksze koszty samego systemu wsparcia, do czego może już zabraknąć determinacji.

Inteligentne liczniki

Nad przepisami o inteligentnych sieciach energetycznych od 2010 roku pracowaÅ‚y już cztery rzÄ…dy. Ostatni projekt, z jesieni 2014 roku, zostaÅ‚ skutecznie zablokowany na poziomie komitetu staÅ‚ego rzÄ…du. Zdecydowanym przeciwnikiem uchwalania nowych przepisów na obecnym poziomie rozwoju polskiej energetyki jest Prezes UrzÄ™du Regulacji Energetyki, z kolei najwiÄ™kszym zwolennikiem byÅ‚o Ministerstwo Gospodarki i – w naszej ocenie – pozostanie nim Ministerstwo Energii.

Resort energii doprowadził do ponownego wpisania projektu ustawy licznikowej do wykazu prac rządowych z planowanym terminem przyjęcia w II kwartale 2016 roku.

Ustawa ma regulować m.in. sposób gromadzenia i przetwarzania danych z inteligentnych liczników oraz nakÅ‚adać na dystrybutorów obowiÄ…zek ich instalacji u 80 proc. odbiorców. Projekt przewiduje także powoÅ‚anie Operatora Informacji Pomiarowych, którego funkcje peÅ‚nić miaÅ‚aby spóÅ‚ka córka PSE – ZarzÄ…dca RozliczeÅ„.

Nowa ustawa różniÅ‚aby siÄ™ jednak od projektu z 2014 roku harmonogramem montażu inteligentnych liczników, ponieważ wymiana 80% urzÄ…dzeÅ„ do koÅ„ca 2020 roku jest już maÅ‚o realna. Najprawdopodobniej rzÄ…d zaproponuje rok 2024.

Nowela gazowa Prawa energetycznego

Do poÅ‚owy roku rzÄ…d chce skierować do Sejmu nowelizacjÄ™ Prawa energetycznego, której celem bÄ™dzie stopniowe odchodzenie od obowiÄ…zku przedstawiania taryf na sprzedaż gazu Prezesowi URE. Ceny gazu dla ostatniej grupy najmniejszych odbiorców w gospodarstwach domowych miaÅ‚yby zostać uwolnione w 2023 roku. Projekt jest odpowiedziÄ… na toczÄ…ce siÄ™ przed TrybunaÅ‚em SprawiedliwoÅ›ci UE postÄ™powanie przeciwko Polsce za brak postÄ™pów w liberalizacji rynku gazu.

Bezpieczeństwo wydobycia ropy i gazu na Bałtyku

W drugim kwartale tego roku rzÄ…d planuje przyjąć projekt nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego, który zaostrzy kontrolÄ™ bezpieczeÅ„stwa eksploatacji zÅ‚óż wÄ™glowodorów znajdujÄ…cych siÄ™ pod dnem BaÅ‚tyku.

ROZPORZÄ„DZENIA

RozporzÄ…dzenie dywersyfikacyjne

Nowy rzÄ…d bÄ™dzie siÄ™ musiaÅ‚ zmienić rozporzÄ…dzenie, którego jego poprzednicy bali siÄ™ ruszyć ze wzglÄ™du na gÅ‚osy sprzeciwu… opozycji z PiS. Chodzi o przepisy regulujÄ…ce maksymalnÄ… ilość gazu, która może być sprowadzana (importowana) z jednego kierunku. Wydane w 2000 roku rozporzÄ…dzenie zupeÅ‚nie nie przystaje do dzisiejszych realiów i zobowiÄ…zuje podmioty sprowadzajÄ…ce gaz do Polski do dziaÅ‚aÅ„ sprzecznych ze zdrowym rozsÄ…dkiem i planami uniezależniania siÄ™ od importu gazu z Rosji. Projekt nowego rozporzÄ…dzenia jest na etapie prac w Komitecie Rady Ministrów.

Weryfikacja biomasy

W tym póÅ‚roczu Minister Energii powinien zakoÅ„czyć prace nad rozporzÄ…dzeniem ws. sposobu weryfikacji biomasy, biopÅ‚ynów i substratów wykorzystywanych przez biogazownie. Przepisy miaÅ‚y przyÅ›pieszyć procedury, które w tej chwili nie rzadko trwajÄ… w URE miesiÄ…cami, wstrzymujÄ…c wydawanie zielonych certyfikatów (niezakoÅ„czone postÄ™powania o ich wydanie obejmujÄ… blisko 2 TWh zielonej energii, a wiÄ™c równowartość ok. 200-250 mln zÅ‚). RozporzÄ…dzenie jest jednak krytykowane przez samych wytwórców energii z OZE i prawdopodobnie bÄ™dzie jeszcze wymagaÅ‚o zmian.

Transport CO2

W tym roku Polska powinna w koÅ„cu zakoÅ„czyć transpozycjÄ™ unijnej dyrektywy o CCS, przyjmujÄ…c rozporzÄ…dzenie regulujÄ…ce warunki techniczne i formalne transportu dwutlenku wÄ™gla. Ze wzglÄ™du na wysokie koszty tej technologii, przepisy najprawdopodobniej nie bÄ™dÄ… sprawdzane w praktyce przynajmniej do czasu znacznego wzrostu kosztów emisji CO2.

DOKUMENTY STRATEGICZNE

Polityka energetyczna Polski do 2050

W tym roku rzÄ…d bÄ™dzie kontynuowaÅ‚ prace nad nowÄ… politykÄ… energetycznÄ… kraju w perspektywie do 2050 roku. Resort energii ma już aktualizacjÄ™ prognozy zapotrzebowania na paliwa i energiÄ™, przygotowanÄ… jeszcze na zlecenie poprzedniego ministra, ale nie wiadomo, czy bÄ™dzie chciaÅ‚ zamówić jeszcze jednÄ…, z nowymi zaÅ‚ożeniami.

Przypomnijmy, że zgodnie z najbardziej aktualnÄ… prognozÄ…, przygotowanÄ… przez KAPE, spadajÄ…cÄ…  produkcjÄ™ energii elektrycznej z wÄ™gla brunatnego i rosnÄ…ce zapotrzebowanie odbiorców w caÅ‚oÅ›ci pokrywać miaÅ‚yby odnawialne źródÅ‚a energii i atom, z niewielkim dodatkiem gazu.

Paliwa alternatywne

Do koÅ„ca trzeciego kwartaÅ‚u rzÄ…d chce przyjąć Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Dokument ma okreÅ›lić krajowe cele rozwoju m.in. stacji tankowania LNG i CNG oraz Å‚adowania samochodów elektrycznych.

Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

PrzyjÄ™ty w sierpniu 2015 roku przez kierownictwo Ministerstwa Gospodarki program trafiÅ‚ do konsultacji publicznych i miÄ™dzyresortowych i na tym etapie siÄ™ do tej pory zatrzymaÅ‚. Ministerialny dokument pokazuje potencjaÅ‚ redukcji emisji gazów cieplarnianych w takim zakresie, w jakim ma siÄ™ to Polsce opÅ‚acać. W ocenie programu Polska zyska na dziaÅ‚aniach redukujÄ…cych emisje CO2 o 44% do 2050 roku w stosunku do 1990 roku.

ŹródÅ‚o: wysokienapiecie.pl


2015-12-31

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE

Prezydent złożył podpis pod przeforsowaną w ostatnich dniach w parlamencie nowelizacją ustawy o OZE. Nowelizacja zmieniająca założenia ustawy o OZE przyjętej przez parlament w lutym 2015 r. wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2015 r.

DziÄ™ki podpisowi prezydenta i braku vacatio legis nowelizacja ustawy o OZE, która zostaÅ‚a zaledwie kilka dni temu przyjÄ™ta przez parlament, może wejść w życie jeszcze przed koÅ„cem 2015 r.

GÅ‚ównym celem nowelizacji ustawy o OZE, którÄ… przygotowali posÅ‚owie PiS i której procedowanie w parlamencie trwaÅ‚o zaledwie kilka dni, jest przesuniÄ™cie o póÅ‚ roku wejÅ›cia w życie kluczowego rozdziaÅ‚u ustawy o OZE wprowadzajÄ…cego nowe zasady wsparcia dla producentów zielonej energii.

W pierwszej wersji ustawy o OZE, która weszÅ‚a w życie z poczÄ…tkiem maja 2015 r., w dniu 31 grudnia 2015 r. miaÅ‚o siÄ™ zakoÅ„czyć stosowanego w Polsce od 10 lat systemu wsparcia dla energetyki odnawialnej polegajÄ…cego na przyznawaniu producentom zielonej energii tzw. Å›wiadectw pochodzenia (zielonych certyfikatów) stanowiÄ…cych ich dodatkowych przychód, obok przychodów ze sprzedaży energii po staÅ‚ej, Å›redniej cenie energii na rynku hurtowym z roku poprzedniego.

System zielonych certyfikatów miaÅ‚ zostać zastÄ…piony z dniem 1 stycznia 2016 r. przez system aukcji. Dodatkowo ustawa o OZE miaÅ‚a zmienić z poczÄ…tkiem 2016 r. zasady sprzedaży zielonej energii przez najmniejszych producentów posiadajÄ…cych tzw. mikroinstalacje. Dla najmniejszych producentów zielonej energii w mikroinstalacjach o mocy do 10 kW (z wyÅ‚Ä…czeniem mikroinstalacji finansowanych z programu Prosument) miaÅ‚y obowiÄ…zywać tzw. taryfy gwarantowane, czyli preferencyjne, staÅ‚e stawki za sprzedaż energii do sieci. Natomiast dla pozostaÅ‚ych wÅ‚aÅ›cicieli mikroinstalacji o mocy do 40 kW ustawa o OZE oferowaÅ‚a system bilansowania (net-meteringu), czyli sprzedaży - zbilansowanych z energiÄ… kupionÄ… - nadwyżek wprowadzonej do sieci energii po cenie 100 proc. Å›redniej ceny hurtowej z roku poprzedniego.

Tymczasem zgodnie z nowelizacjÄ…, którÄ… podpisaÅ‚ prezydent, wprowadzenie nowego systemu wsparcia zostanie przesuniÄ™te o póÅ‚ roku do 1 lipca 2016 r.

Oznacza to, że wÅ‚aÅ›ciciele instalacji OZE uruchamianych w I poÅ‚owie 2016 r. nadal bÄ™dÄ… mogli zostać objÄ™ci systemem zielonych certyfikatów przysÅ‚ugujÄ…cych przez ostatnie 15 lat. Prawo do otrzymywania certyfikatów stracÄ… jednak z poczÄ…tkiem 2016 r. wÅ‚aÅ›ciciele elektrowni wodnych o mocy powyżej 5 MW, a o poÅ‚owÄ™ wsparcie zostanie zredukowane dla wÅ‚aÅ›cicieli instalacji wspóÅ‚spalania (z wyjÄ…tkiem instalacji wspóÅ‚spalania dedykowanego). To ma prowadzić do zmniejszenia nadpodaży na rynku zielonych certyfikatów i wzrostu ich gieÅ‚dowej ceny.

W przypadku mikroinstalacji z poczÄ…tkiem 2016 r. zostanie wprowadzony system bilansowania, jednak o póÅ‚ roku zostanie przesuniÄ™te wejÅ›cie w życie systemu taryf gwarantowanych. Ministerstwo Energii ma jednak rozważać objÄ™cie taryfami gwarantowanymi od 1 lipca 2016 r. także mikroinstalacji uruchamianych w I poÅ‚owie 2016 r.

W ustawie o OZE wprowadzono ponadto regulacje dotyczÄ…ce wydawania i umarzania Å›wiadectw pochodzenia i uiszczania opÅ‚aty zastÄ™pczej przez odbiorców przemysÅ‚owych, przedsiÄ™biorstwa energetyczne, odbiorców koÅ„cowych i domy maklerskie za okres pierwszego póÅ‚rocza 2016 r., na zasadach analogicznych do obowiÄ…zujÄ…cych w art. 188 ustawy.

Przygotowanie nowelizacji ustawy o OZE uzasadniajÄ… koniecznoÅ›ciÄ… zmiany regulacji dotyczÄ…cych możliwoÅ›ci budowy farm wiatrowych, poprawÄ… pozycji biogazowni i elektrowni na biomasÄ™ w systemie aukcyjnym czy potrzebÄ… doprecyzowania zapisanych w ustawie, niejasnych zasad wsparcia dla wÅ‚aÅ›cicieli mikroinstalacji (prosumentów).

- Uzasadnieniem dla wprowadzenia powyższych zmian ma być stworzenie możliwoÅ›ci przeprowadzenia dodatkowej oceny skutków regulacji oczekujÄ…cych na wejÅ›cie w życie oraz wprowadzenie mechanizmów gwarantujÄ…cych lepsze wykorzystanie różnych źródeÅ‚ zapewniajÄ…cych produkcjÄ™ energii. W uzasadnieniu do wprowadzanych zmian wskazano również na konieczność zapewnienia czasu na dokonanie analizy koniecznych regulacji dotyczÄ…cych zasad lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych – informuje Kancelaria Prezydenta RP.

Treść ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródÅ‚ach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne (link): http://gramwzielone.pl/uploads/files/nowelizacja_ustawy_o_OZE_z_29_grudnia_2015.pdf

Treść ustawy o OZE uchwalonej w dniu 20 lutego 2015 r. (link):

http://gramwzielone.pl/uploads/files/ustawa_o_odnawialnych_zrodlach_energii_PDF%281%29.pdf

www.gramwzielone.pl


2015-12-23

Nowy system wsparcia dla OZE dopiero za pół roku. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o OZE

Wczoraj wieczorem Sejm uchwaliÅ‚ nowelizacjÄ™ ustawy o OZE. Realne jest jej wejÅ›cie w życie jeszcze przed 1 stycznia 2016 r., a wiÄ™c przed terminem, w którym (zgodnie z nadal obowiÄ…zujÄ…cÄ… treÅ›ciÄ… ustawy o OZE) miaÅ‚y wejść w życie nowe zasady wsparcia dla producentów zielonej energii w tym w ramach systemu aukcyjnego czy taryf gwarantowanych dla wÅ‚aÅ›cicieli mikroinstalacji. PrzegÅ‚osowana przez Sejm nowelizacja przesuwa termin wejÅ›cia w życie tych przepisów o póÅ‚ roku.

Zgodnie z ustawÄ… o OZE, którÄ… parlament przyjÄ…Å‚ 10 miesiÄ™cy temu, z dniem 1 stycznia 2016 r. w życie miaÅ‚ wejść rozdziaÅ‚ 4 tej ustawy, wprowadzajÄ…cy nowe zasady dopÅ‚at do sprzedaży zielonej energii, w tym nowe zasady sprzedaży energii z domowych mikroinstalacji OZE. Tak siÄ™ jednak nie stanie. Zaledwie na dwa tygodnie przed terminem wejÅ›cia w życie nowych zasad wsparcia, PiS przygotowaÅ‚ nowelizacjÄ™ ustawy o OZE, która przesuwa datÄ™ wejÅ›cia nowego systemu z 1 stycznia na 1 lipca 2016 r., a teraz Sejm przyjÄ…Å‚ jÄ… w ciÄ…gu zaledwie dwóch dni.

Przygotowany przez PiS projekt nowelizacji ustawy o OZE trafił do Sejmu zaledwie w ubiegłym tygodniu. Wczoraj sejmowa komisja ds. energii i skarbu państwa szybko przeprowadziła I i II czytanie projektu nowelizacji. Błyskawiczne procedowanie nowelizacji sprawiło, że dyskusja nad planowanymi zmianami została ograniczona do minimum.

Wczoraj podczas prac sejmowej komisji poprawkÄ™ zakÅ‚adajÄ…cÄ… uruchomienie systemu taryf gwarantowanych dla najmniejszych producentów zielonej energii od 1 stycznia 2016 r. (czyli tak jak zakÅ‚ada jeszcze aktualny tekst ustawy o OZE i wbrew forsowanemu przez PiS przesuniÄ™ciu terminu wdrożenia caÅ‚ego rozdziaÅ‚u 4 ustawy o OZE) zgÅ‚osiÅ‚ poseÅ‚ PSL MieczysÅ‚aw Kasprzak.

Ta poprawka nie spotkaÅ‚a siÄ™ jednak z akceptacjÄ… PiS. W zamian poseÅ‚ tej partii Wojciech Zubowski zapowiedziaÅ‚, że rzÄ…d rozważy wprowadzenie do nowelizacji poprawki, która umożliwi skorzystanie z taryf gwarantowanych wchodzÄ…cych w życie z dniem 1 lipca 2016 r. także prosumentom, którzy uruchomiÄ… produkcjÄ™ energii w terminie od 1 stycznia do 1 lipca 2016 r.

MieczysÅ‚aw Kasprzak byÅ‚ de facto jedynym posÅ‚em opozycji, który aktywnie uczestniczyÅ‚ w procedowaniu projektu nowelizacji ustawy o OZE i który zgÅ‚osiÅ‚ do niego swoje poprawki. PoseÅ‚ PSL zwracaÅ‚ przy tym uwagÄ™, że ekspresowe tempo procedowania nowelizacji, które narzuciÅ‚ PiS i które skutkowaÅ‚o brakiem dostÄ™pnoÅ›ci bieżących druków umożliwiajÄ…cych analizÄ™ zgÅ‚aszanych poprawek, praktycznie uniemożliwia wÅ‚Ä…czenie siÄ™ w aktywnÄ… pracÄ™ nad nowelizacjÄ… i może skutkować przyjÄ™ciem nieprzemyÅ›lanych i wadliwych przepisów. 

Wczoraj wieczorem całą nowelizację ustawy o OZE uchwalono na plenarnym posiedzeniu Sejmu.

PosÅ‚owie na posiedzeniu plenarnym odrzucili postulowanÄ… przez posÅ‚a PSL MieczysÅ‚awa Kasprzaka poprawkÄ™ majÄ…cÄ… na celu utrzymanie daty wejÅ›cia w życie systemu taryf gwarantowanych, tak aby prosumenci uruchamiajÄ…cy swoje mikroinstalacje o mocy do 10 kW po 1 stycznia mogli korzystać z taryf gwarantowanych już od poczÄ…tku 2016 r. – czyli zgodnie z dotychczasowym brzmieniem ustawy o OZE i nie jak proponuje siÄ™ w nowelizacji, czyli od 1 lipca 2016 r.

PoseÅ‚ Wojciech Zubowski z PiS odpowiedziaÅ‚ ponownie, że rzÄ…d chce wprowadzić rozwiÄ…zania, które umożliwiÄ… skorzystanie z taryf wchodzÄ…cych w życie 1 lipca 2016 r. także prosumentom uruchamiajÄ…cym swoje mikroinstalacje w pierwszej poÅ‚owie 2016 r.

Za odrzuceniem poprawki posÅ‚a Kasprzaka finalnie zagÅ‚osowaÅ‚o 229 posÅ‚ów PiS i dwóch posÅ‚ów niezrzeszonych (posÅ‚owie Jan Klawiter i Janusz Sanocki). Za przyjÄ™ciem poprawki posÅ‚a PSL byli natomiast wszyscy posÅ‚owie PO, Niezależnej i PSL oraz 30 posÅ‚ów Kukiz15 (w sumie 194 gÅ‚osy ‘za’). Od gÅ‚osu wstrzymaÅ‚ siÄ™ jeden poseÅ‚ PiS (MichaÅ‚ Wojtkiewicz) oraz 6 posÅ‚ów Kukiz15.

CaÅ‚Ä… nowelizacjÄ™ ustawy o OZE, wraz z poprawkami wprowadzonymi przez PIS, Sejm poparÅ‚ wczoraj wiÄ™kszoÅ›ciÄ… 264 gÅ‚osów w stosunku do 135 przeciw i 31 wstrzymujÄ…cych siÄ™.

'Za' gÅ‚osowali wszyscy posÅ‚owie PiS i Nowoczesnej, 5 posÅ‚ów Kukiz15 oraz 2 posÅ‚ów niezależnych. Przeciwko byli wszyscy posÅ‚owie PO i PSL i jeden poseÅ‚ niezrzeszony (Ryszard Galla). WstrzymaÅ‚o siÄ™ od gÅ‚osu 31 posÅ‚ów Kukiz15.

Po co nowelizacja?

Czym PiS uzasadnia potrzebę przesunięcia daty wejścia w życie nowego systemu wsparcia dla OZE?

PosÅ‚owie PiS wskazujÄ…, że przesuniÄ™cie o póÅ‚ roku wejÅ›cia w życie nowego systemu wsparcia dla OZE da czas na jego poprawienie w ramach technicznej nowelizacji, a także na przygotowanie zapowiadanej, dodatkowej oceny skutków regulacji.

Autorzy projektu nowelizacji wskazywali m.in. na potrzebÄ™ doprecyzowania nowych rozwiÄ…zaÅ„ dla prosumentów, w tym systemu taryf gwarantowanych, z których od 1 stycznia 2016 r. mieli korzystać wÅ‚aÅ›ciciele podÅ‚Ä…czonych do sieci po tym terminie mikroinstalacji o mocy do 10 kW. Teraz, po przyjÄ™ciu nowelizacji ustawy o OZE w Sejmie, wiadomo, że start nowych zasad sprzedaży zielonej energii, w tym także taryf gwarantowanych, zostanie przesuniÄ™ty o póÅ‚ roku.

Zabranie siÄ™ za ustawÄ™ o OZE przez PiS może znaczÄ…co zmienić akcenty na polskim rynku zielonej energii. Skorzystać mogÄ… wÅ‚aÅ›ciciele biogazowni, dla których dotychczasowy system wsparcia i jego wady okazaÅ‚y siÄ™ niemal zabójcze i którym PiS deklaruje teraz chęć pomocy. Stracić może natomiast rynek wiatrowy, który dotychczas w systemie zielonych certyfikatów rozwijaÅ‚ siÄ™ w szybkim tempie.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski wskazywaÅ‚ podczas sejmowej dyskusji nad nowelizacjÄ… ustawy o OZE, że celem przesuniÄ™cia nowego systemu wsparcia jest wprowadzenie korzystniejszych zapisów dla wÅ‚aÅ›cicieli biogazowni rolniczych, którzy stanÄ™li na granicy rentownoÅ›ci na skutek nadpodaży zielonych certyfikatów i zaÅ‚amania siÄ™ ich cen. Podobne problemy ma także choćby energetyka wodna. 

Minister Tchórzewski mówiÅ‚, że biogazownie rolnicze ledwo co istniejÄ…, a nowe projekty biogazowe przegraÅ‚yby w aukcjach, w przypadku których minister oceniÅ‚, że ich najwiÄ™kszych beneficjentem może być sektor wiatrowy.

Kolejny powód przygotowania nowelizacji ustawy o OZE, przesuwajÄ…cej o póÅ‚ roku nowy system wsparcia dla OZE, to – jak wskazuje PiS – potrzeba uregulowania kwestii lokowania farm wiatrowych. Prawo i Sprawiedliwość od kilku lat mówi o potrzebie ograniczenia możliwoÅ›ci budowania w Polsce farm wiatrowych. Postulaty tej partii to m.in. ograniczenie  możliwoÅ›ci stawiania wiÄ™kszych wiatraków do odlegÅ‚oÅ›ci przynajmniej 3 km od zabudowaÅ„ mieszkalnych i lasów. Teraz PiS może wykorzystać prace nad nowelizacjami ustawy o OZE do przeforsowania rozwiÄ…zaÅ„ ograniczajÄ…cych pole manewru dla deweloperów wiatrowych.

WedÅ‚ug pomysÅ‚odawców nowelizacji, przesuniÄ™cie terminu wejÅ›cia w życie nowego systemu wsparcia o póÅ‚ roku daje w koÅ„cu dodatkowy czas na uruchomienie instalacji OZE jeszcze w 'starym’ systemie zielonych certyfikatów. Tutaj akurat skorzystać mogÄ… zwalczane przez PiS farmy wiatrowe, bowiem – w przypadku gdyby takiej nowelizacji nie byÅ‚o – wÅ‚aÅ›ciciele przynajmniej kilku projektów wiatrowych (w tym w dużej części należących do paÅ„stwowych koncernów energetycznych), których nie udaÅ‚o siÄ™ uruchomić do koÅ„ca 2015 r., nie mieliby już prawa do korzystania z zielonych certyfikatów przez 15 lat od daty uruchomienia.

Tymczasem dziÄ™ki nowelizacji z zielonych certyfikatów – systemu postrzeganego na rynku wiatrowym z reguÅ‚y jako korzystniejszy od aukcji, o czym Å›wiadczyÅ‚ poÅ›piech z uruchamianiem farm wiatrowych w koÅ„cu 2015 r. – bÄ™dÄ… nadal korzystać inwestorzy, którzy uruchomiÄ… swoje farmy wiatrowe także w pierwszej poÅ‚owie 2016 r. 

Tekst ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródÅ‚ach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne uchwalonej przez Sejm w dniu 22 grudnia 2015 r. (wersja przekazana do Senatu) [link]: http://gramwzielone.pl/uploads/files/nowelizacja_ustawy_OZE_22-12-15_tekst_przekazany_do_Senatu.pdf

gramwzielone.pl


2015-12-17

Jest projekt opóźniający wejście w życie systemu wsparcia OZE

Do Sejmu wpÅ‚ynÄ…Å‚ projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródÅ‚ach energii autorstwa posÅ‚ów PiS; przewiduje on odroczenie o sześć miesiÄ™cy - do czerwca 2016 roku - wejÅ›cie w życie przepisów dotyczÄ…cych wsparcia dla maÅ‚ych źródeÅ‚ OZE i zasad aukcji OZE.

W uzasadnieniu do projektu wnioskodawcy podkreÅ›lili, że chodzi o opóźnienie wejÅ›cia w życie przepisów rozdziaÅ‚u 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródÅ‚ach energii, w szczególnoÅ›ci kwestii dotyczÄ…cych uruchomienia systemu aukcyjnego do zakupu energii elektrycznej z instalacji odnawialnych źródeÅ‚ energii, a także o mechanizmów wspierajÄ…cych wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacjach o Å‚Ä…cznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie wiÄ™kszej niż 10 kW.

PrzyjÄ™ta w lutym ustawa o OZE jest kluczowa z punktu widzenia rozwoju rynku odnawialnych źródeÅ‚ energii w Polsce. Jej najważniejsze zapisy dotyczÄ… wprowadzenia nowego systemu wsparcia tego rodzaju energetyki.

Chodzi przede wszystkim o aukcje OZE i system taryf gwarantowanych dla mikroinstalacji. Część zapisów ustawy o OZE weszÅ‚a w życie na poczÄ…tku maja, część przepisów - szczególnie kluczowy rozdziaÅ‚ czwarty, dotyczÄ…cy wsparcia i systemu aukcji od 1 stycznia 2016 r.

System aukcyjny wprowadzony przez ustawÄ™ o odnawialnych źródÅ‚ach energii miaÅ‚ zacząć dziaÅ‚ać od nowego roku. Polega na tym, że rzÄ…d zamawia okreÅ›lonÄ… ilość energii odnawialnej. Jej wytwórcy przystÄ™pujÄ… do aukcji, którÄ… wygrywa ten, kto zaoferuje najkorzystniejsze warunki. System aukcyjny miaÅ‚ zastÄ…pić dotychczasowy system wsparcia energii odnawialnej (tzw. zielone certyfikaty).

W maju br. byÅ‚y resort gospodarki zgÅ‚osiÅ‚ potrzebÄ™ nowelizacji ustawy z lutego. Åšrodowiska zwiÄ…zane z OZE podczas wielomiesiÄ™cznych konsultacji krytykowaÅ‚y proponowane przez ministerstwo rozwiÄ…zania. W efekcie opóźnieÅ„ nowelizacja nie zostaÅ‚a przyjÄ™ta. Ze wzglÄ™du na to, a także ze wzglÄ™du na brak rozporzÄ…dzeÅ„ dot. m.in. aukcji OZE konieczna jest bardzo szybka nowelizacja; bez niej bowiem system zielonych certyfikatów przestaÅ‚by dziaÅ‚ać, zaÅ› system aukcyjny nie mógÅ‚ wejść w życie.

Zdaniem autorów noweli trzeba czasu, by przeprowadzić dodatkowÄ… ocenÄ™ skutków regulacji i wprowadzenia mechanizmów umożliwiajÄ…cych unikniÄ™cie upadÅ‚oÅ›ci obecnie funkcjonujÄ…cych biogazowni rolniczych.

Po drugie, jak podkreÅ›lono, należy przygotować regulacje w sprawie zasad lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych na lÄ…dzie. Po trzecie, uznali, trzeba sfinalizować inwestycje, które z przyczyn niezależnych od inwestorów nie mogÅ‚y zostać zakoÅ„czone do koÅ„ca bieżącego roku.

Dodatkowe vacatio legis w wymiarze 6 miesiÄ™cy umożliwi oddanie tych inwestycji do użytkowania i skorzystanie przez wytwórców energii elektrycznej z prawa do otrzymywania Å›wiadectw pochodzenia - zaznaczono w uzasadnieniu.

PosÅ‚owie chcÄ… też, by dodatkowe póÅ‚ roku daÅ‚o ministerstwu energii czas na zakoÅ„czenie prac legislacyjnych zwiÄ…zanych z nowelizacjÄ… ustawy tzw. technicznej.

Chodzi o usuniÄ™cie wÄ…tpliwoÅ›ci interpretacyjnych, prawnych i redakcyjnych przepisów rozdziaÅ‚u czwartego, szczególnie w części umożliwiajÄ…cej skorzystanie przez prosumentów wytwarzajÄ…cych energiÄ™ elektrycznÄ… w mikroinstalacji, z mechanizmu wsparcia, w kontekÅ›cie możliwoÅ›ci i dopuszczalnoÅ›ci korzystania z pomocy publicznej.

PAP


2015-12-11

Ceny referencyjne w aukcji dla oze na 2016 r.

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporzÄ…dzenie dotyczÄ…ce maksymalnych cen (tzw. cen referencyjnych) przysÅ‚ugujÄ…cych za zielonÄ… energiÄ™, którÄ… bÄ™dzie można sprzedawać na podstawie przyszÅ‚orocznych aukcji dla OZE.

Inwestorzy, którzy nie zdążą z uruchomieniem projektów OZE do 1 stycznia 2016 r., nie zostanÄ… już objÄ™ci systemem zielonych certyfikatów, a w przypadku chÄ™ci ubiegania siÄ™ o wsparcie pozostanie im zgÅ‚oszenie realizowanego projektu do przyszÅ‚orocznej aukcji. 

Przekroczenie okreÅ›lonej w rozporzÄ…dzeniu ceny referencyjnej przez inwestora zgÅ‚aszajÄ…cego swój projekt do aukcji automatycznie wyeliminuje go z możliwoÅ›ci ubiegania siÄ™ o wsparcie w ramach systemu aukcyjnego.

Zgodnie z zasadami systemu aukcyjnego, które wpisano do ustawy o OZE, cena referencyjna ma być wyznaczana indywidualnie dla danej technologii produkcji zielonej energii – osobno dla koszyków aukcyjnych do 1 MW i powyżej 1 MW.

Pierwszy projekt rozporządzenia dot. cen referencyjnych Ministerstwo Gospodarki przedstawiło we wrześniu br. Propozycje cen referencyjnych w tamtej wersji rozporządzania spotkały się z krytyką branży OZE. Resort gospodarki zmienił finalną wersję rozporządzenia jednak tylko nieznacznie.

W nowym projekcie rozporzÄ…dzenia, który zaprezentowano w ubiegÅ‚ym miesiÄ…cu, Ministerstwo Gospodarki zmieniÅ‚o wartość cen referencyjnych, jednak tylko w przypadku 5 technologii. Nieznacznie zwiÄ™kszono ceny referencyjne dla biogazowni rolniczych o mocy do 1 MW i powyżej 1 MW, biogazowni wykorzystujÄ…cych biogaz ze skÅ‚adowisk odpadów oraz elektrowni wodnych o mocy do 1 MW. Najbardziej – o 95 zÅ‚/MWh – zwiÄ™kszono cenÄ™ referencyjnÄ… dla biogazowni ze skÅ‚adowisk odpadów.

FinalnÄ… wersjÄ™ RozporzÄ…dzenia Ministerstwa Gospodarki, datowanego na 13 listopada br., w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeÅ‚ energii w 2016 r., opublikowano w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z finalnÄ… wersjÄ… rozporzÄ…dzenia nt. cen referencyjnych na 2016 r., maksymalne ceny za sprzedaż energii dla nowych instalacji OZE, uruchamiajÄ…cych produkcjÄ™ energii na podstawie wygranej, przyszÅ‚orocznej aukcji, wyniosÄ… dla poszczególnych technologii:

1) biogazownie rolnicze o mocy do 1 MW – 500 zÅ‚/MWh 

2) biogazownie rolnicze o mocy powyżej 1 MW – 470 zÅ‚/MWh 

3) biogazownie wykorzystujÄ…ce biogaz ze skÅ‚adowisk odpadów – 305 zÅ‚/MWh 

4) biogazownie wykorzystujÄ…ce biogaz z oczyszczalni Å›cieków – 335 zÅ‚/MWh 

5) biogazownie wykorzystujÄ…ce biogaz inny niż w pkt 3 i 4 – 340 zÅ‚/MWh 

6) spalanie biomasy w dedykowanych instalacjach wspóÅ‚spalania lub w ukÅ‚adach hybrydowych, o mocy do 50 MWe – 415 zÅ‚/MWh 

7) spalanie biomasy w dedykowanych instalacjach wspóÅ‚spalania lub w ukÅ‚adach hybrydowych, o mocy do 50 MWe, w wysokosprawnej kogeneracji – 435 zÅ‚/MWh 

8) spalanie biomasy w dedykowanych instalacjach wspóÅ‚spalania lub w ukÅ‚adach hybrydowych, o mocy do 50 MWe i mocy osiÄ…galnej cieplnej w skojarzeniu do 150 MWt, w wysokosprawnej kogeneracji – 420 zÅ‚/MWh 

9) wytwarzanie energii elektrycznej z odpadów przemysÅ‚owych lub komunalnych, ulegajÄ…cych biodegradacji, w tym z odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania Å›cieków, w szczególnoÅ›ci osadów Å›ciekowych w instalacji termicznego przeksztaÅ‚cania odpadów, w instalacjach o mocy elektrycznej nie wiÄ™kszej niż 50 MWe i mocy osiÄ…galnej cieplnej w skojarzeniu do 150 MWt – 385 zÅ‚/MWh 

10) wytwarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem wyÅ‚Ä…cznie biopÅ‚ynów – 475 zÅ‚/MWh 

11) elektrownie wiatrowe na lÄ…dzie o mocy do 1 MW – 415 zÅ‚/MWh 

12) elektrownie wiatrowe na lÄ…dzie o mocy powyżej 1 MW – 385 zÅ‚/MWh 

13) elektrownie wodne o mocy do 1 MW – 470 zÅ‚/MWh 

14) elektrownie wodne o mocy powyżej 1 MW – 480 zÅ‚/MWh 

15) geotermia – 455 zÅ‚/MWh 

16) fotowoltaika o mocy do 1 MW – 465 zÅ‚/MWh 

17) fotowoltaika o mocy powyżej 1 MW – 445 zÅ‚/MWh 

18) morskie elektrownie wiatrowe – 470 zÅ‚/MWh 

CenÄ™ referencyjnÄ… na 2016 r. dla istniejÄ…cych instalacji OZE, których wÅ‚aÅ›ciciele zdecydujÄ… siÄ™ na przejÅ›cie z systemu zielonych certyfikatów na system aukcji, wyznaczono na 410,02 zÅ‚/MWh. W przypadku aukcji dla istniejÄ…cych instalacji ustawa o OZE ustala cenÄ™ referencyjnÄ… jako sumÄ™ Å›redniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale (170,19 zÅ‚/MWh) oraz kwoty 239 zÅ‚otych i 83 groszy za 1 MWh.

Termin pierwszej aukcji dla OZE nie jest jeszcze znany. Zgodnie z ustawą o OZE, Urząd Regulacji Energetyki ma go dopiero ogłosić w I kwartale 2016 r.

www.gramwzielone.pl


2015-11-26

UOKiK skierował ustawę o OZE do notyfikacji.

UrzÄ…d Ochrony Konkurencji i Konsumentów skierowaÅ‚ do notyfikacji Komisji Europejskiej ustawÄ™ o odnawialnych źródeÅ‚ energii, którÄ… polski parlament przyjÄ…Å‚ w lutym br. i która weszÅ‚a w życie w maju. Teraz, kilka miesiÄ™cy po przyjÄ™ciu ustawy o OZE, Ministerstwo Gospodarki postanowiÅ‚o, w ramach jednej z ostatnich decyzji podjÄ™tych przez ten resort, skierować nowe przepisy dla rynku OZE do notyfikacji Komisji Europejskiej mimo, że wczeÅ›niej urzÄ™dnicy resortu gospodarki wielokrotnie zapewniali, że taka notyfikacja nie jest potrzebna . Co to oznacza dla rynku OZE?

Jak poinformowaÅ‚a portal Gramwzielone.pl Agnieszka Majchrzak z biura prasowego UrzÄ™du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, UOKiK wczoraj notyfikowaÅ‚ w Brukseli ustawÄ™ o odnawialnych źródÅ‚ach energii. Notyfikowane sÄ… wszystkie przepisy dotyczÄ…ce zasad wsparcia dla producentów zielonej energii, które zawarto w rozdziale 4 ustawy o OZE i które wejdÄ… w życie w dniu 1 stycznia 2016 r.

Notyfikacja dotyczy nawet systemu bilansowania (net-meteringu), którym zostanÄ… objÄ™ci producenci zielonej energii w mikroinstalacjach OZE o mocy do 40 kW (nie objÄ™ci systemem taryf gwarantowanych, z którego bÄ™dÄ… mogli skorzystać wÅ‚aÅ›ciciele nowych mikroinstalacji o mocy do 10 kW). Jak komentuje Agnieszka Majchrzak, notyfikacja bilansowania jest realizowana dla pewnoÅ›ci prawnej, że nie jest to pomoc publiczna

Branża OZE wczeÅ›niej wielokrotnie wskazywaÅ‚a na konieczność notyfikacji ustawy o OZE. Mimo to Ministerstwo Gospodarki konsekwentnie powtarzaÅ‚o, że notyfikacja nowych zasad wsparcia dla OZE – i sprawdzenie w ten sposób, czy nie stanowiÄ… one niedozwolonej w UE pomocy publicznej – nie jest konieczna.

W ostatnich dniach swojego funkcjonowania – i zaledwie na niewiele ponad miesiÄ…c przed wejÅ›ciem w życie nowego systemu wsparcia – Ministerstwo Gospodarki zdecydowaÅ‚o siÄ™ jednak skierować ustawÄ™ o OZE do UOKiK z wnioskiem o notyfikowanie w Brukseli zawartych w nie przepisów.

W ten sposób branża energii odnawialnej po raz kolejny zostaÅ‚a zaskoczona przez Ministerstwo Gospodarki i postawiona przez ten resort przed faktami, które wprowadzajÄ… na rynku OZE zamieszanie i niepewność.

Jak zapewniÅ‚a portal Gramwzielone.pl Agnieszka Majchrzak z UOKiK, notyfikowanie ustawy o OZE nie opóźni jednak wprowadzenia w życie nowych przepisów z rozdziaÅ‚u 4 ustawy o OZE, które dotyczÄ… zasad dopÅ‚at dla producentów zielonej energii z instalacji rozpoczynajÄ…cych wytwarzanie po 31 grudnia br.

Teraz Komisja Europejska ma teoretycznie 2 miesiÄ…ce na wydanie decyzji czy przyjÄ™te w Polsce przepisy dotyczÄ…ce wsparcia dla OZE sÄ… zgodne z unijnym prawem. TÄ… procedurÄ™ mogÄ… jednak wydÅ‚użyć ewentualne pytania, które KE skieruje do polskiego rzÄ…du.  

Warto zwrócić uwagÄ™, że system zielonych certyfikatów, którymi byli objÄ™ci producenci zielonej energii od roku 2005, także nie zostaÅ‚ notyfikowany w Brukseli. Mimo wÄ…tpliwoÅ›ci, które wywoÅ‚ywaÅ‚, choćby w zakresie możliwej nadmiarowoÅ›ci wsparcia dla wspóÅ‚spalania, ten system funkcjonowaÅ‚ w naszym kraju przez blisko 10 lat, a po 2015 r. z zielonych certyfikatów bÄ™dÄ… nadal korzystać wÅ‚aÅ›ciciele instalacji OZE uruchomionych przed koÅ„cem br.

Co oznaczaÅ‚by ewentualny brak akceptacji Brukseli dla nowych przepisów? W takiej sytuacji konieczny byÅ‚by zwrot pomocy uznanej za niedozwolonÄ…, jednak – jak zapewnia Agnieszka Majchrzak – taka sytuacja jest maÅ‚o prawdopodobna.

Na pytanie czy notyfikacja ustawy o OZE wiąże siÄ™ z koniecznoÅ›ciÄ… wdrożenia dodatkowych przepisów w polskim prawie, przedstawicielka UOKiK kieruje do rzÄ…dowych projektów nowelizacji ustawy o OZE, których procedowanie jest jednak obecnie wstrzymane w zwiÄ…zku ze zmianÄ… rzÄ…du i przeniesieniem zadaÅ„ dotyczÄ…cych OZE do nowego resortu energetyki.

ŹródÅ‚o: www.gramwzielone.pl


2015-11-16

Ceny referencyjne do aukcji na 2016 r. w nowym projekcie rozporzÄ…dzenia MG

W nowej wersji rozporzÄ…dzenia okreÅ›lajÄ…cego wartość tzw. cen referencyjnych na 2016 r. – czyli maksymalnych cen za energiÄ™, którÄ… bÄ™dÄ… mogli otrzymać operatorzy instalacji OZE uruchamianych na podstawie przyszÅ‚orocznych aukcji – znajdziemy zmiany w porównaniu do wczeÅ›niejszego rozporzÄ…dzenia przedstawionego we wrzeÅ›niu br.

Zgodnie z ustawą o OZE, rząd powinien przyjąć rozporządzenie wprowadzające ceny referencyjne do aukcji do końca br.

Propozycje cen referencyjnych wskazanych przez resort gospodarki we wcześniejszej wersji rozporządzania spotkały się z krytyką branży OZE.

W nowej wersji rozporzÄ…dzenia Ministerstwo Gospodarki zmieniÅ‚o wartość cen referencyjnych, jednak tylko w przypadku 5 technologii. Nieznacznie zwiÄ™kszono ceny referencyjne dla biogazowni rolniczych o mocy do 1 MW i powyżej 1 MW, biogazowni wykorzystujÄ…cych biogaz ze skÅ‚adowisk odpadów oraz elektrowni wodnych o mocy do 1 MW. Najbardziej – o 95 zÅ‚/MWh – zwiÄ™kszono cenÄ™ referencyjnÄ… dla biogazowni ze skÅ‚adowisk odpadów.

Jak informuje MG, wyższa cena dla w/w grup biogazowni wynika z uwzglÄ™dnienia wyższych kosztów operacyjnych OPEX. W przypadku elektrowni wodnych o mocy do 1 MW zmiana jest tÅ‚umaczona uwzglÄ™dnieniem wyższego kosztu zarówno CAPEX jak i OPEX.

W przypadku  biogazowni ze skÅ‚adowisk odpadów podniesienie ceny referencyjnej ma wynikać z przyjÄ™cia niższego stopnia wykorzystania mocy. WczeÅ›niej przyjmowano 7800 MWh/rok.

W jednym przypadku zmniejszono cenÄ™ referencyjnÄ… – z 400 zÅ‚/MWh do 335 zÅ‚/MWh – dla operatorów biogazowni wykorzystujÄ…cych biogaz z oczyszczalni Å›cieków. Ta zmiana jest tÅ‚umaczona przez MG uwzglÄ™dnieniem niższych kosztów CAPEX.

Nie zmieniono natomiast pozostaÅ‚ych cen referencyjnych, w tym relatywnie wysokich cen dla technologii wspóÅ‚spalania.

Branża OZE w toku konsultacji społecznych wskazywała m.in. na przyjętą przez MG do wyliczeń cen referencyjnych niską stopę dyskontową. Teraz resort gospodarki broni takiego założenia tłumacząc, że w opinii Ministerstwa Gospodarki założenia dotyczące stopy dyskonta przyjęte na potrzeby wyliczenia ceny referencyjnej są realne.

Poniżej przedstawiamy nowe wartoÅ›ci cen referencyjnych do aukcji na 2016 r., które znalazÅ‚y siÄ™ w zaktualizowanym projekcie rozporzÄ…dzenia Ministerstwa Gospodarki (w nawiasach ceny referencyjne z wczeÅ›niejszej wersji projektu rozporzÄ…dzenia).

Zgodnie z projektem rozporzÄ…dzenia, ceny referencyjne dla nowych instalacji OZE, uruchamiajÄ…cych produkcjÄ™ energii po wygranej aukcji, wyniosÄ… dla poszczególnych technologii:

1) biogazownie rolnicze o mocy do 1 MW – 500 zÅ‚/MWh (450 zÅ‚/MWh)

2) biogazownie rolnicze o mocy powyżej 1 MW – 470 zÅ‚/MWh (435 zÅ‚/MWh)

3) biogazownie wykorzystujÄ…ce biogaz ze skÅ‚adowisk odpadów – 305 zÅ‚/MWh (210 zÅ‚/MWh)

4) biogazownie wykorzystujÄ…ce biogaz z oczyszczalni Å›cieków – 335 zÅ‚/MWh (400 zÅ‚/MWh)

5) biogazownie wykorzystujÄ…ce biogaz inny niż w pkt 3 i 4 – 340 zÅ‚/MWh (340 zÅ‚/MWh)

6) spalanie biomasy w dedykowanych instalacjach wspóÅ‚spalania lub w ukÅ‚adach hybrydowych, o mocy do 50 MWe – 415 zÅ‚/MWh (415 zÅ‚/MWh)

7) spalanie biomasy w dedykowanych instalacjach wspóÅ‚spalania lub w ukÅ‚adach hybrydowych, o mocy do 50 MWe, w wysokosprawnej kogeneracji – 435 zÅ‚/MWh (435 zÅ‚/MWh)

8) spalanie biomasy w dedykowanych instalacjach wspóÅ‚spalania lub w ukÅ‚adach hybrydowych, o mocy do 50 MWe i mocy osiÄ…galnej cieplnej w skojarzeniu do 150 MWt, w wysokosprawnej kogeneracji – 420 zÅ‚/MWh (420 zÅ‚/MWh)

9) wytwarzanie energii elektrycznej z odpadów przemysÅ‚owych lub komunalnych, ulegajÄ…cych biodegradacji, w tym z odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania Å›cieków, w szczególnoÅ›ci osadów Å›ciekowych w instalacji termicznego przeksztaÅ‚cania odpadów, w instalacjach o mocy elektrycznej nie wiÄ™kszej niż 50 MWe i mocy osiÄ…galnej cieplnej w skojarzeniu do 150 MWt – 385 zÅ‚/MWh (385 zÅ‚/MWh)

10) wytwarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem wyÅ‚Ä…cznie biopÅ‚ynów – 475 zÅ‚/MWh (475 zÅ‚/MWh)

11) elektrownie wiatrowe na lÄ…dzie o mocy do 1 MW – 415 zÅ‚/MWh (415 zÅ‚/MWh)

12) elektrownie wiatrowe na lÄ…dzie o mocy powyżej 1 MW – 385 zÅ‚/MWh (385 zÅ‚/MWh)

13) elektrownie wodne o mocy do 1 MW – 470 zÅ‚/MWh (445 zÅ‚/MWh)

14) elektrownie wodne o mocy powyżej 1 MW – 480 zÅ‚/MWh (480 zÅ‚/MWh)

15) geotermia – 455 zÅ‚/MWh (455 zÅ‚/MWh)

16) fotowoltaika o mocy do 1 MW – 465 zÅ‚/MWh (465 zÅ‚/MWh)

17) fotowoltaika o mocy powyżej 1 MW – 445 zÅ‚/MWh (445 zÅ‚/MWh)

18) morskie elektrownie wiatrowe – 470 zÅ‚/MWh (470 zÅ‚/MWh)

W rozporządzeniu znajdziemy także ceny referencyjne dla instalacji zmodernizowanych po dniu wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o OZE, czyli po 31 grudnia 2015 r. Dla tej grupy instalacji nie przewidziano jednak w przyszłym roku aukcji.

W porównaniu do wczeÅ›niejszej wersji rozporzÄ…dzenia, w nowej wersji zostaÅ‚a podana cena referencyjna dla instalacji, które definiuje art. 72 pkt 1 ustawy o OZE. CenÄ™ referencyjnÄ… na 2016 r. dla istniejÄ…cych instalacji OZE, których wÅ‚aÅ›ciciele zdecydujÄ… siÄ™ na przejÅ›cie z systemu zielonych certyfikatów na system aukcji, wyznaczono na 410,02 zÅ‚/MWh. W przypadku aukcji dla istniejÄ…cych instalacji ustawa o OZE ustala cenÄ™ referencyjnÄ… jako sumÄ™ Å›redniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale (170,19 zÅ‚/MWh) oraz kwoty 239 zÅ‚otych i 83 groszy za 1 MWh.

Projekt RozporzÄ…dzenia Ministra Gospodarki ws. ceny referencyjnej na 2016 r. datowany na 2 listopada 2016 r. [PDF]: http://gramwzielone.pl/uploads/files/dokument194261.pdf

ŹródÅ‚o: www.gramwzielone.pl


2015-10-27

IRENA: udział OZE w produkcji energii w Polsce może wzrosnąć do 38%

 

MiÄ™dzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (International Renewable Energy Agency IRENA) przedstawiÅ‚a raport pt. REmap 2030. Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Polsce, w którym wskazuje, że nasz kraj może zwiÄ™kszyć udziaÅ‚ OZE w produkcji energii elektrycznej z okoÅ‚o 7% w roku 2010 do 38% w roku 2030.

W raporcie przygotowanym przez MiÄ™dzynarodowÄ… AgencjÄ™ Energii Odnawialnej we wspóÅ‚pracy z Ministerstwem Gospodarki czytamy, że o ile dotychczas rozwój OZE w Polsce bazowaÅ‚ gÅ‚ównie na biomasie, aby zwiÄ™kszyć produkcjÄ™ zielonej energii w naszym kraju konieczne jest lepsze wykorzystanie potencjaÅ‚u wiatrowego oraz modernizacja i rozbudowa sieci energetycznych.

– Warunkiem rozwoju energii elektrycznej ze źródeÅ‚ odnawialnych w Polsce jest rozwój przesyÅ‚u energii i rozbudowa sieci elektroenergetycznej. PoÅ‚Ä…czenia z krajami sÄ…siednimi sÄ… dziÅ› wystarczajÄ…ce, ale wykorzystywane poniżej ich zdolnoÅ›ci przesyÅ‚owych. Ich efektywne wykorzystanie, PierÅ›cieÅ„ BaÅ‚tycki oraz inne podobne inicjatywy pomogÅ‚yby zarzÄ…dzać zwiÄ™kszonÄ… zdolnoÅ›ciÄ… przesyÅ‚owÄ… zwiÄ…zanÄ… z odnawialnymi źródÅ‚ami energii o zmiennej wydajnoÅ›ci. SpoÅ›ród innych niż biomasa odnawialnych źródeÅ‚ energii najwiÄ™kszy potencjaÅ‚ w Polsce ma energia wiatrowa. NajwiÄ™kszym wyzwaniem w przypadku jej rozwoju jest ograniczona liczba miejsc o dużej sile wiatru. Na morzu siÅ‚a wiatru jest wiÄ™ksza niż na lÄ…dzie, jednak koszty kapitaÅ‚owe sÄ… dwukrotnie wyższe – ocenia MiÄ™dzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej.

IRENA zwraca uwagÄ™, że możliwoÅ›ci rozwoju potencjaÅ‚u OZE daje nie tylko sektor energetyczny, ale także sektor budowlany, gdzie wykorzystanie OZE może wzrosnąć trzykrotnie do 34,8%, a także przemysÅ‚ i transport, gdzie wykorzystanie energii odnawialnej, wedÅ‚ug IRENA, można podwoić – w przypadku przemysÅ‚u udziaÅ‚ ten może wzrosnąć do 23,6%, a transportu do 12,4%

– RealizujÄ…c obecnÄ… politykÄ™, udziaÅ‚ źródeÅ‚ odnawialnych w caÅ‚kowitej konsumpcji energii w Polsce wzrósÅ‚by do 15,5% do roku 2030. Ta wartość mogÅ‚aby wzrosnąć do 25%, jeÅ›li inwestycje w OZE podwoiÅ‚yby siÄ™ do poziomu 4,5 mld USD rocznie. Ta prognozowana transformacja energetyczna zredukowaÅ‚aby emisjÄ™ CO2 w Polsce i dziÄ™ki niej można by zaoszczÄ™dzić rocznie, do roku 2030, do 2 mld USD kosztów zwiÄ…zanych z opiekÄ… zdrowotnÄ… i Å›rodowiskiem naturalnym – ocenia IRENA.

Raport IRENA to publikacja z serii raportów poÅ›wiÄ™conych możliwoÅ›ciom rozwoju OZE w poszczególnych krajach. WczeÅ›niej wydano podobne raporty dla Chin, Meksyku, Ukrainy, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i USA. W przyszÅ‚ym miesiÄ…cu IRENA wyda kolejny raport poÅ›wiÄ™cony tym razem Niemcom. 

Raport IRENA: REmap 2030. Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Polsce [PDF]: http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_REmap_Poland_paper_2015_PL.PDF

ŹródÅ‚o: www.gramwzielone.pl


2015-10-27

Prezydent zawetował przedłużenie obowiązywania Protokołu z Kioto

Prezydent zawetowaÅ‚ ustawÄ™ o ratyfikacji tzw. poprawki dauhaÅ„skiej, przedÅ‚użajÄ…cej obowiÄ…zywanie w Polsce ProtokoÅ‚u z Kioto do 2020; protokóÅ‚ dotyczy redukcji emisji CO2 - poinformowaÅ‚a Kancelaria Prezydenta.

Jak wyjaÅ›nia kancelaria, we wrzeÅ›niu Sejm wyraziÅ‚ zgodÄ™ na dokonanie przez prezydenta ratyfikacji Poprawki dauhaÅ„skiej do ProtokoÅ‚u z Kioto, nakÅ‚adajÄ…cej na PolskÄ™ prawnie wiążące zobowiÄ…zania w zakresie emisji gazów cieplarnianych.

ZwiÄ…zanie Rzeczypospolitej Polskiej umowÄ… miÄ™dzynarodowÄ…, która poprzez nakÅ‚adane zobowiÄ…zania, wpÅ‚ywa na funkcjonowanie gospodarki i wiąże siÄ™ z kosztami spoÅ‚ecznymi powinno być poprzedzone szczegóÅ‚owÄ… analizÄ… skutków prawnych i ekonomicznych, w tym w ramach postÄ™powania ustawodawczego poprzedzajÄ…cego podjÄ™cie decyzji przez Sejm w sprawie ustawy wyrażajÄ…cej zgodÄ™ na ratyfikacjÄ™ umowy miÄ™dzynarodowej. W opinii Prezydenta RP w trakcie prac ustawodawczych skutki te nie zostaÅ‚y dostatecznie wyjaÅ›nione - gÅ‚osi komunikat Kancelarii Prezydenta.

ProtokóÅ‚ z Kioto zobowiÄ…zywaÅ‚ sygnatariuszy do redukcji w latach 2008-2012 emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 5 proc. w porównaniu z poziomami z roku 1990; Polska wypeÅ‚niÅ‚a zobowiÄ…zania naÅ‚ożone ProtokoÅ‚em. Tzw. poprawka dauhaÅ„ska przedÅ‚uża obowiÄ…zywanie ProtokoÅ‚u do 2020 r.

Grudniowa konferencja ONZ w stolicy Francji ma przynieść nowe globalne porozumienie, majÄ…ce na celu ograniczenie wzrostu temperatury na Ziemi do dwóch stopni w porównaniu z epokÄ… przedindustrialnÄ….

ŹródÅ‚o: www.wnp.pl


2015-10-09

Co dalej z nowelizacja ustawy o OZE?

Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w resorcie gospodarki Janusz Pilitowski poinformował, że rządowy projekt nowelizacji ustawy o OZE jest w dalszym ciągu na etapie prac w rządzie. Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki zapewnił ponadto, że opublikowany niedawno projekt rozporządzenia z cenami referencyjnymi będzie dalej przedmiotem analiz, a kolejna wersja rozporządzenia uwzględniająca zgłoszone uwagi powinna być gotowa w ciągu kilku tygodni.

Podczas wczorajszego posiedzenia parlamentarnego zespoÅ‚u ds. energii odnawialnej i gazowej poÅ›wiÄ™conego cenom referencyjnym do aukcji na 2016 r. przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki poinformowaÅ‚, że przygotowany przez rzÄ…d projekt nowelizacji ustawy o OZE, który gÅ‚ównie reguluje kwestie zwiÄ…zane z systemem taryf gwarantowanych dla najmniejszych producentów zielonej energii w instalacjach o mocy do 10 kW, jest w dalszym ciÄ…gu przedmiotem konsultacji w rzÄ…dzie.

Jak poinformowaÅ‚ Janusz Pilitowski, rzÄ…dowy projekt nowelizacji ustawy o OZE trafiÅ‚ co prawda już do Komitetu StaÅ‚ego Rady Ministrów, jednak zostaÅ‚ stamtÄ…d odesÅ‚any ponownie do uzgodnieÅ„ miÄ™dzyresortowych. ProblematycznÄ… kwestiÄ… sÄ… proponowane, nowe obciążenia finansowe UrzÄ™du Regulacji Energetyki, które majÄ… być teraz konsultowane z resortem finansów.

Oprócz rzÄ…dowego projektu, ostatnio podczas posiedzeÅ„ sejmowych komisji ds. energetyki byÅ‚ procedowany także przygotowany przez PSL, poselski projekt nowelizacji ustawy  o OZE, który zakÅ‚ada wprowadzenie regulacji zwiÄ™kszajÄ…cych ceny zielonych certyfikatów i na którego temat z aprobatÄ… wyrażaÅ‚ siÄ™ wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz.

WyglÄ…da jednak na to, że podobnie jak projektem rzÄ…dowym, także poselskim projektem nowelizacji ustawy o OZE zajmie siÄ™ rzÄ…d i parlament wybrany po wyborach, które odbÄ™dÄ… siÄ™ 25 października br. Ważne, aby regulacje, które potencjalnie majÄ… pomóc inwestorom w branży OZE, zostaÅ‚y implementowane przed koÅ„cem roku, czyli przed terminem, w którym zgodnie z ustawÄ… o OZE wejdÄ… w życie nowe zasady wsparcia dla producentów zielonej energii.

RzÄ…dowy projekt nowelizacji ustawy o OZE zakÅ‚ada wydÅ‚użenie okresu przejÅ›ciowego na obowiÄ…zywanie systemu zielonych certyfikatów, który zgodnie z obecnÄ… wersjÄ… ustawy o OZE wygaÅ›nie 31 grudnia br. i wówczas zostanie zastÄ…piony systemem aukcji, z których pierwsza ma siÄ™ odbyć w I kwartale br.

JeÅ›li ta nowelizacja nie wejdzie w życie przed koÅ„cem 2015 r., wówczas inwestorzy, którzy nie zdążyli uruchomić swoich projektów do tego czasu, nie bÄ™dÄ… mogli już skorzystać z zielonych certyfikatów. Janusz Pilitowski podkreÅ›laÅ‚ wczoraj w Sejmie, że inwestorzy już od dÅ‚uższego czasu powinni być jednak Å›wiadomi terminu zakoÅ„czenia systemu zielonych certyfikatów. Jak oceniÅ‚, ta data byÅ‚a znana przynajmniej od kwietnia 2014 r.

Procedowanie obu projektów nowelizacji ustawy o OZE nie bÄ™dzie jednak dane posÅ‚om obecnej kadencji Sejmu i zajmie siÄ™ nimi parlament wybrany po wyborach zaplanowanych na 25 października, który na przyjÄ™cie nowych przepisów przed koÅ„cem roku bÄ™dzie miaÅ‚ jednak stosunkowo niewiele czasu.

Ceny referencyjne dla aukcji w 2016 r.

Janusz Pilitowski zapewniÅ‚, że opublikowane ostatnio przez MG ceny referencyjne dla aukcji na 2016 r. to na razie propozycja, która bÄ™dzie jeszcze przedmiotem analiz i ocen. DodaÅ‚, że nowa wersja projektu rozporzÄ…dzenia z cenami referencyjnymi po etapie konsultacji powinna być gotowa na przeÅ‚omie października i listopada. Resort gospodarki czeka jeszcze m.in. na wyniki analiz cen referencyjnych, które zleciÅ‚ Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE).

Branża OZE negatywnie zareagowaÅ‚a na pierwszÄ… propozycjÄ™ cen referencyjnych, które sÄ… relatywnie niskie w stosunku do oczekiwaÅ„ inwestorów. Dotychczas do MG wpÅ‚ynęło kilkadziesiÄ…t uwag, które majÄ… dotyczyć gÅ‚ównie wysokoÅ›ci zaproponowanych cen referencyjnych.

Jak wskazywaÅ‚ Janusz Pilitowski, przy okreÅ›leniu pierwszej wersji cen referencyjnych, które zdywersyfikowano dla 18 technologii objÄ™tych systemem aukcyjnym, Ministerstwo Gospodarki kierowaÅ‚o siÄ™ raportami dotyczÄ…cymi kosztów wytwarzania w poszczególnych technologiach, opracowanymi m.in. przez MiÄ™dzynarodowÄ… AgencjÄ™ EnergetycznÄ…, MiÄ™dzynarodowÄ… AgencjÄ™ Energii Odnawialnej (IRENA) czy wykonanÄ… w 2013 r. analizÄ… Instytutu Energetyki Odnawialnej. MG miaÅ‚o wziąć pod uwagÄ™ koszty inwestycyjne i operacyjne, sprawność wytwarzania energii w danej technologii, Å›rednie koszty kapitaÅ‚u czy ceny surowców, które mogÄ… mieć znaczenie w przypadku technologii biogazowych czy biomasowych.

Prace nad nową wersją projektu rozporządzenia dotyczącego cen referencyjnych będzie kontynuować już rząd ustanowiony po wyborach parlamentarnych.

Zgodnie z ustawą o OZE, finalna wersja rozporządzenia z cenami referencyjnymi dla aukcji na przyszły rok powinna zostać przyjęta do 31 grudnia br. Pierwsza aukcja powinna odbyć się do 30 marca 2016 r.

WczeÅ›niej UrzÄ…d Regulacji Energetyki, który odpowiada za przeprowadzenie aukcji, powinien przeprowadzić aukcjÄ™ testowÄ…. URE wybraÅ‚o niedawno wykonawcÄ™ platformy internetowej, która posÅ‚uży do przeprowadzenia aukcji.

Janusz Pilitowski poinformowaÅ‚ ponadto wczoraj w Sejmie, że wkrótce zostanie powoÅ‚any tzw. Operator RozliczeÅ„ Energii Odnawialnej (OREO), który bÄ™dzie odpowiedzialny za rozliczenia energii sprzedawanej w ramach nowego systemu wsparcia dla OZE.

ŹródÅ‚o: www.gramwzielone.pl


2015-09-16

Ceny referencyjne dla aukcji OZE na 2016 r.

Ministerstwo Gospodarki przygotowaÅ‚o rozporzÄ…dzenie ws. cen referencyjnych dla inwestycji w odnawialne źródÅ‚a energii, które bÄ™dÄ… zgÅ‚aszane do pierwszej, przyszÅ‚orocznej aukcji.

Zgodnie z przyjÄ™tÄ… w maju br. ustawÄ… o OZE, wszystkie nowe projekty zakÅ‚adajÄ…ce budowÄ™ odnawialnych źródeÅ‚ energii o mocy powyżej 40 kW, których wÅ‚aÅ›ciciele bÄ™dÄ… chcieli skorzystać z obowiÄ…zujÄ…cego po 2015 r. systemu wsparcia, należy zgÅ‚osić do aukcji.

W aukcji, w koszykach aukcyjnych dla instalacji OZE o mocy od 40 kW do 1 MW oraz powyżej 1 MW, wsparcie otrzymajÄ… inwestorzy, którzy w przypadku zgÅ‚oszonych projektów zebrali pozwolenia niezbÄ™dne do uruchomienia produkcji energii – co ma potwierdzać UrzÄ…d Regulacji Energetyki – oraz zaoferowali najniższe ceny za sprzedaż energii.
WÅ‚aÅ›ciciele projektów, które zostanÄ… objÄ™te wsparciem na podstawie aukcji, otrzymajÄ… 15-letniÄ… gwarancjÄ™ sprzedaży energii po zaoferowanej w aukcji cenie, która bÄ™dzie co roku zwiÄ™kszana o wskaźnik inflacji.

Zgodnie z zaÅ‚ożeniami systemu aukcyjnego, zaoferowane w aukcji ceny za sprzedaż energii nie mogÄ… być wyższe niż wskazane przez rzÄ…d maksymalne ceny – tzw. ceny referencyjne. Dodatkowo poziom cen referencyjnych bÄ™dzie determinować maksymalne wsparcie na poziomie inwestycyjnym – np. w postaci dotacji – które bÄ™dzie mógÅ‚ otrzymać inwestor oprócz przyznanego w aukcji wsparcia na poziomie operacyjnym.

Zgodnie z ustawÄ… o OZE w przypadku aukcji dla nowych projektów minister gospodarki ma brać pod uwagÄ™ przy ustalaniu ceny referencyjnej m.in.: parametry techniczne i ekonomiczne funkcjonowania instalacji, nakÅ‚ady inwestycyjne ponoszone w okresie przygotowania projektu i jego budowy wraz z niezbÄ™dnÄ… infrastrukturÄ… technicznÄ… czy koszty operacyjne oraz dodatkowe nakÅ‚ady inwestycyjne ponoszone w okresie eksploatacji, w którym instalacja podlega mechanizmom i instrumentom wsparcia.
Ministerstwo Gospodarki przedstawiÅ‚o wÅ‚aÅ›nie projekt rozporzÄ…dzenia wskazujÄ…cego ceny referencyjne, które bÄ™dÄ… obowiÄ…zywać w 2016 r.

 

Ceny refefencyjne dla nowych projektów OZE

Zgodnie z projektem rozporzÄ…dzenia, ceny referencyjne dla nowych inwestycji w odnawialne źródÅ‚a energii wyniosÄ… dla poszczególnych technologii:
1) biogazownie rolnicze o mocy do 1 MW – 450 zÅ‚/MWh
2) biogazownie rolnicze o mocy powyżej 1 MW – 435 zÅ‚/MWh
3) biogazownie wykorzystujÄ…ce biogaz ze skÅ‚adowisk odpadów – 210 zÅ‚/MWh
4) biogazownie wykorzystujÄ…ce biogaz z oczyszczalni Å›cieków – 400 zÅ‚/MWh
5) biogazownie wykorzystujÄ…ce biogaz inny niż w pkt 3 i 4 – 340 zÅ‚/MWh
6) spalanie biomasy w dedykowanych instalacjach wspóÅ‚spalania lub w ukÅ‚adach hybrydowych, o mocy do 50 MWe – 415 zÅ‚/MWh
7) spalanie biomasy w dedykowanych instalacjach wspóÅ‚spalania lub w ukÅ‚adach hybrydowych, o mocy do 50 MWe, w wysokosprawnej kogeneracji – 435 zÅ‚/MWh
8) spalanie biomasy w dedykowanych instalacjach wspóÅ‚spalania lub w ukÅ‚adach hybrydowych, o mocy do 50 MWe i mocy osiÄ…galnej cieplnej w skojarzeniu do 150 MWt, w wysokosprawnej kogeneracji – 420 zÅ‚/MWh
9) wytwarzanie energii elektrycznej z odpadów przemysÅ‚owych lub komunalnych, ulegajÄ…cych biodegradacji, w tym z odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania Å›cieków, w szczególnoÅ›ci osadów Å›ciekowych w instalacji termicznego przeksztaÅ‚cania odpadów – 385 zÅ‚/MWh
10) wytwarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem wyÅ‚Ä…cznie biopÅ‚ynów – 475 zÅ‚/MWh
11) elektrownie wiatrowe na lÄ…dzie o mocy do 1 MW – 415 zÅ‚/MWh
12) elektrownie wiatrowe na lÄ…dzie o mocy powyżej 1 MW – 385 zÅ‚/MWh
13) elektrownie wodne o mocy do 1 MW – 445 zÅ‚/MWh
14) elektrownie wodne o mocy powyżej 1 MW – 480 zÅ‚/MWh
15) geotermia – 455 zÅ‚/MWh
16) fotowoltaika o mocy do 1 MW – 465 zÅ‚/MWh
17) fotowoltaika o mocy powyżej 1 MW – 445 zÅ‚/MWh
18) morskie elektrownie wiatrowe – 470 zÅ‚/MWh

Ministerstwo Gospodarki proponuje w projekcie rozporzÄ…dzenia identyczne ceny referencyjne dla instalacji OZE zmodernizowanych po 1 stycznia 2016 r.
W przedstawionych kalkulacjach cen referencyjnych zwracają uwagę relatywnie niskie wartości przyjęte dla instalacji w grupie do 1 MW.

W poÅ‚owie kwietnia br. opublikowano projekt RozporzÄ…dzenia Ministra Gospodarki w sprawie iloÅ›ci i wartoÅ›ci energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródÅ‚a energii o Å‚Ä…cznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie wiÄ™kszej niż 1 MW, jaka powinna zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. W rozporzÄ…dzeniu dotyczÄ…cym koszyka aukcyjnego dla projektów o mocy do 1 MW przyjÄ™to, że Å›rednia cena energii dla zwyciÄ™skich projektów w tej grupie wyniesie 470,01 zÅ‚/MWh.
Tymczasem zaproponowane wÅ‚aÅ›nie ceny referencyjne dla poszczególnych technologii w grupie do 1 MW sÄ… niższe od tej wartoÅ›ci.

Z kolei w przypadku koszyka powyżej 1 MW resort gospodarki przyjmował wcześniej średnią cenę energii sprzedawanej w aukcjach na poziomie 380,98 zł/MWh. Ta prognoza średniej ceny została przyjęta biorąc pod uwagę średnią wartość praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia w 2014 r. (199,43 zł/MWh) oraz wartość średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2013 (181,55 zł/MWh).

 

Ceny referencyjne dla istniejÄ…cych instalacji OZE
Ustawa o OZE daje prawo przejÅ›cia na system aukcyjny wÅ‚aÅ›cicielom instalacji OZE uruchomionych przed 2016 r., którzy do tego czasu korzystali ze wsparcia w postaci zielonych certyfikatów.
W projekcie rozporzÄ…dzenia nie znajdziemy jednak ceny referencyjnej dla tej grupy projektów, gdyż jej ustalenie zależy od Å›redniej ceny energii na rynku hurtowym, którÄ… dopiero ma podać URE.
Resort gospodarki zaznacza w uzasadnieniu projektu rozporzÄ…dzenia, że wskazanie ceny referencyjnej dla zgÅ‚aszanych do aukcji projektów, które zrealizowano przed 2016 r., bÄ™dzie możliwe w momencie ogÅ‚oszenia przez URE Å›redniej ceny sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale, co ma nastÄ…pić do 30 wrzeÅ›nia br.

W przypadku aukcji dla istniejących instalacji ustawa o OZE ma bowiem określać cenę referencyjną jako sumę średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale oraz kwoty 239 złotych i 83 groszy za 1 MWh.
Wartość 239,83 zÅ‚/MWh zostaÅ‚a ustalona przez Ministerstwo Gospodarki na podstawie Å›redniej wartoÅ›ci transakcji na rynku zielonych certyfikatów (indeks PM OZE A) na Towarowej GieÅ‚dzie Energii w latach 2011-2013.

Projekt rozporządzenia ws. cen referencyjnych dla OZE na 2016 r. jest dostępny na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12276703/katalog/12308607#12308607
gramwzielone.pl


2015-09-14

Sejm zmienił ustawę dot. dłuższych ważności decyzji środowiskowych

DÅ‚uższa ważność decyzji Å›rodowiskowych oraz dÅ‚uższe konsultacje spoÅ‚eczne przy inwestycjach, dla których prowadzona jest ocena oddziaÅ‚ywania na Å›rodowisko - zakÅ‚ada nowelizacja ustawy udostÄ™pnianiu informacji o Å›rodowisku, którÄ… w piÄ…tek uchwaliÅ‚ Sejm.

Za uchwaleniem ustawy gÅ‚osowaÅ‚o 246 posÅ‚ów, oÅ›miu byÅ‚o przeciw, a 128 wstrzymaÅ‚o siÄ™ od gÅ‚osów. Teraz ustawa trafi do wyższej izby parlamentu.

Nowelizacja ustawy o udostÄ™pnianiu informacji o Å›rodowisku i jego ochronie, udziale spoÅ‚eczeÅ„stwa w ochronie Å›rodowiska oraz o ocenach oddziaÅ‚ywania na Å›rodowisko oraz niektórych innych ustaw ma wdrożyć do polskich przepisów prawo UE i uÅ‚atwić proces inwestycyjny.

Mimo iż termin wdrożenia przepisów UE mija dopiero w 2017 roku, to od poczÄ…tku 2017 r. wszystkie inwestycje wymagajÄ…ce oceny oddziaÅ‚ywania na Å›rodowisko bÄ™dÄ… musiaÅ‚y być zgodne z prawem unijnym. Oznacza to, że jeÅ›li spóźnilibyÅ›my siÄ™ z wdrożeniem tych przepisów, nie można byÅ‚oby siÄ™ starać o wspóÅ‚finansowanie takich inwestycji ze Å›rodków UE.

W nowelizacji wydÅ‚uża siÄ™ terminy, w których decyzjÄ™ o uwarunkowaniach Å›rodowiskowych bÄ™dzie można doÅ‚Ä…czyć do wniosku o kolejnÄ… decyzjÄ™ inwestycyjnÄ…. Po zmianach bÄ™dzie to 6 lat, a nie jak jest to teraz - 4 lata. W przypadku inwestycji realizowanych etapowo bÄ™dzie to 10 lat, byÅ‚o 6.

Nowe przepisy majÄ… też usprawnić proces inwestycyjny. Mamy szereg przedsiÄ™wzięć dotyczÄ…cych kanalizacji, przy których z góry wiemy jakie trzeba zastosować warunki prowadzenia inwestycji, by byÅ‚a ona przeprowadzone zgodnie z wymogami Å›rodowiska. Do tej pory, aby móc naÅ‚ożyć takie obowiÄ…zki, musieliÅ›my przeprowadzić ocenÄ™ oddziaÅ‚ywania na Å›rodowisko, bo tylko decyzja w tej sprawie pozwalaÅ‚a na naÅ‚ożenie na inwestora obowiÄ…zków - tÅ‚umaczyÅ‚ wczeÅ›niej wiceminister Å›rodowiska Piotr Otawski

Nowela ma też zapobiegać konfliktowi interesów, kiedy organ wydajÄ…cy decyzjÄ™ Å›rodowiskowÄ… np. gmina jest jednoczeÅ›nie inwestorem. Kiedy gmina bÄ™dzie inwestorem to decyzjÄ™ o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach przedsiÄ™wziÄ™cia bÄ™dzie wydawaÅ‚ regionalny dyrektor ochrony Å›rodowiska.
Nie trzeba będzie uzyskiwać decyzji środowiskowych, jeżeli wyłącznym celem przedsięwzięcia są obronność i bezpieczeństwo państwa, prowadzenie działań ratowniczych, zapewnienie bezpieczeństwa cywilnego w związku z przeciwdziałaniem lub usunięciem bezpośredniego zagrożenia dla ludności.

Nowela rozszerza także liczbÄ™ podmiotów zobowiÄ…zanych do udostÄ™pniania informacji o Å›rodowisku i jego ochronie. SÄ… to m.in. Sejm, Senat, sÄ…dy i trybunaÅ‚y. Ma to zapewnić szerszy dostÄ™p do informacji o Å›rodowisku i jego ochronie zgodnie z postanowieniami Konwencji z Aarhus (dotyczy m.in. spoÅ‚ecznego dostÄ™pu do informacji).

Nowelizacja wydÅ‚uży także termin konsultacji spoÅ‚ecznych (30 dni) dot. inwestycji dla których przeprowadzana jest ocena oddziaÅ‚ywania na Å›rodowisko. W obecnych przepisach jest to 21 dni.

Przepisy zmieniają też zasady dotyczące odmowy udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.

Nowe regulacje w większości mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.
PAP


2015-08-27

MG przedstawiło założenia PEP 2050 r.

Wczoraj minister gospodarki Janusz Piechociński przedstawił założenia dokumentu o nazwie Polityka energetyczna Polski do 2050 r. (PEP 2050), wskazując podstawowe scenariusze rozwoju polskiego sektora energetycznego. Szef MG zaznaczył, że PEP 2050 nie wprowadza regulacji prawnych, ale pokazuje kierunkowe zobowiązania do działania oraz, że dokument będzie w kolejnych latach na bieżąco weryfikowany.

Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 r. Ministerstwo Gospodarki przekazaÅ‚o do konsultacji spoÅ‚ecznych 10 sierpnia br. WczeÅ›niej MG zapewniaÅ‚o, że opublikuje finalnÄ… wersjÄ™ PEP 2050 po szczycie klimatycznym ONZ, który odbÄ™dzie siÄ™ w pierwszej poÅ‚owie grudnia br. w Paryżu i na którym mogÄ… zapaść istotne ustalenia dotyczÄ…ce przyszÅ‚ych ograniczeÅ„ w redukcji emisji CO2 ważnych dla polskiej energetyki opartej na wysokoemisyjnym wÄ™glu.

W przekazanym do konsultacji spoÅ‚ecznych projekcie Polityki energetycznej Polski do 2050 r. resort gospodarki wskazuje trzy scenariusze rozwoju polskiego miksu energetycznego.

Pierwszy scenariusz zrównoważony zakÅ‚ada równomierny udziaÅ‚ w bilansie energetycznym gazu, atomu i OZE – na poziomie ok. 15-20% – przy zachowaniu dominujÄ…cej pozycji paliw kopalnych.

Scenariusz jÄ…drowy zakÅ‚ada udziaÅ‚ atomu w bilansie energetycznym na poziomie 45-60%, udziaÅ‚ wÄ™gla kamiennego i brunatnego na poziomie 10-15%, ropy naftowej na poziomie ok. 10-15%, gazu ziemnego na poziomie do 10-15% oraz odnawialnych źródeÅ‚ energii na poziomie ok. 15%.

Trzeci scenariusz nazwany gaz+OZE przewiduje Å‚Ä…czny udziaÅ‚ gazu ziemnego i odnawialnych źródeÅ‚ energii w bilansie energetycznym na ok. 50-55%. UdziaÅ‚ wÄ™gla kamiennego i brunatnego ma wynieść ok. 30%, a ropy naftowej – ok. 15-20%. Scenariusz gazowy zakÅ‚ada wykorzystanie odnawialnych źródeÅ‚ energii na poziomie co najmniej 20% oraz źródeÅ‚ jÄ…drowych na poziomie ok. 12%.

Jak czytamy w projekcie PEP 2050, udziaÅ‚ OZE w produkcji energii w Polsce ma zależeć przede wszystkim od osiÄ…gniÄ™cia dojrzaÅ‚oÅ›ci ekonomicznej poszczególnych technologii.

Jak wskazuje resort gospodarki, polityka energetyczna ma być realizowana wedÅ‚ug scenariusza zrównoważonego, a scenariusze jÄ…drowy i gaz+OZE to rozwiÄ…zania alternatywne.  

– GÅ‚ównym celem polityki energetycznej jest stworzenie warunków dla staÅ‚ego i zrównoważonego rozwoju gospodarki narodowej, zapewnienie bezpieczeÅ„stwa energetycznego paÅ„stwa oraz zaspokojenie potrzeb energetycznych przedsiÄ™biorstw i gospodarstw domowych. Projekt dokumentu zostaÅ‚ opracowany we wspóÅ‚pracy z ZespoÅ‚em Doradczym ds. rozwiÄ…zaÅ„ systemowych, w skÅ‚ad którego wchodzÄ… przedstawiciele Å›wiata nauki, izb gospodarczych, przedsiÄ™biorstw i konsumentów – informowaÅ‚o niedawno MG.

Minister gospodarki Janusz PiechociÅ„ski podkreÅ›liÅ‚, że PEP 2050 nie jest regulacjÄ… prawnÄ…, ale jest kierunkowym zobowiÄ…zaniem do dziaÅ‚aÅ„, w perspektywie 35 lat, której dotyczy Polityka energetyczna Polski, bÄ™dzie ona na bieżąco monitorowana i poddawana zmianom.

Jak podaÅ‚o wczoraj Ministerstwo Gospodarki, w PEP 2050 wyznaczono także projekty priorytetowe majÄ…ce szczególne znaczenie dla implementacji polityki energetycznej kraju. SÄ… to: (1) efektywne zagospodarowanie rodzimych zasobów paliw staÅ‚ych, (2) poprawa efektywnoÅ›ci energetycznej, w tym rozwój kogeneracji, (3) wprowadzenie energetyki jÄ…drowej, (4) wykorzystanie potencjaÅ‚u gazu ze zÅ‚óż niekonwencjonalnych, (5) rozwój energetyki odnawialnej, (6) rozwój energetyki prosumenckiej, (7) rozwój inteligentnych sieci energetycznych, (8) rozwój poÅ‚Ä…czeÅ„ transgranicznych oraz (9) zapewnienie warunków rozwoju infrastruktury wytwórczej.

Resort gospodarki dodaje, że Polityka energetyczna Polski do 2050 roku wskazuje również kierunki restrukturyzacji i przeksztaÅ‚ceÅ„ wÅ‚asnoÅ›ciowych majÄ…cych na celu zapewnienie bezpieczeÅ„stwa energetycznego kraju, a także kierunki prac naukowo-badawczych w celu tworzenia zaplecza rozwoju technologii energetycznych oraz kierunki wspóÅ‚pracy miÄ™dzynarodowej w zakresie energetyki.

Konsultacje spoÅ‚eczne Polityki energetycznej Polski do 2050 r.potrwajÄ… do 18 wrzeÅ›nia br. Uwagi można zgÅ‚aszać za poÅ›rednictwem strony internetowej Ministerstwa Gospodarki lub na adres polityka.energetyczna@mg.gov.pl

Projekt PEP 2050 dostÄ™pny jest na stronie: 

http://bip.mg.gov.pl/node/24670

gramwzielone.pl  


2015-08-20

MG przedstawiło projekt polityki energetycznej do 2050 r.

Ministerstwo Gospodarki opublikowaÅ‚o projekt Polityki Energetycznej Polski (PEP) do 2050 r. To strategiczny dokument, który ma okreÅ›lić ksztaÅ‚t naszej energetyki. Konsultacje - zarówno miÄ™dzyresortowe jak i spoÅ‚eczne - potrwajÄ… miesiÄ…c.

Jak powiedziaÅ‚a w Å›rodÄ™ PAP rzeczniczka Ministerstwa Gospodarki Danuta Ryszkowska-Grabowska swÄ… ostatecznÄ… wersjÄ™ dokument przyjmie w zależnoÅ›ci od iloÅ›ci i jakoÅ›ci uwag zgÅ‚oszonych w konsultacjach miÄ™dzyresortowych i spoÅ‚ecznych, które majÄ… potrwać do 18 wrzeÅ›nia 2015 r.

- Istotne znaczenie bÄ™dzie mieć też procedowanie dokumentu od przedÅ‚ożenia pod obrady KSE do zatwierdzenia przez RadÄ™ Ministrów. W tym czasie poszczególne resorty mogÄ… zgÅ‚aszać swoje dodatkowe uwagi, które również mogÄ… wpÅ‚ynąć na ostateczny ksztaÅ‚t dokumentu oraz termin jego przyjÄ™cia - dodaÅ‚a.

W kwietniu br. wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz mówiÅ‚ PAP, że PEP do 2050 r. bÄ™dzie ogÅ‚oszona po grudniowym szczycie klimatycznym w Paryżu, podczas którego zawarte ma zostać globalne porozumienie w zakresie walki ze zmianami klimatu. JeÅ›li jego negocjacje zakoÅ„czÄ… siÄ™ sukcesem, to w stolicy Francji zostanie zawarte porozumienie klimatyczne, które miaÅ‚oby zacząć obowiÄ…zywać po 2020 roku i zastÄ…pić protokóÅ‚ z Kioto. SpoÅ‚eczność miÄ™dzynarodowa postawiÅ‚a sobie za cel niedopuszczenie do tego, by Å›rednia temperatura wzrosÅ‚a o 2 stopnie Celsjusza w stosunku do epoki przedindustrialnej.

- Polityka energetyczna Polski do roku 2050 jest kluczowym dokumentem dotyczÄ…cym przyszÅ‚oÅ›ci polskiego systemu elektroenergetycznego – powinna dostarczać odpowiedzi jak transformować polski sektor energetyczny, aby prÄ…du w gniazdku nie zabrakÅ‚o - powiedziaÅ‚a PAP szefowa Forum Analiz Energetycznych dr Joanna Maćkowiak-Pandera.

Jednak - jak zaznaczyÅ‚a - wcale nie wiadomo, czy nowy rzÄ…d po wyborach bÄ™dzie siÄ™ identyfikowaÅ‚ z obecnym projektem polityki energetycznej. - Merytoryczna debata na temat przyszÅ‚oÅ›ci sektora energetycznego jest Polsce potrzebna bardziej niż kiedykolwiek, wobec problemów surowcowych, niedoborów mocy w systemie i wysokich cen prÄ…du na rynku hurtowym. Polska potrzebuje nowoczesnej polityki energetycznej, która wyznacza kierunki rozwoju sektora energetycznego bazujÄ…c na miÄ™dzynarodowych megatrendach, a nie próbuje bronić tego, co byÅ‚o - dodaÅ‚a.

Jak zauważył w rozmowie z PAP ekspert rynku energetycznego Bartłomiej Derski z portalu wysokienapięcie.pl, projekt nowej polityki energetycznej ma na razie jedynie charakter opisowy.

- Nie zawiera jeszcze zbyt wielu cyfr, bowiem resort zamówiÅ‚ wÅ‚aÅ›nie kolejnÄ… prognozÄ™ zapotrzebowania na paliwa i energiÄ™ do 2050 roku - powiedziaÅ‚ PAP.

Mimo to - jak dodaÅ‚ - ministerstwo przedstawiÅ‚o wizjÄ™ rozwoju sektora energetycznego, z której część stanowiÄ… zaÅ‚ożenia i prognozy, ale bez wzglÄ™du na wyniki analiz ekonomicznych, znajdzie siÄ™ w nowej polityce. - Kluczowym zaÅ‚ożeniem jest m.in. realizacja programu energetyki atomowej - zaznaczyÅ‚.

Program rozwoju energetyki jądrowej budzi wątpliwości prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej Grzegorza Wiśniewskiego.

- RzÄ…d zamiast tworzyć struktury do budowy elektrowni jÄ…drowej i szum medialny, powinien wziąć do rÄ™ki zwykÅ‚y oÅ‚ówek i przeliczyć jak cena energii elektrycznej w nowobudowanej elektrowni jÄ…drowej bÄ™dzie siÄ™ miaÅ‚a do uruchamianych po 2020 inwestycji w energetyce odnawialnej, przy zaÅ‚ożeniu takiego samego finansowania i niepożyczania pieniÄ™dzy od podatników i przyszÅ‚ych pokoleÅ„ - zauważyÅ‚.

Zdaniem Derskiego z dokumentu wynika, że Polska chce realizować wszystkie trendy zmian, jakie obecnie zachodzÄ… w sektorach energetycznych w paÅ„stwach wysoko rozwiniÄ™tych. Chodzi m.in. szybki rozwój i osiÄ…ganie konkurencyjnoÅ›ci ekonomicznej odnawialnych źródeÅ‚ energii, rozwój mikroinstalacji, wzrost znaczenia samochodów elektrycznych i magazynowania energii, rozwój sieci inteligentnych, liberalizacjÄ™ handlu gazem dziÄ™ki transportowi LNG drogÄ… morskÄ… oraz ograniczanie wpÅ‚ywu energetyki wÄ™glowej na Å›rodowisko i klimat.

- Nadal jednak – przede wszystkim ze wzglÄ™du na bezpieczeÅ„stwo dostaw surowca i pracy sieci – przewiduje utrzymanie do 2050 roku dominujÄ…cej pozycji energetyki wÄ™glowej. ZakÅ‚ada eksploatacjÄ™ nowych zÅ‚óż wÄ™gla kamiennego i brunatnego. Przy czym zauważa, że kluczowe dla efektywnoÅ›ci ekonomicznej tych projektów bÄ™dzie wdrażanie technologii czystego wÄ™gla (m.in. jego zgazowania) - podkreÅ›liÅ‚ ekspert.

Jego zdaniem projekt PEP 2050 to próba poÅ‚Ä…czenia deklaracji politycznych dotyczÄ…cych kluczowego znaczenia wÄ™gla w krajowej gospodarce z obserwacjÄ… zmian, jakie dokonujÄ… siÄ™ dookoÅ‚a Polski (zaostrzajÄ…cymi siÄ™ normami emisji i dążeniem UE do wyeliminowania wÄ™gla z energetyki).

- Trudno nie odnieść wrażenia, że rzÄ…d w ten sposób chce postawić wszystko na jednÄ… kartÄ™ – naszÄ… politykÄ™ uda siÄ™ zrealizować, o ile nierozpowszechnione jeszcze technologie czystego wÄ™gla bÄ™dÄ… rzeczywiÅ›cie dostÄ™pne w przyszÅ‚oÅ›ci, albo pod warunkiem, że UE wycofa siÄ™ z zaostrzania polityki klimatycznej - dodaÅ‚ Derski.

PAP


2015-08-19

RM przyjęła projekt nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym

Rada Ministrów przyjęła na wczorajszym posiedzeniu projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który zawiera regulacje istotne dla inwestorów chcÄ…cych realizować projekty z zakresu odnawialnych źródeÅ‚ energii.

Jednym z istotnych dla deweloperów w branży OZE zaÅ‚ożeÅ„ rzÄ…dowego projektu nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym, który wczoraj przyjÄ™to na posiedzeniu rzÄ…du, jest wprowadzenie 2-letniego okresu ważnoÅ›ci decyzji o warunkach zabudowy.

– Pozwoli to na pozostawanie w obrocie decyzji zawierajÄ…cych aktualne dane i swobodne zÅ‚ożenie wniosku o pozwolenie na budowÄ™. Wprowadzenie okresu ważnoÅ›ci przyczyni siÄ™ do zmniejszenia zjawiska spekulacji gruntami i uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy wyÅ‚Ä…cznie w celu sztucznego podniesienia wartoÅ›ci nieruchomoÅ›ci, a nie w celach inwestycyjnych – informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

KPRM dodaje, że nowelizacja ma wprowadzić przepisy uniemożliwiajÄ…ce wydanie decyzji o warunkach zabudowy, jeÅ›li jej treść byÅ‚aby sprzeczna z ustaleniami studium.

Jak ponadto informuje KPRM, nowelizacja doprecyzowuje przepisy dotyczÄ…ce wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, wytwarzajÄ…cych energiÄ™ z odnawialnych źródeÅ‚ energii, dla których podstawÄ… lokalizacji bÄ™dzie plan miejscowy, co w poÅ‚Ä…czeniu z konsultacjami spoÅ‚ecznymi, powinno przyczynić siÄ™ do zmniejszenia konfliktów zwiÄ…zanych z powstawaniem takich inwestycji.

W projekcie znajdziemy m.in. zapis wprowadzajÄ…cy obowiÄ…zek umieszczania w studium obszarów, na których mogÄ… powstać instalacje energetyki odnawialnej, inne niż mikroinstalacje.

Nowelizacja wprowadza istotne zmiany w zakresie OZE w dotychczasowym art. 35 ustawy. Obecny art. 35 stanowi, że Tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogÄ… być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania.

Tymczasem, w nowelizacji proponuje siÄ™ oznaczenie dotychczasowego art. 35 jako ust. 1 i dodanie ust. 2 w brzmieniu:

Wykorzystanie w sposób dotychczasowy, o którym mowa w ust. l, obejmuje również wykonywanie robót budowlanych: l) polegajÄ…cych na remoncie obiektu budowlanego; 2) polegajÄ…cych na dostosowaniu obiektu budowlanego do potrzeb osób niepeÅ‚nosprawnych; 3) dotyczÄ…cych budynków, których celem jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania budynku na energii, rocznych strat energii lub kosztów pozyskania ciepÅ‚a, lub zamiana źródÅ‚a energii na źródÅ‚o odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Celem nowelizacji jest również zwiÄ™kszenie partycypacji lokalnych spoÅ‚ecznoÅ›ci w procesie przygotowywania lokalnych przepisów planistycznych.

Jak czytamy w komunikacie rzÄ…du, nowelizacja wprowadza obowiÄ…zkowe konsultacje z mieszkaÅ„cami na etapie prac planistycznych przed przygotowaniem projektu studium i planu miejscowego, co oznacza angażowanie siÄ™ spoÅ‚ecznoÅ›ci lokalnych we wczesnej fazie prac – na etapie koncepcji, idei i projektowania rozwiÄ…zaÅ„ przestrzennych.

– Obecnie wÅ‚Ä…czanie siÄ™ spoÅ‚ecznoÅ›ci lokalnej w procedurÄ™ planistycznÄ… odbywa siÄ™ na jednym z ostatnich jej etapów. Doprecyzowano też obowiÄ…zek informowania o dokumentach, istotnych dla ustaleÅ„ aktów planistycznych, takich jak np. prognoza oddziaÅ‚ywania na Å›rodowisko, opinia gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej. NastÄ™pstwem tych dziaÅ‚aÅ„ ma być lepszej jakoÅ›ci dokumentacja oraz ograniczenie konfliktów spoÅ‚ecznych spowodowanych brakiem konsultacji w kwestiach dotyczÄ…cych np. lokalizacji farm wiatrowych i hipermarketów – czytamy w komunikacie rzÄ…du.

Po akceptacji Rady Ministrów teraz rzÄ…dowy projekt nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym może trafić do parlamentu.

Jak informujÄ… autorzy nowelizacji, zaproponowane regulacje majÄ… wejść w życie po 6 miesiÄ…cach od dnia ich ogÅ‚oszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjÄ…tkiem przepisów dotyczÄ…cych decyzji o warunkach zabudowy, które majÄ… obowiÄ…zywać po 12 miesiÄ…cach od daty ich uchwalenia.

Obecnie w Sejmie procedowany jest inny, poselski projekt nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym, którego celem jest ustanowienie możliwoÅ›ci lokowania instalacji odnawialnych źródeÅ‚ energii o mocy powyżej 40 kW wyÅ‚Ä…cznie na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

PrzyjÄ™cie przez parlament tej nowelizacji w takiej formie zakoÅ„czyÅ‚oby stosowanÄ… obecnie praktykÄ™ lokowania instalacji OZE na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, a nowe inwestycje w odnawialne źródÅ‚a energii – z wyjÄ…tkiem mikroinstalacji o mocy do 40 kW – mogÅ‚yby powstawać tylko na terenach, dla których przyjÄ™to miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uwzglÄ™dniajÄ…ce możliwość budowy OZE.

gramwzielone.pl


2015-07-29

Ustawa o OZE: nie będzie zmiany w taryfach dla prosumentów

Najnowsza wersja nowelizacji ustawy o OZE przewiduje powrót do poprzednich taryf gwarantowanych.


Ministerstwo Gospodarki ma nowÄ… wersjÄ™ nowelizacji ustawy o OZE, datowanÄ… na 13 lipca, w której wraca do poprzednich taryf gwarantowanych z uchwalonej w lutym ustawy. Taryfy FiT majÄ… obowiÄ…zywać w przyszÅ‚ym roku, a na kolejne lata stawki bÄ™dÄ… regulowane rozporzÄ…dzeniem.


Ponadto zmieni się wysokość tzw. opłaty OZE. Zgodnie z nowelizacją będzie ona wynosić 3,35 zł.

Projekt nowelizacji ustawy o OZE z 13.07.2015 r. dostępny jest na stronie: http://www.reo.pl/upload/userfiles/dokument174118.pdf

reo.pl


2015-07-16

Przetarg na wykonawcÄ™ platformy aukcyjnej dla OZE

UrzÄ…d Regulacji Energetyki ogÅ‚osiÅ‚ przetarg na wykonanie oprogramowania, z pomocÄ… którego zostanÄ… przeprowadzone aukcje dla projektów OZE. Pierwsza aukcja dla inwestorów z branży energii odnawialnej powinna odbyć siÄ™ w I kwartale 2016 r.

Aukcje dla OZE przeprowadzi UrzÄ…d Regulacji Energetyki, do czego posÅ‚uży mu platforma internetowa wykonana specjalnie na potrzeby nowego systemu aukcyjnego. URE wÅ‚aÅ›nie ogÅ‚osiÅ‚ przetarg na jej wykonanie, w którym oferty można wysyÅ‚ać do 30 lipca br.

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie oraz kompletne wdrożenie jednolitej zintegrowanej platformy aukcyjnej umożliwiajÄ…cej przeprowadzanie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródÅ‚a energii (tzw. aukcje OZE) zgodnie z przepisami ustawy OZE.

Platforma aukcyjna ma umożliwiać rejestracjÄ™ (stworzenie konta) wytwórcy energii elektrycznej wraz jego weryfikacjÄ… przez URE, przeprowadzanie aukcji elektronicznych na sprzedaż energii elektrycznej, weryfikacjÄ™ realizacji obowiÄ…zków przez podmioty, które wygraÅ‚y aukcjÄ™, kontrolÄ™ wpÅ‚at kaucji (system pÅ‚atnoÅ›ci masowych) oraz wnoszenia gwarancji bankowych, kontrolÄ™ zÅ‚ożonych deklaracji bÄ…dź wydanych zaÅ›wiadczeÅ„ o dopuszczeniu do aukcji, a także obsÅ‚ugÄ™ z poziomu panelu administracyjnego URE.

W ogÅ‚oszeniu o przetargu URE podaje, że wartość zamówienia przekracza 134 tys. euro.

Wadium w przetargu to 70 tys. zÅ‚. Natomiast wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, bÄ™dzie musiaÅ‚ wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokoÅ›ci 10% ceny caÅ‚kowitej podanej w ofercie.

Od potencjalnych wykonawców wymaga siÄ™ wygenerowania obrotów w wysokoÅ›ci 3 mln zÅ‚ rocznie w ciÄ…gu ostatnich trzech lat, a także posiadanie Å›rodków finansowych lub zdolnoÅ›ci kredytowej w tej wysokoÅ›ci.

O wyłonieniu wykonawcy zdecyduje w 70% cena, a w 30% gwarancje.

Wykonawca platformy ma czas na jej realizacjÄ™ maksymalnie do 24 grudnia br.

– UwzglÄ™dniajÄ…c nowatorski charakter przedmiotu zamówienia, tj. niewystÄ™powanie tego rodzaju rozwiÄ…zania w dotychczasowej praktyce funkcjonowania organów administracji publicznej oraz konieczność jego realizacji w terminie umożliwiajÄ…cym ogÅ‚oszenie aukcji z zachowaniem dyspozycji art. 210 ustawy OZE, jak również efektywne wydatkowanie Å›rodków z rezerwy celowej przeznaczonej na jego sfinansowanie, istotne jest przeprowadzenie postÄ™powania dotyczÄ…cego tego zamówienia w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko opóźnienia jego prawidÅ‚owej realizacji. Terminowe rozpoczÄ™cia funkcjonowania platformy aukcyjnej ma niezwykle istotne znaczenie dla finansowego wsparcia przedsiÄ™biorstw energetycznych, wytwarzajÄ…cych energiÄ™ elektrycznÄ… w źródÅ‚ach odnawialnych, a w konsekwencji dla realizacji wynikajÄ…cego z Dyrektywy 2009/28/WE celu indykatywnego udziaÅ‚u energii ze źródeÅ‚ odnawialnych w koÅ„cowym zużyciu energii brutto. Zarówno z koniecznoÅ›ci dotrzymania ustawowego terminu wynikajÄ…cego z powoÅ‚anego powyżej art. 210 ustawy OZE, jak i z koniecznoÅ›ci skonstruowania tego systemu od podstaw oraz jego wszechstronnego przetestowania, wynika zatem pilna potrzeba udzielenia przedmiotowego zamówienia, gdyż wÅ‚aÅ›ciwe funkcjonowanie platformy aukcyjnej bÄ™dzie miaÅ‚o bardzo ważki wpÅ‚yw na prawidÅ‚owe funkcjonowanie rynku energii elektrycznej w Polsce poczÄ…wszy od roku 2016 w perspektywie czasowej do roku 2035 – informuje URE.

www.gramwzielone.pl


2015-06-29

Cena zielonych certyfikatów spadła poniżej 110 zł/MWh

Indeks zielonych certyfikatów uwzglÄ™dniajÄ…cy obrót sesyjny spadÅ‚ poniżej 110 zÅ‚/MWh. To najniższy jego poziom od kiedy TGE zaczęła publikować rozszerzony zestaw indeksów zielonych certyfikatów, czyli od koÅ„ca kwietnia 2013 roku.

WedÅ‚ug danych przekazanych przez TowarowÄ… GieÅ‚dÄ™ Energii (TGE) w dniu 25 czerwca 2015 indeks zielonych certyfikatów uwzglÄ™dniajÄ…cy obrót sesyjny (OZEX A) wyniósÅ‚ 109,49 zÅ‚/MWh. To najniższy jego poziom od kiedy TGE zaczęła publikować rozszerzony zestaw indeksów zielonych certyfikatów, czyli od koÅ„ca kwietnia 2013 roku.

Wówczas TGE oprócz indeksu OZEX A zaczęła publikować indeks OZEX A TP uwzglÄ™dniajÄ…cy obrót pozasesyjny zielonymi certyfikatami oraz indeks OZEX A POLPX uwzglÄ™dniajÄ…cy obrót sesyjny i pozasesyjny. W dniu 25 czerwca 2015 indeks OZEX A TP wyniósÅ‚ 173,73 zÅ‚/MWh, co nie jest jego minium, które na razie osiÄ…gnÄ…Å‚ pod koniec maja br. kiedy wyniósÅ‚ 131,22 zÅ‚/MWh.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez TGE wedÅ‚ug stanu na 21 czerwca br. w systemie byÅ‚y aktywne zielone certyfikaty opiewajÄ…ce na nieco ponad 18,135 TWh, a z tego do umorzenia byÅ‚y zablokowane certyfikaty na okoÅ‚o 4,237 TWh. Dla przypomnienia - opÅ‚ata zastÄ™pcza OZE na 2015 rok, która z zaÅ‚ożenia miaÅ‚a być benchmarkiem dla cen zielonych certyfikatów, wynosi 300,03 zÅ‚/MWh.

Wnp.pl


2015-05-04

Dzisiaj wchodzi w życie ustawa o OZE

Ustawa o OZE wchodzi w życie z dniem 4 maja 2015 r. Część jej zapisów, w tym kluczowe zapisy dotyczÄ…ce nowych zasad dopÅ‚at dla producentów zielonej energii zacznÄ… obowiÄ…zywać jednak w późniejszym terminie.

Ustawa o OZE została przyjęta przez parlament 20 lutego br., a 11 marca podpisał ją prezydent. Miesiąc temu, w dniu 3 kwietnia, ustawa o OZE została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Ponieważ wpisano do niej 30-dniowy okres vacatio legis, ustawa wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

Mimo wejÅ›cia w życie ustawy o OZE, ważnoÅ›ci nie traci dotychczasowy system wsparcia dla producentów zielonej energii. DziÄ™ki temu w przypadku instalacji uruchamianych do koÅ„ca 2015 r. ich wÅ‚aÅ›ciciele bÄ™dÄ… mogli nadal korzystać z zielonych certyfikatów w okresie 15 lat od momentu uruchomienia produkcji energii. Po 2015 r. bÄ™dÄ… mogli też przejść na nowy system aukcyjny, który zacznie obowiÄ…zywać od 1 stycznia 2016 r.

Pierwsza aukcja w ramach nowego systemu wsparcia, który zacznie obowiÄ…zywać od przyszÅ‚ego roku, odbÄ™dzie siÄ™ w I kwartale 2016 r. Do koÅ„ca br. powinniÅ›my poznać maksymalne ceny wskazane osobno dla każdej technologii (tzw. ceny referencyjne), których nie bÄ™dzie można przekroczyć w ofercie skÅ‚adanej w aukcji.

Do koÅ„ca tego roku zostanie też utrzymane dotychczasowe wsparcie dla prosumentów, którzy – zgodnie z nowelizacjÄ… Prawa energetycznego z 2013 r. – mogÄ… korzystać z możliwoÅ›ci odsprzedaży nieskonsumowanych nadwyżek energii po cenie 80% Å›redniej ceny energii z rynku hurtowego.

Deklarowanym przez rzÄ…d celem ustawy o OZE jest zmniejszenie kosztów dopÅ‚at do zielonej energii. Temu ma sÅ‚użyć wprowadzenie systemu aukcyjnego premiujÄ…cego najtaÅ„szÄ… energiÄ™ z OZE, a także obciÄ™cie wsparcia m.in. dla wspóÅ‚spalania. Zmniejszenie wsparcia dla tej technologii zacznie obowiÄ…zywać jednak nie od momentu wejÅ›cia w życie ustawy, ale od koÅ„ca 2015 r., co oznacza, że odbiorcy energii nadal bÄ™dÄ… ponosić koszty dopÅ‚at do energii produkowanej w tej technologii.

Nie jest przesÄ…dzone, czy prosumenci, którzy uruchomili swoje mikroinstalacje przed koÅ„cem 2015 r., bÄ™dÄ… mogli przejść na cenÄ™ 100% Å›redniej ceny hurtowej i tzw. częściowy net-metering - czyli zasady, które majÄ… obowiÄ…zywać dla mikrointalacji uruchomionych po 2015 r. i nieobjÄ™tych tzw. taryfami gwarantowanymi. Ministerstwo Gospodarki jak dotÄ…d nie odpowiedziaÅ‚o na zapytania Gramwzielone.pl w tej sprawie.

Ustawa o OZE zmienia m.in. okresy publikacji Å›redniej ceny energii z rynku konkurencyjnego z corocznych na kwartalne. Teraz cena istotna dla obecnych prosumentów czy inwestorów funkcjonujÄ…cych w systemie zielonych certyfikatów bÄ™dzie podawana nie jak dotÄ…d co roku do koÅ„ca marca (za każdy poprzedni rok), ale w odstÄ™pach kwartalnych. 

Ustawa wprowadza też nowÄ… instytucjÄ™, która bÄ™dzie zajmować siÄ™ rozliczaniem kosztów nowego systemu wsparcia dla energii odnawialnej.

Ustawa o OZE wprowadza też pewne obowiÄ…zki informacyjne. UrzÄ…d Regulacji Energetyki zwraca uwagÄ™ na dziaÅ‚ajÄ…cy od dzisiaj obowiÄ…zek przedkÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„, skÅ‚adanych pod rygorem odpowiedzialnoÅ›ci karnej, w odniesieniu do pozostajÄ…cych w tej dacie w toku postÄ™powaÅ„ o wydanie Å›wiadectw pochodzenia. NiezbÄ™dne jest zatem stosowne uzupeÅ‚nienie wszystkich wniosków o wydanie Å›wiadectw pochodzenia rozpatrywanych w tej dacie, do których nie doÅ‚Ä…czono oÅ›wiadczenia o treÅ›ci okreÅ›lonej w art. 9e1 ustawy - Prawo energetyczne. Powyższy obowiÄ…zek dotyczy producentów energii z wykorzystaniem biomasy, którzy muszÄ… zadeklarować, że nie wykorzystali do jej produkcji m.in. drewna i zbóż peÅ‚nowartoÅ›ciowych czy biomasy zanieczyszczonej.

Taryfy gwarantowane do zmiany?

Alternatywnym systemem wsparcia, który wpisano do ustawy o OZE w zakresie najmniejszych producentów energii w mikroinstalacjach o mocy do 10 kW majÄ… być obowiÄ…zujÄ…ce przez 15 lat tzw. taryfy gwarantowane przysÅ‚ugujÄ…ce wÅ‚aÅ›cicielom instalacji uruchomionych po 1 stycznia 2016 r. Wysokość taryf rozróżniono w zależnoÅ›ci od mocy oraz technologii. Najwyższe taryfy dla instalacji o mocy do 3 kW wyniosÄ… nawet 0,75 zÅ‚/MWh.

PrzyszÅ‚ość taryf gwarantowanych, które majÄ… obowiÄ…zywać dla mikroinstalacji rozpoczynajÄ…cych sprzedaż energii do sieci po 1 stycznia 2016 r. i które okreÅ›la przyjÄ™ta w ustawie o OZE tzw. poprawka prosumencka, nie jest jednak pewna.

Niewykluczone, że zasady wsparcia dla najmniejszych producentów energii w mikroinstalacjach zostanÄ… zmienione w ramach nowelizacji ustawy o OZE, nad którÄ… pracuje już Ministerstwo Gospodarki. UrzÄ™dnicy resortu - posiÅ‚kujÄ…c siÄ™ opiniÄ… UOKiK - wskazywali na potrzebÄ™ dopasowania wysokoÅ›ci taryf gwarantowanych do przepisów unijnych, co w praktyce może oznaczać ich zmniejszenie i co budzi zaniepokojenie przedstawicieli branży OZE.

RzÄ…d nie zdecydowaÅ‚ siÄ™ na notyfikowanie ustawy o OZE Komisji Europejskiej, której opinia mogÅ‚aby wykluczyć ryzyko ewentualnej niedozwolonej pomocy publicznej w polskim systemie wsparcia dla OZE. MG przekonuje, że ustawa o OZE jest zgodna z unijnym prawem, jednak ich wÄ…tpliwoÅ›ci budzi wysokość dopÅ‚at dla najmniejszych producentów. 

gramwzielone.pl


2015-04-29

Eksperci - za mało biogazowni w Polsce

Choć biogaz to stabilne i przewidywalne źródÅ‚o energii odnawialnej w Polsce, jest nieco ponad 50 biogazowni. Tymczasem jeszcze w 2010 r. rzÄ…d planowaÅ‚, by biogazownia byÅ‚a w każdej gminie. Eksperci nie przewidujÄ… też rozwoju biogazowni pod rzÄ…dami nowej ustawy o OZE.

W ocenie uczestników wtorkowej konferencji Biogazownia Rolnicza - sprawa publiczna, powodem niezbyt dużego zainteresowania budowÄ… biogazowni jest m.in. nieprzygotowanie lokalnych wÅ‚adz do wspierania decyzji o budowie takiej instalacji, obawy miejscowych spoÅ‚ecznoÅ›ci, ale też otoczenie ekonomiczne i niestabilne prawo.

Jak wykazaÅ‚y badania przeprowadzone na zlecenie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, wÅ‚adze samorzÄ…dów nie majÄ… wiedzy na temat odnawialnych źródeÅ‚ energii, w tym funkcjonowania biogazowni. Gminy nie majÄ… też projektów dotyczÄ…cych zaopatrzenia w energiÄ™, jak również nie majÄ… kadr do prowadzenia projektów energetycznych - poinformowaÅ‚a szefowa Fundacji Monika SzymaÅ„ska.

Dlatego Fundacja, która od wielu lat zajmuje siÄ™ promowaniem biogazowni wiejskich, wydaÅ‚a podrÄ™cznik dla samorzÄ…dowców (pod kierunkiem prof. Anny Grzybek z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego), w którym zostaÅ‚y wyjaÅ›nione m.in. aspekty prawne powstania biogazowni, jak również sposób jej finansowania i pozyskiwania surowców do produkcji biogazu. Instalacje te wykorzystujÄ… m.in. gnojowicÄ™ i inne odpady oraz biomasÄ™ do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Obecnie istniejÄ…ce obiekty sÄ… budowane gÅ‚ównie z myÅ›lÄ… o zaopatrzeniu w ciepÅ‚o i w energiÄ™ na potrzeby wÅ‚asne, choć nadwyżka mogÅ‚aby być wykorzystywana na potrzeby mieszkaÅ„ców danej gminy.

Biomasa jest obecnie najważniejszym źródÅ‚em energii odnawialnej, w dodatku jej pozyskanie nie jest uzależnione od pogody - zaznaczyÅ‚a prof. Grzybek przedstawiajÄ…c publikacjÄ™. W Krajowym Planie DziaÅ‚ania jej udziaÅ‚ w sektorze energetyki okreÅ›lono na 13 proc., a w sektorze ciepÅ‚a na 8 proc.

Plany resortu gospodarki oraz rolnictwa zakÅ‚adaÅ‚y, że biogazownia wiejska powstanie w każdej gminie (w Polsce jest ok. 2,5 tys. gmin), ale na razie jest ich ok. 50. Jak wskazywali uczestnicy debaty, mniej niż 30 z nich daje przychód.

Jak mówiÅ‚ prezes Instytutu Energii Odnawialnej Grzegorz WiÅ›niewski w Europie biogazownie najlepiej rozwinęły siÄ™ w Niemczech i Austrii a wiÄ™c w krajach, które majÄ… system federacyjny, dziÄ™ki czemu samorzÄ…dy majÄ… znacznie wiÄ™kszy niż w Polsce wpÅ‚yw na energetykÄ™. Do tego - jak wyliczaÅ‚ - w krajach tych obowiÄ…zuje przewidywalny system wsparcia i przyjazne otoczenie prawne.

Przedstawiciel gminy SokoÅ‚ów Podlaski WiesÅ‚aw Å»elazowski poinformowaÅ‚, że w jego gminie powstaÅ‚a biogazownia, która pracuje od stycznia. Tam gÅ‚ównym źródÅ‚em energii jest spalanie kukurydzy (biomasy). Jak mówiÅ‚, zyskujÄ… na tym rolnicy, którzy wiedzÄ… teraz co uprawiać po likwidacji plantacji buraków cukrowych (w zwiÄ…zku z likwidacjÄ… cukrowni). SamorzÄ…dowcy liczÄ… zaÅ›, że dziÄ™ki tej inwestycji wzroÅ›nie zatrudnienie i bÄ™dÄ… mieli korzyÅ›ci w postaci podatków.

WedÅ‚ug dyrektora Mariusza Wawera z firmy doradczej Havas PR, budowa biogazowni czÄ™sto spotyka siÄ™ z niechÄ™ciÄ… miejscowych spoÅ‚ecznoÅ›ci oraz obawami urzÄ™dników, którym trudno jest przebrnąć przez proces planistyczny i administracyjny zwiÄ…zany z nowÄ… inwestycjÄ…. Ale jeżeli to zostanie przeprowadzone, to kolejne inwestycje sÄ… już dużo Å‚atwiejsze. DodaÅ‚, że jedna inwestycja przyciÄ…ga nastÄ™pnych inwestorów.

WedÅ‚ug peÅ‚nomocnika firmy SpóÅ‚dzielnia Nasza Energia Arnolda Rabiegi, argument niezależnoÅ›ci energetycznej nie ma prawie żadnego znaczenia dla ludzi zamieszkaÅ‚ych w gminie. GÅ‚ównie zwracajÄ… oni uwagÄ™ na to, czy inwestycja bÄ™dzie miaÅ‚a wpÅ‚yw na ceny gruntów czy uciążliwość codziennego życia np. w postaci zapachów.

Gdyby byÅ‚a możliwość sprzedaży energii za pomocÄ… istniejÄ…cej już infrastruktury bezpoÅ›rednio z biogazowi, energia dla miejscowych odbiorców byÅ‚aby dużo taÅ„sza, a wsparcie w postaci np. zielonych certyfikatów staÅ‚oby siÄ™ bezprzedmiotowe - powiedziaÅ‚ Rabiega.

Z dotychczasowych doÅ›wiadczeÅ„ wynika, że dziÄ™ki przerobieniu gnojowicy na biogaz można pozbyć siÄ™ uciążliwych zapachów. Jej przerób powoduje, ze nieprzyjemny odór niemal caÅ‚kowicie znika, a uzyskiwany w jego wyniku proferment może być stosowany jako nawóz - zwróciÅ‚a uwagÄ™ radca GÅ‚ównego Inspektoratu Ochrony Åšrodowiska Olga Łukasiewicz.

Zdaniem uczestników debaty rozwojowi polskich biogazowni nie bÄ™dzie tez sprzyjaÅ‚a niedawno przyjÄ™ta ustawa o odnawialnych źródÅ‚ach energii. Jak mówiÅ‚ RafaÅ‚ Tomala z eksperckiej Grupy IEN, jest zastój w inwestycjach w biogazownie.

Ci którzy budujÄ…, chcÄ… skoÅ„czyć inwestycje do koÅ„ca roku (od 1 stycznia 2016 r. zacznie dziaÅ‚ać nowa ustawa o OZE - PAP) a potem jest dziura inwestycyjna, nikt nie chce ryzykować, bo nikt nie wie, co przyniesie system aukcyjny - powiedziaÅ‚.

W nowej ustawie zapisany jest system aukcyjny, który polega na tym, że rzÄ…d zamawia okreÅ›lonÄ… ilość energii odnawialnej. Jej wytwórcy przystÄ™pujÄ… do aukcji, którÄ… wygrywa ten, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki. Aukcje majÄ… objąć dwa rodzaje instalacji - do 1 MW i powyżej. RzÄ…d chce zakontraktować 50,5 TWh z dostawÄ… w ciÄ…gu 15 lat. W ciÄ…gu roku to 3,4 TWh. Instalacje do 1 MW mogÄ… liczyć na prawie 841 GWh rocznie.

Wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz wyjaśniał niedawno, że w aukcjach nie chodzi o dekretowanie cen, lecz o to by nie były one brane z sufitu. Jego zdaniem, system aukcyjny stworzy stabilne warunki dla rozwoju sektora OZE.

Jak mówiÅ‚ WiÅ›niewski, biogazownie nie majÄ… szans na aukcjach powyżej 1 MW - jego zdaniem ta aukcja jest zarezerwowana dla wielkich wytwórców np. z wielkich farm wiatrowych. Jego zdaniem, pod rzÄ…dami nowej ustawy o OZE trudno mówić o boomie biogazowni w Polsce. Jego zdaniem, nowe rozwiÄ…zania prawne nadal nie sÄ… przyjazne dla tego rodzaju źródÅ‚a energii.

 wnp.pl


2015-04-23

MG przygotowało założenia nowelizacji ustawy o OZE

Zaraz po przyjÄ™ciu ustawy o OZE pojawiÅ‚y siÄ™ gÅ‚osy o potrzebie nowelizacji ustawy o OZE, co znalazÅ‚o odzwierciedlenie w stanowisku Ministerstwa Gospodarki, które wÅ‚aÅ›nie zapowiedziaÅ‚o, że zaÅ‚ożenia nowelizacji sÄ… już gotowe i wkrótce trafiÄ… do konsultacji miÄ™dzyresortowych.

JednÄ… z problematycznych kwestii, na którÄ… zwróciÅ‚ uwagÄ™ resort gospodarki, byÅ‚a ocena przyjÄ™tych w ustawie o OZE – wbrew rzÄ…dowemu stanowisku – gwarantowanych, preferencyjnych dopÅ‚at do sprzedaży energii w ramach systemu taryf gwarantowanych, z którego bÄ™dÄ… mogli skorzystać od 1 stycznia 2016 r. najmniejsi producenci energii w instalacjach o mocy do 10 kW.

Po przyjÄ™ciu ustawy pojawiÅ‚ siÄ™ jednak problem interpretacji taryf gwarantowanych pod kÄ…tem dozwolonej pomocy publicznej. Jak podaje dzisiaj PAP, UrzÄ…d Ochrony Konsumentów i Konkurencji miaÅ‚ potwierdzić resortowi gospodarki, że produkcja energii w ramach systemu taryf gwarantowanych – mimo, że majÄ… z niej korzystać gospodarstwa domowe – to de facto dziaÅ‚alność majÄ…ca charakter gospodarczy, a wiÄ™c muszÄ… siÄ™ do niej odnosić przepisy o pomocy publicznej. 

UOKiK miaÅ‚ potwierdzić, że zgodnie z prawem Unii Europejskiej stosowanie systemu taryf gwarantowanych jest dopuszczalne, jednak pod speÅ‚nieniem okreÅ›lonych warunków.

– SÄ… to zarówno warunki ogólne, takie jak np. warunki dotyczÄ…ce efektu zachÄ™ty, publikowania informacji, sprawozdawczoÅ›ci, czy monitorowania (...), jak i warunki szczegóÅ‚owe dotyczÄ…ce stricte pomocy na produkcjÄ™ energii ze źródeÅ‚ odnawialnych udzielanej z pominiÄ™ciem konkurencyjnej procedury przetargowej w formie taryf gwarantowanych – Polska Agencja Prasowa cytuje prezesa UOKiK Adama Jassera, który miaÅ‚ dodać, że konieczne jest ograniczenie preferencyjnych dopÅ‚at do okresu peÅ‚nej amortyzacji danej instalacji, a także pomniejszenie przyznawanej pomocy operacyjnej o wczeÅ›niej udzielonÄ… pomoc inwestycyjnÄ… udzielanÄ… np. w formie dotacji unijnych czy dofinansowania z programu Prosument.

UOKiK stoi na stanowisku, że zmiana ustawy o OZE w części dotyczącej taryf gwarantowanych nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej, o ile nowelizacja zostanie przeprowadzona zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez UOKiK.

Cytowany przez PAP Jerzy Pietrewicz, wiceminister gospodarki informuje, że projekt nowelizacji ustawy o OZE trafi wkrótce do konsultacji miÄ™dzyresortowych, a jeÅ›li przebiegnÄ… one sprawnie, nowelizacja powinna trafić do parlamentu jeszcze przed wakacjami.

Polska Agencja Prasowa cytuje też Waldemara Pawlaka, jednego z autorów tzw. poprawki prosumenckiej, która na ostatnim, sejmowym etapie prac nad ustawÄ… o OZE wprowadziÅ‚a do niej taryfy gwarantowane dla najmniejszych producentów energii. PoprawkÄ™ prosumenckÄ… poparÅ‚y finalnie wszystkie partie z wyjÄ…tkiem Platformy Obywatelskiej. RzÄ…d i PO od poczÄ…tku sprzeciwiaÅ‚y siÄ™ wiÄ™kszym preferencjom dla producentów energii w domowych instalacjach OZE.

B. premier i minister gospodarki podkreÅ›la, że taryfy gwarantowane w żaden sposób nie naruszajÄ… zasad pomocy publicznej. W rozmowie z PAP Waldemar Pawlak przekonywaÅ‚, że rzÄ…d powinien skupić siÄ™ na skutecznym wsparciu rozwoju sektora mikroinstalacji OZE, a nie trwać w zaciÄ™tych poglÄ…dach niedopuszczajÄ…cych, by mikroinstalacje byÅ‚y opÅ‚acalne (za PAP).

Po przyjęciu ustawy o OZE wraz z poprawką prosumencką Ministerstwo Gospodarki zapowiedziało, że potrzebna jest nowelizacja ustawy o OZE, jednak że powinna ona mieć jedynie charakter doprecyzowujący przyjęte przez parlament rozwiązania i że nie zmieni ich założeń.

gramwzielone.pl


2015-04-17

Testowa aukcja OZE już jesienią

WyszÅ‚o jak wyszÅ‚o – mówi o ustawie o OZE prezes URE Maciej Bando. Oczekuje, że jej nowelizacja zostanie uchwalona jeszcze w tym roku. Jest zwolennikiem zmiany zasad rozliczania prosumentów i nie protestowaÅ‚by przeciw obniżeniu zapewnionej im stawki.

UrzÄ…d Regulacji Energetyki jeszcze w tym roku chciaÅ‚by mieć przygotowany system obsÅ‚ugi akcji, w wyniku których od przyszÅ‚ego roku przyznawane ma być wsparcie dla nowych odnawialnych źródeÅ‚ energii elektrycznej (OZE). – Bardzo chciaÅ‚bym, żeby jesieniÄ… ruszyÅ‚y aukcje testowe – mówi szef URE.

Rusza przetarg na obsługę aukcji

Na razie urzÄ…d szykuje specyfikacjÄ™ istotnych warunków zamówienia do przetargu na doradztwo przy przetargu na dostawcÄ™ internetowej platformy aukcyjnej OZE. Przetarg powinien ruszyć w maju. Z naszych informacji wynika, że urzÄ…d ma już listÄ™ podmiotów, które mogÅ‚yby przygotować i obsÅ‚ugiwać takÄ… platformÄ™.

Maciej Bando deklaruje, że chciaÅ‚by, żeby przetargi ruszyÅ‚y wczeÅ›niej, ale nie da siÄ™ szybko dograć wszystkich szczegóÅ‚ów procesu, jeÅ›li majÄ… być speÅ‚nione wszystkie zapisy skomplikowanej ustawy. UrzÄ…d potrzebuje internetowej platformy aukcyjnej, musi opracować regulamin aukcji i zasady preklasyfikacji uczestników. Wiadomo tyle, że wszystkie przygotowania i próby na sucho muszÄ… zakoÅ„czyć siÄ™ ogÅ‚oszeniem prawdziwej aukcji o wsparcie OZE do koÅ„ca marca 2016 r.

Duże szanse w przetargu ma Towarowa GieÅ‚da Energii, która razem ze swojÄ… spóÅ‚kÄ… córkÄ… – IRGiT – od lat wspóÅ‚pracujÄ… z URE przy rozliczaniu systemu kolorowych certyfikatów. UrzÄ…d może otrzymać z budżetu na stworzenie i obsÅ‚ugÄ™ systemu akcyjnego do blisko 5 mln zÅ‚ rocznie. To znacznie mniej, niż zakÅ‚adaÅ‚ projekt ustawy o OZE rok temu (MG chciaÅ‚o wówczas przyznać URE ok. 13 mln zÅ‚ na start, a później po ponad 7 mln zÅ‚ rocznie).

Czy system aukcji OZE w ogóle wypali?

RozporzÄ…dzenia wykonawcze do przyjÄ™tej niedawno ustawy budzÄ… pytania. Mniejsi uczestnicy rynku obawiajÄ… siÄ™, że licytacje zostanÄ… zdominowane przez najwiÄ™kszych inwestorów.

 – Do czasu pierwszej aukcji nie oceniam. Z tego co wiem, to wÅ‚aÅ›ciciele istotnej części rozpoczÄ™tych projektów starajÄ… siÄ™ wejść w stary system wsparcia – ucina Maciej Bando.

Na przykÅ‚adzie np. holenderskiego systemu aukcji OZE widać, że ich uczestnicy w walce o wygranÄ… mocno tnÄ… oferty cenowe. Później okazuje siÄ™, że niektórzy siÄ™ przelicytowali i ich projektów nie udaje siÄ™ zrealizować. Zdaniem prezesa URE polska ustawa o OZE nie eliminuje takiego ryzyka.

 – Trzeba też doprecyzować sprawy wtórnego obrotu projektami – dodaje Bando.

– Mamy pewne obawy, czy aukcje bÄ™dÄ… realizowane tak, aby Polska byÅ‚a w stanie wypeÅ‚nić zobowiÄ…zania w zakresie udziaÅ‚u energii ze źródeÅ‚ odnawialnych. PrzykÅ‚ady Łotwy i WÄ™gier, gdzie od przejÅ›cia na system aukcji inwestycje w sektorze zamarÅ‚y, pokazujÄ…, że wszystko bÄ™dzie zależaÅ‚o od woli rzÄ…du – ocenia Izabela Kielichowska, dyrektor ds. polityki energetycznej w GE na EuropÄ™ Åšrodkowo-WschodniÄ…. Jedna w jej ocenie dobrze zarzÄ…dzany system może być odpowiednim narzÄ™dziem wsparcia OZE.

Bardziej sceptyczny jest Jan RÄ…czka z projektu Forum Analiz Energetycznych. – BiorÄ…c pod uwagÄ™ doÅ›wiadczenia URE w przetargach na biaÅ‚e certyfikaty (wspierajÄ…ce efektywność energetycznÄ…) oraz  NFOÅšiGW w konkursach na preferencyjne pożyczki dla OZE, pierwsze umowy na projekty wyÅ‚onione w aukcjach zostanÄ… podpisane na przeÅ‚omie2016/2017 roku, a pierwsze inwestycje zostanÄ… zakoÅ„czone dopiero w roku 2019-20. Aukcje w niewielkim stopniu przyczyniÄ… siÄ™ do wypeÅ‚nienia celu OZE w ramach obecnie obowiÄ…zujÄ…cego pakietu energetyczno-klimatycznego.

– Pojawia siÄ™ luka inwestycyjna — zielone certyfikaty już nie zachÄ™cajÄ… do uruchamiania nowych projektów, a aukcje jeszcze nie sÄ… ogÅ‚oszone. JednoczeÅ›nie spada rentowność wspóÅ‚spalanie, mniej zielonej energii jest dostarczane w tej technologii. W efekcie bardzo prawdopodobne jest niewypeÅ‚nienie celu OZE przez PolskÄ™ w roku 2020 – dodaje.

Prezes URE poprze nowelizacjÄ™ ustawy o OZE

W ocenie prezesa URE nowelizacja ustawy o OZE, która trafiÅ‚a wÅ‚aÅ›nie do harmonogramu prac rzÄ…du, powinna rozwiać także wÄ…tpliwoÅ›ci zwiÄ…zane ze wsparciem prosumentów.

GÅ‚ównym zastrzeżeniem sÄ… koszty. WedÅ‚ug analiz URE w mikroźródÅ‚ach do 2020 r. wytworzone zostanie 1,5 TWh energii, czyli po 300 tys. MWh rocznie. Na opÅ‚aty OZE trzeba bÄ™dzie wobec tego przeznaczyć 165 mln zÅ‚ rocznie, co już w pierwszym roku obowiÄ…zywania systemu podwyższy cenÄ™ energii w kraju Å›rednio o 2,5% (o blisko 5% dla przemysÅ‚u i 1,6% dla gospodarstw domowych; wyliczenia te trzeba uznać za bardzo przybliżone i uÅ›rednione, bo przecież nie ma perspektyw na 0,3 TWh rocznie prÄ…du ze źródeÅ‚ prosumenckich w 2016 r.).

- Bardzo sceptycznie podchodzÄ™ do ceny 750 zÅ‚/MWh energii z mikroźródeÅ‚, bo mieliÅ›my wpierać prosumentów, czyli osoby chcÄ…ce produkować energiÄ™ na wÅ‚asny użytek, a tymczasem nie opÅ‚aca siÄ™ nic innego, jak tylko sprzedawać caÅ‚Ä… energiÄ™ na rynek – ocenia Maciej Bando.

I nie on jeden zaczyna tak podchodzić do sprawy. – Gdyby przepisy z taryfÄ… gwarantowanÄ… w tym ksztaÅ‚cie siÄ™ utrzymaÅ‚y, to sam zainstalowaÅ‚bym 10 kW paneli fotowoltaicznych, ale nie na wÅ‚asnym domu tylko na dziaÅ‚ce, na której w ogóle nie zużywam energii. Bardziej opÅ‚acaÅ‚oby mi siÄ™ produkować tam i wszystko sprzedawać do sieci, niż zaspokajać wÅ‚asne potrzeby energetyczne. Taki przepis wcale nie pomaga rozwijać idei prosumenta – mówi jeden z managerów spóÅ‚ki zajmujÄ…cej siÄ™ dystrybucjÄ… energii.

Wysokienapiecie.pl


2015-03-11

Prezydent podpisał ustawę o OZE

Prezydent BronisÅ‚aw Komorowski podpisaÅ‚ dzisiaj ustawÄ™ o odnawialnych źródÅ‚ach energii. Nie potwierdziÅ‚y siÄ™ wiÄ™c obawy, które pojawiaÅ‚y w ostatnich dniach na rynku OZE jakoby ustawie groziÅ‚o skierowanie do TrybunaÅ‚u Konstytucyjnego.

W dniu 20 lutego br. Sejm przyjÄ…Å‚ ostatecznÄ… wersjÄ™ ustawy o OZE odrzucajÄ…c, wbrew rzÄ…dowi i Platformie Obywatelskiej, poprawki Senatu dotyczÄ…ce wsparcia dla mikroinstalacji i uchwalajÄ…c ostatecznie wsparcie dla prosumentów w postaci systemu taryf gwarantowanych wpisanego do ustawy w ramach tzw. poprawki Bramory.

Tuż po przegranym głosowaniu w parlamencie Platforma Obywatelska wskazała na jej zdaniem możliwą niezgodność tzw. poprawki prosumenckiej z zasadami pomocy publicznej. Szef klubu PO Rafał Grupiński zagroził nawet skierowaniem ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

Dlatego wÅ›ród zwolenników energetyki prosumenckiej pojawiÅ‚y siÄ™ obawy o to, czy prezydent ustawÄ™ podpisze.

W tym tygodniu prezydencki minister Olgierd DziekoÅ„ski zapewniÅ‚ jednak, że Kancelaria Prezydenta popiera rozwój energetyki prosumenckiej, czym zasygnalizowaÅ‚, że prezydent podpiszÄ™ ustawÄ™ wbrew obiekcjom rzÄ…du i PO.

Ustawa wejdzie w życie po upÅ‚ywie 30 dni od dnia ogÅ‚oszenia w Dzienniku Ustaw. Część przepisów, m.in. dotyczÄ…cych nowego systemu wsparcia dla producentów zielonej energii uregulowanego w Rozdziale 4 ustawy, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

gramwzielone.pl

Komunikat Kancelarii Prezydenta RP na temat ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródÅ‚ach energii

Celem ustawy z dnia  20 lutego o odnawialnych źródÅ‚ach energii (zwanej dalej ustawÄ… o odnawialnych źródÅ‚ach energii lub ustawÄ… o OZE) jest zagwarantowanie trwaÅ‚ego rozwoju gospodarki energetycznej przy jednoczesnym zwiÄ™kszeniu bezpieczeÅ„stwa energetycznego i ochrony Å›rodowiska. Akt prawny rangi ustawowej, który dotyczyÅ‚by wyÅ‚Ä…cznie szeroko pojÄ™tej problematyki energetyki odnawialnej, umożliwi ksztaÅ‚towanie mechanizmów i instrumentów wspierajÄ…cych wytwarzanie energii elektrycznej, ciepÅ‚a lub chÅ‚odu, lub biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródÅ‚a energii, wypracowanie optymalnego i zrównoważonego zaopatrzenia w energiÄ™ odbiorców koÅ„cowych, a także wykorzystanie na cele energetyczne produktów ubocznych lub pozostaÅ‚oÅ›ci z rolnictwa oraz przemysÅ‚u wykorzystujÄ…cego surowce rolnicze. Przyrost liczby oddawanych do użytkowania nowych instalacji odnawialnego źródÅ‚a energii przyczyni siÄ™ do tworzenia nowych miejsc pracy.

W celu wdrożenia zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla producentów energii elektrycznej z OZE, ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem generacji rozproszonej, opartej o lokalne zasoby OZE, ustawa m.in. wprowadza instytucjÄ™ sprzedawcy zobowiÄ…zanego,  okreÅ›la mechanizmy przeciwdziaÅ‚ania nadpodaży Å›wiadectw pochodzenia, okreÅ›la zasady monitorowania i ustalenia Å›redniej ważonej ceny, po jakiej zbywane sÄ… prawa majÄ…tkowe wynikajÄ…ce ze Å›wiadectw pochodzenia, wprowadza aukcyjny system sprzedaży energii oraz procedurÄ™ oceny formalnej wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeÅ‚ energii zamierzajÄ…cych przystÄ…pić do udziaÅ‚u w aukcji, wprowadza opÅ‚aty OZE oraz ustanawia Operatora RozliczeÅ„ Energii Odnawialnej S.A., eliminuje możliwość nadkompensaty wsparcia oferowanego dla producentów energii z OZE w rozdziale 4 ustawy z innÄ… pomocÄ… publicznÄ… i pomocÄ… de minimis, a także reguluje zasady korzystania z mechanizmów wsparcia przez zmodernizowane instalacje odnawialnych źródeÅ‚ energii.

Ustawa wejdzie w życie po upÅ‚ywie 30 dni od dnia ogÅ‚oszenia. Część przepisów, m.in. dotyczÄ…cych nowych form wsparcia wytwórców z odnawialnych źródeÅ‚ energii (rozdziaÅ‚ 4) wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

źródÅ‚o: Kancelaria Prezydenta RP

 


2015-02-24

Aktualna treść ustawy o OZE

Na stronie internetowej Sejmu opublikowano treść ustawy o odnawialnych źródÅ‚ach energii w wersji zawierajÄ…cej zmiany przyjÄ™te przez posÅ‚ów w piÄ…tek 20 lutego br.

Po piÄ…tkowych gÅ‚osowaniach marszaÅ‚ek Sejmu ma przekazać ustawÄ™ o OZE prezydentowi, który bÄ™dzie mieć na jej podpisanie 21 dni. Po podpisaniu prezydent skieruje ustawÄ™ do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Opublikowanie ustawy o OZE w Dzienniku Ustaw i upłynięcie okresu vacatio legis jest warunkiem niezbędnym do jej wejścia w życie.

Ustawa o OZE zawiera jednak artykuÅ‚y, które wejdÄ… w życie w późniejszym terminie. Chodzi m.in. o kluczowy dla tej ustawy rozdziaÅ‚ 4., który opisuje zaÅ‚ożenia nowego systemu wsparcia dla OZE, czyli m.in. systemu aukcyjnego i systemu taryf gwarantowanych dla mikroinstalacji OZE o mocy do 10 kW i który ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Prezydent teoretycznie może odmówić podpisania ustawy i skierować jÄ… ponownie do gÅ‚osowania w Sejmie, który nie bÄ™dzie miaÅ‚ jednak możliwoÅ›ci wnoszenia do niej poprawek. W takiej sytuacji do ponownego przyjÄ™cia ustawy potrzeba 3/5 gÅ‚osów, w obecnoÅ›ci co najmniej poÅ‚owy ustawowej liczby posÅ‚ów. JeÅ›li Sejm odrzuci prezydenckie weto, wówczas Prezydent musi takÄ… ustawÄ™ podpisać.

http://gramwzielone.pl/uploads/files/USTAWA_OZE_20-02-15.pdf

www.gramwzielone.pl

 


2015-02-20

Sejm przyjÄ…Å‚ ustawÄ™ o OZE

Sejm 20 lutego br. przyjÄ…Å‚ ustawÄ™ o odnawialnych źródÅ‚ach energii (OZE) i odrzuciÅ‚ poprawkÄ™ Senatu likwidujÄ…cÄ… wsparcie do przydomowych mikroinstalacji o mocy do 10 kW w postaci zakupu energii po cenie gwarantowanej, która jest znacznie wyższa niż rynkowa.

Podczas gÅ‚osowania doszÅ‚o do pÄ™kniÄ™cia w koalicji rzÄ…dzÄ…cej. Niemalże caÅ‚e PSL zagÅ‚osowaÅ‚o za utrzymaniem poprawki prosumenckiej, wprowadzajÄ…cej staÅ‚e ceny dla obywateli, którzy chcieliby produkować energiÄ™ w przydomowych mikroelektrowniach. Ten kierunek rozwoju energetyki odnawialnej w zdecydowanej wiÄ™kszoÅ›ci wsparli też posÅ‚owie z SLD, PiS, KPSP, TR i wiÄ™kszość posÅ‚ów niezrzeszonych. Łącznie, za odrzuceniem poprawki Senatu gÅ‚osowaÅ‚o 227 posÅ‚ów, przeciwko byÅ‚o 200, a 9 posÅ‚ów wstrzymaÅ‚o od gÅ‚osu.

Tzw. zapis prosumencki dzieli prosumentów (czyli jednoczesnych producentów i konsumentów energii) na dwie grupy - najmniejsze instalacje do 3 kW i te od 3kW do 10 kW. W przypadku tych pierwszych wsparcie miaÅ‚oby wynieść ok. 75 gr na kWh w ciÄ…gu piÄ™tnastu lat, w przypadku drugiej 40 - 70 gr/ kWh.

Zdaniem autorów propozycji prosumenckiej wprowadzenie tych zachÄ™t pozwoli rozruszać segment mikroinstalacji, co w efekcie umożliwi obniżenie ich ceny i doprowadzi do spopularyzowania takich instalacji w Polsce. DziÄ™ki temu kolejnym prosumentom miaÅ‚oby siÄ™ już opÅ‚acać inwestowanie w takie urzÄ…dzenia bez specjalnej taryfy.

Komisja nadzwyczajna ds. energetyki i surowców energetycznych rekomendowaÅ‚a jednak posÅ‚om przyjÄ™cie poprawki Senatu, która - wedÅ‚ug senatorów - miaÅ‚a być kompromisem miÄ™dzy stanowiskiem rzÄ…du a zapisem prosumenckim. Zapisowi temu sprzeciwia siÄ™ rzÄ…d, który uważa, że nastÄ…pi gwaÅ‚towny rozwój mikroinstalacji, co pociÄ…gnie za sobÄ… dodatkowe koszty. Resort gospodarki, z którego wyszedÅ‚ projekt ustawy o OZE, przekonuje, że dziÄ™ki taryfom gwarantowanym instalacje bÄ™dÄ… sÅ‚użyć celom zarobkowym - czyli produkcji energii na sprzedaż, a nie na wÅ‚asne potrzeby, jak zakÅ‚ada idea prosumenckoÅ›ci.

Szef komisji nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców energetycznych Andrzej CzerwiÅ„ski (PO) przekonywaÅ‚ w wystÄ…pieniu przed gÅ‚osowaniem, że zapis prosumencki może pomóc grupie 200 tys. wÅ‚aÅ›cicieli mikroinstalacji, jednak - jak zaznaczyÅ‚ - na tÄ™ pomoc ma siÄ™ zÅ‚ożyć ogóÅ‚ obywateli. WedÅ‚ug niego pytanie podstawowe dotyczy roli, jakÄ… powinno w tej sytuacji odgrywać paÅ„stwo. Czy parlament ma bronić Bogu ducha winnych ludzi, czy ma tworzyć warunki dla 200 tys. osób, które bÄ™dÄ… robić interes dlatego, że wszyscy siÄ™ na to zÅ‚ożą - pytaÅ‚.

źródÅ‚o: wnp.pl


2015-01-15

Ustawa o OZE : jest ważna zmiana dla producentów OZE

W trakcie ustaleń koalicyjnych, a następnie na posiedzeniu komisji opiniującej poprawki do ustawy o OZE, klub PO zgodził się na jedną istotną zmianę zaproponowaną przez PSL.

Zgodnie z niÄ… producent energii z OZE, który wygraÅ‚ aukcjÄ™, w trzyletnim okresie rozliczeniowym bÄ™dzie musiaÅ‚ wyprodukować przynajmniej 85 proc. zadeklarowanej w aukcji energii. W przeciwnym razie zapÅ‚aci karÄ™. Do tej pory rzÄ…d (a za nim posÅ‚owie PO) nie chciaÅ‚ siÄ™ zgodzić na obniżenie tego progu ze 100 proc., chociaż branża OZE argumentowaÅ‚a, że bÄ™dzie to oznaczaÅ‚o startowanie w aukcjach ze z góry zaÅ‚ożonym marginesem, który nie bÄ™dzie podlegaÅ‚ zakupowi po cenie gwarantowanej, co zwiÄ™kszy ceny ofertowe w aukcjach.

Zmieniono też zasady naliczania ulg dla odbiorców przemysÅ‚owych. W rezultacie otrzyma je wiÄ™ksza liczba firm, ale wiÄ™cej zapÅ‚acÄ… pozostali klienci energetyki. OpÅ‚ata OZE wzroÅ›nie z 2,27 do 2,51 zÅ‚/MWh. Podobne ulgi stosujÄ… Niemcy.


PosÅ‚owie PO odrzucili wszystkie inne zmiany skÅ‚adane przez opozycjÄ™ i koalicjanta, gÅ‚ównie prosumenckie.

Przyjęte zmiany

PrzyjÄ™te zmianÄ™, zgodnie z którÄ… warunkiem zakupu energii po tzw. cenie URE (gwarantowanej stawce rynkowej z poprzedniego kwartaÅ‚u) bÄ™dzie zobowiÄ…zanie producenta energii do sprzedaży swojej produkcji przez przynajmniej 90 kolejnych dni (PO).


Do ustawy wprowadzono listÄ™ przedsiÄ™biorstw wg klasyfikacji dziaÅ‚alnoÅ›ci (PKD), które bÄ™dÄ… mogÅ‚y wystÄ…pić o nadanie statusu energochÅ‚onnej (PO).


Progi pomniejszonego obowiÄ…zku umarzania zielonych certyfikatów oraz pomniejszonej opÅ‚aty OZE, uiszczane przez przedsiÄ™biorstwa energochÅ‚onne bÄ™dÄ… zależaÅ‚y od ich wspóÅ‚czynnika intensywnoÅ›ci zużycia energii: 3-20 proc. = 80 proc. OZE, 20-40 proc. = 60 proc. OZE, pow. 40 proc. = 15 proc. OZE (PO).


PosÅ‚owie zgodzili siÄ™ także na zorganizowanie aukcji uzupeÅ‚niajÄ…cej, gdy w danej aukcji na energiÄ™ ze źródeÅ‚ do 1 MW pozostanie pula iloÅ›ci i wartoÅ›ci niezakontraktowanej energii na poziomie przynajmniej 10 proc. (PO)


W aukcjach uzupełniających dla instalacji do 1 MW mogą wziąć udział także instalacje do 2 MWh, jeśli ich stopień wykorzystania mocy zainstalowanej przekracza 4000 MWh/MW/rok.


Ceną referencyjną aukcji uzupełniającej jest średnia cena z zakończonej aukcji OZE dla instalacji do 1 MW (PO).


Zwycięzca aukcji będzie się musiał wykazać w 3-letnim okresie rozliczeniowym produkcją przynajmniej 85 proc. energii zadeklarowanej w aukcji (PSL). Dopiero przy produkcji energii z OZE poniżej tego progu zostanie obciążony karą (PSL).


Stawka opłaty OZE wyniesie 2,51 zł/MWh w pierwszym roku obowiązywania systemu aukcyjnego.


Odrzucone propozycje

PosÅ‚owie nie zgodzili siÄ™, by przychody ze sprzedaży zielonych certyfikatów nie byÅ‚y wliczane do Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci pomocy publicznej (SLD); wprowadzić taryfy gwarantowane dla mikroinstalacji (PSL); obowiÄ…zek umarzania ZC rozliczać co miesiÄ…c (SLD); wpisać roczne ograniczenie wsparcia do wspóÅ‚spalania (zwykÅ‚ego i dedykowanego) na poziomie 2 TWh (TR); możliwość ograniczania aukcji dla instalacji produkujÄ…cych energiÄ™ poniżej 4000 godz./rok dopiero po 3 latach od wejÅ›cia w życie nowego systemu wsparcia przy zaÅ‚ożeniu, że do tego czasu udziaÅ‚ OZE nie osiÄ…gnie 85 proc. wartoÅ›ci zaÅ‚ożonej w KPD (TR lub 75 proc. – SP); osobno przeprowadzać aukcje w trzech (zamiast dwóch) koszykach mocy instalacji: do 300 kW, od 300 kW do 1 MW oraz powyżej 1 MW (SLD); producentom OZE, którzy wytworzyli energiÄ™ po raz pierwszy w okresie od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 przysÅ‚ugiwaÅ‚y Å›wiadectwa pochodzenia (na zakÅ‚adkÄ™ z aukcjami) (TR, SLD, SP).


Ustawa mas zostać przyjęta na tym posiedzeniu Sejmu.

Reo.pl


2014-12-18

Realny termin wejścia w życie ustawy o OZE to marzec 2015 roku

Pod koniec I kwartaÅ‚u przyszÅ‚ego roku może zacząć obowiÄ…zywać nowa ustawa o OZE – ocenia Andrzej CzerwiÅ„ski, poseÅ‚ PO. Ustawa po pracach komisji sejmowych zostaÅ‚a skierowana do drugiego czytania. Sejm bÄ™dzie jeszcze gÅ‚osowaÅ‚ nad poprawkami, ale poseÅ‚ ma nadziejÄ™, że trzon tej ustawy pozostanie bez zmian.

– Ten trzon to nowe podejÅ›cie do wsparcia energetyki odnawialnej. Przygotowujemy taki system wsparcia, żeby rynek, czyli każdy odbiorca energii, pÅ‚aciÅ‚ jak najmniej za cele, które sÄ… wyznaczone przez UniÄ™ EuropejskÄ… – przekonuje w rozmowie z agencjÄ… informacyjnÄ… Newseria Biznes Andrzej CzerwiÅ„ski, poseÅ‚ Platformy Obywatelskiej, przewodniczÄ…cy Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych.

NajważniejszÄ… zmianÄ… w stosunku do obowiÄ…zujÄ…cego prawa jest wprowadzenie systemu aukcji, w ramach którego odbywaÅ‚yby siÄ™ przetargi na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE. Kryterium ma być najniższa cena, a gwarancja wsparcia dla wytwórcy obowiÄ…zywać ma 15 lat. Osobne aukcje bÄ™dÄ… dotyczyÅ‚y obiektów do 1 MW i powyżej 1 MW. Zgodnie z nowymi przepisami co najmniej 25 proc. energii elektrycznej powstawaÅ‚oby w instalacjach OZE o zainstalowanej mocy do 1 MW. Jak przekonuje Andrzej CzerwiÅ„ski, zapewniÅ‚oby to wykorzystanie lokalnie dostÄ™pnych zasobów.

Ja zauważa CzerwiÅ„ski, rozwiÄ…zania, które obowiÄ…zujÄ… dzisiaj, bardziej obciążajÄ… koÅ„cowych odbiorców energii. Koszty zwiÄ…zane z wprowadzeniem energii uzyskiwanej z OZE przerzucane sÄ… bowiem na konsumenta.

– ZakÅ‚adamy, że na rynku zostawimy okoÅ‚o 7 mld zÅ‚. JesteÅ›my gotowi na wprowadzenie systemu monitoringu, analizy tego, co siÄ™ bÄ™dzie dziaÅ‚o na rynku energii. BÄ™dÄ… możliwe zmiany i korekty – zapowiada poseÅ‚ CzerwiÅ„ski. – Ale system aukcyjny w wielu krajach siÄ™ sprawdziÅ‚, co daje duże prawdopodobieÅ„stwo, że i u nas siÄ™ sprawdzi.

System aukcyjny budzi jednak wiele obaw wÅ›ród przedsiÄ™biorców, którzy deklarujÄ… przyspieszenie swoich inwestycji tak, by zdążyć przed 2016 rokiem, kiedy nowe rozwiÄ…zanie ma zacząć obowiÄ…zywać. W przypadku inwestycji ukoÅ„czonych wczeÅ›niej możliwy bÄ™dzie wybór miÄ™dzy dotychczasowym rozwiÄ…zaniem, czyli zielonymi certyfikatami, a systemem aukcyjnym. W toku prac pojawiÅ‚a siÄ™ propozycja, by ustanowić póÅ‚roczny okres przejÅ›ciowy, do lipca 2016 roku, kiedy obowiÄ…zywaÅ‚yby oba systemy wsparcia, ale zostaÅ‚a ona odrzucona w toku prac komisji sejmowych.

Zdaniem Czerwińskiego jest szansa na to, że nowe regulacje zaczną obowiązywać już od marca przyszłego roku.

– To, czy Sejm przyjmie ustawÄ™ w tym tygodniu, czy dopiero na posiedzeniu styczniowym, nie ma już tak dużego znaczenia, chociaż bÄ™dziemy siÄ™ starali, żeby nastÄ…piÅ‚o to jak najszybciej – przekonuje Andrzej CzerwiÅ„ski.

Dyrektywa 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeÅ‚ odnawialnych zakÅ‚ada zwiÄ™kszenie udziaÅ‚u OZE w caÅ‚kowitym zużyciu energii w Unii Europejskiej z niecaÅ‚ych 10 proc. obecnie do 20 proc. w 2020 roku. Ustanawia także wymóg zmniejszenia barier administracyjnych dla produkcji energii opartej na tego rodzaju źródÅ‚ach, w tym dostÄ™pu do sieci. Jak podkreÅ›lajÄ… przedstawiciele resortu gospodarki, nie ma zagrożeÅ„ wstrzymujÄ…cych realizacjÄ™ unijnych celów przez PolskÄ™.

www.gramwzielone.pl


2014-12-11

W dniu 07.12.2014 r. sejmowa podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia ustawy o odnawialnych źródÅ‚ach energii ostatecznie przyjęła jej projekt, nie decydujÄ…c jednak jeszcze o losie wszystkich zgÅ‚oszonych poprawek. Najważniejszym momentem wczorajszej dyskusji w Sejmie, który może mieć wpÅ‚yw na rozwój caÅ‚ej branży OZE, byÅ‚o przyjÄ™cie poprawki rozszerzajÄ…cej definicjÄ™ dedykowanych instalacji wspóÅ‚spalania. 

Wczorajsze posiedzenie podkomisji zaczęło siÄ™ od dyskusji na temat brzmienia art. 129, w którym wymienia siÄ™ technologie kwalifikujÄ…ce siÄ™ do odnawialnych źródeÅ‚ energii. Podczas ostatniego posiedzenia podkomisji zgÅ‚oszono potrzebÄ™ literalnego wpisania do katalogu technologii OZE wymienionych w art. 129 frazy biogaz rolniczy. Jej brak - zdaniem posÅ‚ów zgÅ‚aszajÄ…cych potrzebÄ™ poprawki - mógÅ‚by bowiem powodować problemy interpretacyjne. 

Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki wskazali wczoraj, że brzmienie art. 129 musi być zgodne z wymogami przepisów statystycznych i zdecydowano - zgodnie z propozycjÄ… posÅ‚anki Anny Zalewskiej z PiS - że w art. 129 zostanie dopisana fraza dla celów statystycznych. PosÅ‚owie zgodzili siÄ™, że takie rozwiÄ…zanie powinno wykluczyć ewentualne przyszÅ‚e problemy interpretacyjne. 

Przedstawiciel branży hydroenergii wskazaÅ‚ przy okazji, że niedokÅ‚adne opisanie technologii OZE w ustawie może w praktyce powodować problemy dla operatorów okreÅ›lonych źródeÅ‚ OZE. PoinformowaÅ‚, że UrzÄ…d Regulacji Energetyki nie chce bowiem wydawać zielonych certyfikatów dla elektrowni wodnych pracujÄ…cych na kanaÅ‚ach wodnych, niepodlegajÄ…cych definicji energii wodnej, w której jest mowa o energii spadku rzek. 

Podczas dzisiejszego posiedzenia podkomisji poruszono też omawianÄ… na wczeÅ›niejszym posiedzeniu kwestiÄ™ kar za niedopeÅ‚nienie obowiÄ…zku informacyjnego. Jak informowaÅ‚ dyrektor Departamentu OZE w Ministerstwie Gospodarki, UrzÄ…d Regulacji Energetyki może żądać od przedsiÄ™biorstwa energetycznego przedstawienia okreÅ›lonej dokumentacji, a gdy jej nie otrzyma, może naÅ‚ożyć karÄ™. Przedstawiciel MG dodaÅ‚, że URE powinien mieć możliwość odstÄ…pienia od wymierzenia kary, gdy dany podmiot zaprzestanie naruszania prawa. 

Na poprzednim posiedzeniu podkomisji resort gospodarki zgÅ‚osiÅ‚ poprawkÄ™ zmniejszajÄ…cÄ… maksymalnÄ… wysokość kar za niedopeÅ‚nienie obowiÄ…zków informacyjnych naÅ‚ożonych zarówno na operatorów sieci jak i producentów zielonej energii - z 10 000 zÅ‚ do 1 000 zÅ‚. 

Nowa definicja wspóÅ‚spalania

KluczowÄ… poprawkÄ… wniesionÄ… do projektu ustawy o OZE na wczorajszym posiedzeniu jest nowa definicja dedykowanych instalacji wspóÅ‚spalania. Ministerstwo Gospodarki zaproponowaÅ‚o wczoraj, aby w ustawie o OZE poszerzyć katalog instalacji dedykowanego spalania wielopaliwowego - poprzez dopisanie także instalacji wykorzystujÄ…cych technologiÄ™ fluidalnÄ… o Å‚Ä…cznej mocy zainstalowanej nie wiÄ™kszej niż 50 MWe, przeznaczonych do spalania odpadów przemysÅ‚owych wraz z paliwami kopalnymi, spalajÄ…cych minimum 30% zielonej" energii. 

Zgodnie z proponowanÄ… poprawkÄ…, do dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego bÄ™dzie można zaliczyć instalacjÄ™: 

a) wyposażonÄ… w odrÄ™bne linie technologiczne dla przygotowania i transportu do spalania biomasy, biopÅ‚ynów i biogazu, których udziaÅ‚ w caÅ‚ej wartoÅ›ci energetycznej wyniesie minimum 20%, 

b)wykorzystujÄ…cÄ… technologiÄ™ fluidalnÄ… o Å‚Ä…cznej mocy zainstalowanej, nie wiÄ™kszÄ… niż 50 MWe, przeznaczonÄ… do spalania odpadów przemysÅ‚owych lub biomasy, biopÅ‚ynów czy biogazu, dla której udziaÅ‚ zielonej energii w wartoÅ›ci energetycznej wyniesie minimum 30%, 

Warunkiem zaliczenia danej instalacji do definicji dedykowanego wspóÅ‚spalania jest wydanie koncesji na produkcjÄ™ energii do 30 czerwca 2014 r.

Próg mocowy na poziomie 50 MWe - wedÅ‚ug przedstawiciela MG - sprawi, że katalog dedykowanych instalacji wspóÅ‚spalania już siÄ™ nie zwiÄ™kszy. Jak argumentowaÅ‚ Janusz Pilitowski, takie brzmienie definicji wspóÅ‚spalania sprawi, że w pierwszej grupie (pkt a) znajdzie siÄ™ de facto dziesięć instalacji, a w drugiej grupie (pkt b) - tylko dwie.

Jak poinformowaÅ‚ wczoraj przedstawiciel MG, oznacza to, że po przyjÄ™ciu tej poprawki dedykowanymi instalacjami spalania wielopaliwowego staÅ‚oby siÄ™ 12 instalacji, natomiast na liÅ›cie instalacji spalania wielopaliwowego jest tych jednostek ponad 40. 

W odpowiedzi na poprawkÄ™ MG w sprawie wspóÅ‚spalania gÅ‚os zabraÅ‚ przedstawiciel WWF Polska, który przestrzegÅ‚ przed pochopnymi decyzjami w tej sprawie. 

PrzewodniczÄ…cy podkomisji Andrzej CzerwiÅ„ski odpowiedziaÅ‚, że w jego opinii posÅ‚owie majÄ… dużą Å›wiadomość czego dotyczy poprawka MG i wezwaÅ‚ do jej gÅ‚osowania. DodaÅ‚, że posÅ‚owie bÄ™dÄ… bezwzglÄ™dni w ograniczaniu wspóÅ‚spalania i bÄ™dÄ… je eliminować, ponieważ jest to zÅ‚y proces. 

Mimo, że wÄ…tpliwoÅ›ci dotyczÄ…ce przyjÄ™cia poprawki dotyczÄ…cej wspóÅ‚spalania zgÅ‚osiÅ‚ poseÅ‚ Twojego Ruchu Jacek Najder - który wskazaÅ‚, że posÅ‚owie nie mieli czasu na zapoznanie siÄ™ z tÄ… poprawkÄ… i nie dysponujÄ… danymi na temat wielkoÅ›ci wspóÅ‚spalania, które miaÅ‚ wczeÅ›niej dostarczyć URE - poprawka dotyczÄ…ca wspóÅ‚spalania zostaÅ‚a ostatecznie przyjÄ™ta przez posÅ‚ów przy jednym wstrzymujÄ…cym siÄ™ gÅ‚osie i jednym gÅ‚osie przeciw. 

Podczas wczorajszej komisji odrzucono natomiast poprawkÄ™ do art. 117a, w której grupa posÅ‚ów PiS proponowaÅ‚a wdrożenie przez NFOÅšiGW nowego programu wsparcia dla rozproszonych źródeÅ‚ energii cieplnej. 

Nie bÄ™dzie okresu przejÅ›ciowego dla zielonych certyfikatów

Wczoraj odrzucono też poprawkÄ™ zgÅ‚oszonÄ… przez posÅ‚a SLD Cezarego Olejniczaka, mówiÄ…cÄ… o wydÅ‚użeniu okresu przejÅ›ciowego dla systemu zielonych certyfikatów do poÅ‚owy 2016 r. 

Zdaniem posÅ‚a Olejniczaka takie rozwiÄ…zanie nie zahamowaÅ‚oby wdrożenia nowego systemu aukcji z dniem 1 stycznia 2016, a dziÄ™ki równolegÅ‚emu funkcjonowaniu starego systemu ograniczyÅ‚oby możliwÄ… lukÄ™ inwestycyjnÄ… i przyczyniÅ‚oby siÄ™ do realizacji przez PolskÄ™ celu produkcji energii z OZE na 2020 r. 

Do poprawki negatywnie ustosunkowaÅ‚ siÄ™ obecny wczoraj w Sejmie wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz, w którego opinii wydÅ‚użenie systemu zielonych certyfikatów do 1 lipca 2016 r. nie wpÅ‚ynie na nowe decyzje inwestycyjne, a tylko podniesie koszty starego systemu wsparcia i spowoduje ryzyko falstartu aukcji.

Wiceminister Pietrewicz dodaÅ‚, że nie istnieje zagrożenie odstÄ™pstwa od realizacji Å›cieżki do celu OZE dla Polski na rok 2020 i że przyjÄ™ty obowiÄ…zek produkcji zielonej energii realizujemy z nadwyżkÄ…. 

W gÅ‚osowaniu podkomisji poprawka posÅ‚a Olejniczaka zostaÅ‚a odrzucona. 

Ograniczenie prawa do sprzedaży energii z OZE

Na wczorajszym posiedzeniu podkomisji resort gospodarki zaproponowaÅ‚ też poprawkÄ™ istotnÄ… dla producentów, którzy bÄ™dÄ… sprzedawać energiÄ™ z OZE sprzedawcom zobowiÄ…zanym po gwarantowanej przez ustawÄ™ cenie. Poprawka wniesiona wczoraj przez Ministerstwo Gospodarki ograniczyÅ‚aby wytwórcom możliwość wyboru, czy zielonÄ… energiÄ™ sprzedać na rynku czy sprzedać jÄ… sprzedawcy zobowiÄ…zanemu.

www.gramwzielone.pl


2014-12-04

Ustawa o OZE przyjęta przez podkomisję

Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektu ustawy o OZE przyjęła projekt. Za dwa tygodnie projekt trafi do Komisji nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców energetycznych.


PosÅ‚owie pozostawili do rozpatrzenia przez KomisjÄ™ m.in. kwestiÄ™ feed-in tariff dla instalacji do 10 kW, możliwość udziaÅ‚u biogazowni rolniczych do 1,5 MW lub 2 MW w aukcjach dla instalacji do 1 MW oraz obowiÄ…zek sprzedaży energii elektrycznej wytwórców OZE, gdy korzystajÄ… oni z prawa do sprzedaży energii po tzw. cenie URE (Å›redniej ceny z rynku konkurencyjnego z poprzedniego roku).


www.reo.pl


2014-09-24

Ustawa o OZE jeszcze w tym roku

PoseÅ‚ Andrzej CzerwiÅ„ski zapewniÅ‚, że parlamentarne prace nad ustawÄ… o OZE powinny zakoÅ„czyć siÄ™ do koÅ„ca listopada, a prezydent powinien podpisać ustawÄ™ jeszcze w tym roku. DziÄ™ki temu pierwsze aukcje dla odnawialnych źródeÅ‚ energii majÄ… szanse odbyć siÄ™ zgodnie z harmonogramem, który ustaliÅ‚ rzÄ…d, a wiÄ™c po 1 stycznia 2016 r. 

Prace nad projektem ustawy o OZE w sejmowej komisji miaÅ‚yby siÄ™ zakoÅ„czyć jeszcze w październiku. Tymczasem - jak zwraca uwagÄ™ Rzeczpospolita - kilka tygodni temu peÅ‚niÄ…ca jeszcze funkcjÄ™ marszaÅ‚ka Sejmu Ewa Kopacz nalegaÅ‚a na przyspieszenie prac nad ustawÄ… i przekazanie raportu z prac komisji ds. energetyki jeszcze we wrzeÅ›niu. 

Wkrótce ma siÄ™ zebrać kierowana przez posÅ‚a CzerwiÅ„skiego komisja nadzwyczajna ds. energetyki i surowców energetycznych. Komisja zajmie siÄ™ rozpatrzeniem propozycji zmian do ustawy o OZE, które ostatnio wpÅ‚ynęły po ubiegÅ‚otygodniowym publicznym czytaniu projektu ustawy. 

Jak oceniÅ‚ w rozmowie z RZ Andrzej CzerwiÅ„ski, podczas publicznego wysÅ‚uchania ustawy o OZE w zasadzie nie przedstawiono nowych argumentów w stosunku do tych, które pojawiaÅ‚y siÄ™ już wczeÅ›niej, dlatego jego zdaniem kwestia uwag zebranych podczas publicznego wysÅ‚uchania ustawy nie wydÅ‚uży jej procedowania w Sejmie. 

PoseÅ‚ CzerwiÅ„ski poinformowaÅ‚, że część wniosków zÅ‚ożonych podczas publicznego wysÅ‚uchania jest zasadna - jak np. postulowane przez ekologów i branżę OZE wycofanie wsparcia dla wspóÅ‚spalania - i kierowana przez niego komisja uwzglÄ™dni kilkadziesiÄ…t z okoÅ‚o 300 postulatów. PrzewodniczÄ…cy sejmowej komisji ds. energetyki nie informuje jednak, które postulaty zostanÄ… uwzglÄ™dnione w projekcie ustawy.

Jak podaje RZ, wiadomo, że rozważane bÄ™dzie wydÅ‚użenie okresu przejÅ›ciowego dla systemu zielonych certyfikatów, a także zmiana zasad wsparcia dla najmniejszych instalacji fotowoltaicznych czy biogazowych. 

- Musimy stworzyć taki mechanizm, który pozwoli tym źródÅ‚om siÄ™ rozwijać. One nie mogÄ… być traktowane jako konkurencja dla dużych ekologicznych instalacji - ocenia w rozmowie z RZ Andrzej CzerwiÅ„ski. 

Tymczasem w sejmowych pracach nad ustawÄ… o OZE pojawiajÄ… siÄ™ pierwsze przeszkody. 

Prace nad ustawÄ… o OZE przewodniczÄ…cy komisji ds. energetyki chce kontynuować powoÅ‚ujÄ…c w tym celu podkomisjÄ™. Próba powoÅ‚ania podkomisji podjÄ™ta wczoraj zakoÅ„czyÅ‚a siÄ™ fiaskiem wobec sprzeciwu posÅ‚ów Prawa i SprawiedliwoÅ›ci oraz Twojego Ruchu, którzy ocenili, że przeniesienie prac nad ustawÄ… do podkomisji sprawi, że bÄ™dÄ… one maÅ‚o transparentne. 

gramwzielone.pl


2014-08-14

Wstępne konsultacje projektu nowej Polityki energetycznej Polski do 2050 r.

Do 1 września będą trwały wstępne konsultacje przygotowanego w Ministerstwie gospodarki projektu - Polityki energetycznej Polski do 2050 r.

GÅ‚ównym celem polityki energetycznej jest stworzenie warunków dla staÅ‚ego i zrównoważonego rozwoju gospodarki narodowej, zapewnienie bezpieczeÅ„stwa energetycznego paÅ„stwa oraz zaspokojenie potrzeb energetycznych przedsiÄ™biorstw i gospodarstw domowych.

W dokumencie wyznaczone zostaÅ‚y trzy gÅ‚ówne cele operacyjne, które majÄ… sÅ‚użyć realizacji celu gÅ‚ównego:

- zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju,

- zwiększenie konkurencyjności i efektywności energetycznej gospodarki narodowej,

- ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

 

Prezentacja oraz wstępne konsultacje Polityki energetycznej Polski do 2050 r. znajdują się pod adresem: http://www.mg.gov.pl/node/21411

ŹródÅ‚o: www.mg.gov.pl


2014-07-28

Pierwsze zółte certyfikaty z nowego systemu wydane

UrzÄ…d Regulacji Energetyki wydaÅ‚ pierwsze żóÅ‚te i czerwone certyfikaty za energiÄ™ elektrycznÄ… wytworzonÄ… w wysokosprawnej kogeneracji po wejsciu w życie tzw. ustawy kogeneracyjnej.

UrzÄ…d Regulacji Energetyki w piÄ…tek tj. 25 lipca 2014 r. wydaÅ‚ pierwsze tzw. żóÅ‚te i czerwone certyfikaty za energiÄ™ elektrycznÄ… wytworzonÄ… w wysokosprawnej kogeneracji w okresie po 30 kwietnia br., czyli po wejÅ›ciu w życie ustawy przywracajÄ…cej wsparcie dla kogeneracji.

Regulator wydaÅ‚ 18 żóÅ‚tych certyfikatów opiewajÄ…cych Å‚Ä…cznie na nieco ponad 50 623 MWh energii i jeden czerwony certyfikat na nieco ponad 11 838 MWh. URE podaÅ‚, że informacja o przedmiotowych Å›wiadectwach pochodzenia energii zostaÅ‚a 28 lipca 2014 r. przekazana Towarowej GieÅ‚dzie Energii.

ŹródÅ‚o: www.wnp.pl


2014-07-22

OZE priorytetem rzÄ…du-pierwsze czytanie ustawy w Sejmie

Wykorzystanie odnawialnych źródeÅ‚ energii jest priorytetem rzÄ…du - podkreÅ›liÅ‚ wiceminister gospodarki Jerzy Witold Pietrewicz we wtorek w Sejmie podczas pierwszego czytania projektu ustawy o OZE. Projekt ma zwiÄ™kszyć bezpieczeÅ„stwo energetyczne kraju.

Pietrewicz zwróciÅ‚ uwagÄ™, że zdywersyfikowanie źródeÅ‚ energii w kraju jest niezbÄ™dne, by zwiÄ™kszyć bezpieczeÅ„stwo energetyczne. PrzypomniaÅ‚, że blisko 90 proc. energii elektrycznej w Polsce pochodzi z wÄ™gla.

Projekt przewiduje wprowadzenie docelowo aukcyjnego systemu wsparcia dla OZE. RzÄ…d ma decydować, ile energii odnawialnej potrzebuje - m.in. dla speÅ‚nienia celów polityki klimatycznej UE - i rozpisywać aukcje na jej dostarczenie dla poszczególnych technologii OZE i wielkoÅ›ci źródeÅ‚. AukcjÄ™ wygra ten, kto zaproponuje najniższÄ… cenÄ™. W zamian dostanie gwarancjÄ™ wsparcia przez 15 lat. Cena energii bÄ™dzie waloryzowana o poziom inflacji.

Aukcje będą oddzielne dla instalacji o mocy powyżej i poniżej 1 MW, przy czym co najmniej 25 proc. puli wsparcia będzie zarezerwowane dla tych mniejszych. Minister gospodarki będzie podawał tzw. cenę referencyjną, czyli maksymalną, za jaką będzie można zakupić w danym roku energię z OZE.

Zdaniem Pietrewicza takie rozwiÄ…zanie, czyli wsparcie dla zielonej energii bÄ™dzie optymalne kosztowo, dlatego nie powinno powodować wzrostu cen dla konsumentów. Zgodnie z szacunkami rzÄ…du dziÄ™ki proponowanej optymalizacji kosztowej system wsparcia OZE może kosztować 4,6-6,2 mld zÅ‚ w 2015 r. oraz 7,5-11,5 mld zÅ‚ w 2020 r.

WedÅ‚ug oceny skutków regulacji koszt proponowanej ustawy to ok. 4 mld zÅ‚ rocznie, którÄ… majÄ… pokryć konsumenci. Od 2015 r. do rachunku doliczana bÄ™dzie opÅ‚ata OZE. W 2015 r. ma wynieść 2,27 zÅ‚ za każdÄ… zużytÄ… megawatogodzinÄ™.

Wiceminister dodał, że ustawa będzie promowała energetykę prosumencką, czyli produkcję energii w mikroinstalacjach OZE - o mocy do 40 kW. Nie będzie do tego potrzebna koncesja, wystarczy wpis do rejestru. Nadwyżkę energii będzie można odsprzedać do sieci za 80 proc. ceny rynkowej.

Pietrewicz mówiÅ‚, że promocja produkcji w mikroinstalacjach, np. w maÅ‚ych biogazowniach stworzy nowe miejsca pracy.

W Polsce ok. poÅ‚owy zielonej energii w Polsce jest efektem tzw. wspóÅ‚spalania, czyli spalania w kotÅ‚ach dużych elektrowni - po niewielkich modyfikacjach - wÄ™gla z dodatkiem biomasy. Jest to krytykowane, dlatego w projekcie wprowadzono ograniczenie wsparcia dla takich przypadków, za wyjÄ…tkiem instalacji specjalnie przeznaczonych do wspóÅ‚spalania.

ŹródÅ‚o: www.wnp.pl


2014-04-28

Przed wakacjami nowa polityka energetyczna

W resorcie gospodarki trwają prace nad polityką energetyczną Polski do 2050 roku, dokument powinniśmy poznać jeszcze przed wakacjami - donosi Rzeczpospolita.

Dziennik cytuje wypowiedź wiceministra gospodarki Jerzego Pietrewicza, który zapowiedziaÅ‚, że polityka energetyczna Polski do 2050 roku trafi do konsultacji spoÅ‚ecznych jeszcze przed wakacjami.

Jak zapewniał Pietrewicz, upublicznienie tego dokumentu to już nie kwestia miesięcy, ale raczej tygodni.

www.cire.pl


2014-04-08

Ustawa OZE przyjęta przez Radę Ministrów

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2014 r. przyjęła projekt ustawy o odnawialnych źródÅ‚ach energii autorstwa Ministerstwa Gospodarki - podaÅ‚ resort w komunikacie.

Jak podkreÅ›la MG przyjÄ™te przez rzÄ…d regulacje przewidujÄ… utrzymanie obecnego systemu wsparcia dla istenijacych instalacji OZE. JednoczeÅ›nie daje wytwórcy energii elektrycznej możliwość wyboru miÄ™dzy dotychczasowymi zasadami,, a zadeklarowaniem przystÄ…pienia do nowego tzw. systemu aukcyjnego, który zacznie funkcjonować od 1 stycznia 2015 r.

Projekt przewiduje utrzymanie obecnego systemu wsparcia opartego na zielonych certyfikatach dla istniejÄ…cych instalacji OZE. System aukcyjny ma zacząć dziaÅ‚ać od 2015 r.  i dotychczasowi wytwórcy bÄ™dÄ… mieli wybór, czy do niego przystÄ…pić, czy pozostać w systemie certyfikatów.

W systemie aukcyjnym to rzÄ…d ma decydować, ile energii odnawialnej potrzebuje - m.in. dla speÅ‚nienia celów polityki klimatycznej EU - i rozpisywać aukcje na jej dostarczenie dla poszczególnych technologii OZE i wielkoÅ›ci źródeÅ‚. AukcjÄ™ wygra ten, kto zaproponuje najniższÄ… cenÄ™. W zamian dostanie gwarancjÄ™ wsparcia przez 15 lat. Cena energii bÄ™dzie waloryzowana o poziom inflacji.

Aukcje bÄ™dÄ… oddzielne dla instalacji o mocy powyżej i poniżej 1MW, przy czym co najmniej 25% puli wsparcia bÄ™dzie zarezerwowane dla tych mniejszych. Co - jak zaznaczyÅ‚o MG - zapewni wykorzystanie lokalnie dostÄ™pnych zasobów. SzczegóÅ‚owe warunki aukcji okreÅ›li w rozporzÄ…dzeniu minister gospodarki, bÄ™dzie też podawaÅ‚ tzw. cenÄ™ referencyjnÄ…, czyli maksymalnÄ…, za jakÄ… bÄ™dzie można zakupić w danym roku energiÄ™ z OZE.

Ustawa o OZE przewiduje również utworzenie Operatora RozliczeÅ„ Energii Odnawialnej (OREO S.A.), którego zadaniem bÄ™dzie m.in. rozliczanie ujemnego salda miÄ™dzy wartoÅ›ciÄ… sprzedaży energii i wartoÅ›ciÄ… zakupu energii wytworzonej na podstawie funkcjonowania systemu aukcyjnego. OREO S.A., zgodnie z projektem, ma też gromadzić i zarzÄ…dzać Å›rodkami z opÅ‚aty OZE. Przez 2015 r. stawka opÅ‚aty OZE netto wynosić bÄ™dzie 2,27 zÅ‚ za 1 MWh.

W ramach optymalizacji kosztowej obniżone bÄ™dzie wsparcie dla instalacji tzw. spalania wielopaliwowego. ZLikwidowana bÄ™dzie też pomoc dla dużej energetyki wodnej. W projekcie zaÅ‚ożono likwidacjÄ™ mechanizmów wsparcia dla elektrowni wodnych o mocy zainstalowanej powyżej 5 MW, które wytworzyÅ‚y po raz pierwszy energiÄ™ elektrycznÄ… przed wejÅ›ciem ustawy w życie.

Ważnym elelementem ustawy jest także promocja prosumenckiego (prosument to jednoczeÅ›nie producent i konsument) wytwarzania energii z OZE w mikro- i maÅ‚ych instalacjach. NowoÅ›ciÄ… jest pojÄ™cie mikroinstalacji, czyli instalacji o niewielkiej mocy, produkujÄ…cej energiÄ™ gÅ‚ównie na potrzeby wytwórcy. Dla jej użytkowania nie trzeba bÄ™dzie mieć koncesji czy prowadzić dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej. Wytwarzajacy energiÄ™ w taki sposób bÄ™dÄ… mieli możliwosć odsprzedania nadwyżki energii zakÅ‚adowi energetycznemu.

Ministerstwo Gospodarki proponuje również, aby dziaÅ‚alność gospodarcza w maÅ‚ej instalacji wymagaÅ‚a jedynie wpisu do rejestru wytwórców, a nie jak dotychczas podlegaÅ‚a skomplikowanej procedurze koncesyjnej. Rejestr wytwórców bÄ™dzie prowadziÅ‚ prezez URE.

W celu optymalizacji koszstowej ustawa przewiduje ponadto obniżenie wsparcia dla instalacji tzw. spalania wielopaliwowego (wspóÅ‚spalanie drewna peÅ‚nowartoÅ›ciowego). ZLikwidowana bÄ™dzie też pomoc dla dużej energetyki wodnej.

Jak podkreÅ›liÅ‚o Centrum Informacyjne RzÄ…du, dziÄ™ki takiemu rozwiÄ…zaniu wsparcie dla zielonej energii bÄ™dzie optymalne kosztowo, dlatego nie powinno powodować wzrostu cen dla konsumentów. Bez wprowadzenia proponowanej optymalizacji kosztowej, system wsparcia OZE może kosztować miÄ™dzy 4,6-6,2 mld zÅ‚ w 2015 r. oraz 7,5-11,5 mld zÅ‚ w 2020 r. - podkreÅ›liÅ‚o CIR. Ocena skutków regulacji szacuje natomiast koszt proponowanej ustawy na ok. 4 mld zÅ‚ rocznie. Kwota ta zostanie przerzucona na konsumentów, którzy - od 2015 r. majÄ… mieć doliczonÄ… do rachunku opÅ‚atÄ™ OZE, która w 2015 r. ma wynieść 2,27 zÅ‚ za każdÄ… zużytÄ… megawatogodzinÄ™.

Projekt - według rządu - promuje energetykę prosumencką, czyli produkcję energii w mikroinstalacjach OZE - o mocy do 40 kW. Nie będzie do tego potrzebna koncesja, wystarczy wpis do rejestru. Nadwyżkę energii będzie można odsprzedać do sieci za 80% ceny rynkowej.

W opinii wicepremiera Janusza PiechociÅ„skiego, sektor OZE powinien być w Polsce maksymalnie rozproszony i prosumencki, korzystac z polskiej myÅ›li technicznej i kreowaÅ‚ nowe miejsca pracy, ale też powinien być maksymalnie rynkowy. WyciÄ…gnÄ™liÅ›my wnioski z doÅ›wiadczeÅ„ innych paÅ„stw i staramy siÄ™, aby budżety czy porfele nie zostaÅ‚y tak obciążone, jak u sÄ…siadów - powiedziaÅ‚ dziennikarzom w Katowicach wicepremier Janusz PiechociÅ„ski.

DziÅ› ok. poÅ‚owy zielonej energii w Polsce jest efektem tzw. wspóÅ‚spalania, czyli spalania w kotÅ‚ach dużych elektrowni - po niewielkich modyfikacjach - wÄ™gla z dodatkiem biomasy. Proceder ten byÅ‚ krytykowany z różnych stron i w projekcie wprowadzono ograniczenie do poÅ‚owy wsparcia dla takich przypadków, za wyjÄ…tkiem instalacji specjalnie przeznaczonych do wspóÅ‚spalania.

Dobrze, że projekt ustawy o OZE zostaÅ‚ zaakceptowany przez RadÄ™ Ministrów i co za tym idzie zostanie skierowany do Sejmu. OczywiÅ›cie wymaga dalszych prac i modyfikacji, przede wszystkim w obszarze systemu aukcyjnego. Dzisiaj w projekcie sÄ… zawarte zapisy dyskryminujÄ…ce energetykÄ™ wiatrowÄ… i inne technologie, które pracujÄ… do 4 tys. godzin w roku - powiedziaÅ‚ PAP wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej dr Akradiusz SekÅ›ciÅ„ski.

Jak wyjaÅ›niÅ‚, proponowane zapisy ograniczajÄ… pulÄ™ zakupów energii z takich technologii. Wierzymy jednak, że ustawa stworzy warunki do dynamicznego rozwoju energetyki wiatrowej, która jest najtaÅ„szÄ… zielonÄ… technologiÄ… - dodaÅ‚ SekÅ›ciÅ„ski.

Dyrektor generalny Poslkiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej (PIGEO) MichaÅ‚ Siembab zwróciÅ‚ z kolei uwagÄ™, że w żadnym kraju, w którym przyjÄ™to system aukcyjny, nie zadziaÅ‚aÅ‚ on we wÅ‚aÅ›ciwy sposób i nie przyniósÅ‚ zamierzonych efektów.

Jak powiedziaÅ‚ PAP Siembab, docelowy system wsparcia może być oparty na aukcjach , ale przede wszystkim powinien premiować nie tylko technologie najtaÅ„sze, ale i takie, które pozwalajÄ… na osiÄ…gniÄ™cie innych efektów spoÅ‚eczno - Å›rodowiskowych, jak poprawa jakoÅ›ci Å›rodowiska poprzez utylizacjÄ™ odpadów, zwiÄ™kszenie maÅ‚ej retencji wodnej, itd. CaÅ‚y przewidziany na konkretnÄ… aukcjÄ™ wolumen energii powinien zostać podzielony na koszyki technologiczne - dodaÅ‚.

Zdajemy sobie sprawÄ™, że ustawa jest kontrowersyjna, ale już nie dla polityków czy regulatora, tylko dla samego Å›rodowiska OZE, bo wewnÄ…trz niego zacznie siÄ™ walka o to, kto dostanie wsparcie - oceniÅ‚ z kolei wicepremier PiechociÅ„ski.

Ustawa wejdzie w życie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Przepisy wprowadzające nowy system wsparcia OZE zaczną obowiązywać po upływie dwunastu miesięcy od daty wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej system wsparcia jako zgodny z przepisami o pomocy publicznej.

ŹródÅ‚o: MG, cire.pl


2014-04-07

Prezydent podpisał ustawę o przedłuzeniu wsparcia dla kogeneracji

Prezydent Komorowski podpisał w poniedziałek nowelizację Prawa energetycznego przedłużającą do końca 2018 r. system wsparcia dla wytwarzania energii w instalacjach wysokosprawnej kogeneracji - czyli produkujących jednocześnie energię elektryczną i ciepło.

System wsparcia dla instalacji kogeneracyjnych na gaz lub węgiel albo o mocy poniżej 1 MW wygasł z poczatkiem 2013 r. W związku z tym przed rokiem rząd przedstawił projekt nowelizacji m.in. Prawa energetycznego, przedłużającą system wsparcia do końca do końca 2015 r.

Jednak praktycznie przez caÅ‚y rok 2013 r. oczekiwano za zgodÄ™ KE na takÄ… formÄ™ pomocy publicznej. W koÅ„cu Komisja poinfmormowaÅ‚a, że jest zainteresowana ocenÄ… caÅ‚ego polskiego systemu wsparcia kogeneracji dziaÅ‚ajÄ…cego od 2007 r., wiÄ™c nie bÄ™dzie osobno rozpatrywaÅ‚a przepisów projektu.

W zwiÄ…zku z tÄ… zwÅ‚okÄ… komisje sejmowe przystÄ…piÅ‚y do rozpatrywania projektu dopiero w grudniu 2013 r., a w trakcie prac w Sejmie klub PO zaproponowaÅ‚ poprawki przedÅ‚użajÄ…ce dziaÅ‚anie systemu do koÅ„ca 2018 r. dla instalacji na wÄ™giel i gaz. Propozycja ta znalazÅ‚a siÄ™ w ostatecznej treÅ›ci ustawy. Inne źródÅ‚a kogeneracyjne - na metan z pokÅ‚adów wÄ™gla lub biogaz, na mocy innych przepisów majÄ… już zagwarantowane wsparcie do koÅ„ca 2018 r. Stosowany w Polsce system wsparcia przewiduje, że firmy obracajÄ…ce energiÄ… muszÄ… legitymować siÄ™ Å›wiadectwami pochodzenia (certyfikatami) pewnej części swojego obrotu z wysokosprawnej kogeneracji. Certyfikaty kupuje siÄ™ od wytwórców lub na rynku, a ich zakup to wÅ‚aÅ›nie wsparcie - i równoczeÅ›nie pomoc publiczna - danego sposobu wytwarzania energii, w ty, przypadku kogeneracji. Jeżeli dana firma nie może wylegitymować siÄ™ odpowiedniÄ… liczbÄ… certyfikatów, pÅ‚aci tzw. opÅ‚atÄ™ zastÄ™pczÄ….

Kogeneracja jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów przetwarzania energii pierwotnej. Jest o 10 procent bardziej wydajna niż wytwarzanie energii i ciepÅ‚a w systemach rozdzielonych. Wsparcie dla kogeneracji to jedno z narzÄ™dzi realizacji polityki energetycznej Polski i UE, które przyczynia siÄ™ do ograniczenia emisji CO2, oszczÄ™dnoÅ›ci energii, rozwoju wytwarzania energii elektrycznej ze źródeÅ‚ odnawialnych oraz poprawy bezpieczeÅ„stwa energetycznego.

Ustawa wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu.

www.cire.pl

 


2014-02-07

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął ustawę o OZE

Na czwartkowym posiedzeniu Komitetu StaÅ‚ego Rady Ministrów przyjÄ™to projekt ustawy o OZE wprowadzajÄ…cy system aukcyjny.

Komitet StaÅ‚y Rady Ministrów przyjÄ…Å‚ projekt ustawy o OZE. W Ministerstwie Gospodarki nie udaÅ‚o siÄ™ uzyskać informacji, w jakim stopniu wersja przyjÄ™ta w czwartek różni siÄ™ od ostatnio publikowanej wersji 6.2.

Po Komitecie Stałym projekt ustawy o OZE trafi do Komisji Prawniczej, a następnie pod obrady rządu.

ŹródÅ‚o: www.reo.pl


2014-01-03

Projekt ustawy o OZE przekazany do KPRM

Minister Gospodarki 31 grudnia 2013 r. przekazaÅ‚ do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt ustawy o odnawialnych źródÅ‚ach energii z wnioskiem o pilne rozpatrzenie na najbliższym posiedzeniu staÅ‚ego Komitetu Rady Ministrów.

Na podstawie zgÅ‚oszonych wniosków i ustaleÅ„ przyjÄ™tych w toku uzgodnieÅ„, a także nadesÅ‚anych uwag przez stronÄ™ spoÅ‚ecznÄ…, wprowadzone zostaÅ‚y poprawki do projektu ustawy.

Najważniejsze i najczęściej zgłaszane uwagi dotyczyły m.in.:

- doprecyzowania przepisów regulacji,

- wprowadzenie nowych definicji,

- odformalizowania regulacji dotyczÄ…cych mikroinstalacji,

- gwarancji przyłączeń przedsiębiorstw energetycznych działających w sektorze OZE,

- obowiązku zakupu ciepła wytworzonego w instalacji OZE,

- obowiÄ…zku zakupu energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeÅ‚ energii, przez zdefiniowany w przepisach ustawy podmiot (sprzedawcÄ™ zobowiÄ…zanego),

- gwarancji utrzymania opłaty zastępczej na stałym poziomie,

- mechanizmów aukcyjnych dotyczÄ…cych ustalania gwarantowanych cen zakupu wytwarzanej energii elektrycznej z odnawialnych źródeÅ‚ energii,

- potrzebie waloryzacji przydzielanych taryf o wskaźnik wzrostu cen towarów i usÅ‚ug,

- rozszerzenia możliwości wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji o wspieranie mikrobiogazowni,

- okreÅ›lenie prosumentów - wytwóców (wytwarzajÄ…cych energiÄ™ elektrycznÄ… w mikroinstalacji) na wÅ‚asne potrzeby i wytwórców prowadzÄ…cych dziaÅ‚alność gospodarczÄ… w mikroinstalacji,

- sposobu rejestracji działalności gospodarczej i zgodności z przepisami innych ustaw,

- niezrozumiaÅ‚ego i skomplikowanego systemu kolorowych certyfikatów,

- niezrozumiałego sposobu wyznaczania cen referencyjnych.

Projekt ustawy, wraz z pełnym opisem uwag, jest dostępny na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/19349

 


2014-01-02

Prosument wystartuje w 2014 r. NFOŚiGW przedstawił założenia programu

Narodowy Fundusz Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Wodnej opublikowaÅ‚ zaÅ‚ożenia programu Prosument. NFOÅšiGW potwierdziÅ‚, że finansowanie w ramach Prosumenta, bÄ™dzie bazować oprócz pożyczki także na dotacji. 

W ramach programu Prosument gospodarstwa domowe i wspólnoty mieszkaniowe bÄ™dÄ… mogÅ‚y ubiegać siÄ™ o dofinansowanie na zakup domowych zestawów fotowoltaicznych, maÅ‚ych elektrowni wiatrowych, kolektorów sÅ‚onecznych, pomp ciepÅ‚a czy przydomowych biogazowni i bioelektrowni. 

Program Prosument ma na celu wsparcie inwestycji w mikroinstalacje OZE w gospodarstwach domowych. Budżet programu, którego realizacjÄ™ przewidziano na lata 2014-2020, wyniesie 600 mln zÅ‚, a umowy o dofinansowanie bÄ™dzie można zawierać najpóźniej do koÅ„ca 2018 r.

Obecnie nie rozstrzygniÄ™to jeszcze szczegóÅ‚owych zasad finansowania. Wiadomo jednak, że oprócz zapowiadanej wczeÅ›niej preferencyjnej pożyczki NFOÅšiGW chce wspierać przyszÅ‚ych prosumentów także dotacjÄ…. 

W opublikowanych wÅ‚aÅ›nie zaÅ‚ożeniach technicznych programu Prosument NFOÅšiGW okreÅ›la wymagania dla instalacji, na które bÄ™dzie można pozyskać dofinansowanie i jednoczeÅ›nie zaprasza do udziaÅ‚u w konsultacjach na ich temat. Uwagi w tej sprawie bÄ™dzie można wnosić do Funduszu do dnia 17 stycznia 2014 r.


2013-11-13

Projekt ustawy o OZE

12 listopada Ministerstwo Gospodarki przekazaÅ‚o do uzgodnieÅ„ miÄ™dzyresortowych oraz konsultacji spoÅ‚ecznych projekt ustawy o odnawialnych źródÅ‚ach energii.

Dokument zostaÅ‚ także skierowany do konsultacji z organizacjami pracodawców, zwiÄ…zkami zawodowymi oraz KomisjÄ… WspólnÄ… RzÄ…du i SamorzÄ…du Terytorialnego.

Projekt ustawy jest dostępny na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji:

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/19349

oraz na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Konsultacje On-Line:

http://konsultacje.gov.pl/node/3246


2013-09-18

Nowe rozwiÄ…zania dla OZE

Ministerstwo Gospodarki przedstawiÅ‚o propozycjÄ™ nowego systemu aukcyjnego dla producentów energii elektrycznej z odnawialnych źródeÅ‚ energii. Spotkanie z przedstawicielami branży, strony spoÅ‚ecznej oraz ekspertów rynku, otworzyÅ‚ wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz 17 wrzeÅ›nia 2013 r. w MG.

 

Ustawy nadal jednak nie przyjÄ™to ale stworzono schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców. Pietrewicz zaznaczyÅ‚, że musimy pamiÄ™tać o zobowiÄ…zaniach w sferze OZE jakie narzuciÅ‚ na nas pakiet energetyczno-klimatyczny – ZostaÅ‚ on już wyznaczony na poziomie 19 proc i zapisany w Polityce Energetycznej Polski do 2030 r. PowtórzyliÅ›my go też w Krajowym Planie DziaÅ‚ania w zakresie energii ze źródeÅ‚ odnawialnych – mówiÅ‚. OsiÄ…gniÄ™cie tego celu ma siÄ™ jednak odbyć w przyjazny i stabilny dla inwestorów sposób, ma to umożliwić im funkcjonowanie i uzyskiwanie wsparcia finansowego. Najważniejszym kryterium oceny systemu wsparcia bÄ™dzie oczywiÅ›cie poniesiony koszt. Åšrodki majÄ… być kierowane w pierwszej kolejnoÅ›ci do sprawdzonych technologii, które w Polsce charakteryzujÄ… siÄ™ stabilnoÅ›ciÄ… i najniższym kosztem wytwarzania energii.

 

Nowy system optymalizacji zakÅ‚adać bÄ™dzie przeznaczenie dodatkowego wsparcia dla sektora MSP w celu dywersyfikacji struktury wytwarzanej energii elektrycznej, a także wykorzystania krajowych zasobów energii. Zostanie wyznaczona gwarantowana taryfa, która ma wesprzeć inwestorów w ponoszonych kosztach i wpÅ‚ynąć pozytywnie na konkurencyjność procesu. Dodatkowo zostanie utrzymany system wsparcia dla instalacji już istniejÄ…cych. BÄ™dzie to gwarancja poszanowania praw inwestorów, którzy dziaÅ‚ali w OZE przed wejÅ›ciem ustawy. ZostanÄ… tez zaproponowane nowe rozwiÄ…zania dla istniejÄ…cych instalacji, by zachować rachunek ekonomiczny. Dla nowych i zmodernizowanych  ma być wdrożony system aukcji. To bÄ™dzie podobno gwarancja na maksimum korzyÅ›ci w osiÄ…ganiu odpowiedniego puÅ‚apu udziaÅ‚u OZE do 2020 r. Nie zapomniano, również o prosumentach czyli rozwoju maÅ‚oskalowej energetyki.

 

GÅ‚ównym celem optymalizacji jest dostosowanie wysokoÅ›ci Å›rodków do faktycznych kosztów poniesionych na realizacjÄ™ projektów. Łączny okres wsparcia dla wytwórców energii z OZE ma wynosić 15 lat. Zostanie, także zamrożona opÅ‚ata zastÄ™pcza na poziomie 297,4 zÅ‚/MWh. Każdy wytwórca otrzyma prawo do Å›wiadectw pochodzenia w iloÅ›ci adekwatnej do wyprodukowanej energii. Wsparcia nie bÄ™dÄ… otrzymywaÅ‚y instalacje o mocy Å‚Ä…cznej powyżej 1 MW, które do wytwarzania energii wykorzystujÄ… hydroenergiÄ™. MG ograniczy finanse dla instalacji spalania wielopaliwowego.

 

Ponadto, aby zachować konkurencyjność i pÅ‚ynność rynku praw majÄ…tkowych zostanie wprowadzony obrót Å›wiadectwami pochodzenia na Towarowej GieÅ‚dzie Energii.

 

Dodatkowo wytwórcy energii z OZE bÄ™dÄ… mogli wybrać pomiÄ™dzy zachowaniem wsparcia na obecnych zasadach zwiÄ…zanych ze Å›wiadectwami pochodzenia lub przyjąć system aukcyjny, które jest dedykowany inwestycjom już zrealizowanym.

 

Konkurencja w systemie aukcji zostanie osiÄ…gniÄ™ta poprzez wprowadzenie kryterium mocy zainstalowanej, powyżej 40 kW do 1 MW i powyżej 1 MW. Dodatkowym kryterium bÄ™dzie cena za wytworzonÄ… 1MWh energii lub 1m3 biogazu. Wytwórcy energii bÄ™dÄ… mieli obowiÄ…zek sprzedaży energii po ustalonej cenie w iloÅ›ci zadeklarowanej w aukcji pod rygorem zwrotu dotychczas otrzymanego wsparcia.

 

Instalacje wytwarzające energię z biomasy lub spalania wielopaliwowego nie będą mogły korzystać zmechanizmu aukcji.

 

Powyższe ograniczenia przestanÄ… obowiÄ…zywać w przypadku modernizacji istniejÄ…cej instalacji, muszÄ… zostać jednak speÅ‚nione pewne warunki. Do zakupy i rozliczania energii elektrycznej wytwarzanej w nowych i zmodernizowanych instalacjach OZE stworzy siÄ™ spóÅ‚kÄ™ celowÄ… Skarbu PaÅ„stwa – Sprzedawca Energii Odnawialnej S.A. BÄ™dzie on zobowiÄ…zany do odkupu energii po cenach ustalonych w aukcji, a nastÄ™pnie do jej sprzedaży na Towarowej GieÅ‚dzie Energii S.A.

 

Ministerstwo Gospodarki zaproponowaÅ‚o pewne rozwiÄ…zania dla energetyki prosumenckiej m.in. zwolnienie z obowiÄ…zku prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej dla mikroinstalacji. Nie trzeba bÄ™dzie, również uzyskiwać żadnych koncesji.

 

PowstanÄ… liczne programy wsparcia dla mikroenergetyki kierowane przez NFOÅšiGW i WFOÅšiGW.

 

Wprowadzą obowiązek zakupu nadwyżek energii wytworzonych w mikroinstalacjch przez kolejne 15 lat, po cenie 80% średniej ceny sprzedaży na rynku komercyjnym. Będzie ona ogłaszana przez Prezesa URE.

 

MG zamierza promować wykorzystanie OZE w nowych budynkach lub obiektach po generalnym remoncie. To tylko streszczenie optymalizacji mechanizmów proponowanych przez Ministerstwo Gospodarki. PomysÅ‚ów jest mnóstwo, jak bÄ™dzie jednak z ich realizacjÄ…? Okaże siÄ™ z pewnoÅ›ciÄ… w praktyce.

 


2013-08-16

Prezydent podpisał mały trójpak energetyczny

Prezydent BronisÅ‚aw Komorowski podpisaÅ‚ ustawÄ™ o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona m.in. przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ws. promowania energii ze źródeÅ‚ odnawialnych. 

 

Podpisana ustawa jest krokiem w kierunku wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu oraz wsparciem dla rozwoju energetyki prosumenckiej.

 

Ustawa wprowadza wiele istotnych rozwiÄ…zaÅ„, jednak do uregulowania pozostaje jeszcze m.in. kwestia skutecznej budowy źródeÅ‚ wytwórczych i magazynów energii. NiezbÄ™dne jest też przyjÄ™cie caÅ‚oÅ›ciowych przepisów dotyczÄ…cych przyÅ‚Ä…czeÅ„ do sieci. W najbliższej przyszÅ‚oÅ›ci wyzwaniem bÄ™dzie również zapewnienie rozwoju odnawialnych źródeÅ‚ energii z naciskiem na różnorodność stosowanych technologii i wypracowanie efektywnego systemu wsparcia. Polska musi także odpowiedzieć na wymogi inteligentnej energetyki (smart grid), wprowadzajÄ…c w swoim ustawodawstwie mechanizmy i narzÄ™dzia zachÄ™cajÄ…ce do racjonalizacji zużycia energii i stabilizujÄ…ce dziaÅ‚alność podmiotów rynku energii.

 

Konieczne sÄ… dalsze dziaÅ‚ania na rzecz spójnej polityki energetycznej, Å‚adu instytucjonalnego i jasnych regulacji w tym zakresie, dlatego też  kontynuacja prac nad tzw. dużym trójpakiem energetycznym jest kluczowa - podsumowuje komunikat.

ŹródÅ‚o: www.prezydent.pl


2013-07-12

Senat przyjął dzisiaj mały trójpak energetyczny

Podczas dzisiejszego głosowania senatorowie przyjęli zmiany do Prawa energetycznego.

Izba wyższa Parlamentu przyjęła projekt wraz z poprawkami przewidującymi zwolnienie z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej osoby wytwarzające i sprzedające energię z mikroinstalacji (do 40 kW elektrycznych i 120 kW cieplnych).

Teraz ustawÄ… zajmie siÄ™ Sejm. Najprawdopodobniej podczas posiedzenia Sejmu opiniÄ™ do poprawek Senatu wyda sejmowa Komisja Gospodarki, a pod koniec posiedzenia o losie senackich poprawek zdecydujÄ… w gÅ‚osowaniu posÅ‚owie. NastÄ™pnie ustawa trafi do prezydenta, który bÄ™dzie miaÅ‚ 21 dni na zÅ‚ożenie podpisu. Przepisy wejdÄ… w życie w ciÄ…gu 14 dni od ich ogÅ‚oszenia.


2013-06-24

Sejm uchwalił mały trójpak energetyczny

Podczas piÄ…tkowego posiedzenia Sejmu (21.06.2013r.), w koÅ„cu przyjÄ™to nowelizacjÄ™ Prawa energetycznego, czyli tzw. maÅ‚y trójpak. W gÅ‚osowaniu wzięło udziaÅ‚ 430 posÅ‚ów, za przyjÄ™ciem ustawy byÅ‚o 258, przeciw 167, a 5 posÅ‚ów wstrzymaÅ‚o siÄ™ od gÅ‚osu. Projekt zostanie teraz skierowany do Senatu.

Zmiany w ustawie majÄ… gÅ‚ównie spowodować wycofanie skarg wystosowanych przez KomisjÄ™ EuropejskÄ… do TrybunaÅ‚u SprawiedliwoÅ›ci UE, przeciw Polsce. Najważniejsze zaÅ‚ożenia w nowelizacji dotyczÄ… m.in, obliga gazowego, definicji „odbiorcy wrażliwego” oraz ulg dla odbiorców przemysÅ‚owych, zużywajÄ…cych rocznie ponad 100GWh energii elektrycznej.

PosÅ‚owie odrzucili natomiast poprawki zgÅ‚oszone przez Ruch Palikota, dotyczÄ…ce zwolnienia prosumentów z obowiÄ…zku prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej i uzyskania koncesji. Poprawki odnosiÅ‚y siÄ™ także do sposobów oraz terminów publikacji informacji na temat zielonych certyfikatów. Wiceminister Gospodarki Tomasz Tomczykiewicz powiedziaÅ‚, że posÅ‚owie nie mogli przyjąć poprawek w proponowanym ksztaÅ‚cie, ale RzÄ…d zajmie siÄ™ potrzebnymi uzupeÅ‚nieniami podczas prac w Senacie.


2013-03-29

Do blisko 10% Polska zwiększyła udział energii wytwarzanej z OZE

27 marca br. Komisja Europejska opublikowaÅ‚a pierwsze sprawozdanie z postÄ™pów w dziedzinie energii odnawialnej. Zgodnie z przepisami dyrektywy z 2009 r.1 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeÅ‚ odnawialnych, sprawozdania te bÄ™dÄ… publikowane co dwa lata.

W zwiÄ…zku z przyjÄ™tym przez KE w 2007 r. tzw. pakietem energetyczno-klimatycznym, Unia Europejska ma obowiÄ…zek zwiÄ™kszenia udziaÅ‚u energii ze źródeÅ‚ odnawialnych w zużyciu energii koÅ„cowej do 20% w 2020 r.

Z opublikowanego sprawozdania wynika, że poprzez zastosowanie prawnie wiążących celów w zakresie wytwarzania energii ze źródeÅ‚ odnawialnych, w krajach Unii Europejskiej odnotowano znaczny wzrost udziaÅ‚u tych źródeÅ‚ w bilansie produkcji energii elektrycznej do 2010 r. Podczas gdy Å›redniookresowy cel na 2010 r. dla caÅ‚ej UE wynosiÅ‚ 10,7%, do tego czasu udziaÅ‚ energii z OZE wyniósÅ‚ 12,7 %. Ponadto, wiÄ™kszość paÅ„stw czÅ‚onkowskich osiÄ…gnęła swoje cele Å›redniookresowe, wskazane w dyrektywie.

W przypadku Polski cel wyznaczony do 2020 r. to zwiÄ™kszenie  udziaÅ‚u energii wytwarzanej z OZE do 15% caÅ‚kowitego zużycia energii, zaÅ› Å›rednioterminowy cel do 2010 r. - 8.8%. Jak wynika  raportu do 2010 r. cel ten udaÅ‚o siÄ™ zrealizować na poziomie 9,5%, a wiÄ™c wyższym niż zakÅ‚adany w Å›rednioterminowym celu .

Komisja Europejska podkreÅ›la jednak, że dla wypeÅ‚nienia celów roku 2020 niezbÄ™dne bÄ™dzie podjÄ™cie dalszych dziaÅ‚aÅ„, szczególnie w zakresie zapewnienia stabilnych warunków dziaÅ‚ania dla inwestorów, redukowania formalnoÅ›ci administracyjnych oraz zwiÄ™kszenia przejrzystoÅ›ci planowania.

Również w dniu opublikowania sprawozdania Komisja Europejska przyjęła ZielonÄ… KsiÄ™gÄ™, rozpoczynajÄ…c tym samym konsultacje spoÅ‚eczne dotyczÄ…ce unijnej polityki energetycznej i klimatycznej do 2030 roku, które potrwajÄ… do 2 lipca 2013 r.

Zielona ksiÄ™ga w sprawie ram polityki klimatycznej i energetycznej do roku 2030 r.stawia szereg pytaÅ„ dotyczÄ…cych m.in. rodzaju, charakteru i poziomu celów w dziedzinie klimatu i energii, które powinny zostać zrealizowane do 2030 r. Ponadto podejmuje kwestie zwiÄ…zane ze sposobami zapewnienia spójnoÅ›ci różnych instrumentów polityki i wpÅ‚ywu systemu energetycznego na zwiÄ™kszenie konkurencyjnoÅ›ci UE oraz uwzglÄ™dnienia różnic w zakresie możliwoÅ›ci dziaÅ‚ania poszczególnych paÅ„stw czÅ‚onkowskich.

Na podstawie opinii i uwag zgÅ‚oszonych w toku konsultacji, Komisja do koÅ„ca bieżącego roku opracuje i przedstawi ramy dziaÅ‚ania w dziedzinie polityki klimatycznej i energetycznej UE do roku 2030. Wypracowanie jasnych zasad w tym zakresie przyczyni siÄ™ do tworzenia bardziej konkurencyjnej, zrównoważonej i bezpieczniejszej energetycznie gospodarki europejskiej, dziÄ™ki zagwarantowaniu pewnoÅ›ci i ograniczeniu ryzyka dla inwestorów, pobudzeniu innowacji oraz popytu na technologie niskoemisyjne.

_____
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeÅ‚ odnawialnych zmieniajÄ…ca i w nastÄ™pstwie uchylajÄ…ca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.

ŹródÅ‚o: www.ure.gov.pl


2013-02-21

Energetyka odnawialna szansÄ… dla gmin

Mikro i maÅ‚a energetyka bazujÄ…ca na dostÄ™pnych źródÅ‚ach odnawialnych to szansa na rozwój nie tylko spoÅ‚ecznoÅ›ci lokalnej, ale przede wszystkim samorzÄ…dów – powiedziaÅ‚ wicepremier, minister gospodarki Janusz PiechociÅ„ski, otwierajÄ…c konferencjÄ™ „Energia odnawialna szansÄ… dla gmin”. Spotkanie odbyÅ‚o siÄ™ 20 lutego 2013 r. w MG.

Wicepremier PiechociÅ„ski nawiÄ…zaÅ‚ do trwajÄ…cych prac legislacyjnych nad projektem ustaw energetycznych, przygotowanych w MG. – RozwiÄ…zania dotyczÄ…ce odnawialnych źródeÅ‚ energii sÄ… szczególnie istotne dla sektora. Po raz pierwszy bowiem bÄ™dÄ… one zebrane w oddzielnej ustawie – powiedziaÅ‚.

Wicepremier podkreÅ›liÅ‚, że nowe propozycje w zakresie OZE majÄ… wdrożyć czytelny i efektywny system wsparcia dla producentów zielonej energii. – Chcemy tym samym promować wszystkie technologie i zachÄ™cać do inwestowania w nowe moce wytwórcze, oparte na lokalnych i dostÄ™pnych źródÅ‚ach – wyjaÅ›niÅ‚.

W jego opinii rozwój OZE w Polsce to duża szansa dla samorzÄ…dów terytorialnych na wiÄ™kszÄ… aktywność i konkurencyjność. – Mikro i maÅ‚a energetyka zlokalizowana zwykle w mniejszych miejscowoÅ›ciach to nie tylko zatrudnienie dla okolicznych mieszkaÅ„ców, ale również niezależność od wiÄ™kszych dostawców energii – dodaÅ‚.

ŹródÅ‚o: www.mg.gov.pl


2013-01-03

Trójpak energetyczny

W Sejmie powstaÅ‚a podkomisja, która w najbliższych dniach zajmie siÄ™ tzw. maÅ‚ym trójpakiem energetycznym, czyli nowelizacjÄ… Prawa energetycznego, dostosowujÄ…cÄ… polskie przepisy do unijnych wymagaÅ„. Ministerstwo Gospodarki ma nadziejÄ™ na uchwalenie przepisów w ciÄ…gu dwóch tygodni.

PoÅ›piech podyktowany jest widmem kar, jakie może wymierzyć Polsce unijny TrybunaÅ‚ SprawiedliwoÅ›ci. Komisja Europejska domaga siÄ™ ich naÅ‚ożenia za niewdrożenie na czas dwóch dyrektyw: elektroenergetycznej i gazowej. Czas na ich implementacjÄ™ upÅ‚ynÄ…Å‚ 3 marca 2011 roku.
W skÅ‚ad podkomisji weszÅ‚o 12 posÅ‚ów: Antoni MężydÅ‚o (PO), Andrzej CzerwiÅ„ski (PO), Tomasz Nowak (PO), Artur Gierada (PO), Krzysztof Gadowski (PO), Piotr Naimski (PiS), Leonard Krasulski (PiS), Grzegorz Tobiszowski (PiS), Cezary Olejniczak (SLD), Jacek Najder (RP), Edmund Borawski (PSL) oraz Ludwik Dorn (SP).

Po przyjęciu projektu przez podkomisję, zostanie ona zatwierdzona przez sejmową Komisję Gospodarki, a następnie skierowana pod głosowanie na walnym posiedzeniu Sejmu.
Projekty ustaw: Prawa energetycznego, prawa gazowego, o OZE oraz ustawy wprowadzajÄ…cej trzy poprzednie pod koniec grudnia 2012 roku trafiÅ‚y z rzÄ…dowego Komitetu do Spraw Europejskich, do StaÅ‚ego Komitetu Rady Ministrów. Prace w ramach SKRM mogÄ… potrwać tyle, co w poprzednim komitecie, czyli przynajmniej 2, 3 miesiÄ…ce. Jego przyjÄ™cie przez rzÄ…d zaplanowano na pierwszy kwartaÅ‚ tego roku. Jeżeli uda siÄ™ dotrzymać terminu, kolejne kilka miesiÄ™cy potrwajÄ… z pewnoÅ›ciÄ… prace parlamentarne. W zwiÄ…zku z tym realna data wejÅ›cia w życie trójpaku to koniec 2013 lub poczÄ…tek 2014 r. 


2012-11-20

Projekt ustawy o OZE ciągle w Komitecie ds. Europejskich; MG liczy, że do końca 2012 r. trafi do parlamentu.

Projekt ustawy o odnawialnych źródÅ‚ach energii (OZE) znajduje siÄ™ nadal w Komitecie do spraw Europejskich - powiedziaÅ‚ podczas Forum Energetyki Wiatrowej Janusz Pilitowski, dyrektor departamentu energii odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki. Liczy, że do koÅ„ca roku pakiet ustaw energetycznych trafi do prac parlamentarnych.
W październiku cztery ustawy energetyczne, czyli ustawa o OZE, Prawo energetyczne, Prawo gazowe i ustawa wprowadzająca, zostały przekazane do prac Komitetu ds. Europejskich.

"24 października komitet zajął się tymi projektami. Z uwagi na dużą liczbę uwag, komitet zlecił dalsze dyskusje na temat rozwiązań kompromisowych, uzgodnień" - powiedział podczas forum dyrektor Pilitowski.

Kolejnym etapem bÄ™dzie skierowanie projektu pod obrady Komitetu StaÅ‚ego Rady Ministrów i Rady Ministrów, a nastÄ™pnie do prac legislacyjnych w parlamencie.

"Moim zdaniem dobrÄ… informacjÄ… byÅ‚oby, gdyby Rada Ministrów do koÅ„ca roku przekazaÅ‚a ustawy energetyczne do prac parlmentarnych" - powiedziaÅ‚ dziennikarzom Pilitowski.

Dyrektor wskazaÅ‚ kilka kluczowych decyzji merytorycznych i politycznych do rozstrzygniÄ™cia, w tym m.in. kwestie ograniczenia wsparcia dla wspóÅ‚spalania.

Kontrowersje wÅ›ród organizacji branżowych budzi też zapis o likwidacji indeksacji opÅ‚aty zastÄ™pczej. Projekt zakÅ‚ada wprowadzenie staÅ‚ej nominalnej wartoÅ›ci jednostkowej opÅ‚aty zastÄ™pczej na poziomie obowiÄ…zujÄ…cym w 2012 roku (286,74 zÅ‚/MWh), podczas gdy obecnie opÅ‚ata zastÄ™pcza podlega waloryzacji o stopÄ™ inflacji.

Pilitowski zaznaczył, że brak waloryzacji opłaty zastępczej ma swoje uzasadnienie. Służy m.in. ograniczeniu ewentualnego "nadwsparcia".

"Kwestia waloryzacji opÅ‚aty zastÄ™pczej musi być powiÄ…zana ze wspóÅ‚czynnikami korekcyjnymi. JeÅ›li bÄ™dzie decyzja polityczna, by waloryzować opÅ‚atÄ™ zastÄ™pczÄ…, to trzeba bÄ™dzie zmienić wspóÅ‚czynniki" - powiedziaÅ‚ dyrektor.
Projekt ustawy o OZE z października wprowadza też maksymalnÄ… cenÄ™ sprzedaży energii z OZE. Sprzedaż energii z OZE po cenie wyższej niż 105 proc. ceny ustawowej na rzecz jakiegokolwiek podmiotu spowoduje utratÄ™ prawa do zielonych certyfikatów. Cena ustawowa ustalana bÄ™dzie jako minimum z kwoty 198,9 zÅ‚/MWh podlegajÄ…cej waloryzacji o stopÄ™ inflacji i ceny energii na rynku konkurencyjnym w roku poprzednim.

Zdaniem Pilitowskiego z danych statystycznych URE wynika, że w latach 2008-12 średnia cena transakcji na rynku konkurencyjnym nie przekraczała nigdy pułapu 105 proc.

Dyrektor wskazaÅ‚ też na kwestiÄ™ dysponowania Å›rodkami z opÅ‚aty zastÄ™pczej. Obecnie wpÅ‚ywy z opÅ‚aty zastÄ™pczej trafiajÄ… na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Wodnej. Ministerstwo Finansów chce, by te Å›rodki trafiaÅ‚y do budżetu.

"Moim zdaniem i zdaniem ministerstwa gospodarki to rozwiÄ…zanie nie może być zaakceptowane, bo to pieniÄ…dze przeznaczone na rozwój energetyki odnawialnej" - powiedziaÅ‚ Pilitowski.

Ministerstwo Gospodarki przedstawiÅ‚o dotÄ…d kilka projektów ustawy o odnawialnych źródÅ‚ach energii, ostatni w październiku.
ŹródÅ‚o: www.cire.pl


2012-09-10

Zmiana systemu wsparcia OZE opóźni się

Ministerstwo Gospodarki zdecydowaÅ‚o, że ustawa o odnawianych źródÅ‚ach energii zostanie przesÅ‚ana do notyfikacji Komisji Europejskiej. To opóźni zmianÄ™ systemu zielonych certyfikatów o kilka miesiÄ™cy, ale jest konieczne ze wzglÄ™du na unijne prawo.
– Instrumenty wsparcia, które okreÅ›la projekt ustawy o odnawialnych źródÅ‚ach energii, sÄ… traktowane przez UrzÄ…d Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Gospodarki jako formy pomocy publicznej. MówiÄ™ o instrumentach zwiÄ…zanych z cenÄ… gwarantowanÄ…, zielonymi certyfikatami, ulgach i zwolnieniach w zakresie przyÅ‚Ä…czania mikroinstalacji do sieci oraz podatkowych. Z tego powodu bÄ™dÄ… one podlegaÅ‚y procesowi notyfikacji Komisji Europejskiej – poinformowaÅ‚ w Sejmie Janusz Pilitowski, dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki.

Oznacza to, że część przepisów projektowanej ustawy o odnawialnych źródÅ‚ach energii nie bÄ™dzie mogÅ‚a wejść w życie dopóki nie uzyska zgody Brukseli. Z praktyki wynika, że może to zająć kilka miesiÄ™cy. Resort gospodarki rozważa jednak prenotyfikacjÄ™ projektu po tym, jak zostanie on przyjÄ™ty przez rzÄ…d, a wiec jeszcze przed jego przyjÄ™ciem przez parlament.
Chociaż odpowiedzialny za ustawÄ™ wiceminister gospodarki MieczysÅ‚aw Kasprzak potwierdziÅ‚ pod koniec sierpnia, że ministerstwo liczy na jej wejÅ›cie w życie od 1 stycznia 2013 roku, to jednak nie ma na to wiÄ™kszych szans. Projekt czeka jeszcze na zakoÅ„czenie prac nad Prawem energetycznym i Prawem gazowym i nie bÄ™dzie procedowana szybciej. Te ostatnie nie uzyskaÅ‚y jeszcze nawet wewnÄ…trzresortowych zatwierdzeÅ„ i nie wiadomo kiedy to nastÄ…pi. Najbardziej realny termin przyjÄ™cia trójpaku energetycznego przez rzÄ…d, to październik-listopad. Należy też oczekiwać, że nawet pomimo intensywnych prac w Sejmie, rozpatrzenie wszystkich projektów zajmie kilka miesiÄ™cy. NastÄ™pnie ustawa powinna mieć przynajmniej 14-30 dni vacatio legis.

To oznacza, że najszybciej mogÅ‚aby wejść w drugim kwartale przyszÅ‚ego roku. jednak liczne przepisy dotyczÄ…ce pomocy publicznej mogÄ… poczekać jeszcze dÅ‚użej. CzÄ™sto trzy miesiÄ…ce nie wystarczajÄ… Komisji Europejskiej na wyrażenie opinii w sprawie, a procedurÄ™ wydÅ‚uża "ping-pongowa" korespondencja pomiÄ™dzy WarszawÄ…, a BrukselÄ…. Do czasu przyjÄ™cia nowego systemu wsparcia obowiÄ…zywać mogÄ… przepisy obecnego Prawa energetycznego. Decyzje co do konkretnych zapisów jeszcze jednak nie zapadÅ‚y.
ŹródÅ‚o: cire.pl


2012-08-01

Targi RENEXPO Poland 2012

W dniach 17-18.10.2012 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI odbÄ™dzie siÄ™ druga edycja MiÄ™dzynarodowych Targów RENEXPO® Poland, poÅ›wiÄ™conych odnawialnym źródÅ‚om energii oraz efektywnoÅ›ci energetycznej.
 
Podobnie jak podczas premiery w 2011 roku, również teraz targi zostanÄ… uÅ›wietnione cyklem konferencji oraz forów, dziÄ™ki którym możliwy bÄ™dzie transfer wiedzy w dziedzinie OZE.

Do wiodÄ…cych tematów w tym roku należec bÄ™dÄ…:

- Bioenergia (biomasa, biogaz, biopaliwa)
- Technika solarna (fotowoltaika, solarna energia termiczna, energia solarna chłodzenia)
- Energia wodna
- Pompy ciepła
- Energia geotermalna
- Kogeneracja
- Energia wiatrowa

 

SzczegóÅ‚owe informacje na stronie: www.renexpo-warsaw.com


2012-06-27

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego (UPEBI)

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26 czerwca 2012 r. w Warszawie zostaÅ‚a zaÅ‚ożona organizacja pod nazwÄ… Unia Producentów i Pracodawców PrzemysÅ‚u Biogazowego (UPEBI), do której przystÄ…piliÅ›my jako czÅ‚onek - zaÅ‚ożyciel. Do pierwszego ZarzÄ…du ZwiÄ…zku Pracodawców  zostali powoÅ‚ani: Sylwia Koch-Kopyszko – Prezes ZarzÄ…du, Å»aneta Domagalska – Vice Prezes ZarzÄ…du, Marek BaryÅ‚ko – Vice Prezes ZarzÄ…du. Organizacja ma swojÄ… siedzibÄ™ w Warszawie.

 

PomysÅ‚ powstania organizacji pracodawców przemysÅ‚u biogazowego jest reakcjÄ… na to co dzieje siÄ™ z branżą biogazowÄ… w Polsce. CzuliÅ›my, że naszych praw nie broni żadna organizacja, a w sprawie ustawy o OZE gÅ‚ówna dyskusja odbywa siÄ™ w obronie interesów energii wiatrowej. Brakuje gÅ‚osu przemysÅ‚u biogazowego również przy pracach nad ustawÄ… energetycznÄ… a także nawozowÄ…. Nasza organizacja ma Å‚Ä…czyć, a nie dzielić, dlatego zapraszamy wszystkich przedstawicieli branży biogazowej i zarówno producentów biogazu rolniczego, jak i Å›ciekowego i wysypiskowego.

 

Nasz gÅ‚os już dzisiaj musi być silny, bo walczymy o lepsze jutro dla caÅ‚ej branży biogazowej. Nasz biznes jest mocno zależny od pomysÅ‚ów PaÅ„stwa, dlatego potrzebujemy wspólnie pracować nad podnoszeniem Å›wiadomoÅ›ci urzÄ™dników w zakresie potrzeb naszej branży, a szczególnie zwiÄ…zanych ze stabilnym ustawodawstwem, które bÄ™dzie zachÄ™cać nowych inwestorów do realizacji projektów, a banki do udzielania finansowania. JesteÅ›my w sytuacji kryzysowej, bo prace nad ustawÄ… powodujÄ… wstrzymanie oddechu przez caÅ‚Ä… branżę. Już dzisiaj wiemy, że część biogazowni czeka do zakoÅ„czenia swoich projektów do wejÅ›cia w życie nowej ustawy o OZE do stycznia 2013 roku. SÄ… jednak silne gÅ‚osy, że ustawa nie wejdzie w życie do koÅ„ca 2013 roku. To spowoduje oczywiÅ›cie dalsze reperkusje dla branży.

 


2012-06-06

System certyfikatów kogeneracyjnych zostanie wydłużony

Zgodnie z obecnie obowiÄ…zujÄ…cymi regulacjami system żóÅ‚tych i czerwonych certyfikatów przysÅ‚ugujÄ…cych operatorom instalacji produkujÄ…cych energiÄ™ w kogeneracji wygasa z poczÄ…tkiem przyszÅ‚ego roku.

Mimo, że UrzÄ…d Regulacji Energetyki podaÅ‚ wÅ‚aÅ›nie wartość opÅ‚at zastÄ™pczych na rok 2013 odpowiadajÄ…cych wartoÅ›ciÄ… Å›wiadectwom pochodzenia energii produkowanej w kogeneracji, w dalszym ciÄ…gu brakuje przepisów, które przedÅ‚użą obowiÄ…zywanie certyfikatów kogeneracyjnych (żóÅ‚tych - dla instalacji o mocy do 1 MW i czerwonych dla elektrociepÅ‚owni o mocy powyżej 1 MW) na kolejne lata. 

Ponadto, nie jest jeszcze znany nowy obowiÄ…zkowy udziaÅ‚ kogeneracji w energetycznym miksie dystrybutorów energii na kolejne lata, nie wiadomo wiÄ™c jak bÄ™dzie ksztaÅ‚towaÅ‚ siÄ™ popyt na żóÅ‚te i czerwone certyfikaty. 

Ministerstwo Gospodarki zapowiedziaÅ‚o, że przedÅ‚uży obecny system certyfikatów kogeneracyjnych, jednak nie przyjęło jeszcze odpowiednich regulacji. W dodatku, nieznany jest jeszcze finalny ksztaÅ‚t nowej ustawy Prawo Energetyczne, która reguluje system wsparcia dla kogeneracji, a która ma wejść w życie w ramach tzw. "trójpaku energetycznego".

Projekt osobnej ustawy, która przedÅ‚uży obowiÄ…zywanie systemu certyfikatów kogeneracyjnych, jest już przygotowywany, a nowe regulacje majÄ… wejść w życie przed koÅ„cem tego roku. Plany resortu gospodarki zakÅ‚adajÄ… przedÅ‚użenie wsparcia dla kogeneracji jednak tylko do 2020 roku, a taka perspektywa może nie zadawalać inwestorów. 


2012-03-16

Nowa energia w prawie - MG opracowało pakiet regulacji energetycznych

Ochrona wrażliwych odbiorców energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz efektywny system wsparcia produkcji zielonej energii to rozwiÄ…zania, z których już wkrótce bÄ™dÄ… mogli skorzystać konsumenci i producenci energii w Polsce. Ministerstwo Gospodarki opracowaÅ‚o pakiet regulacji energetycznych, w skÅ‚ad którego wchodzÄ… nowe prawo energetyczne, ustawa o odnawialnych źródÅ‚ach energii i prawo gazowe.  

 

Nowe prawo energetyczne

DziÄ™ki zaprojektowanym przez MG rozwiÄ…zaniom, rachunki za energiÄ™ elektrycznÄ… odbiorców wrażliwych zostanÄ… pomniejszone o kwotÄ™ ryczaÅ‚tu. Sprzedawca energii, który wystawi taki rachunek, otrzyma rekompensatÄ™ z budżetu paÅ„stwa w postaci dotacji przedmiotowej.

Energia elektryczna bÄ™dzie dostarczana do gospodarstw domowych jedynie na podstawie umowy kompleksowej, a dostawcy bÄ™dÄ… rozliczać jÄ… wg rzeczywistego zużycia. W tym celu zostanÄ… zobowiÄ…zani do montażu inteligentnych liczników u odbiorców. System bÄ™dzie także mobilizowaÅ‚ konsumentów do bardziej efektywnego zużywania prÄ…du.

W projekcie ustawy przewidziano również możliwość tzw. sprzedaży awaryjnej energii elektrycznej. BÄ™dÄ… jÄ… prowadzić operatorzy systemów dystrybucyjnych w celu zapewnienia ciÄ…gÅ‚oÅ›ci dostaw do odbiorcy, któremu dotychczasowy sprzedawca zaprzestaÅ‚ sprzedaży energii elektrycznej z przyczyn niezależnych od tego odbiorcy.   

Nad egzekwowaniem praw i obowiÄ…zków konsumentów oraz producentów czuwaÅ‚ bÄ™dzie Rzecznik Praw Odbiorców. W skrajnych przypadkach bÄ™dzie można zwrócić siÄ™ o pomoc do staÅ‚ych sÄ…dów polubownych przy Prezesie UrzÄ™du Regulacji Energetyki (URE).

Rozwiązania dedykowane przedsiębiorstwom energetycznym to przede wszystkim precyzyjne określenie podstaw obliczania zwrotu z kapitału zaangażowanego w działalność związaną z wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją energii elektrycznej i ciepła. MG zdecydowało się także przedłużyć wsparcie dla wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji i skorelować go z systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2.

 

Ustawa o odnawialnych źródÅ‚ach energii

GÅ‚ównym celem tej regulacji jest wdrożenie jednolitego i czytelnego systemu wsparcia dla producentów zielonej energii. Ma on stanowić zachÄ™tÄ™ inwestycyjnÄ… do budowy nowych mocy wytwórczych tego typu.

Ustawa wprowadza w szczególnoÅ›ci system wsparcia dla generacji rozproszonej. BÄ™dzie on stymulować systematyczny rozwój mikroźródeÅ‚, które w oparciu o lokalnie dostÄ™pne zasoby bÄ™dÄ… wytwarzać energiÄ™ elektrycznÄ…. Możliwe bÄ™dÄ… również dodatkowe zachÄ™ty w przypadku wytwarzania zielonej energii na wÅ‚asne potrzeby oraz wsparcie dla wytwórców ciepÅ‚a z OZE.

MG postanowiÅ‚o również znieść koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej w mikroźródÅ‚ach oraz wprowadzić preferencje w ich przyÅ‚Ä…czaniu do sieci. Nowe regulacje ustanawiajÄ… także elastyczne i czytelne zasady wspierania produkcji zielonej energii oraz możliwoÅ›ci uzyskania gwarancji jej pochodzenia. 

 

Prawo gazowe

Na analogicznÄ… ochronÄ™ jak w przypadku energii elektrycznej mogÄ… liczyć wrażliwi odbiorcy gazu. Tutaj także MG wprowadza zryczaÅ‚towanÄ… bonifikatÄ™ dla konsumentów oraz rekompensaty dla sprzedawców. Ceny gazu dla odbiorców domowych wciąż bÄ™dÄ… objÄ™te obowiÄ…zkiem taryfowym. Stopniowo bÄ™dÄ… natomiast liberalizowane zasady ksztaÅ‚towania cen gazu ziemnego dla odbiorców przemysÅ‚owych. ObowiÄ…zek przedkÅ‚adania taryf do zatwierdzenia prezesowi URE zostanie zastÄ…piony wymogiem przedÅ‚ożenia mu metodologii kalkulacji cen bÅ‚Ä™kitnego paliwa. Koncesje na obrót paliwami gazowymi zostanÄ… zastÄ…pione koncesjami na sprzedaż gazu ziemnego.

JednoczeÅ›nie ustawa ma przyczynić siÄ™ do wzrostu bezpieczeÅ„stwa dostaw gazu ziemnego. Zaproponowany system przewiduje m.in. dla szczególnej kategorii odbiorców chronionych utrzymywanie zapasów obowiÄ…zkowych surowca przez przedsiÄ™biorstwa dostarczajÄ…ce dla nich gaz.

 Å¹ródÅ‚o: Ministerstwo Gospodarki, WydziaÅ‚ Prasowy.


2011-08-09

Jakie oddziaływanie ma masa pofermentacyjna na glebę?

PozostaÅ‚ość pofermentacyjna ma  swoje szczególne wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci. WielkÄ… zaletÄ… dla rolnictwa i wÅ‚aÅ›cicieli pól jest znikome obciążenie odorami, ponieważ  brzydko pachnÄ…ce materiaÅ‚y zostajÄ… caÅ‚kowicie rozÅ‚ożone podczas procesu fermentacji. Podczas fermentacji materiaÅ‚y organiczne zostajÄ… rozÅ‚ożone do metanu i tlenku wÄ™gla. Ekspresowe przedostawanie siÄ™ do gleby nawozu pofermentacyjnego, a przez to lepsza jakość roÅ›lin stanowi pozytywny efekte nawożenia osadem pofermentacyjnym. ZaletÄ… jest również wyższy niż w „normalnej” gnojowicy udziaÅ‚ azotu w formie amoniaku. Ten może zostać szybciej przyjÄ™ty przez roÅ›liny.

W przeprowadzonych na wniosek rzÄ…du Górnej Austrii badaniach w mieÅ›cie Freiland okazaÅ‚o siÄ™, że pola, które przez kilkanaÅ›cie lat byÅ‚y zaopatrywane w nawóz z biomasy wykazaÅ‚y wyższÄ… aktywność dżdżownic, niż pola porównawcze, które byÅ‚y nawożone mineralnie. Zwrócono uwagÄ™, że różnorodność organizmów żyjÄ…cych w glebie zaopatrywanej w nawóz z pozostaÅ‚oÅ›ci pofermentacyjnej byÅ‚a wyższa. Szczególnie pobudzenie aktywnoÅ›ci dżdżownic stanowi podstawÄ™ do dÅ‚ugotrwaÅ‚ego otrzymywania próchnicy i spulchniania struktury gleby.  

 


2011-08-04

Czym jest pozostałość pofermentacyjna?

PozostaÅ‚oÅ›ciÄ… pofermentacyjnÄ… okreÅ›la siÄ™ zarówno frakcjÄ™ pÅ‚ynnÄ… jak i staÅ‚Ä… sfermentowanej biomasy w biogazowni.

Podczas fermentacji mikroorganizmy rozkÅ‚adajÄ… materiaÅ‚ organiczny i zamieniajÄ… go na biogaz. To co nie zostanie przerobione na biogaz jest wÅ‚aÅ›nie pozostaÅ‚oÅ›ciÄ… pofermentacyjnÄ… zwanÄ… również osadem pofermentacyjnym czy pofermentem. Masa ta po procesie fermentacji zawiera znaczne iloÅ›ci dostÄ™pnego w roÅ›linach azotu, jak również fosforu, kalcjum, siarki i mikroelementów. Poferment jest zatem znakomitym nawozem organicznym – gdy jest niezanieczyszczony. SkÅ‚ad substancji odżywczych może wahać siÄ™ w zależnoÅ›ci od zastosowanych substratów.

Po procesie fermentacji osad pofermentacyjny jest nastÄ™pnie przechowywany w magazynie pofermentacyjnym, który jest gazoszczelnie pokryty. Gdy zbiornik jest peÅ‚ny, jego zawartość jest rozwożona na polach, na których później ponownie wyrosnÄ… substraty do biogazowni, bÄ…dź pożywienie dla bydÅ‚a, którego gnojowica zostaje dostarczona do biogazowni. Proces ten jest zatem zamkniÄ™tym obiegiem substancji odżywczych.

Aby podnieść wydajność transportową w stosunku do zawierającego znaczną ilość wody osadu pofermentacyjnego, osad ten zostaje najpierw osuszony. Dzieje się to zazwyczaj za pomocą ciepła wytworzonego z biogazu.

Po wysuszeniu pozostaÅ‚oÅ›ci pofermentacyjnej można z niej wyprodukować pelet, który budzi coraz wiÄ™ksze zainteresowanie dziÄ™ki swoim wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ciom. Można nim ogrzać dom lub mieszkanie bez dodatkowego obciążania Å›rodowiska zanieczyszczeniami, gdyż produkt ten jest neutralny jeÅ›li chodzi o emisjÄ™ CO2 (tzw. zerowa emisja). Oznacza to, że dostarczyciele peletu, czyli substraty – miaÅ‚y w sobie wÅ‚aÅ›nie tyle CO2, ile siÄ™ znowu wytworzyÅ‚o podczas fermentacji.

Pelet charakteryzuje siÄ™ również wysokÄ… wartoÅ›ciÄ… energetycznÄ… i niskÄ… zawartoÅ›ciÄ… pierwiastków ciężkich w popiole, a przy jego produkcji nie powstajÄ… żadne dodatkowe odpady. Na polskim rynku peletu, choć to jeszcze bardzo mÅ‚ody rynek – roÅ›nie zainteresowaniem tym produktem: zarówno jego wytwarzaniem, jak i wykorzystaniem.


Wraz z rozwojem wynku peletu rozwija siÄ™ rynek urzÄ…dzeÅ„ grzewczych. Producenci urzÄ…dzeÅ„ przeznaczonych do spalania peletu z biomasy proponujÄ… Å‚atwe w obsÅ‚udze, bÄ…dź caÅ‚kowicie zautomatyzowane piece. DziÄ™ki tym urzadzeniom pelet ma podwójnÄ… wydajność w stosunku do wÄ™gla, choć miÄ™dzy jednym i drugim nie wystÄ™puje znaczna różnica cenowa. NiewielkÄ… ilość popioÅ‚u, który pozostaje po spaleniu peletu można wykorzystać jako nazwóz mineralny. Takie instalacje, a także rozwiÄ…zanie ogrzewania domu peletem sÄ… wykorzystywane w Austrii, Danii czy Skandynawii. Producenci, którzy odkryli możliwoÅ›ci peletu zaskakujÄ… nas coraz to nowymi nowinkami technicznymi takimi jak kominek czy grill na pelet, oznacza to tylko tyle, iż europejski rynek peletu bÄ™dzie siÄ™ coraz bardziej rozwijaÅ‚.


2011-07-29

Zakończenie projektu „Przygotowanie Green Energy do pozyskania zewnętrznego inwestora o charakterze udziałowym�

W dniu dzisiejszym zakoÅ„czyliÅ›my realizacjÄ™ projektu pt. „Przygotowanie Green Energy do pozyskania zewnÄ™trznego inwestora o charakterze udziaÅ‚owym”, dofinansowanego w ramach PoddziaÅ‚ania 3.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

W ramach przedsiÄ™wziÄ™cia sporzÄ…dzono dokumenty oraz analizy, które uÅ‚atwiÄ… naszej spóÅ‚ce pozyskanie zewnÄ™trznego finansowania. Projekt odbyÅ‚ siÄ™ zgodnie z umowÄ… nr UDA-POIG.03.03.02-00-087/10-00, przedÅ‚ożono także do oceny koÅ„cowe rozliczenie inicjatywy.

 

Obecnie spóÅ‚ka jest gotowa do pozyskania zewnÄ™trznego inwestora, wiÄ™c zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, firmy oraz instytucje do zapoznania siÄ™ zarówno z naszÄ… dokumentacjÄ…, jak i misjÄ… oraz celami naszej spóÅ‚ki. 

 

PROJEKT WSPÓFINANSOWANY Z UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJUREGIONALNEGO „DOTACJE NA INNOWACJE”


2011-07-25

Kolorowe certyfikaty

WedÅ‚ug prawa energetycznego potwierdzeniem wyprodukowanej energii elektrycznej z odnawialnych źródeÅ‚ energii w wysokosprawnej kogeneracji, czyli kogeneracji, w której zarówno energia cieplna jak i elektryczna zostajÄ… caÅ‚kowicie zużyte – sÄ… certyfikaty pochodzenia owej energii. ObowiÄ…zek przedÅ‚ożenia takiego Å›wiadectwa prezesowi URE spoczywa na każdym przedsiÄ™biorstwie, które sprzedaje energiÄ™ elektrycznÄ….

Rodzaj wsparcia (kolor certyfikatu) zależny jest od mocy i źródÅ‚a energii

 

Åšwiadectwa pochodzenia dla OZE

 • zielone certyfikaty – sÄ… potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii. SÄ… to instalacje które wytwarzajÄ… energiÄ™ elektrycznÄ… z biogazu powstaÅ‚ego z biomasy(biogazownie) lub podczas oczyszczania Å›cieków, z biogazu wysypiskowego jak również te instalacje, które wykorzystujÄ… promieniowanie sÅ‚oneczne (kolektory), wiatr (farmy wiatrowe), źródÅ‚a geotermalne, fale lub prÄ…dy morskie.
 • brÄ…zowe certyfikaty  - to Å›wiadectwa, które potwierdzajÄ… wytworzenie biogazu. Biogaz definiowany jest jako gaz powstaÅ‚y w procesie fermentacji metanowej surowców pochodzenia rolniczego. Jeżeli jednak biogaz zostanie przetworzony w prÄ…d – proces ten zakwalifikuje siÄ™ do grupy zielonych certyfikatów.
 • żóÅ‚te certyfikaty – Å›wiadectwo pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w instalacji opalanej paliwami gazowymi (np. gaz ziemny wosokometanowy lub zaazotowany, biogaz i inne rodzaje gazu palnego) lub o Å‚Ä…cznej zainstalowanej mocy elektrycznej do 1MW. 
 • fioletowe certyfikaty – dotyczÄ… instalacji opalanych metanem (pozyskanym z kopalÅ„)  lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy. Biogaz wytworzony w oczyszczalni Å›cieków lub na wysypisku Å›mieci kwalifikowany jest do grupy fioletowych certyfikatów.
 • czerwone certyfikaty – dla energii elektrycznej wyprodukowanej w innych jednostkach kogeneracyjnych o mocy powyżej 1MW, opalanych innymi paliwami niż biogaz, paliwa metanowe czy gazowe.

Od dn. 11 marca 2010 istnieje możliwość uzyskania kilku różnych certyfikatów dla jednej instalacji np. jednostka o mocy mniejszej niż 1MW  (żóÅ‚ty certyfikat) wytwarzajÄ…c tym samym biogaz kwalifikuje siÄ™ do grupy certyfikatów brÄ…zowych. 


2011-07-14

„Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych�

W kwietniu 2011 Ministerstwo Gospodarki wydaÅ‚o „Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budowÄ… biogazowni rolniczych”, który po części analizuje obecnÄ… sytuacjÄ™ branży biogazowej na polskim rynku, jak i opisuje jak wyglÄ…da przebieg procesu administracyjnego i inwestycyjnego . Opisane sÄ… tu wszystkie zagadnienia zwiÄ…zane z biogazowniÄ…  - dostÄ™pne technologie, wymagania substratowe, proces fermentacji, a także statystyki, analizy, opis potrzebn ych dokumentów, decyzji i pozwoleÅ„, charakterystyka kilku przykÅ‚adowych biogazowni  w Polsce, itd.

Z przedstawionej w Przewodniku statystyki Instytutu Energetyki Odnawialnej na temat substratów do planowanych bioelektrowni metanowych wynika, iż najbardziej popularnymi sÄ…: odpady z gorzelni (28%), kiszonka kukurydzy  (26%), odpady z przemysÅ‚u owocowo warzywnego (17%), odpady poubojowe (13%), odpady kurze (7%), gnojowica Å›wiÅ„ska bÄ…dź bydlÄ™ca (7%), substraty z przemysÅ‚u mleczarskiego (2%).

Najczęściej stosowana jest kukurydza w postaci kiszonki. Wynika to z tego, iż można jÄ… dÅ‚ugo magazynować, charakteryzuje siÄ™ dużą wydajnoÅ›ciÄ… biogazowÄ…, nie trzeba dużych nakÅ‚adów finansowych, by jÄ… pozyskać i również nie trzeba zmieniać dotychczasowej metody uprawiania roÅ›lin.

KiszonkÄ™ można podzielić na dwie odmiany: wczesnÄ… (zbieranÄ… przy 33% s.m.) i późniejszÄ… (zbieranÄ… przy 27,5% s.m.) W pierwszej odmianie rolnik uzyskuje plon 16,6t/ha przy 50t/ha Å›wieżej masy, zaÅ› w przypadku drugiej odmiany – późniejszej – plonu jest o 4% wiÄ™cej (17,2 t/ha przy 62,5t/ha).WiÄ™kszy plon potrzebuje wiÄ™cej powierzchni magazynowej nawet o 25%. Również wymaga on wiÄ™kszej iloÅ›ci nawozu i wody, poza tym późniejsze uprawy odznaczajÄ… siÄ™ mniejszymi plonami, co oznacza, że nie zapewnia on takiej wydajnoÅ›ci jak odmiana wczesna.

Okazuje siÄ™, ze poza odpadami rolniczymi przyszli inwestorzy zainteresowani sÄ… substratami pochodzenia zwierzÄ™cego, a wiÄ™c odpadami poubojowymi. Procedura administracyjna dla instalacji z takim wsadem jest znacznie dÅ‚uższa niż w przypadku odpadów rolniczych i znacznie trudniejsza do przejÅ›cia. Przewodnik przytacza przykÅ‚ad naszych zachodnich sÄ…siadów gdzie zakÅ‚ady przetwórstwa miÄ™snego posiadajÄ… wÅ‚asne instalacje do higienizacji i rozdrabniania odpadów, a substrat wyjÅ›ciowy to substrat wysokiej jakoÅ›ci. Jednak nie wszystkie zakÅ‚ady sÄ… tak dobrze wyposażone w naszym kraju, tak wiÄ™c zastosowanie odpadów poubojowych mogÅ‚oby wymagać dodatkowych instalacji higienizacji i sterylizacji  w biogazowni, a to dla inwestora oznacza z jednej strony wzrost kosztów o ok.30%, a drugiej – wiÄ™kszÄ… wydajność biogazowÄ… substratów. 


2011-07-01

Realizacja projektu „Przygotowanie Green Energy do pozyskania zewnętrznego inwestora o charakterze udziałowym�

 

 ï»¿W dniu dzisiejszym podpisaliÅ›my umowÄ™ z PolskÄ… AgencjÄ… Rozwoju PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci dotyczÄ…cÄ… realizacji projektu pt. „Przygotowanie Green Energy do pozyskania zewnÄ™trznego inwestora o charakterze udziaÅ‚owym”, dofinansowanego w ramach PoddziaÅ‚ania 3.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (nr umowy: UDA-POIG.03.03.02-00-087/10-00).

 

Projekt realizujemy od 1 lutego 2011 r., a jego zakoÅ„czenie planowane jest na dzieÅ„ 29 lipca 2011 r. W ramach przedsiÄ™wziÄ™cia przygotowywane sÄ… dokumenty oraz analizy, które pomogÄ… nam pozyskać zewnÄ™trznego inwestora, w skÅ‚ad których wchodzÄ…: biznes plan wraz z zaÅ‚Ä…cznikami, wycena przedsiÄ™biorstwa metodami dochodowymi, kompleksowa analiza ryzyka, teazer i prezentacja, wariantowa analiza opÅ‚acalnoÅ›ci inwestycji, projekcja finansowa i analiza wrażliwoÅ›ci, strategia marketingowa i strategia rozwoju przedsiÄ™biorstwa oraz analiza efektywnoÅ›ci inwestycji pod wzglÄ™dem wytwarzana w jednym projekcie technologicznym energii elektrycznej i energii cieplnej ze źródeÅ‚ odnawialnych. 

 

PROJEKT WSPÓFINANSOWANY Z UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZUROZWOJU REGIONALNEGO „DOTACJE NA INNOWACJE”


2011-05-18

PRAWDA CZY FA�SZ?

 „Poprzez uprawÄ™ roÅ›lin energetycznych tworzÄ… siÄ™ pustynie rolnicze i niszczy siÄ™ różnorodność gatunkowa”

FA�SZ!

RoÅ›liny energetyczne sÄ… wiele obiecujÄ…cÄ… możliwoÅ›ciÄ…, by ekologicznie wzbogacić  ubogi w gatunki krajobraz rolniczy.

Biogazownie mogÄ… ‘strawić’ szerokÄ… gamÄ™ różnego rodzaju roÅ›lin energetycznych: zarówno kukurydza i inne rodzaje pszenicy, proso, trawy, sÅ‚oneczniki jak również stare nasiona olejne obok gnojowicy, obornika itp. sÄ… wykorzystywane w procesie wytwarzania prÄ…du i ciepÅ‚a.

Podczas gdy w produkcji spożywczej i pasz dominuje kilka roÅ›lin, wejÅ›cie na rynek biogazowy oznacza wiÄ™kszÄ… różnorodność gatunkowÄ…: np. duża ilość upraw rzepaku do produkcji biodiesla rozÅ‚adowuje nieurozmaiconÄ… produkcjÄ™ pÅ‚odozmianu pszenicy.

Zarówno obroÅ„cy przyrody jak i rolnicy sÄ… zgodni: roÅ›liny energetyczne mogÄ… stanowić dodatkowÄ… ekologicznie wartość dla natury i Å›rodowiska. KsztaÅ‚tujÄ… one takie rolnictwo, które zamyka ich przepÅ‚yw substancji organicznych jak i dopasowuje rodzaj uprawy do lokalnego obszaru naturalnego.

Wiele przemawia za tym, iż poprzez roÅ›liny energetyczne można przeforsować ekologicznie sensowne koncepcje upraw: różnorodność roÅ›lin energetycznych tworzy różnorodność gatunków. DziÄ™ki urozmaiconym pÅ‚odozmianom mogÄ… zostać osiÄ…gniÄ™te wyższe zyski biogazu. WzglÄ™dnie niewymagajÄ…ce roÅ›liny energetyczne potrzebujÄ… – przy odpowiednio dopasowanym sposobie upraw – mniej nawozu i Å›rodków do ochrony roÅ›lin.  Bogata struktura szybko rosnÄ…cych plantacji i zagajników oferuje przede wszystkim ptakom i owadom przestrzeÅ„ do życia i jednoczeÅ›nie lepiej zapobiega erozji gleby.

Bioenergia i uprawa roślin energetycznych daje szansę na lepsze ukształtowanie rolnictwa w przyszłości pod względem ekologicznym.

Podczas gdy wczeÅ›niej Å›ciÄ™te roÅ›liny skÅ‚adowano jako kompost, co byÅ‚o rzeczÄ… kosztownÄ…, dziÅ› jest to dajÄ…cy zyski substrat nadajÄ…cy siÄ™ do produkcji biogazu. 


2011-05-18

Czas na zmiany w energii

Stale zmieniajÄ…cy siÄ™ klimat, malejÄ…ce zapasy ropy naftowej i gazu zmuszajÄ… do poszukiwania nowych źródeÅ‚ energii. W ciÄ…gu jednego dnia spoÅ‚eczeÅ„stwo zużywa 10 mln ton ropy naftowej, 12,5mln t wÄ™gla kamiennego i 7,5mld m3 gazu ziemnego. Oznacza to, że w ciÄ…gu kilkuset lat zapasy te zacznÄ… siÄ™ wyczerpywać.


Diagnozy ekspertów nie sÄ… optymistyczne. Ziemia siÄ™ przegrzewa, ponieważ 800 milionów samochodów wydala dwutlenek wÄ™gla, a elektrownie na caÅ‚ym Å›wiecie emitujÄ… do atmosfery miliardy ton gazów cieplarnianych. Ponadto co godzinÄ™ wycina siÄ™ tysiÄ…c hektarów lasów deszczowych, by zrobić miejsce dla plantacji soi i palm. JeÅ›li nic siÄ™ nie zmieni, eksperci przewidujÄ…, iż emisje dwutlenku wÄ™gla do atmosfery wzrosnÄ… do roku 2015 o 2/3. Tylko przeÅ‚om w dziedzinie energii może zahamować te stale postÄ™pujÄ…ce zmiany klimatyczne. Nowe technologie pozwalajÄ… na to by w przyszÅ‚oÅ›ci znacznie zmniejszyć udziaÅ‚ ropy naftowej, wÄ™gla kamiennego i gazu w wytwarzaniu energii. Obecnie na ziemi żyje 6,5 mld ludzi WedÅ‚ug prognoz do roku 2020 liczba ta może wzrosnąć nawet do 8,2  mld. Zapotrzebowanie na energiÄ™ bÄ™dzie wtedy o 53% wiÄ™ksze.. BiorÄ…c pod uwagÄ™, że to wÅ‚aÅ›nie energia zapewnia staÅ‚y wzrost dobrobytu, bezpieczeÅ„stwo energetyczne spoÅ‚eczeÅ„stwa bÄ™dzie miaÅ‚o w przyszÅ‚oÅ›ci znaczenie kluczowe.

Prawie wszystkie kraje europejskie podejmujÄ… dziÅ› dziaÅ‚ania by wytwarzać metan z zasobów biogennych. SzczególnÄ… uwagÄ™ zwraca siÄ™ na wykorzystanie odpadów, gdyż to wÅ‚aÅ›nie w nich drzemie ogromny potencjaÅ‚ energetyczny. WedÅ‚ug badaÅ„ Instytutu do spraw Energetyki i Åšrodowiska  w Lipsku do roku 2020 zużyty gaz ziemny w Europie bÄ™dzie można  caÅ‚kowicie zastÄ…pić biometanem. Obecnie paÅ„stwa europejskie zużywajÄ… rocznie prawie 500 mld m3 gazu ziemnego. WesdÅ‚ug wytycznych Unii Europejskiej do 2020 r. 20% wytworzonej energii powinno pochodzić z odnawialnych źródeÅ‚ energii, a biomasa powinna stanowić 20% źródeÅ‚ zielonej energii.

 

W Polsce funkcjonuje obecnie 130 biogazowni, których Å‚Ä…czna moc wynosi blisko 77 MW. Znaczna ich część  wytwarza biogaz z osadów Å›ciekowych i wysypisk Å›mieci, a pozostaÅ‚e wykorzystujÄ… odpady rolnicze. Zdaniem ekspertów na polskim rynku prawie 300 projektów o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci ok. 9 mld zÅ‚ jest w fazie przygotowawczej, a  1/3 – 1/5 ma duże szanse na realizacjÄ™ w ciÄ…gu najbliższych dwóch lat.


Wiele firm technologicznych w Polsce ma ambitne plany budowy nowych projektów bioelektrowni metanowych. Pomimo tego, że daleko nam jeszcze do osiÄ…gnięć naszych niemieckich sÄ…siadów, którzy wybudowali już 3750 biogazowni o Å‚Ä…cznej mocy 650 MW, to zainteresowanie wytwarzaniem biogazu wielu dużych koncernów Å›wiadczy o tym, że polski rynek biogazowy staje siÄ™ coraz bardziej atrakcyjny.

 

Jako dowód zaangażowania krajów europejskich w wykorzystanie energii odnawialnych może posÅ‚użyć poÅ‚ożone we Francji miasto Lille. Francja jako jedno z pierwszych paÅ„stw w Europie  stworzyÅ‚a ustawÄ™ wspomagajÄ…cÄ… produkcjÄ™ biogazu, a aktualnie w Lille ok. 100 autobusów napÄ™dzanych jest biometanem. W Finlandii natomiast ponad 14 000 pojazdów używa biogazu jako paliwa. Stanowi to 19% wyprodukowanego w caÅ‚ym kraju biogazu, który pochodzi z beztlenowej fermentacji 100.00t odpadów rocznie. BezpoÅ›rednio przy biogazowni w Finlandii znajduje siÄ™ zajezdnia autobusowa. Wartość projektu, finansowanego w znacznej części przez gminÄ™, szacuje siÄ™ na 75 mln euro. Projekt ma sÅ‚użyć jako przykÅ‚ad wykorzystania energii odnawialnej w komunikacji miejskiej, a także pokazywać jednÄ… z możliwoÅ›ci wykorzystania biogazu.

 

PotencjaÅ‚ wykorzystania biogazu jest ogromny. W Polsce „boom biogazowy” dopiero siÄ™ zaczyna i na projekty takie jak we Francji czy Niemczech trzeba bÄ™dzie jeszcze dÅ‚ugo poczekać. Jednak rozporzÄ…dzenia europejskie i zaÅ‚ożenia prawa energetycznego zobowiÄ…zujÄ… nas do dziaÅ‚aÅ„ majÄ…cych na celu wytwarzanie zielonej energii, na czym skorzysta zarówno sektor rolniczy jak i gospodarczy
Green Energy Sp. z o.o. | ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7, 00-764 Warszawa | tel (+48) 22 550 91 00

Design © 2011 Warsztat Estetyczny | dodajdodaj aktualności